Het beest èèn


Gebed: een krachtig geheim wapen

Satan weet hoe krachtig gebed is. Door trouw in gebed
kunnen we zijn verderfelijke plannen verpulveren.

 

2grijzehandengevouwenrond.png

Bidden is een macht. Het brengt eeuwige krachten in beweging; het zet God aan tot handelen.
Het is de innerlijke dienst voor het aangezicht van God. Deze innerlijke dienst wordt door
Satan het meest gevreesd, want bidden is een macht, een intense geestelijke arbeid met
groot zichtbaar resultaat.

 

 PROJECT L.U.C.I.D

              The Beast 666 Universal Human Control System.

Auteur: Texe Marss.

 

"Het is onze plicht om mensen te waarschuwen die nog in ongeloof
verkeren dat de tijd nabij is. 
Sommigen zullen het wijselijk ter harte nemen
en 
toevlucht nemen tot Jezus Christus. Alleen Hij kan u hulp en bescherming
bieden.  
Anderen echter zullen het bespotten en weghonen, ons uitmaken
voor fanatici, en doorgaan met 
hun goddeloze en wereldse levens stijl.
Maar, ook dit was door God voorzegt in Zijn Woord:

 “Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met
spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen,
en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen
ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is"
 2 Petrus 3:3-4


Hieronder volgt een samenvatting van Texe Marss boek: 'PROJECT L.U.C.I.D-The Beast 666
Universal Human Control System' verschenen in 1996. Voor de geciteerde Bijbel teksten is
gebruik gemaakt van de NBG- vertaling uit 1951. De oorspronkelijke Engelse teksten zijn
uit de King James Version uit 1611 (KJV1611). (Vertaalde) tekst en afbeeldingen met 
toestemming overgenomen van "Power of Prophecy"
____________________________________________

Below follows a summary (in Dutch) of Texe Marss Book:
" Project L.U.C.I.D -- The Beast 666 Universal Human Control System.

 (VIDEO) Perry Stone


 (VIDEO) Perry StoneProject L.U.C.I.D -- het 666 universeel controlesysteem van het Beest
 
(engelstalig)

 Video van Perry Stone opgenomen tijdens de 'ALCC for Camp meeting Conference'
in 2009 over de eindtijd en de onderhuidse RFID chip. Let o.a op het volgende citaat:
"…but the administration wants this chip completed at the end of this year (2009 )
and by 2012 every American native born must have this implant for security
reasons.'' (vert.: …''maar de (Amerikaanse) regering wil dat deze chip aan het eind
van dit jaar (2009) gereed is en tegen 2012 moet iedere in de V.S geboren Amerikaan
dit implantaat om wille van veiligheidsredenen hebben.'')

(Inmiddels zijn nu in 2023 de chips kleiner geworden maar we komen dichterbij....)

________________________________

Openbaring 6:2 NBG51

 "En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat , had een boog en hem werd
een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen."

 

 Lees Openbaring 13 en 17.

Luister naar de woorden die zo lang geleden tot
de Apostel Johannes kwamen op het eiland Patmos :


(Matteüs 6:24)

 "het beest aan allen maakt, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en
de slaven, een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd gegeven wordt, dat
niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest of het
getal van zijn naam heeft...”

 (Openbaring 13:16-17).

 

De bijbel onthult hem als de "grote rode draak"
en zijn wereldomvattend systeem als het
scharlaken (rood - gekleurde) beest.
(Openbaring 12:3 en 17:3-5)

____________________________________

Inleiding

Het 666 universeel controle systeem van het beest is ontworpen en wordt in de Verenigde Staten en over de hele wereld ingevoerd. We wisten dat het eraan kwam. Het is er nu en spoedig zal er geen plaats meer zijn om u te verbergen. Een griezelige nachtmerrie -- een totalitaire politiestaat -- is nabij. Dat is de grondige en goed gedocumenteerde boodschap en gewichtige waarschuwing van dit boek. Denk vooral niet dat u en uw geliefden zullen kunnen ontsnappen aan dit reusachtige computersysteem dat op ons pad ligt. Als project L.U.C.I.D eenmaal volledig operationeel is zal iedere man, vrouw en kind in de afschuwelijke cyberelektronische greep van dit computersysteem vallen.

Let op het ongelooflijke belang en omvang van dit project. Project L.U.C.I.D verplicht ten eerste dat iedere volwassene en kind -- zelfs pasgeboren baby's -- een "Universal Biometrics I.D. Card" (universele biometrische identiteitskaart) krijgt toegewezen. Een "smart card" met een geavanceerde te (her) programmeren computerchip waarin miljoenen bytes aan informatie van de eigenaar kan worden opgeslagen, bijv. zijn of haar foto, vingerafdruk, financiële -- en persoonlijke gegevens, irispatroon (oog), DNA, etc. Afgezien van genoemde gegevens zal de kaart natuurlijk ook nummers bevatten om de eigenaar van de kaart te kunnen identificeren. En één daarvan, geloof ik, zal uiteindelijk het nummer 666 bevatten. Dit getal 666 zal degene vertegenwoordigen die verantwoordelijk is voor de duivelse uitvinding van deze universele biometrische kaart en het computernetwerk dat ermee gekoppeld is.

L.U.C.I.D vormt één grote 'Big Brother' computerdatabase van een ongekend indringende kracht. Miljoenen bureaucraten in dienst van een verborgen SS en Gestapo etablissement zullen dit elektronische beest voortdurend voorzien van steeds meer en meer gegevens en op zoek gaan naar informatie om het rijk van het beest uit te breiden en ons hele leven te beïnvloeden. De dossiers opgeslagen in L.U.C.I.D kunnen direct door  bureaucraten en vertegenwoordigers van politiestaten over de hele wereld worden opgevraagd en ingezien. De CIA, IRS, FBI, KGB, INTERPOL, de Mossad, zijn slechts een paar voorbeelden van inlichtingen/politiediensten en andere (overheid) instanties die inzage kunnen krijgen in u en mijn dossier.



