Namen van De Here

K.J. Mulder - Koraalfantasie 'Grote God wij loven U' - Gert van Hoef - Oude Kerk Zeist

Gods Naam is heilig.

Exodus 20:7
"U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken,
want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt
."Dat betekent dat we Gods Naam niet nutteloos mogen gebruiken.
De Heere noemt twee keer Zijn naam aan Mozes.

De eerste keer als Hij aan Mozes verschijnt bij de brandende braambos:
En God zeide tot Mozes:
"IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL."
Dit betekent: Ik ben erbij.
De Heere is aanwezig in het leven van mensen.
Exodus 3:14a

Als Mozes op de berg Sinaï is, verschijnt de Heere opnieuw aan hem.
De Heere vertelt ook nu aan Mozes Wie Hij is:
 "HEERE, HEERE, GOD,  BARMHARTIGHEID,
GENADIG, GEDULDIG, RIJK AAN GOEDERTIERENHEID
EN TROUW

Exodus 34:6b

  
God - Jezus wordt op verschillende plaatsen in de Bijbel God genoemd.
Vanwege Zijn zondeloze leven, Zijn wonderen en Zijn opstanding uit de dood
staat Zijn bewering dat Hij God is stevig overeind (Johannes 20:28).

JHWH – Ik ben Die Ik ben (Exodus 3:14)
We mogen vertrouwen dat God doet wat Hij belooft en altijd dezelfde is:
gisteren, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.

 

Heer - In het Nieuwe Testament wordt deze term gebruikt als een
aanspreekvorm voor een vooraanstaand persoon.
De discipelen gebruikten deze term om Jezus als
hun leraar en meester aan te spreken (Matteüs 22:43-44).

 

Woord - Deze titel werd door de apostel Johannes gebruikt om
de zending van Jezus te beschrijven. De titel verkondigt de
Goddelijkheid van Jezus en de waarheid dat Hij de eeuwige
en absolute God is (Johannes 1:1, 14).

Messias - De lang verwachte "Gezalfde" die Israël zou bevrijden
. Jezus kwam om de mensheid van de zonde en de dood te bevrijden
(Johannes 4:25-26).

Alfa en Omega - Dit zijn de eerste en de laatste letter van het
Griekse alfabet. Deze beschrijvende titel geeft uitdrukking aan de
eeuwige aard van God; het begin en het einde
(Openbaring 1:8; 22:13).

Verlosser - Jezus is Degene die de mensheid verlost
van een eeuwigheid in de hel.

Heiland of Redder - "Iemand die een ander uit problemen, gevaar
of gevangenschap redt, gewoonlijk door een losprijs te betalen." In het Nieuwe
Testament wordt Jezus als de Heiland beschreven die Zijn leven als een losprijs
gaf om mensen te redden (Marcus 10:45, Titus 2:14).

Licht van de Wereld - Jezus is Degene die ons ware kennis over God geeft.
Mensen die dit licht afwijzen roepen een veroordeling over zichzelf af
(Johannes 8:12; 3:19-21).

Lam van God - Deze titel is een verwijzing naar het offer systeem
in het Oude Testament, waarin God het bloed van dieren aanvaardde als
boetedoening voor zonden (Johannes 1:29, 36).
Het bloed van Jezus heeft voor onze zonden betaald!

Heerser van de Schepping - Christus bestond al vóór de Schepping
van de wereld en Hij is hierover de oppermachtige Heerser (Openbaring 3:14).

Bemiddelaar - Omdat Jezus volledig God is, kan Hij God tegenover
de mens vertegenwoordigen. Omdat Jezus volledig mens is, kan Hij
de mens tegenover God vertegenwoordigen. De verzoening tussen God
en mens is hierdoor mogelijk gemaakt (1 Timoteüs 2:5).

Brood van het Leven - Jezus is de enige echte leverancier van
ware geestelijke voeding (Johannes 6:35).

Weg, Waarheid, en Leven - Jezus is de enige weg naar de hemel,
de enige bron van Waarheid en de fundering voor al het Leven (Johannes 14:6)!

-de blinkende Morgenster, Openb. 22 : 16

 


EL, ELOAH: God "machtig, sterk, prominent" (Genesis 7:1Jesaja 9:6) - etymologisch lijkt El "macht" te betekenen, als in “ik heb de macht jou iets aan te doen” (Genesis 31:29). El wordt geassocieerd met andere kwaliteiten zoals integriteit (Numeri 23:19), jaloezie (Deuteronomium 5:9) en medeleven (Nehemia 9:31), maar de wortel van het idee van macht blijft.

ELOHIM: God "Schepper, Machtig en Sterk" (Genesis 17:7Jeremia 31:33) - de meervoudsvorm van Eloah, wat tegemoetkomt aan de leer van de Drie-eenheid. Vanaf de eerste zin in de Bijbel wordt Gods overtreffende macht al duidelijk wanneer God (Elohim) de wereld doet ontstaan door te spreken (Genesis 1:1).

EL SHADDAI: "God Almachtig", "de Machtige van Jakob" (Genesis 49:24); Psalm 132:2,5) - spreekt van Gods absolute macht over allen.

ADONAI: "Heer" (Genesis 15:2Rechters 6:15) - wordt gebruikt in plaats van YHWH, wat voor de Joden te heilig is om uitgesproken te worden door zondige mensen. In het Oude Testament wordt YHWH vaker gebruikt wanneer Hij omgaat met Zijn volk, terwijl Adonai vaker gebruikt wordt wanneer Hij omgaat met de heidenen.

