Pasen


 ABBA VADER

" De drinkbeker die de Vader Mij heeft gegeven,
zou Ik die niet drinken?"
 Johannes 18:11

JESUS full movie English version | Good Friday |
Passion of the Christ | Holy Saturday | Easter

Jezus heeft zijn laatste avond gegeven
aan de Apostelen.

laatsteavondmaal2.png

Het Laatste Avondmaal is een bekende gebeurtenis uit het Nieuwe testament,  door Christus  ingesteld op de avond waarop hij door Judas verraden werd. Tijdens deze paasmaaltijd heeft Jezus het Avondmaal ingesteld. Het woord 'laatste' slaat hier op de laatste maaltijd van Jezus voor zijn kruisiging. Jezus weet dat Hij de volgende dag op het kruis zal gaan sterven. Tijdens het Laatste Avondmaal kwam het verraad van Judas in de openbaarheid.

Dat doet hij door middel van het geven van bloed
in de vorm van wijn en zijn lichaam in de vorm van brood.
Hij neemt een stuk brood en zegt de woorden:
"Neem, eet, dit is mijn lichaam."
Toen nam Jezus de beker en zei:
"Drink allen hieruit, 28 dit is mijn bloed,
het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten
tot vergeving van zonden." 
Jezus droeg hun op om dit
 voortaan te blijven doen als een gedenkteken voor zijn dood.


 

GOEDE VRIJDAG IS DE VRIJDAG VOOR PASEN

Op deze dag herdenken wij, de christenen,
de kruisiging en dood van Jezus op de
heuvel Golgotha, nabij de stad Jeruzalem.
 In het christendom symboliseert het kruis 
vooral de overwinning  van Jezus op de dood
omdat Hij na drie dagen verrees uit het graf. 
Goede Vrijdag is de herdenking van lijden en dood.
Jezus wordt, gelijk met twee moordenaars aan
het kruis gespijkerd.

 De kerkklokken voor aanvang van de kerkdienst luiden niet,
dit als een teken van rouw. Christenen geloven dat Christus ‘vrijwillige’ dood betekende dat God zich om het menselijke lijden bekommerde en het zelf op zich nam, daarom wordt Goede Vrijdag ‘Goed’ genoemd. Goede vrijdag blijkt de
meest indrukwekkende dag voor christenen.

 

wat vieren we dan met Pasen?

 We  vieren deze dag vanuit het geloof dat Jezus
opgestaan is uit de dood,  op de derde dag na zijn kruisiging.

De periode van het paasfeest tot Hemelvaartsdag  
duurt veertig dagen.
 Hemelvaartsdag herdenken we dat Jezus Christus
is opgevaren naar God, Zijn Vader in de hemel,
op de veertigste dag van Zijn opstanding.
De viering is onderdeel van de paascyclus.

 Het pinksterfeest  
We herdenken dat de Heilige Geest, de derde persoon
van de goddelijke drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel
op de apostelen en andere aanwezige gelovigen.

   Matteüs  26: 17-75
20 Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd.  Onder het eten zei hij tegen hen: 
"Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren." 22 Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem:  "Ik toch niet, Heer?" 23  Hij antwoordde:  "Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. 24 DeMensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat,maar wee de mens door wie de Mensenzoon
uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. "Toen zei Judas, die hem zou uitleveren:
"Ik ben het toch niet, rabbi?" Jezus antwoordde:
"Jij zegt het."
26 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegen gebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden:
"Neem, eet, dit is mijn lichaam.

"En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf
hun de beker met de woorden: "Drink allen hieruit, 28 dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden."

 

29Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader."  30 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. 31 Onderweg zei Jezus tegen hen: "Jullie zullen
mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven:
" Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde
zullen uiteengedreven worden." Maar nadat ik uit de dood
ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea." Petrus
zei daarop tegen hem:  "Misschien zal iedereen u afvallen,
ik nooit!" Jezus antwoordde hem: "Ik verzeker je: deze
nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen."
35 "Petrus zei: "Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit." Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. 


opdebergomhulpvragen-1.jpg  

Jezus bad op de olijfberg
waar een engel kwam
die Hem ondersteunde.

     37 Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? 38 Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 39 Weer ging hij weg om te bidden, met dezelfde woorden
als daarvoor. 40 Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw
te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht, en ze wisten
niet wat ze hem moesten antwoorden. 41 Toen hij voor de
derde maal terugkwam, zei hij tegen hen: "Liggen jullie daar nog steeds  te slapen en te rusten? Het is zover: het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt  uitgeleverd aan de zondaars. 42 Sta op, laten we gaan; kijk, hij die me uitlevert, is al vlakbij."

Matteüs  26: 17-75

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap 

---------------------------

Jezus bidt voor Zijn mensen, die achterblijven.


Johannes 17:25,26
25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet,
maar ik ken U, en zij weten dat U mij hebt gezonden.
26 Ik heb hun UW naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U mij liefhad in hen zal zijn
en ik in hen.’

(Dit wordt ook wel Hoge priesterlijk gebed genoemd)

 

 Op Goede vrijdag herdenken we
de kruisiging van Jezus

 

Johannes 13:1-31

Het was kort voor het Pesach feest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op.


Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. 6 Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9 antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.

 Jezus was de voeten van zijn leerlingen

12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 16 Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. 17 Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. 18 Ik doel niet op jullie allemaal: ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de Schrift staat zal in vervulling gaan: “Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd.” 19 Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren; wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben. 20 Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.’

 

21 Nadat hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en hij verklaarde: ‘Waarachtig, ik verzeker jullie: een van jullie zal mij verraden.’ 22 De leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde. 23 Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel aan, 24 en Simon Petrus beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. 25 Hij boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg: ‘Wie, Heer?’

 

26 ‘Degene aan wie ik het stuk brood geef dat ik nu in de schaal doop,’ zei Jezus. Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot. 27 Op dat moment nam de duivel bezit van Judas. Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan bent.’ 28 Niemand aan tafel begreep waarom hij dit zei; 29 omdat Judas de kas beheerde, dachten sommigen dat Jezus bedoelde dat hij inkopen voor het feest moest doen, of dat hij iets aan de armen moest geven. 30 Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht.

 

hiermeer2-13.png

DE HAAT VAN DE WERELD
Johannes 15:25
Zo ging in vervulling wat in hun wet geschreven staat:
“Ze hebben mij zonder reden gehaat.”

                                                         Terug  

twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......