De doop

.

Ik heb je bij je naam geroepen,

Je bent van mij

Jesaja 43: 1

 

In de Bijbel laten mensen zich dopen bij hun bekering.

De heilige geest waaide over Jeruzalem
 en Gods kracht raakte duizenden mensen.
Zij vroegen de apostel Petrus:
 "Wat moeten we nu doen?"

En Petrus antwoordde:

" Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op
de naam van Jezus Christus,
 tot vergeving van uw zonden,
en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen."

Handelingen 2:38

Uit: NBG-vertaling 1951
© 1951 Nederlands Bijbelgenootschap

 animatie vliegende duif

 13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan
om door Johannes gedoopt te worden.
14 Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden:
”Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?”  
15 Jezus antwoordde: “Laat het nu maar gebeuren, want het is goed
dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.”
Toen stemde Johannes ermee in 16 Zodra Jezus gedoopt was
en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en
zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde.
17 En uit de hemel klonk een stem:
“Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik  vreugde.’”

Matteüs 3: 16

 

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Marcus 16:16
26 Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker, en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis openstonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe: “Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier!” De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg: “Zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden?” Ze antwoordden: “Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.”

 

 Gevangenbewaarder valt voor Paulus en Silas op de grond

 

 “En ze verkondigden hem en al zijn
huisgenoten de boodschap van de Heer.
Nog in dat nachtelijk uur nam hij
hen mee om hun wonden uit te wassen.
Meteen daarna liet hij zich dopen
met allen die bij hem hoorden”
(Handelingen 16:30-34)

 “En vele van de  Korintiërs , die hem hoorden,
geloofden en lieten zich dopen”
Handelingen 18:8


Hetzelfde vond plaats op de dag dat
de heilige Geest Jeruzalem
overweldigde,
en Petrus tot de menigte sprak in de kracht
van Gods vuur.
En hij deed de dringende oproep:

“Laat u redden uit deze verdorven wereld!”
Zij die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen;
die dag sloten zich ongeveer drieduizend mensen bij hen aan.”

Handelingen 2:37-40


Waterdoop -Is de doop symbolisch?    Wat is de Symboliek er van?

Volgens de Bijbel verklaart de symboliek van de doop dat drie dingen gebeuren voor gelovigen die gedoopt zijn: (1) hun oude zelf sterft met Christus; (2) ze herrijzen met Christus om een nieuw wezen te worden; en (3) ze worden in hun nieuwe leven in een levende gemeenschap opgenomen die uitkijkt naar de terugkeer van de Heer (Romeinen 6:1-11). Tegengesteld aan wat sommige kerkelijke groeperingen onderwijzen, lijkt het duidelijk dat een Christelijke doop noodzakelijk is om een verantwoorde beslissing te maken om Jezus Christus te accepteren als Verlosser en Heer, en dat deze beslissing daarom moet worden uitgesteld tot een leeftijd waarop voldoende rede of begrip is bereikt
(het kennen van goed en kwaad binnen God's perspectief).

Kort gezegt: Jezus Christus gebiedt de doop voor Zijn volgelingen. Hoewel de daad van de doop zelf niet leidt tot eeuwige verlossing, lijkt het wel zo te zijn dat elke gelovige, die weigert gedoopt te worden, zijn of haar bekering nog eens eerlijk zou kunnen overdenken. 

Matteüs 28:18-20

"Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’"

Stukje uitleg: Jezus kwam op hen toe

1 Johannes 1:7  
De doop zelf kan u niet reinigen van zonde.
Christenen geloven 
niet dat het water op zichzelf mensen
schoon wast. 
Alleen het bloed van Jezus kan mensen
reinigen van zonde.

Het dopen staat symbool voor begraven.
Christenen die dopen gaan onder water zoals Jezus drie
dagen onder de grond is gegaan. Zij begraven hun
oude leven zonder God en staan op in een leven met God:

Romeinen 6:3-4

 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus
gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood,
opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is
door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid
des levens zouden wandelen.


tekening baby in armen


 Christelijke mensen laten hun kinderen als baby of op jonge leeftiid vaak dopen.
Het is mooi om je kind symbolisch in de handen van God te leggen.
Wanneer je als oudere tot het geloof in God bent gekomen
kun je
jezelf ook laten dopen, als het symbool dat je voor Jezus Christus
hebt gekozen. Dat is dan de keuze die je zelf maakt.
Moet je hier goed over nadenken?

In de bijbel zegt God hierover:

 

“En nu, wat aarzelt gij nog?

 Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen,

onder aanroeping van zijn naam”


Handelingen 22:16 

 

  

 4d15f748aeb8cb4cfe2d74b49f4e508e.jpg

 

..... en Hij doopte anderen om ons te laten weten dat

de doop de wet is van het nieuwe verbond

Johannes 3: 22

.

Mijn ouders hebben mij vlak na mijn geboorte laten dopen in de gereformeerde kerk.
Dat was een keuze van mijn ouders die ik uiteraard respecteerde.
Na veel onderzoek, Bijbel lessen en lezen in de Bijbel
 heb ik (geloof) belijdenis gedaan op zondag 18 oktober 2015

 

 

twee paar handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......