Alcohol mag dat?


Wat zegt de Bijbel over het drinken van alcohol?

1 Tessalonicenzen 5:7-11

 7 Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, 8 maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; 9 want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, 10 die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. 11 Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op,
gelijk gij dit ook doet.

.............

1 Korinthiërs 6:9-11 (NBV)
9 Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, 10 dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. 11 Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.

De Bijbel verbiedt een Christen niet om in beperkte mate bier, wijn of andere alcoholische dranken te drinken. Wel leert de Bijbel om dronkenschap te vermijden (Efeziërs 5:18).

 "En bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is,
maar wordt vervuld met de Geest".

In de Bijbel lezen we dat Jezus water veranderde in wijn, dus het is zelfs mogelijk dat Jezus bij gelegenheid wijn heeft gedronken” (Johannes 2:1-11). Laat ons echter niet vergeten dat in de tijd van Jezus het water niet erg schoon was. Bij gebrek aan sanitaire voorzieningen zoals wij vandaag kennen, was het water gevuld met bacteriën, virussen en alle mogelijke soorten vervuilingen. Hetzelfde geldt overigens vandaag de dag nog voor veel ontwikkelingslanden in de wereld. Het gevolg hiervan was dat mensen in Jezus dagen vaak wijn dronken (of druivensap) omdat dan de kans veel kleiner was dat dit vervuild zou zijn. Paulus maant zijn leerling Timotheüs zelfs om geen water meer te drinken (wat mogelijk de oorzaak van zijn maagproblemen was) en om in plaats daarvan een weinig wijn te drinken (1 Tim. 5:23). Het probleem zit dus niet in het nuttigen van alcohol op zichzelf.  Het is veeleer de alcoholverslaving die absoluut door Christenen vermeden moeten worden.

De Bijbel waarschuwt duidelijk voor dronkenschap en de gevolgen ervan (Spreuken 23:29-35). Dronkenschap is dus niet zomaar een vergissing wat voor kan komen, maar het kan leiden tot grote schade, als we gewend raken aan het teveel nuttigen van alcohol. Alcohol is de werkzame stof in verschillende dranken zoals bier, wijn en sterke drank en alcohol wordt door het verdovende effect tot de verslavende middelen gerekend. Op die manier gezien is alcohol de meest gebruikte drug in ons land en dit komt natuurlijk ook omdat het makkelijk verkrijgbaar is zoals bij de supermarkt of de slijterij. Bij regelmatig gebruik kan men echter geestelijk en lichamelijk afhankelijk worden van alcohol. Alcohol is gevaarlijk in combinatie met bepaalde medicijnen, of met andere middelen.

Daarbij komt dat de Bijbel ons waarschuwt om niet verslaafd te raken aan iets of anders gezegd, je lichaam door iets te laten beheersen. De Bijbel zegt het zo in 1 Kor. 6:12: “Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen.”

 bible-1.png

De geestelijke wereld

Christenen die enig inzicht hebben in de geestelijk wereld om ons heen beseffen dat er echter meer aan de hand is (Efez. 6: 11-18). Het is beslist niet overdreven om te zeggen dat er demonen zijn die ons aanmoedigen om steeds meer te drinken, totdat de gewenning zodanig is dat we verslaafd worden. Jezus zegt in Joh.10:10, dat de satan is als een dief, die komt om te roven, te slachten en te vernietigen.

Tevens moeten we ons goed realiseren dat er beslist wereldse plaatsen zijn, waar onreine demonen verblijven en waar ook christenen geestelijk besmet kunnen raken. Het gaat er niet om dat de Bijbel ons zou verbieden om naar b.v. een kroeg te gaan of naar een nachtclub, maar een kind van God die de Heer Jezus oprecht liefheeft zal door de Heilige Geest direct weten, dat het daar niet thuis hoort. De Geest van God in ons strijd tegen de onreine duistere machten op die plaatsen. Juist in die gelegenheden gaat men zich gemakkelijk te buiten aan alcohol en naarmate men daar langer verblijft is er geen rem meer.

De Bijbel zegt: “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? ” 2 Corinthiërs 6:14-18.

En ook… “Weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap met God is? Al wie daarom een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God.”
Jakobus 4:4.

 Nu komt de belangrijke vraag "hoeveel is dan nog geoorloofd" en "wanneer drink ik echt teveel?" Hierover verschillen de meningen enorm. Mensen die van jongs af aan gewend  zijn alcohol te drinken, zullen over het algemeen er wat anders tegen aan kijken, als mensen die alleen bij gelegenheid alcohol drinken. Vandaar dat een maat moeilijk te geven is. Daar staat tegenover dat het gebruik van alcohol in het algemeen en zeker bij kinderen, grote schade aan de gezondheid kan aanrichten.