Bovendien zullen al uw biografische --- en persoonlijke gegevens via netwerken gekoppeld en verwerkt worden door een Gestapo-achtige centrale opslagplaats. De informatie zal binnenkomen van laserscanners in supermarkten, warenhuizen en postorderbedrijven die elk artikel dat u aanschaft zullen registreren. Daarnaast zullen gegevens over u en uw doen en laten via spionage satellieten en andere Big Brother technologieën binnenkomen. Afgezien van onze persoonlijke zaken, interesses en handelingen zullen ook materiële zaken ruime aandacht krijgen. Elk bedrijf waar producten van de band komen zullen in het bezit moeten zijn van een merk of certificaat van goedkeuring volgens het ISO 9000 programma.

Een inspecteur van de overheid zal een merk of certificaat moeten toekennen aan een bedrijf en zonder een dergelijk certificaat zal een product niet kunnen worden gekocht en verkocht. Maar, zal de sceptici misschien zeggen, het Amerikaanse volk zal een dergelijk inconstitutioneel systeem nooit tolereren en toelaten. Wat een naïviteit. Zoals ik in dit boek zal aantonen wordt het systeem van het beest niet alleen aangelegd, de invoering tegen de burgers in Amerika en verder alle naties op deze aarde is onvermijdelijk. Project L.U.C.I.D zal lucifers  eindtijd-identificatie-, toezicht- en controle systeem blijken te zijn.

 

Gods profetische blauwdruk.

Om de lezers de onvermijdelijkheid van een dergelijk totalitair controlesysteem te laten begrijpen moeten we onze aandacht richten op Gods profetische blauwdruk voor de laatste dagen. De Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de politieke leiders van elk land hebben geen andere keus dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen zoals dat in de bijbel zo duidelijk staat beschreven. Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, reeds lang van te voren, aan Zijn Profeten heeft doorgegeven.

Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindtijd gekenmerkt zal worden door bedrog en verraad. Een ernstige dwaling (Thessalonicenzen 2:11) zal over de mensen komen zodat ze gewillig de draak (satan) en het beest (ook bekend als de antichrist) zullen aanbidden (Openbaring 13). Ze zullen ook hun hulde betuigen aan zijn Nieuwe Wereld Orde (NWO). De mensen zullen verbaast zeggen:

"Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?" (Openbaring 13:4).

Bovendien waarschuwt de bijbel: "En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk." (Openbaring 13:7). Deze profetie geeft ons een indruk van de ongekende autoriteit en omvang van het rijk van het beest dat zich zal uitstrekken tot alle hoeken van de aarde. Hij zal heersen en regeren over elk ras en volk op deze planeet.

Nooit eerder in de menselijke geschiedenis is er zo'n fantastisch complot geweest om mannen, vrouwen en kinderen te boeien en gevangen te houden in cyber elektronische kooien. Bijbelse profetieën voorzeggen een vreemd en verbazingwekkend systeem van menselijke controle en slavernij. Is project L.U.C.I.D het afschuwelijke 666 universeel controlesysteem van het beest dat, volgens de bijbel, bestemd is om de hele wereld te verslinden en het in stukken te breken.(Daniël 7:7) ? Is project L.U.C.I.D inderdaad de vervulling van één van de adembenemendste profetieën m.b.t. tot de antichrist, 666, zoals in het boek Openbaring staat beschreven? :

"Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig." (Openbaring 13: 18)
driemaalzesbew-1.gif
Door Bijbelse profetieën te bestuderen ontdekken we dat, om zijn autoriteit te versterken, hij (de antichrist) alle financiële stelsels en handel in de hele wereld moet (re)organiseren. (Openbaring 18) Bovendien zullen alle aan- en verkopen minutieus gecontroleerd worden.
 "Niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken,
de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft."
(Openbaring 13:17).

En bedenk dat dit niet uit de mond komt van iemand met wilde samenzweringstheorieën zoals de gecontroleerde media dat geneigd is te noemen. Nee, deze onthullende profetie komt van God zelf. Hij zegt dat het zal gebeuren en het zal dan ook gebeuren.

In meer dan 20 jaar bij de Amerikaanse luchtmacht heb ik fantastische technologische vorderingen gezien. Ik herinner me dat ik iedere dag langs de enorme gebouwen van de luchtmachtbasis in Lackland reed waar jonge mensen werden getraind met de modernste cryptologische apparatuur en technieken. Mijn gedachten gaan terug naar het zwaar beveiligde en met beton versterkte gebouw in Italië waar ik gedurende vele maanden heb gewerkt. Binnenin dat gebouw gonsden en zoemden kamer vullende computers die rechtstreeks uit één of andere futuristische film leken te komen en die belangrijke gebeurtenissen in de wereld in de gaten hielden.

In Duitsland gelegerd gaf ik leiding aan honderden specialisten die zich in Europa en het Midden-Oosten bezighielden met cryptografische communicatie over beveiligde datacommunicatie lijnen. Nadat ik de luchtmacht had verlaten richtte ik mijn eigen high-tech adviesbedrijf, Tech Trends, op. Gedurende mijn werkzaamheden hier kwam ik, naast Amerika's meest inventieve high-tech breinen, in aanraking met onderzoekslaboratoria en bedrijven waar schokkende en afschuwelijke high tech systemen werden ontworpen.

Dezelfde duistere systemen heb ik gestadig op de publieke markt zien komen, vaak gepresenteerd als zijnde iets positiefs en heilzaams voor de menselijke vooruitgang en voorspoed. Dat is waarom L.U.C.I.D, het geavanceerde en wereldomvattende computercontrolesysteem, voor mij niet als een verassing kwam. De bijbel sprak over zijn verschijning in de laatste dagen. Maar in tegenstelling tot de bureaucraten en promoters van dit systeem ben ik vol afschuw met de gedachte dat de bevolking een sinistere periode binnen zal gaan van ongekende terreur en slavernij zoals nog nooit eerder in de geschiedenis is vertoond. Erger nog, de overgrote meerderheid is totaal onvoorbereid op wat er gaat komen.

