Onderaan de pagina  Teke Bijlsmaspeelt in de Grote kerk te Maassluis.

Voortekenen

 Improvisatie -  Gert van Hoef - Hasselt

Gezang 300

1 Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.
  meer........

Liedboek voor de Kerken 1973

 

plaatje engelen met bazuin

Matt.24:31

En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid,
 en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden,
 van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.

hiermeer2-3.png

 

(In de wereld heerst op dit moment de satan en zijn demonen)

 1 Johannes 4:4
 4 U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen,
want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst


 Romeinen 6:23
 Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van
God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

 

Hebreeën 10:26-39
 26 Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonden meer mogelijk, 27 en kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en op het vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden. 28 Voor wie de wet van Mozes naast zich neerlegt is er geen pardon; wanneer er ten minste twee getuigen een verklaring tegen hem afleggen, moet hij sterven.

29 Hoeveel zwaarder zal dan de straf niet zijn, denkt u, voor wie de Zoon van God vertrapt, het bloed van het verbond ontheiligt – terwijl hij erdoor geheiligd is – en de Geest van de genade veracht? 30 We kennen immers degene die gezegd heeft: ‘Het is aan mij om te wreken, ik zal vergelden,’ en ook: ‘De Heer zal oordelen over zijn volk.’ 31 Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levenden.

32 Herinner u de dagen van weleer, toen u, door het licht beschenen, in een moeizame worsteling met het lijden hebt standgehouden: 33 enerzijds kreeg u publiekelijk smaad en beproevingen te verduren, anderzijds was u solidair met hen die hetzelfde moesten doormaken.

34 U hebt meegeleefd met de gevangenen onder u, en toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard, in de wetenschap dat u iets beters bezit, een blijvend bezit voor uzelf. 35 Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond. 36 Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is.
37 Immers: ‘Nog een heel korte tijd, dan komt hij die komen zal, hij blijft niet lang meer weg, 38 en dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof,’ maar ook: ‘Wie terugdeinst ben ik niet langer welgezind.’ 39 Wij echter behoren niet tot degenen die terugdeinzen en ten onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven.


Mattheus 7:15-19 
15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. 16 Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? 17 Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. 18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. 19 Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.

 

 Romeinen 8:9-11
9 Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. 10 Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. 11 Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

 
 Mattheüs 10:28
28 Wees niet bang voor hen die wel het lichaam
maar niet de ziel kunnen doden.
Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel
 én lichaam om te laten komen in de Gehenna. 
                                                                                 

 2 Petrus 2:1-5
 1 Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang. 2 Velen zullen hun losbandig gedrag overnemen en zo de weg van de waarheid in opspraak brengen. 3 Gedreven door hebzucht zullen ze u bedriegen met misleidende verhalen, maar hun vonnis is allang geveld, hun ondergang laat niet op zich wachten.

4 Immers, God heeft zelfs engelen die gezondigd hadden niet gespaard maar hen in de Tartarus geworpen. Daar, in de diepste duisternis, blijven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten. 5 Evenmin heeft hij de wereld uit de voortijd gespaard; alleen Noach, de heraut van de rechtvaardigheid, liet hij met zeven anderen in leven toen hij de watervloed over die wereld vol zondaars liet komen.

afbeelding woest water

 Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap  

 1 Johannes 2:5-7

 Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.  

Mattheüs 7:23
Wanneer we liegen en niet volgens de waarheid leven  zegt Jezus ons: 
 "En dan zal ik hun rechtuit zeggen: ‘Ik heb jullie nooit gekend.
Weg met jullie, wetsverkrachters!"

 Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling

_____________________________________________

 ? Gehenna-hel is synoniem met de poel des vuurs waar diegene die zich niet wil bekeren, aan het einde der tijden voor eeuwig in een vuurzee geworpen zullen worden.
Het wordt niet beschreven als een vuur waarin de verdoemden leven, maar een vuur waarin de verdoemden dood gaan! Het Griekse woord gehenna duidt op een plaats van straf. Gehenna, (eigenlijk geben-hinnom, het z.g. Hinnomdal) ligt even ten zuiden van Jeruzalem, waar afval, vuilnis, dierenkadavers en lijken van misdadigers werden geworpen om opgebrand te worden. Gehenna (Hebreeuws: גהנום, גהנם, Grieks γέεννα, Aramees גִהַנָא) is afgeleid van de naam van het smalle, rotsachtige Dal van Hinno (Hebreeuws: Gej Hinnom, een afkorting van גיא בן הינום, Gej Ben-Hinnom, het dal van de zonen van Hinnom), ten zuiden van Jeruzalem en wordt ook wel in het Nederlands vertaald als hel.

Betreffende bovenstaande [ Ik beweer niet dat dit helemaal klopt .]   Men zal dit zelf moeten onderzoeken.!

 
4Immers, God heeft zelfs engelen die gezondigd hadden niet gespaard maar hen in de Tartarus geworpen. Daar, in de diepste duisternis, blijven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten. 5 Evenmin heeft hij de wereld uit de voortijd gespaard; alleen Noach, de heraut van de rechtvaardigheid, liet hij met zeven anderen in leven toen hij de watervloed over die wereld vol zondaars liet komen.

2 Petrus:2-4-5 Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......