Voorspellingen 2

engelkleinwit.png

 Jesaja 19 vers 2:
De aarde kraakt en barst open,
de aarde schokt en schud heen en weer,
de aarde kantelt en wankelt vervaarlijk.
De aarde zwalkt en waggelt als een dronkaard,
ze zwaait heen en weer als een hut in de storm.
Haar opstandigheid drukt zwaar op haar,
ze valt en staat niet meer op.

 Wat gebeurt er ten gevolge van de zesde bazuinen plaag?
“Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood. . ."
(Openbaring 9:18).


Hier lezen wij dat een andere derde van de inwoners van aarde door dit enorme leger van 200 miljoen man (vers 18) zal sterven. Deze komen nog bovenop al diegenen die hun leven eerder hebben verloren. Deze beangstigende profetieën helpen ons te begrijpen hoe al het leven op aarde met uitsterven zal worden bedreigd!

“En wie van de mensen overgebleven waren,
                      die niet gedood waren
door deze plagen,
bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan, en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen."(verzen 20, 21)

 “En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden!" (Openbaring 11:15).

 Hoe zou het gaan als  we zonder Gods kennis verder moesten?
“Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bezoedeld en uw vingers met ongerechtigheid; uw lippen spreken leugen, uw tong prevelt onrecht. Er is niemand die een gegronde aanklacht indient, en niemand die naar waarheid richt; zij vertrouwen op ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van moeite en baren onheil . . ." (Jesaja 59:1-4).

“De weg des vredes kennen zij niet, en er is geen recht in hun sporen; zij gaan langs kronkelpaden; niemand die ze betreedt, kent vrede. Daarom blijft het recht ver van ons en de gerechtigheid bereikt ons niet. Wij wachten op licht en zie, er is duisternis; op stralende helderheid en wandelen in dichte donkerte."(verzen 8, 9).

Hoe actief is de satan?

" Wee de aarde en de zee, want de duivel is
tot u nedergedaald in grote grimmigheid...
" Openbaring 12:12).

 De duivel is woest
" De duivel [heeft] grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft . . ." (zelfde vers).

" En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had... en de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben" (Openbaring 12:13, 17).

Precies zoals Satan allerlei gebeurtenissen opvoerde om de door hem gehate Jezus Christus te laten doden (Lukas 22:2-6 en Johannes 13:27), zo haat hij ook degenen in de Kerk die Jezus heeft opgericht. Hij is de drijvende kracht achter de vervolging van degenen die trouw zijn aan Jezus Christus en die God's geboden houden.


“Maar vóór dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u voor koningen en stadhouders te leiden om mijns naams wil....
en gij zult overgeleverd worden zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van uw doden. En u zult door allen gehaat worden om Mijns naams wil." (Lukas 21:12, 16-17).

knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......