Het L.U.C.I.D computersysteem, zo zegt men, zal veel, zo niet alle problemen oplossen waarover we de media zo vaak horen spreken. Een belangrijk onderdeel van L.U.C.I.D is L.U.C.I.D-net, een wereldomvattend systeem van aan elkaar gekoppelde databases. De sponsoren beweren dat het een door God gezonden geschenk zal zijn voor handhavers van de wet wereldwijd, vooral voor het bestrijden van (internationaal) terrorisme.
Vreemd echter dat L.U.C.I.D-net, computerregistratie, voortdurend elektronisch toezicht en een universele biometrische I.D. kaart vereist voor ieder kind dat op deze planeet wordt geboren! Waarom moeten baby's en kinderen worden opgespoord en in de gaten worden gehouden? Is er een geval bekend in de annalen van de criminele archieven waar een baby in een wieg een (terroristische) misdaad heeft gepleegd?

 

Ken de waarheid -- en bereidt u voor!

Het is tegenwoordig verre van populair, zoals ik hier heb gedaan, een boodschap van onheil over te brengen. Overal zijn er mensen die gevangen zitten in ontkenning. Ze vrezen de verschrikkelijke waarheid; daarom vermijden ze het en bannen het uit hun geest en onderbewustzijn. Zou het echter niet beter zijn om de waarheid onder ogen te zien en je erop voor te bereiden?

 

Hoofdstuk 1- Project L.U.C.I.D - het 666 universeel controle systeem van het beest.

Verbazingwekkende en onmiskenbare bewijzen tonen aan dat er een nieuw en ongelooflijk 666 universeel controle systeem van het beest bestaat. L.U.C.I.D, zoals het officiëel wordt genoemd, is een grotesk systeem van universele slavernij dat, terwijl u dit leest, door federale en internationale politieapparaten en geheime diensten (verder) wordt ingevoerd. Dit 666 systeem van het beest verplicht dat iedere man, vrouw en kind op aarde een high tech "smart I.D. card", een "universele biometrische kaart" genoemd, krijgt toegewezen.
Deze gecomputeriseerde identiteitskaart, uiteindelijk gevolgd door een geïmplanteerde biochip, stelt de NWO (Nieuwe Wereld Orde) -Gestapo in staat om de gangen van iedere man, vrouw en kind op deze planeet na te trekken. Onze activiteiten zullen 24 uur per dag en 7 dagen per week door o.a de NSA, FBI, IRS, CIA, BAT en vele andere drie letterige politiediensten en overheidsinstanties worden gadegeslagen.  

Daarnaast zullen internationale politie bureau's en inlichtingendiensten zoals de KGB, de Mossad en MI6 verbonden worden met dit systeem.

De gecomputeriseerde universele biometrische kaart garandeert dat ieder mens gecontroleerd en in de gaten zal worden gehouden. In de chip van deze kaart zullen o.a de DNA structuur en vingerafdruk van de eigenaar worden opgeslagen. 

Tevens zullen er bij de wereldwijde uitgifte van deze I.D. kaarten in centra's over de hele wereld fotocamera's worden opgesteld die een foto zullen nemen van de eigenaar van de kaart en deze ter plaatse digitaal in de chip opslaan. Baby's die geboren worden zullen automatisch in dit systeem worden ingevoerd. Informatie over het L.U.C.I.D systeem werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘Narc Officer’

Klik op afbeelding om te vergroten

Op hierboven staande  afbeelding staat ook een doorsnee gezin, man, vrouw en twee kinderen,
en hoe ze minutieus door  I.D. kaarten, verbonden met het wereldwijde net, in de gaten werden gehouden

Hoofdstuk 2 -Geen plaats meer om u te verbergen

Onder project L.U.C.I.D is het wereldomvattende computernetwerk zo listig ontworpen dat niemand aan haar alziende en alwetende kunstmatige intelligentie zal kunnen ontsnappen. Natuurlijk zullen er talloze mensen zijn die het systeem zullen proberen te kraken en te saboteren, maar het is zo geconstrueerd met talloze beveiligingen, gelaagde 

structuren en ingewikkelde cryptografische coderingen dat het systeem onmogelijk te kraken, te saboteren en te omzeilen is. Er zal geen plaats meer zijn om u te verbergen.

Dergelijke internationale, gecomputeriseerde en geraffineerde centra's zijn inmiddels opgezet ter voorbereiding van het uitgeven van dergelijke I.D. controle kaarten. ( EIW: In dergelijke internationale centra's zal vermoedelijk uiteindelijk ook het merkteken van het beest worden uitgegeven.) De meest geavanceerde supercomputers in de wereld worden voor dit doel ingezet. Alle verzamelde informatie over mensen plus toekomstige gegevens in hun universele biometrische kaart zal worden ingevoerd in een gigantisch netwerk, het "Universal Computerized Identification Clearinghouse Resource Center", dat het sinistere hart vormt van L.U.C.I.D ofwel; het 666 universeel controle systeem van het beest. L.U.C.I.D is, volgens een betrouwbare bron, een interactief en direct opsporingssysteem voor alle levende wezens op aarde. Het is zo ontworpen dat niemand uit de klauwen van dit systeem zal kunnen ontkomen. Niemand!

Het valt te verwachten dat overheidswoordvoerders ingelicht zullen worden hoe ze lastige en slimme vragen van de pers en bevolking kunnen beantwoorden (lees: omzeilen) mbt dit project, zodat de afschuwelijk waarheid niet eerder aan het licht zal komen dan wanneer het te laat is. Bezorgde burgers zullen worden gerustgesteld door te zeggen dat het systeem is ontworpen om hen te beschermen tegen barbaarse terroristische aanslagen zoals de aanslagen op het World Trade Center in New York en in Oklahoma City. Het publiek wordt dus voorgeschoteld dat project L.U.C.I.D voor uw eigen bestwil is en iedereen die iets anders beweerd is, óf anti-overheid óf een gevaarlijke samenzweringsgek.

Ik geloof dat dit systeem door de meest intieme kringen van de IIluminaten zal worden gedirigeerd en ingevoerd. Project L.U.C.I.D is satans duivelse systeem van totale en absolute controle in de eindtijd. Iedere regering op aarde zal samenwerken met het systeem van de Nieuwe Wereld Orde (NWO) om de burgers te onderdrukken. God heeft ons gewaarschuwd dat er zo'n moment in de geschiedenis zou komen. Het beest zal proberen om de "heilige" moeder aarde te zuiveren van christenen, patriotten en nationalisten. Project L.U.C.I.D zal Daniël's 7:25 in vervulling brengen: " Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Aller hoogste te gronde richten; hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd."