Als men regelmatig alcohol drinkt (b.v. elke avond 1 à 2 glazen wijn of 1 à 2 flesjes bier), is kans al nagenoeg zeker dat men afhankelijk van alcohol is geworden. Geregeld eens een paar dagen niet te drinken is dan heel erg belangrijk, om na te gaan of dat problemen geeft. Gewenning, gewoonte en afhankelijkheid sluipen er namelijk ongemerkt in.

Voor christenen geldt daarom dat het zeker beter is om minder te drinken dan die twee glazen wijn of twee flesjes bier en zeker niet elke dag. Daarbij hebben we ook nog een voorbeeld functie. De Bijbel zegt in Efez. 4: 17-31 "Gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen."

God gaat ervan uit dat wij ons anders gedragen dan de mensen die God niet kennen. Hij verwacht van ons dat wij leven volgens Zijn normen en waarden en niet volgens de gewoonten van de wereld. Een christen behoort dus niet aangeschoten te zijn vanwege de alcohol en als men agressief of prikkelbaar wordt van alcohol, is het goed dat men zich afvraagt of men wel alcohol zou moeten drinken.

Vaak kunnen we dat zelf niet zo goed beoordelen als onze omgeving. Als onze omgeving ons echter aanspreekt over ons drankgebruik en we raken geïrriteerd, dan is dat zeker een alarmerend signaal. Openheid en eerlijkheid zijn zeker voor een christen belangrijk om het drinken niet uit de hand te laten lopen.

Weest er dus van bewust dat er grote risico’s zijn en zeker voor een christen, bij het gebruik van alcohol. Drink daarom matig of liever nog drink helemaal niet. Alcohol is nog altijd een bewustzijns verlagend middel: "Laat je als christen niet door de alcohol overheersen, houdt jezelf onder controle".

Rekening houden met anderen.

We hebben als Christenen ook nog rekening te houden
met de zwakheden van anderen mensen.
Een vader die alcohol drinkt in het bij zijn van zijn kinderen,
kan moeilijk verwachten dat zijn kinderen later anders zullen doen.

 

elstar.jpg

 

Het is zelfs zo, dat als we merken dat één van de mensen met wie we samen zijn, geen maat kan houden met alcohol, het noodzakelijk is als christen om deze persoon te helpen om niet te veel te drinken. Dit kan men doen door dan zelf geen alcohol te drinken in zijn of haar bijzijn. Ook zouden we geen wijn moeten drinken wanneer we samen zijn met mensen die het gebruik van alcohol afwijzen, om hen daarmee niet te ergeren. (Lees Rom.14:21)

bier.jpg

Misschien merkt u allang dat uw drankgebruik
niet is wat God wil, dan hebben we aantal tips voor u.

Onderstaande tips kunnen u helpen te stoppen met uw drankgebruik.
Hou eens bij, hoeveel u per dag, per week en per maand aan alcohol drinkt.
Mocht het meer zijn dan 1 consumptie per dag en 7 dagen per week, neem u
dan voor tenminste 1 week geen alcohol te nuttigen. Ervaart u dit als problematisch,
dan heeft u last van verslavingsverschijnselen en is het van groot belang dat u er iets aan doet.

Belijd uw zonde het eerst aan God, dat u te ver gegaan
bent met alcohol en zodoende niet tot Zijn eer leefde.
Wees in ieder geval eerlijk tegen God,
Hij kent u als geen ander.

Breng uw naaste omgeving op de hoogte van uw
voornemen om voorlopig te stoppen met alcohol.
Vraag hen rekening met u te houden wat dat betreft.

Ga niet naar plaatsen waar veel gedronken wordt,
bijvoorbeeld de kroeg, de vrijdagmiddag –
borrel, bepaalde vrienden etc..

Neem iemand in vertrouwen waar u bij aan kan kloppen
als u het moeilijk heeft en die u begrijpt en voor u kan bidden,
dus een christen die één met u is in deze strijd.

Haal voorlopig geen alcohol in huis en als het niet anders kan vanwege
andere huisgenoten, laat het dan geen grote hoeveelheden zijn.

Als u merkt dat uzelf niet in staat bent om te minderen, zoek dan hulp bij
een pastor of geestelijk hulpverlener die Jezus lief heeft en u begrijpt.

Wellicht zijn er ook demonen die u aanvallen
en waarvan u bevrijdt moet worden........

troostdronken.jpg

De volgende verzen in de Bijbel moedigen mensen aan om van alcohol af te blijven.
(Leviticus 10:9; Numeri 6:3; Deuteronomium 14:26;29:6; Rechters 13:4,7,14;  1 Samuël 1:15;  Spreuken 20:1; 31:4,6;  Jesaja 5:11,22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12;  Micha 2:11;  Lucas 1:15).

Bron:  Wat zegt de Bijbel

briefjebiddenhelpt-3.jpg

 

 

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......