spiritueel

Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde." (1 Korintiërs 13:13)

voorwebsitemijnvideo.png

     God spreekt 

 God de vader verteld hoeveel hij van ons houd....       


 

Juist als je God nodig hebt, zal Hij er voor je zijn!
Er is altijd een God die je nooit in de steek zal laten.
 Hij zal er altijd voor je zijn, je hoeft hem alleen
maar te vragen of je ZIJN kind mag zijn.

strand met voetstappen in  het zand

 Belijdt je zonden....

Geloofsbelijdenis

en ontvangen vergeving

   1 Johannes 1:8-10
8Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. 9Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

 10Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem
tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

                                         
Terug     

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......

 

3D-achtergronden-3D-wallpapers-28.jpg
God hielp Zijn volk zodat ze verder konden gaan...

  1 Johannes 4:7-10
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

geborenenkruis2.png

2 Petrus1-11

Afzender, geadresseerden, groet

11Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus: 2moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere.

 

De christelijke roeping en verkiezing

3Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.4Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.

5En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis,6aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, 7aan de godsvrucht

broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.8Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft.9Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is.

10Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en
verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit struikelen.

11Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.

Herziene Statenvertaling (HSV)

 

 

 Spreuken 28:13

12Als rechtvaardigen regeren, heeft het leven glans, als goddelozen aan de macht zijn, houdt elk mens zich schuil.13Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.14Gelukkig is de mens die siddert voor de HEERwie eigenzinnig is, valt ten prooi aan het kwaad.

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

 

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......