Genoemde kardinale ontwikkelingen luiden de verschijning van het beest in waarvan de bijbel zegt dat het verschrikkelijk en angstaanjagend zal zijn. Waarom publiceer ik deze alarmerende maar ware feiten over Project L.U.C.I.D ? Het is onze plicht om mensen te waarschuwen die nog in ongeloof verkeren dat de tijd nabij is. Sommigen zullen het wijselijk ter harte nemen en toevlucht nemen tot Jezus Christus. Alleen Hij kan u hulp en bescherming bieden. Anderen echter zullen het bespotten en weghonen, ons uitmaken voor fanatici, en doorgaan met hun goddeloze en wereldse leven stijl. Maar, ook dit was door God voorzegt in Zijn Woord.- "Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan." (Daniël 12:10) De 'insider' informatie die wij verkregen hebben is schokkend en van vitaal belang. Dus laten we beginnen met het ontrafelen van deze onthutsende geheimen waarvan onze elitaire bestuurders niet willen dat u ze aan de weet komt.

Wie is er verantwoordelijk voor Project L.U.C.I.D ?

Het project om de mensen wereldwijd te controleren d.m.v. universele computeridentificatie en opsporingssystemen ontstond aanvankelijk in de breinen van NWO planners op het hoogste niveau bij de supergeheime National Security Agency (NSA). De NSA is een bureau waar duizenden overheidsbeambten, functionarissen op het gebied van inlichtingendiensten, militair personeel en technische specialisten werkzaam zijn op een wereldwijde schaal. Haar zwaar beveiligde hoofdkwartier, gevestigd in Fort Meade, Maryland, is het op één na grootste gebouwencomplex in de Verenigde Staten, en wordt slechts overtroffen door het Pentagon. De missie van de NSA is oa. het plannen van oorlogen, onderzoek op het gebied van de nationale veiligheid en het beheer van spionagenetwerken en inlichtingendiensten.
De CIA, de "State Department" en zelfs het Witte Huis krijgen rechtstreeks bevelen van de top van de NSA. Tevens moet op internationaal niveau iedere belangrijke inlichtingendienst en elk bureau dat zich met wetshandhaving bezighoudt ten alle tijden hun activiteiten rapporteren aan de NSA.

De cryptografische machines en computers binnen de NSA draaien 24 uur per dag door. Het gigantische computernetwerk decoderen en analyseren de data en rapporten afkomstig van internationale banken, geheime Genootschappen, de 32 directoraten van de Verenigde Naties, het Vaticaan en verschillende bureau's van 170 landen wereldwijd. Maar de voornaamste taak van de NSA is echter de ontwikkeling en supervisie over de aanleg van het 666 universeel controle systeem van het beest.headquarters-National-Security-Agency-Fort-Meade-Maryland-1.jpg Onder supervisie van de Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) en met een budget van vele miljarden dollars kon de NSA een wereldomvattend systeem van computers, satellieten, telecommunicatie apparatuur ed. opzetten. Tevens hebben ze de afgelopen 25 jaar voor 250 miljard dollar aan systemen aangeschaft en geïnstalleerd om mensen te kunnen controleren. Bovendien zijn dit dergelijke duivelse en geraffineerde systemen dat alleen satan ze oorspronkelijk bedacht kon hebben.
Er is geen twijfel mogelijk, het echte hoofd van de NSA is geen mens maar moet lucifer zelf zijn. Hoewel de ontwerpers van L.U.C.I.D, Dr. Anthony Halaris en Dr. Jean-Paul Creusat dit tegenspreken, geloof ik dat L.U.C.I.D staat voor: "Lucifer's Universal Criminal Identification System" of kortweg: Lucifer's I.D. system. En wie zullen er uiteindelijk als de criminelen worden bestempeld? Juist, de christenen en verder iedereen die zich niet wil conformeren aan de Nieuwe Wereld Orde. Waar het bij project L.U.C.I.D om draait is het in de gaten houden en natrekken van iedereen. Alle federale bureau's worden in het L.U.C.I.D net geïntegreerd. Dit allemaal ter voorbereiding van de wereldwijde ijzeren greep van de geprofeteerde antichrist.

 De ontwerpers van L.U.C.I.D, Dr.Jean-Paul Creusat en Professor Anthony Halaris, hebben een overzicht gegeven van het systeem in twee hoofdartikelen in het tijdschrift Narc Officer. Narc Officer is het officiële tijdschrift van de "International Narcotic Enforcement Officers Association. Laten we aan de hand van deze artikelen bekijken hoe het systeem in elkaar zit.

Om te beginnen staat er een copyright op de naam L.U.C.I.D, dwz dat geen enkel bedrijf deze naam mag gebruiken voor bijv. een ander systeem, product of eigen bedrijfsnaam. L.U.C.I.D, zo vertelt men ons, is bedoeld als een "Universeel Identificatie Systeem" De streefdatum waarbij dit systeem operationeel moet zijn is rond het jaar tweeduizend. Informatie en data zal samenvloeien in het L.U.C.I.D computersysteem vanuit "alle bronnen", dwz, elke overheidsinstantie, elk bureau, elke bank en financiële instelling, elk bedrijf, elke militaire afdeling, universiteit enz. enz. Dit zal het centrale punt worden, het commandocentrum en wereldomvattende brein om elk individu op aarde in de gaten te houden en te controleren. Tevens zal L.U.C.I.D berichten in welke taal en afkomstig uit welk land ter wereld dan ook, verzamelen, vertalen en verwerken. Het wordt de uniforme registratie voor de universele biometrische kaart die wereldwijd zal worden uitgegeven.
Ook zal de hele informatie supersnelweg verbonden worden met het L.U.C.I.D systeem. Wie twijfelt er nog aan dat L.U.C.I.D het 666 universeel controle systeem van het beest zal worden? Één en ander wordt door Creusat en Halaris bevestigd dat het L.U.C.I.D-net's werelds "Universal Computerized Identification Clearinghouse Resource Center" zal worden. Tevens beweren de beide heren dat L.U.C.I.D een veilig, interactief, direct en universeel informatiesysteem is. Veilig omdat de onvoorstelbare hoeveelheden opgeslagen data in dit systeem alleen toegankelijk worden voor degenen die door "Big Brother" gemachtigd zijn. Interactief betekent dat Gestapo-eenheden rond de aardbol via speciale codes toegang kunnen krijgen tot het systeem om individuen te controleren en op te sporen. Direct wil zeggen dat de data onmiddelijk kan worden opgevraagd.
Het systeem wordt door Creusat en Halaris beschreven als zijnde een 24 uur service, zeven dagen per week. Het wereldomvattende karakter van L.U.C.I.D wordt gekenmerkt door de verklaring dat het systeem informatieaanvragen kan ontvangen en verwerken vanuit zowel ontwikkelingslanden als geïndustrialiseerde landen. Gegevens afkomstig van netwerken van o.a de staat, federale- en lokale overheden zullen worden bijgewerkt in het L.U.C.I.D-systeem. Het zal alle op dit moment in gebruik zijnde smartcards vervangen. Gedetailleerde dossiers van ca 5,5 miljard mensen in zo'n 200 landen in de wereld zullen worden opgeslagen en onderhouden.

