Erfzonde

 

Wat is erfzonde?

Matth. 6:11
Vergeef ons onze zonden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

De condities waaronder we werden geboren zijn een erfenis van Adam en Eva. Natuurlijk zijn we daar niet voor verantwoordelijk, maar we ondervinden er wel de gevolgen van. Door de zondeval verdween Gods heerlijkheid van de aarde en dat had enorme gevolgen, waaronder de geneigdheid tot zondigen die bij elk mens aanwezig is. Deze geneigdheid wordt ook wel 'erfzonde' genoemd en heeft alles te maken met de condities waaronder we op de wereld kwamen:

 1. met een sterfelijk, kwetsbaar lichaam
 2. als 'onafhankelijke' mensen
 3. zonder de Gods heerlijkheid, de zegenende aanwezigheid van God en onder de duistere invloedssfeer van de satan
 4. als geestelijk dode mensen
 5. Geboren met een sterfelijk, kwetsbaar lichaam

 

 • Ze hadden een volmaakt lichaam dat niet hoefde te sterven.
 • Ze leefden onder de glorierijke heerschappij, bescherming en zegenrijke invloed van God.
 • Ze woonden in een prachtig paradijs, dat een volmaakt harmonische leefomgeving was.

        

 • We zijn geboren uit zondige ouders.
 • We zijn geboren met een onvolmaakt, sterfelijk lichaam met erfelijke belastingen waardoor we kwetsbaar zijn voor lichamelijke en psychische aandoeningen.
 • Sommige mensen worden met ernstige afwijkingen geboren.
 • Toen we geboren werden op de aarde die door de zonde was ontluisterd en door God was vervloekt, waren we weerloos en kwetsbaar.
 • Doordat we geboren zijn zonder de bescherming van Gods heerlijkheid, de zegenende aanwezigheid van God, hebben verleidingen meer invloed op ons en is onze weerstand tegen verleiding onvoldoende.

 

 Geboren met een sterfelijk, kwetsbaar lichaam

Adam en Eva werden geschapen onder de meest idealen omstandigheden: ze waren door God geschapen.

 • Ze hadden een volmaakt lichaam dat niet hoefde te sterven.
 • Ze leefden onder de glorierijke heerschappij, bescherming en zegenrijke invloed van God.
 • Ze woonden in een prachtig paradijs, dat een volmaakt harmonische leefomgeving was.

 

 • We zijn geboren uit zondige ouders.
 • We zijn geboren met een onvolmaakt, sterfelijk lichaam met erfelijke belastingen waardoor we kwetsbaar zijn voor lichamelijke en psychische aandoeningen.
 • Sommige mensen worden met ernstige afwijkingen geboren.
 • Toen we geboren werden op de aarde die door de zonde was ontluisterd en door God was vervloekt, waren we weerloos en kwetsbaar.
 • Doordat we geboren zijn zonder de bescherming van Gods heerlijkheid, de zegenende aanwezigheid van God, hebben verleidingen meer invloed op ons en is onze weerstand tegen verleiding onvoldoende.
  Bron:  herschepping.nl

 "Door één mens is de zonde in de wereld gekomen
en door de zonde de dood..."

 Romeinen 5:12, NBV2004

 Geboren als 'onafhankelijke' mensen

Adam en Eva hebben ervoor gekozen om onafhankelijk van God te willen leven. En met die zelfde onafhankelijkheid zijn wij op de wereld gekomen. Na onze geboorte groeiden we op en raakten steeds meer bewust van alles wat ons levensgeluk bedreigde. We begonnen voor onszelf op te komen en het belangrijkste was dat onze behoeften bevredigd werden. We leerden al heel gauw dat er maar één belangrijk persoon was: ikke zelf. Vanuit die basishouding van zelfzucht ontwikkelden zich irritante gewoonten en toen ons geweten zich meer ging ontwikkelen groeiden die gewoonten uit tot regelrecht zondige gewoonten. Als vanzelf.

