Meer over geloven

Belangrijke Bijbelse gebeurtenissen .... 

Oh oh Jeruzalem…

Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!
– Mattheüs 23:37

Bid voor de vrede van Jeruzalem! (Ps. 122:6)

Maar bid ook voor arbeiders die daar het Evangelie mogen verkondigen.

Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan? Waarmee heb Ik u vermoeid? Getuig tegen Mij! Want men houdt zich aan de verordeningen van Omri en aan alles wat het huis van Achab gedaan heeft. U gaat voort in hun opvattingen, zodat Ik u overgeef aan de verwoesting, en haar inwoners maak tot een aanfluiting. Zo zult u de smaad van Mijn volk dragen.
– Micha 6:3,16

Gods profetische tijdklok tikt door. Alles gaat volgens Zijn perfecte plan en timing.

Het Dan. 9:27 verbond dat de antichrist zal uitbreiden, is in volle voorbereiding. Wat een tijd om te leven!

En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.
– Daniël 9:27 (SV)

 

1korinthe: 15

10. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is.
11. Of ik het dan ben of zij, zó prediken wij en zó hebt u geloofd.

De opstanding van de doden

12 Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is?

13 En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt.

14 En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.

 

 

veel gestelde vragen.....

Gebeurtenissen zoals klimaatverandering en rampen

 

Aardbevingen in Indonesië!

Een aardbeving met een kracht van 6,2 op de schaal van Richter
treft Indonesië ten zuiden van Bali.

Uit gegevens van de USGS blijkt dat de eerste aardbeving Papoea trof omstreeks

08.31 uur lokale tijd (01.31 uur Belgische tijd). De tweede aardbeving volgde om

08.44 uur lokale tijd (01.44 uur Belgische tijd), de derde om 09.05 uur lokale tijd
+(02.05 uur Belgische tijd). De USGS registreerde de bevingen op respectievelijk
18 kilometer, 19 kilometer en 16 kilometer diepte, op circa 260 kilometer van het
eiland Biak. Om 10.27 uur lokale tijd (03.27 uur Belgische tijd) volgde in hetzelfde
gebied een vierde beving met een kracht van 4,7 op 10 kilometer diepte.

De archipel blijft getekend door de aardbeving van 26 december 2004 met een kracht
van 9,1 voor de kust van Sumatra. Die aardbeving veroorzaakte een enorme tsunami
en kostte 220.000 mensen in de hele regio het leven, van wie ongeveer
170.000 mensen in Indonesië.

Interactieve Kaart
van actieve vulkanen en de recente aardbevingen wereldwijd.

===============================

We weten dat de Eufraat zal opdrogen,
omdat Gods Woord het zegt:

‘En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat.’

– Openbaring 16:12

 

Video  De Eufraat droogt op 

=============================

Door droogte in China droogt Yangtze op, 's werelds op twee na grootste rivier droogt op
waardoor er een tekort aan waterkracht ontstaat.
China:door droogte.
Een record brekende droogte heeft ervoor gezorgd dat sommige rivieren in China -
waaronder delen van de Yangtze - opdrogen, waterkracht beïnvloeden, 
de scheepvaart stoppen en grote bedrijven dwingen hun activiteiten op te schorten.

Video 's werelds op twee na grootste rivier droogt op

 

================================

godgelooftinmij.nl/wat-zal-gebeuren

Over misleiding

‘Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is.’

– 2 Thessalonicenzen 2:3

------------------------------

valse profeet
Een valse profeet is een aanduiding binnen het christendom
voor iemand die een voorspelling (profetie) doet, die vervolgens niet uitkomt, of iemand die een voorspelling doet in naam van een afgod. 

 Misleiding!!!

Openbaring 16:13

--------------------
De duivel is er veel aan gelegen om mensen af te houden van het geloof in Christus. Dat hij daartoe ook bijbelteksten weet te gebruiken, leren we van de verzoeking van Jezus in de woestijn, waar de duivel ook met bijbelteksten komt

Iemand zou kunnen zeggen: maar ik heb geen geloof, dus heb ik niets met de aansporing om tot Christus te gaan. Dan mag er gezegd worden dat het geloof een gave van God is, dus je kunt het krijgen. En je krijgt het in de weg van het gebed.
Evenals ons brood een gave van God is, wat Hij ons schenkt, zo is veel meer het geloof een gave van God, die Hij uitdeelt. We hoeven deze niet verdienen, maar mogen het uit genade ontvangen.

Als je vraagt: “is ongeloof ook een gave van God”, dan zal je wel duidelijk zijn uit het voorgaande, dat dat een onmogelijkheid is.

Ongeloof is een gave van de duivel en is de grootste zonde. Ongeloof is de wortel van alle zonden. Alle overtredingen die wij doen hebben het ongeloof als grondslag. We geloven niet dat het laten van de zonde veel heerlijker is dan het bedrijven van de zonde. God heeft ons Zijn Zoon gezonden om ons te redden. Is er dan groter zonde dan om de Zoon Jezus Christus te verwerpen? Ik zeg niet dat een gelovige niet heeft te strijden tegen zijn ongeloof. Dat is zeker aan de orde, want er is van alles aan de hand in ons hart. Maar de gelovige ervaart het dan ook als de grootste vijand.

 DS. A.K. WALLET

--------------------

Lied 444: vers 3 van 3 (Joh. De Heer)

Snel vliegt de tijd, ook der zaligheid henen
alles op aarde vergaat.
Blijf niet de satan uw oor langer lenen,
straks is 't voor eeuwig te laat.

Vreemde gebeurtenissen