Volgens de ontwerpers van L.U.C.I.D wordt alle computertechnologie, hard- en software voorbereid om in het kader van de toekomstige universele biometrische (I.D.) kaart te passen. Het is door deze kaart dat de wereldbevolking totaal en absoluut gecontroleerd zal worden. De L.U.C.I.D kaart zal een "smartcard" worden, een I.D. kaart met de afmetingen van een creditkaart en een (her)programmeerbare chip op een plastic drager. Bij honderdduizenden scanner centra's in de Verenigde Staten en de hele aardbol kunnen de Big Brother agenten uw kaart in een terminal steken en een verbinding maken met de hoofdcomputer en nieuwe en/of aangepaste informatie downloaden naar de kaart en aldus uw kaart ter plaatse bijwerken. De computer I.D. kaart zal niet alleen meer dan 5 gigabytes aan persoonlijke gegevens kunnen bevatten, maar zal ook door een zgn multilingual transcriptor/translator kunnen worden gelezen die de taalbarrière zal overbruggen. Dit is de duistere en afschuwelijke toekomst van high tech controle. Het zal het einde van de menselijke vrijheid en waardigheid inluiden.

Biometrische identificatie zal een belangrijk onderdeel vormen van de L.U.C.I.D smartcard. Biometrie betekent het identificeren van personen aan de hand van unieke lichaamskenmerken, zoals iemands stem, irispatroon, voetafdruk, gezicht, unieke DNA patroon etc. De achterkant van de ATM's (Automatic Teller Machine) bijv. zijn al voorzien

van een vingerafdruklezer waarmee het bankpersoneel wordt geïdentificeerd.

                     Anviz-facepass-1.png                                                            220px-Barcode-scanner.jpg

 Verder verschijnen er op vele plaatsen in de wereld biometrische apparaten om mensen te identificeren. Er is geen twijfel mogelijk dat biometrie in de nabije toekomst wereldwijd gestandaardiseerd zal worden.

We laten nog even de ontwerpers van L.U.C.I.D aan het woord: "Het onderzoek en ontwikkeling van het L.U.C.I.D systeem zal haar haalbaarheid en praktisch nut bewijzen... Het systeem zal gecodeerde data, afkomstig van biometrische sensoren, via de L.U.C.I.D-net Informatie Infrastructuur verzenden."


De biometrische identificatie technieken toegepast in de L.U.C.I.D kaart zullen de unieke DNA structuur van een persoon, de irisscan en voet- en vingerafdruk worden. Een andere identificatietechniek is "Face Recognition" (gezichtsherkenning). Een afbeelding van iemands gezicht wordt gedigitaliseerd opgeslagen en vergeleken met foto's in een database. Het gebruikte software platform is Microsoft Windows. Een nog geavanceerdere methode om iemand te identificeren is het scannen van de gezichten van mensen in bijv. openbare plaatsen met behulp van speciale computergestuurde videocamera's. Indien iemand gezocht wordt zal deze geavanceerde camera in samenwerking met gespecialiseerde software de gezochte persoon herkennen. In Engeland alleen al zijn ca 300.000 van dit soort "intelligente" camera's geïnstalleerd.

Satellieten houden ons in de gaten

Toen de koude oorlog ergens rond 1990 ten einde liep, althans dat werd ons verteld, dacht een naïef publiek dat het netwerk van militaire spionagesatellieten in de mottenballen ging. Per slot van rekening werden er jaarlijks miljarden dollars van ons belastinggeld besteed aan de lanceringen en onderhoud van deze spionage satellieten. Maar de Illuminaten hadden reeds grote plannen met deze satellieten. Satelliet camera's zijn zo geavanceerd dat ze een golfbal op de grond kunnen fotograferen vanuit de ruimte. Satellieten kunnen ook gegevens uitwisselen met geïmplanteerde biochips, sensoren en zenders. De universele biometrische kaart in uw zak kan ook een signaal uitzenden dat wordt opgepikt door een systeem van 24 GPS (Global Positioning Satellites) waardoor uw locatie waar dan ook ter wereld in kaart kan worden gebracht. Natuurlijk kunt u er voor kiezen om de kaart gewoon thuis te laten, maar dan bent u niet in staat om te kopen of verkopen. U zult geen baan kunnen krijgen of gebruik kunnen maken van medische voorzieningen. Uiteindelijk zal, als de plannen van Big Brother slagen, de chip in de smartcard onderhuids gaan zodat u het altijd handig bij u heeft.

mark-of-the-beast-copy-1.jpg
Natuurlijk was de dreiging tijdens de koude oorlog nooit de echte reden om dit netwerk van satellieten op te zetten. De werkelijke reden is het opzetten van het 666 universeel controle systeem van het Beest. Door al deze spionagesatellieten en andere "Big Brother" apparatuur is er feitelijk weinig meer van u privacy over. En alsof het bovenstaande nog niet verontrustend genoeg is worden er in de Verenigde Staten in snel tempo DNA-databanken opgezet en zijn reeds in gebruik. Identificatie van een persoon aan de hand van zijn/haar DNA patroon is mogelijk met een zeer grote nauwkeurigheid. Is het daarom toeval dat een identificatietechniek voor de biometrische kaart het DNA patroon van een individu betreft? (Opm. EIW: Opvallend dat ook hier in Nederland steeds weer die discussie oplaait mbt het al dan niet verplicht afstaan van DNA materiaal...Zijn er soms krachten aan het werk die ook hier, net als in de V.S, een DNA- databank op willen zetten voor de hele bevolking? ). Maakt dit alles geen deel uit van het grote profetische meester plan om een duivels systeem van identificatie controle systemen op te zetten zodat "niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft?" (Openbaring 13: 17) -- Update, 19 feb 01,-- In Groot Brittannië wordt inmiddels ook al geroepen om een dergelijke DNA databank voor de hele bevolking op te zetten. Update 29 mei '01 -- EU eens over databank. DNA Uitwisseling van erfelijk materiaal gaat Nederland nog niet ver genoeg. 