 

 

Geboren zonder Gods heerlijkheid

Bij de zondeval van de mens heeft er een machtswisseling op de aarde plaatsgevonden.
"We weten dat ... de hele wereld in de macht van de duivel is."
 1 Johannes 5:19, GNB 1996

Vanaf dat moment heerste de satan over de aarde in plaats van de mens als vertegenwoordiger van God. De heerlijkheid van God, die de hele aarde vulde, was een noodzakelijke voorwaarde voor de harmonie die er voor de zondeval was. De afwezigheid van Gods heerlijkheid en de aanwezigheid van de duistere invloedssfeer van de satan over de aarde hebben gezorgd voor een veranderd geestelijk klimaat op de aarde. Mogelijk met het oog daarop schreef de apostel Paulus:

"alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen
zonder Gods heerlijke aanwezigheid."
 Romeinen 3:23, GNB 1996

"Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,"
Romeinen 3:23, HSV 2010

Zondeschuld vanaf de geboorte?

De Bijbel maakt het overduidelijk dat elk mens op zijn eigen zonden
wordt aangesproken en niet op die van zijn voorgeslacht:

"De vaders mogen niet ter dood gebracht worden om de kinderen,
en de kinderen mogen niet ter dood gebracht worden om de vaders.
Ieder zal alleen om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden."

Deuteronomium 24:16, HSV2010

We zijn niet geboren met een zondeschuld.
 Wel leert de Bijbel dat de slechte invloed
van zondige ouders in het nageslacht kan doorwerken:

"Want Ik, de HERE, uw God, ben een na-ijverig God,
die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen,
aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten..."
 Exodus 20:5, NBG1951

 

Zonden die niet worden toegerekend

Een belangrijke verzachtende omstandigheid is de mate waarin iemands geweten is ontwikkeld, zoals bij onvolwassen kinderen of bij mensen met een verstandelijke handicap. Bij psychisch gezonde kinderen ontwikkelt zich het geweten pas na een aantal jaren. Ik geloof dat degenen, die nog niet 'tot de jaren des onderscheids' zijn gekomen naar Gods maatstaven, ook niet schuldig verklaard worden vanwege hun overtredingen van Gods leefregels. In de joodse traditie geldt dat kinderen jonger dan dertien jaar niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden, maar hun vader. Nadat ze Bar Mitswa hebben meegemaakt, worden ze zelf verantwoordelijk geacht voor hun daden. Deze traditie bevestigt de bovengenoemde grondgedachte.

Ook het al of niet kennen van God wil ofwel Gods levenswet 
speelt daarbij een rol. Jezus zei eens tegen zijn tegenstanders

onder de joodse leiders:

'Was u maar blind,' zei Jezus, 'dan zou u zonder zonde zijn.
Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.'
Johannes 9:41, NBV2004

Zonden zijn dus pas toerekenbaar als er voldoende kennis is van
goed en kwaad. De volgende Bijbel gedeelten zeggen daar ook iets over:

"Wie dan weet goed te doen, en het niet doet,
voor hem is het zonde."
Jakobus 4:17, HSV2010

"... zonder wet is er ook geen overtreding."
Romeinen 4:15, NBV2004

Iemand doet dus toerekenbare zonden wanneer hij:
een voldoende ontwikkelend geweten heeft en
weet wat men behoort te doen en wat wel en niet mag.

 De Bijbel zegt :

"Allen zijn afgeweken, tezamen ontaard, er
is niemand die goed doet, zelfs niet één."
 Psalm 53:4, NBG1951

"Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben,
misleiden wij onszelf
en is de waarheid niet in ons."
 1 Johannes 1:8, HSV2010

"Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende ...
Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en vrede ..."
Romeinen 2:9-10, NBV2004


We worden niet beoordeeld op grond van wat we
niet weten, maar op grond van wat wij wel weten.

"Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben,
de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet,
ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat
wat de wet eist in hun hart geschreven staat;
en hun geweten bevestigt dit..."
 Romeinen 2:14-15, NBV2004

"... Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,
 van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie
de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent..."
Psalm 32:1-2, HSV2010

Bron:Herschepping

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......