Home » eindtijd » toekomstverwachting

Toekomstverwachting

 

“Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd” Prediker 3 vers 1.

“Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft
om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden….”

Openbaring 1 vers 1

Geloof in God zou

steeds minder belangrijk

zijn in onze samenleving

 

2 Petrus 3:3

 3Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is

2 Petrus 3:8

8Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

10Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.


images2MHBRKV1.jpg

2 Petrus 3: 10-11:

 10 De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht.

 Mattheüs 24:21, 22
“Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden . . .”

 

 Mattheüs 24:36
"Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet,  (Mattheüs 24:36).ook de Zoon niet, maar de Vader alleen”.

 

Gezienengeloven.jpg

 

Mattheüs 24:37-39
“Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn” .

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

 

 Hoe zal God de wederkomst van Christus zien?

Handelingen 17:30-31

"God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken"

 

002_RBIAdam-image-1512179-1.jpg

 

 Mattheüs 24:6- 7
“Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen.
Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden,
maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk,
en koninkrijk tegen koninkrijk . . .”

 

Lucas 21:10-11
10 Toen zeide Hij tot hen:
Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk,
11 en er zullen grote aardbevingen,
en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn,
en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.

 

Marcus 13-8
8 Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk.
Er zullen nu hier, dan daar, aardbevingen zijn en er zullen hongersnoden wezen.
Dat is het begin der weeën.

 

Matteüs 24:7-8

7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk,
en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en
aardbevingen zijn. 8  Doch dat alles is het begin der weeën.

 

Mattheüs 24:14

 “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld
gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken,
en dan zal het einde gekomen zijn”

Uit: NBG-vertaling 1951

 

 

Terug naar boven

 

knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......