Hoofdstuk 3: De nieuwe MARC-kaart -- "Ga niet van huis zonder deze kaart"

"National Citizen I.D. is proposed" (Een nationaal burgeridentiteitsbewijs wordt voorgesteld) luidde de kop van "USA Today". Zoals door het Congres is voorgesteld zouden alle Amerikaanse burgers en legale immigranten een nationale identiteitskaart moeten krijgen. De nekharen van vele vaderlandslievende Amerikanen stonden na deze aankondiging recht overeind. Het gevolg was dat de telefoonlijnen en faxen van het Congres overspoeld werden met protesten. Overdonderd door deze reacties krabbelden men terug en haastte te zeggen dat het voorstel nog even werd uitgesteld. In plaats daarvan werd er voorgesteld om een "nationale database" op te zetten. Feitelijk zou dit een "Big Brother/Big Sister" computersysteem moeten worden met essentiële gegevens over iedere burger. Maar kijk uit, de regering heeft het plan voor een nationale I.D. kaart nog niet opgegeven. Ze hebben deze nl. nodig om u en mij te kunnen controleren. Eerst een biometrische I.D. kaart voor iedereen, inclusief al uw gegevens, en om u alvast te laten wennen hoe gemakkelijk je ermee bijv. kan kopen en verkopen of solliciteren naar een baan. En vervolgens stap 2 van het "meester plan" ; het bedrogen publiek vertellen dat de smartcard onpraktisch is en vervolgens de chip injecteren in het voorhoofd of de rechterhand. Het maakt tenslotte voor wat betreft de functie van de chip niet uit of het op een plastic kaart of onderhuids in het lichaam zit. En op deze manier kunt u het nooit meer vergeten of verliezen en kan het ook niet meer gestolen worden. U zult het werkelijk nooit meer per ongeluk thuis kunnen laten.

Natuurlijk moet de regering ons eerst zien te overtuigen dat we deze nationale I.D. kaart wel echt nodig hebben. Om dit te bereiken zijn er een aantal proefprogramma's aan de gang. Één daarvan loopt, met hulp van de regering Clinton, bij de "Department of Defense" (DOD). Onze eigen soldaten worden gebruikt als psychologische proefkonijnen. Het programma heet onthullend de "MARC". Let vooral ook op de naam. clintoncard-5.jpgIn het Engels wordt dit op dezelfde manier uitgesproken als MARK (=MERK of MERKTEKEN). Volgens de DOD staat MARC voor: Multi-Technology Automated Reader Card. De MARC heeft een standaard barcode, een magnetische strip, digitale foto en een Integrated (I.C) computerchip. Er staan o.a iemands militaire- en medische gegevens in en kan gebruikt worden om te kopen. De nationale identiteitskaart wordt gepromoot als zijnde gemakkelijk en comfortabel. Geloof het maar niet. Het werkelijke doel van de regering is controle d.m.v. een centrale computerdatabase en een I.D. Zowel de NAZI's als de Communisten en andere totalitaire regeringen waren en zijn geobsedeerd om haar burgers te controleren met I.D. kaarten en nationale registraties. De slachtpartijen in Ruwanda in 1995 bijv. werden efficiënter uitgevoerd doordat op de verplichte I.D kaarten de moordenaars konden zien of ze met een Tutsi of een Hutu te maken hadden bij controleposten en razzia's.

Onderzoeker op het gebied van inlichtingendiensten, C.B. Baker, gelooft dat wat er nu gepland wordt niets minder is dan het "opzetten van het 666 systeem voor het merkteken van het beest". Commentaar gevende op een bericht in de Washington Times dat, naar het plan van de regering, iedereen een smart (I.D.) card bij zich moet hebben, waarschuwt Baker: "De universele eis dat iedereen zulke "smartcards" bij zich moet hebben zal de federale overheid helpen om een Marxistisch satanische dictatuur te scheppen, en de eindtijdgebeurtenissen in werking zetten zoals dat voorspeld is in 

Openbaring 13: 16-18:

"16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd 17 [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest , want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig."

(Opm. EIW: De " King James Version"(KJV1611) heeft het over een merkteken in de hand of in het voorhoofd.)

Het is interessant dat Baker de voorspelling in het boek Openbaring noemt van een universeel identificatie systeem dat voor de hele wereld verplicht zal worden. illogo-6.jpgTen tijde dat de Apostel Johannes dit profetisch visioen kreeg heersten de Romeinen in de Westerse beschaving. Om slaven en soldaten te identificeren kregen ze een stuk van een Mozaïek. Dit Mozaïek, of zoals het ook wel werd genoemd, "tessera" was dus een identificatiemethode. Hoe fascinerend is het dan ook dat de codenaam van de door de NSA en de Defense Intelligence Agency (DIA) voorgestelde burgeridentiteitskaart , "Tessera" genoemd wordt. Het plan om de Tessera kaart wereldwijd uit te geven heet "Project Mosaïc". Alsof dit nog niet onheilspellend genoeg is heet de feitelijke chip op de nationale I.D. kaart ook nog eens de "capstone" (bovenste steen). Is dit "toevallig" soms dezelfde steen, d.w.z. de driehoekige steen met het alziend oog van lucifer erin boven een afgeplatte pyramide, die we o.a op het één dollarbiljet tegenkomen en waar ook nog eens onthullend bij staat

" Novus Ordo Seclorum" ( = Nieuwe Wereld Orde) ? De capstone daalt neer op de pyramide zoals nagestreefd door de Illuminaten en de vrijmetselarij. De eeuwenlange samenzwering zal haar hoogtepunt bereiken met het L.U.C.I.D I.D -- net. De ultieme controle van ieder individu op deze aardbodem.

