Home » eindtijd » toekomstverwachting

Toekomstverwachting

     TEKEN VAN CHRISTUS TEGENWOORDIGHEID 2 

 

De grote verdrukking

 

MATHEUS 23:29  

29. Meteen na de verschrikkingen van die
dagen zal de zon verduisterd worden
en de maan geen licht meer geven,
de sterren zullen uit de hemel vallen en
de hemelse machten zullen wankelen. MATHEUS 23:30 -51

30. Dan zal aan de hemel het teken
zichtbaar worden dat de komst van
de Mensenzoon aankondigt,
en alle stammen op aarde zullen
zich van ontzetting op de borst slaan
als ze de Mensenzoon zien komen
op de wolken van de hemel, bekleed
met macht en grote luister.

31. Dan zal hij zijn engelen uitzenden,
en onder luid bazuingeschal zullen zij
zijn uitverkorenen uit de vier windstreken
bijeenbrengen, van het ene uiteinde
van de hemelkoepel tot het andere.

32. Leer van de vijgenboom deze les:
zo gauw zijn takken uitlopen en in blad
schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.

33. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je
dat alles ziet, dat het einde nabij is.

34. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker
nog niet verdwenen zijn wanneer al die
dingen gebeuren.

35. Hemel en aarde zullen verdwijnen,
maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

36. Niemand weet wanneer die dag en dat moment
zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de
Zoon niet, alleen de Vader weet het.

37. Zoals het was in de dagen van Noach,
zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt.

38. Want zoals men in de dagen voor de vloed
alleen maar bezig was met eten en drinken, met
trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop
Noach de ark binnenging,

39. en zoals men niet wist dat de vloed zou komen,
totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal
het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.

40. Dan zullen er twee op het land aan het
werk zijn, van wie de een zal worden
meegenomen en de ander achtergelaten.

41 .Van twee vrouwen die samen aan de molen
draaien, zal de ene worden meegenomen
en de andere achtergelaten.

42. Wees duswaakzaam, want jullie weten
niet op welke dag jullie Heer komt.

 43. Besef wel: als de heer des huizes had geweten
in welk deel van de nacht de dief zou komen,
dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn
huis hebben laten inbreken.

44. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want
de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je
het niet verwacht.

 45. Wie is die betrouwbare en verstandige
dienaar die de heer heeft aangesteld over
zijn huispersoneel om hun op tijd te eten
te geven?

46 Gelukkig de dienaar die daarmee
bezig is wanneer zijn heer komt. 47 Ik
verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over
alles wat hij bezit.

48. Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt:
Mijn heer blijft voorlopig nog weg,

49. en die zijn mededienaren
begint te slaan en het met dronkaards op
een slempen zet.

50. Dan zal de heer van
die dienaar komen op een dag waarop hij
het niet verwacht en op een tijdstip dat hij
niet kent,

51. en hij zal hem straffen met
zijn zwaard en hem het lot van de
huichelaars laten ondergaan; daar zal
hij met hen jammeren en knarsetanden.

De grote verdrukking

 

vanmij.jpg 

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap     

Terug naar boven