YHWH / YAHWEH / JEHOVAH: "HEER" (Deuteronomium 6:4Daniël 9:14) – dit is strikt genomen de enige ware naam van God. Vertaald naar het Nederlandse woord HEER (in hoofdletters) om het te onderscheiden van Adonai, "Heer". De openbaring van deze naam werd gegeven aan Mozes: "Ik Ben die Ik Ben" (Exodus 3:14). Deze naam geeft een aanwezigheid aan. Yahweh is aanwezig, toegankelijk, dichtbij voor mensen die Hem aanroepen om bevrijding (Psalm 107:13), vergeving (Psalm 25:11) en leiding (Psalm 31:3).

YAHWEH-JIREH: "De Heer zal voorzien" (Genesis 22:14) - deze naam is bekend geworden door Abraham, die hem noemde toen God de ram leverde om geofferd te worden in plaats van Isaäk.

YAHWEH-RAPHA: "De Heer die geneest" (Exodus 15:26) - "Ik ben de HEER die u geneest", zowel het lichaam als de geest. In het lichaam door het te behoeden voor en genezen van ziekten, en in de ziel door zonden te vergeven.

YAHWEH-NISSI: "De Heer mijn Banier” (Exodus 17:15), waar banier begrepen moet worden als een verzamelpunt (bijvoorbeeld voor de strijd). Deze naam herdenkt de overwinning in de woestijn over de Amalekieten in Exodus 17.

YAHWEH-M'KADDESH: "De Heer die heiligt" (Leviticus 20:8Ezechiël 37:28) - God maakt duidelijk dat alleen Hij, niet de wet, de mensen kan reinigen en hen heilig kan maken.

YAHWEH-SHALOM: "De Heer van vrede" (Rechters 6:24) - de naam die Gideon gaf aan het door hem gebouwde altaar, nadat de Engel van de Heer hem verzekerde dat hij niet zou sterven, zoals hij dacht dat er zou gebeuren, nadat hij Hem gezien had.

YAHWEH-ELOHIM: "De HEER God" (Genesis 2:4Psalm 59:5) - een combinatie van Gods unieke naam YHWH en het algemene "Heer", dat aanduidt dat Hij de Heer der Heren is.

YAHWEH-TSIDKENU: "De Heer onze Rechtvaardigheid” (Jeremia 33:16) - Zoals met YHWH-M'Kaddesh, is het God alleen die rechtvaardigheid aan de mens kan verschaffen, uiteindelijk door Zijn Zoon Jezus Christus, die voor ons zondig geworden is "opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem" (2 Korintiërs 5:21).

YAHWEH-ROHI: "De Heer mijn Herder" (Psalm 23:1) - Nadat David zijn relatie als herder over zijn schapen overdacht, realiseerde hij zich dat deze precies dezelfde is als de relatie die God met hem heeft, en zo verkondigt hij: "Yahweh is mijn Rohi (Herder), het ontbreekt mij aan niets".

YAHWEH-SHAMMAH: "De Heer is daar" (Ezechiël 48:35) - de naam die aan Jeruzalem en de Tempel daar werd toegeschreven, wat aangeeft dat de ooit vergane glorie van de Heer (Ezechiël 8-11) is teruggekeerd (Ezechiël 44:1-4).

YAHWEH-TSEVAOTH: "De Heer der heerscharen" (Jesaja 1:24Psalm 46:7) – Heerscharen betekent "legermacht", zowel van engelen als mensen. Hij is de Heer van de heerschare van de hemel en de inwoners van de aarde, van de Joden en de heidenen, van de rijken en armen, meester en slaaf. De naam drukt de majesteit, macht en autoriteit van God uit en laat zien dat Hij in staat is om te bereiken wat Hij besluit te doen.

EL ELYON: "Allerhoogste" (Deuteronomium 26:19) - afgeleid van het Hebreeuwse woord voor "naar boven gaan" of "stijgen", dus het verwijst naar datgene wat het allerhoogst is. El Elyon geeft verhevenheid aan en spreekt van het absolute recht en heerschappij.

EL ROI: "God van het zicht" (Genesis 16:13) - de naam die Hagar aan God toeschrijft, wanneer ze alleen in de woestijn zit nadat ze verdreven is door Sarah (Genesis 16:1-14). Wanneer Hagar de Engel van de Heer ontmoet, realiseert ze zich dat ze God Zelf gezien heeft in een theofanie. Ze realiseert zich ook dat El Roi haar ook gezien heeft en getuigt dat Hij een God is die leeft en alles ziet.

EL-OLAM: "Eeuwige God" (Psalm 90:1-3) - Gods natuur is zonder begin of einde, vrij van elke belemmering of tijd, en bevat de oorzaak van tijd zelf. "Van eeuwigheid tot eeuwigheid, U bent God".

EL-GIBHOR: "Machtige God" (Jesaja 9:6) - de naam die de Messias beschrijft, de Christus, in dit profetische deel van Jesaja. Als een sterke en machtige strijder zal de Messias, de Machtige God, de vernietiging van Gods vijanden teweeg brengen en zal Hij regeren met een ijzeren staf (Openbaring 19:15).

 

Heb je vragen, dan kun je Hier kijken !

https://www.gotquestions.org/Nederlands/

Terug

 

imagesBD7CJDOJ-2.jpg

De Bond tegen vloeken 

wil Nederland mooier maken wat betreft taalgebruik.
Scheld- en 
vloekwoorden zijn lelijk! 

Gods Naam is heilig.

Respect richting God, maar ook tegen de  medemens is belangrijk!

Afbeelding twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......