Tot welke andere conclusie kunnen we komen dan dat de onverzadigbare honger van de Nieuwe Wereld Orde om de grootste satanische samenzwering allertijden te volbrengen, de uitgifte van universele I.D. kaarten aan iedere wereldburger aanwakkert ?

Ook moet de nationale I.D. kaart ons "redden" van de vloedgolf aan illegale immigranten die over onze grenzen komen. De waarheid is echter dat onze senatoren en leden van het Congres het weinig kunnen schelen dat we overspoeld worden door illegale vreemdelingen. De meeste zijn voorstanders van een multiculturele samenleving. De intocht van illegale vreemdelingen wordt mede als een excuus gebruikt om de nationale I.D. kaart er door te drukken. Er is inmiddels ook een voorstel gedaan voor een zes miljard dollar kostend computer I.D. systeem om de illegale immigratie beter te kunnen controleren.

Volgens een betrouwbare bron worden de postkantoren in Amerika voorzien van baliescanners. Ik moet mezelf afvragen of deze scanners al voor de nieuwe I.D. kaarten zijn voorbereid en zullen worden gebruikt. Vermoedelijk om ervoor te zorgen dat er geen bombrieven meer zullen worden verstuurd. En om te voorkomen dat er nog meer valse rijbewijzen in omloop komen worden in Californië rijbewijzen uitgegeven met een kleurenfoto, biometrische gegevens, magnetische strip, een hologram en nog meer speciale kenmerken. Dit is duidelijk een voorbode om haar uitgifte van rijbewijzen onder te brengen in het internationale L.U.C.I.D net. Ook in de andere staten worden nieuwe systemen voor rijbewijzen opgezet en met elkaar gekoppeld. Maximale controle kan echter worden gerealiseerd door een gecentraliseerde, d.w.z. een nationale, smart I.D. kaart. Project L.U.C.I.D gaat zelfs nog verder, namelijk het invoeren van een wereldomvattend systeem van I.D. kaarten, wereldwijd verbonden via glasvezelkabel, satellieten en computernetwerken. Eén wereld, één universele identiteitskaart en uiteindelijk één universeel merkteken (van het beest) zoals dat zo perfect door Johannes in het boek Openbaring is voorspeld.

Zoals gezegd worden de mensen van onze marine, lucht- en landmacht gedwongen om tegen hun wil een high tech I.D. kaart bij zich te dragen, onheilspellend en profetisch, "MARC" genoemd. Niet iedereen blijkt bereid hier aan mee te werken. Bijvoorbeeld Warren Sinclair van de luchtmacht is één van degenen die door de krijgsraad gestraft is. Zich bewust van het profetische karakter van deze totalitaire technologie weigerde hij om een DNA bloedmonster af te staan voor gebruik in de MARC-card.
Een ander voorbeeld is een piloot van de marine, Kapitein Joel Kirk. Hij suggereert: "Er zit niet veel verschil in een merkteken dat je in de hand houdt en een merkteken dat in je hand geïmplanteerd wordt." 

Deze moedige mensen zijn zich duidelijk bewust van de profetieën in de bijbel. Zij trekken de grens vóór deze smartcard en brengen daarmee hun carrière en welvaart in gevaar. Ze weten dat deze MARC kaart hun onafhankelijkheid in gevaar brengt en hen uiteindelijk in slavernij zal brengen. Zij zeggen een duidelijk nee tegen de smartcard en weigeren voor Baäl en de Mammon te buigen en zijn daarmee eindtijdhelden.

Hoofdstuk 4: Biochip implantaten: Een "kwestie van leven of dood."

"Spoedig op een dag zullen we allemaal een onderhuids geïnjecteerde bio-chip hebben en rekenen we onze aankopen af door onze hand boven een aangepaste scanner te houden en die automatisch het bedrag van onze bankrekening zullen afboeken."

Dit is de voorspelling van mijn goede vriend Terry Cook, één van de grootste autoriteiten op het gebied van bio-chip implantaten. Hij waarschuwt al jaren voor de gevaren van dit nieuwe fantastische technologische controlemiddel. Mijn eigen pioneers werk begon in het midden van de jaren zeventig toen ik grondig onderzoek deed in het complexe en fantastische gebied van mind control door middel van in mensen geïmplanteerde apparaatjes. (opm. EIW: Voor degenen die deze technologie naar het rijk der fabelen verwijzen; volgt u bijv. deze link naar het US Patent&Trademark Office. Dit is overigens slechts één van de vele officiële patenten op het gebied van mind control). Gorham International, een gerespecteerd technologisch onderzoeksbedrijf in Gorham, Maine, zegt dat een bio-chip industrie van miljarden dollars zich snel ontwikkelt. Volgens deze firma zullen de voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van "quantum engineering" uiteindelijk leiden tot de ultieme moleculaire computer. De bio-chip revolutie is inderdaad begonnen. Toen mijn boek "Mega Forces" in 1987 voor het eerst werd gepubliceerd; waarin ik schreef over geïmplanteerde bio-chips en die een revolutie betekende voor zowel mensen als robots, verblufte dit vele lezers. Men kon eenvoudigweg niet geloven dat de techniek al zo ver gevorderd was. Maar het was wel zo.

 

Terwijl ik Mega Forces schreef kreeg ik lucht van supergeheime experimenten in bedrijfs- en overheidslaboratoria waarin mensen -- gewoonlijk onwetende en nietsvermoedende proefkonijnen -- computerchips en zendertjes geïmplanteerd kregen in hun hersenen en op andere plaatsen in het lichaam. Er zijn maar 2 redenen waarom de elite elke man, vrouw en kind met een bio-chip willen injecteren en een universeel identificatie systeem willen opzetten. Eén reden is natuurlijk geld. Er ligt veel geld in het vooruitzicht voor de high tech bedrijven die overheidscontracten krijgen aangeboden om een chip in zes miljard mensen te implanteren. Maar de voornaamste reden van dit systeem is controle. Het onderzoek van de overheid op het gebied van bio-chips laat een angstaanjagende toekomst voor de mensheid zien als spoedig op een dag deze duivelse apparaatjes op grote schaal zullen worden ingevoerd.

