De doop

.

Ik heb je bij je naam geroepen,

Je bent van mij

Jesaja 43: 1

 

animatie vliegende duif

De opdracht aan de discipelen
16En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. 17En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.18En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen,
tot de voleinding van de wereld. Amen.

Herziene Statenvertaling ©
Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.

Daarom worden wij gedoopt in de Naam van de
Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest
(Mt. 28:19).

___________________________________

Johannes doopt Jezus

13Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. 14Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? 15Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.

16En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. 17.En zie, een stem uit de hemelen zei: 
Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Mattheüs 3:13-17

Herziene Statenvertaling

 

 

___________________

‘Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden,
maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.’
(Marcus 16:16)

______________________

 

Handelingen 18:8

 En Crispus, de overste der synagoge, kwam tot geloof in den Here
met zijn gehele huis, en velen van de Corinthiërs die hem, hoorden, geloofden en lieten zich dopen

Nieuwe vertaling Nederlands Bijbelgenootschap (ot)

 

Handelingen 2:36-42 (NT)

36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.37 En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

39 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.
40 En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht!

41 Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er
werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.
42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden.
(Op zondag 25 juni 2023 heb ik me laten dopen
door onderdompeling 
in de Batistenkerk in ijmuiden)Waterdoop -Is de doop symbolisch?    Wat is de Symboliek er van?

Volgens de Bijbel verklaart de symboliek van de doop dat drie dingen gebeuren voor gelovigen die gedoopt zijn: (1) hun oude zelf sterft met Christus; (2) ze herrijzen met Christus om een nieuw wezen te worden; en (3) ze worden in hun nieuwe leven in een levende gemeenschap opgenomen die uitkijkt naar de terugkeer van de Heer (Romeinen 6:1-11). Tegengesteld aan wat sommige kerkelijke groeperingen onderwijzen, lijkt het duidelijk dat een Christelijke doop noodzakelijk is om een verantwoorde beslissing te maken om Jezus Christus te accepteren als Verlosser en Heer, en dat deze beslissing daarom moet worden uitgesteld tot een leeftijd waarop voldoende rede of begrip is bereikt
(het kennen van goed en kwaad binnen God's perspectief).

Kort gezegd: Jezus Christus gebiedt de doop voor Zijn volgelingen. Hoewel de daad van de doop zelf niet leidt tot eeuwige verlossing, lijkt het wel zo te zijn dat elke gelovige, die weigert gedoopt te worden, zijn of haar bekering nog eens eerlijk zou kunnen overdenken. 

Matteüs 28:18-20

"Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld."
...

1 Johannes 1:7  
De doop zelf kan u niet reinigen van zonde.
Christenen geloven 
niet dat het water op zichzelf mensen
schoon wast. 
Alleen het bloed van Jezus kan mensen
reinigen van zonde.

Het dopen staat symbool voor begraven.
Christenen die dopen gaan onder water zoals Jezus drie
dagen onder de grond is gegaan. Zij begraven hun
oude leven zonder God en staan op in een leven met God:

Romeinen 6:3-4

 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus
gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood,
opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is
door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid
des levens zouden wandelen.

tekening baby in armen


 Christelijke mensen laten hun kinderen als baby
of op jonge leeftijd vaak dopen.
Het is mooi om je kind symbolisch in de handen van God te leggen.
Wanneer je als oudere tot het geloof in God bent gekomen kun je
jezelf ook laten dopen, als het symbool dat je voor Jezus Christus
hebt gekozen. Dat is dan de keuze die je zelf maakt.
Moet je hier goed over nadenken?


In de Bijbel zegt God hierover:

image

“En nu, wat aarzelt gij nog?

 Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen,

onder aanroeping van zijn naam”

(Handelingen 22:16 )

_________________________________

Dit zegt Dominee  Evert van der pol  hierover in zijn boek: 

"Voor degenen die als kind gedoopt zijn, maar zich als volwassene
door onderdompeling willen laten dopen. Daarmee haal je geen streep door je kinderdoop, maar zet je er een streep onder.
Het is daarvan een bevestiging.”

 

..... en Hij doopte anderen om ons te laten weten dat

de doop de wet is van het nieuwe verbond

Johannes 3: 22

 

image

Even over mij.

Als baby ben ik vlak na mijn geboorte gedoopt in de gereformeerde kerk.
Dat was een keuze van mijn ouders die ik uiteraard respecteerde.
Na de catechisatie vroeger en veel onderzoek, Bijbel lessen en lezen in de Bijbel heb ik (geloof) belijdenis gedaan op zondag 18 oktober 2015
Sinds een tijdje ben ik lid van de Baptisten kerk in IJmuiden en zal daar door onderdompeling gedoopt worden. omdat ik op verzoek
van God dit graag wil doen.

Leida

 

twee paar handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......