 

Verslaggever Teresa Allen schrijft in het nieuwsartikel "Future Shocker: Bio-chip-Science Fiction Technology Here" het volgende: "U kunt uw portemonnee gewoon in uw zak houden bij de kassa. Nadat u boodschappen heeft gedaan en bij de kassa aankomt houdt u gewoon uw hand boven een scanner en het bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeboekt." Of dit:
"Een krachtige "bio chip" gemaakt van levende proteïnen dat, wanneer het eenmaal chirurgisch in de hersenen is ingebracht, geprogrammeerd zou kunnen worden of een onbeperkte hoeveelheid informatie te "uploaden" in de hersenen -- zonder dat u ooit een boek hoeft open te slaan."

Onmogelijk? Afkomstig uit een science fiction boek? De technologie om dergelijke fantastische zaken te verwezenlijken is er reeds of, zoals in het geval van de levende bio-chip, is in ontwikkeling, althans volgens Tim Willard, hoofd van de World Future Society,

(Opm EIW: Hier een foto uit 1974 met o.a links president Gerald Ford.

Let ook nog even op het logo onder World Future Society) een in Washington DC gevestigde organisatie die zegt 27.000 leden wereldwijd te hebben. "Maar, zegt Willard, stel zoiets als een implantaat voor in mensen en je krijgt enorme protesten. Terwijl mensen gedurende vele jaren gewend zijn geraakt aan kunstmatige lichaamsdelen is er zeker een grote aversie tegen dingen die geïmplanteerd worden. Het is het idee van "Big Brother is watching you". De mensen zouden bang zijn dat hun gedachten en gangen in de gaten zouden worden gehouden. Het zou niet uitmaken of de technologie er nu wel of niet zou zijn. De mensen zouden zich toch nog ongerust maken."

Maar Tim Willard is duidelijk niet ongerust en met hem, denk ik, de meerderheid van de Amerikanen en andere wereldbewoners. Miljoenen burgers dus, zich onbewust van de gevaren dat deze technologie kan en zal worden misbruikt. In tegenstelling tot christenen die hun bijbel kennen, hebben mensen zoals Tim Willard en andere invloedrijke leden van de pro-globalistische New Age -- georiënteerde World Future Society een overdreven vertrouwen in de mogelijkheid om de regering te controleren. Hoe fascinerend is het dat de toekomstige visie van Willard Bijbelse profetieën perfect zou vervullen. Openbaring 13 bijv. waarschuwt voor het merkteken van het beest dat in de rechterhand of het voorhoofd wordt gegeven in de laatste dagen en dat niemand kan kopen of verkopen, behalve degenen die het merkteken, de naam of het getal van het beest heeft. Wat Willard ziet als een positieve en heilzame realiteit voor de nabije toekomst zal feitelijk uitmonden in een griezelig tijdperk van controle, verdrukking en vervolging zoals de profeten van God dit hebben voorspeld.

Timothy McVeigh, vermeend dader van de bomaanslag in Oklahoma city beweert dat, terwijl hij in het leger diende, een computerchip geïmplanteerd heeft gekregen en dit zou kunnen verklaren waarom hij zo snel na de bomaanslag zou zijn opgespoord en gearresteerd. En volgens een woordvoerder van Buckingham Palace zou prins William ergens in zijn lichaam een chip geïmplanteerd hebben gekregen om eventuele ontvoerders te ontmoedigen.

Afgezien of Timothy McVeigh nu wel of niet een bio-chip geïmplanteerd heeft gekregen -- ik vermoed overigens van wel -- moeten we het beklemmende feit onder ogen zien dat met de invoering van project L.U.C.I.D een kleine implanteerbare en te programmeren bio-chip-computer in het vooruitzicht ligt. Het onvermijdelijke staat voor de deur. Alan Woodham, hoofd van South East Christian Witness, een gemeente die zich bezig houdt met Bijbelse profetieën en gevestigd is in Australië zegt dat we rekening moeten houden met de afschuwelijke realiteit die nu is opgedoken: "Terwijl u dit leest worden elektronische transponders wereldwijd ingevoerd in de veterinaire industrie. muis-3.jpgZe worden beschouwd als een verbetering en dat zijn ze ongetwijfeld ook. Maar spoedig op een dag zal een variant van dit systeem gebruikt worden op een manier die hun uitvinders waarschijnlijk niet hadden voorzien: nl door satans wereldomvattende NWO regering." Op dit moment worden Amerikanen genummerd met een Security Nummer" met negen cijfers "Social dat door heel het land met computers kan worden nagetrokken. Spoedig zal dit systeem echter worden vervangen door een wereldwijd internationale nummers combinatie van 18 cijfers  dat er voor zorgt dat de mensen internationaal kunnen worden nagetrokken. Dit zal de Illuminate in staat stellen de door de NWO en Verenigde Naties gecontroleerde wereld een uniek I.D. nummer toe te kennen voor opsporing en controle. Dit nummer uit 18 cijfers zal bestaan met drie aparte sets van elk ZES GETALLEN: 6-6-6. Toeval? Nee, niet als je in Bijbelse profetieën gelooft. Het onderhuids implanteren in de rechterhand zoals voorspeld in Openbaring 13: 16-18 is nu een praktische realiteit ! Deze technologie zal ongetwijfeld leiden tot een universeel systeem van totalitaire slavernij onder een gecomputeriseerd wereldomvattend economisch netwerk van elektronische gebondenheid. Als het eenmaal universeel op zijn plaats staat zal niemand uitgesloten worden om dit merkteken te moeten aannemen zonder ter dood veroordeeld te worden. Waarlijk een " kwestie van leven of dood". Helaas missen de meeste Amerikanen en andere wereldburgers het profetische inzicht welke nodig is om te overleven. Degenen echter die het Woord van God geloven hebben een enorm voordeel boven de anderen. Degenen met onderscheidingsvermogen en die op de Bijbel vertrouwen zien het kwaad van te voren aankomen en vinden bescherming bij de Allerhoogste. Spreuken 22:3 -- De schrandere ziet het onheil en bergt zich, maar de onverstandige gaan hun gang en moeten boeten.

hiermeer2-14.png

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......