De aarde

 

Er wordt gesproken 
over de maan die rood als bloed zal worden en over de
zon in duisternis, voordat de  dag des Here komt.
Joel 2:30, 31   en   Handelingen 2:19, 20

Er  is te lezen  over de sterren die van de hemel
zullen vallen en een grote aardbeving
In Mattheus 24:29

Het gaat over wereldomvattende, bovennatuurlijke
gebeurtenissen, die tegelijkertijd plaatsvinden

Openbaring 6:12 en 13

 We leven in spannende tijden. De Here zal gaan ingrijpen. Dus laten we waakzaam zijn en klaar om Jezus te zien  Maar laten we ons hoofd koel houden en niet speculeren of ons in de war laten brengen door alles wat we lezen en horen. We moeten onderzoeken en het goede onthouden en geloven wat er in de Bijbel staat, dat Hij komt als een dief in de nacht, juist als we Hem niet verwachten.

Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen
Openbaring 3:10

Er wordt gesproken 
over de maan die rood als bloed zal worden en over de
zon in duisternis, voordat de  dag des Here komt.
Joel 2:30, 31   en   Handelingen 2:19, 20

Er  is te lezen  over de sterren die van de hemel
zullen vallen en een grote aardbeving
In Mattheus 24:29

Het gaat over wereldomvattende, bovennatuurlijke
gebeurtenissen, die tegelijkertijd plaatsvinden

Openbaring 6:12 en 13

 We leven in spannende tijden. De Here zal gaan ingrijpen. Dus laten we waakzaam zijn en klaar om Jezus te zien  Maar laten we ons hoofd koel houden en niet speculeren of ons in de war laten brengen door alles wat we lezen en horen. We moeten onderzoeken en het goede onthouden en geloven wat er in de Bijbel staat, dat Hij komt als een dief in de nacht, juist als we Hem niet verwachten.

 

"Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet gebeuren (wanneer je de tekenen ziet die Ik, Jezus, aangekondigd heb) weten dat het nabij is, voor de deur." (Matth. 24:32,33).


 En dit zijn de woorden van Prediker....:

Prediker 2:22-26

22Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon, 23maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet, alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust. Ook dat
is leegte. 
24Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij
zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. 25Want wie, zegt hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik ermee instem? 26Aan een mens die hem behaagt geeft hij wijsheid, kennis en vreugde, maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op: een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind.

 Heb ontzag voor God

Prediker:12-9-14

9Prediker was een wijs man en heeft het volk veel kennis bijgebracht.
Hij heeft gewikt en gewogen en veel spreuken opgesteld. 
10In treffende spreuken probeerde Prediker de waarheid getrouw onder woorden te brengen. 11De woorden van de wijzen zijn zo scherp en puntig als een ossenprik, al hun spreuken zijn ons door één herder ingeprent.

12En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde
aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af. 
13Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, 
14want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden,
zowel over de goede als de slechte.

Gedenk je schepper in je jeugd

Prediker 11:1-10

111Werp je brood uit over het water, want je vindt het later weer terug. 2Bewaar je brood in zeven delen, zelfs in acht, want je weet niet welke ramp de aarde treffen zal. 3Wanneer de wolken vol zijn, gieten ze hun regen uit over de aarde. Naar welke kant een boom ook valt, naar het noorden of het zuiden, hij blijft liggen op de plaats waar hij valt. 4Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. 5Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt. 6Zaai van de morgen tot de avond. Laat je hand niet rusten, want je weet niet of het zaad de ene of de andere, of elke keer ontkiemen zal.

7Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien! 8Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten en bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar zullen zijn. De toekomst is niets dan leegte. 9Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. 10Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij.

Prediker 12:1

121Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer.

 

      Prediker   1:4-18 

     1 De woorden van Prediker, zoon van David, koning in Jeruzalem. 

 IJl en ijdel, zegt Predikerijl en ijdel, alles is ijdel.

 Wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en tobben onder de zon?

  

Het vergeefse streven Ik*, Prediker, was koning over Israël in Jeruzalem.
Ik* had mij voorgenomen om, in alles wat onder de hemel gebeurt,
ijverig te zoeken naar wijsheid: een trieste bezigheid, die God de
mens heeft opgelegd om zich ermee te kwellen.

Ik bekeek al het gedoe onder de zon. En het bleek allemaal ijdel en
grijpen naar wind. Wat krom is krijg je niet recht en wat ontbreekt
kun je niet meetellen. Ik zei tegen mezelf: Ik heb nu meer wijsheid
verworven dan al* mijn voorgangers in Jeruzalem.
Ik heb een overvloed aan wijsheid en kennis opgedaan.

Ik nam mij voor het verschil te leren

kennen tussen wijsheid en dwaasheid, tussen kennis en domheid.
Maar* ik kwam tot het inzicht: ook dat is grijpen naar wind.
Want veel wijsheid brengt veel verdriet; en hoe groter de kennis,
hoe groter de smart.

De woorden van Prediker, zoon van David, koning in Jeruzalem. 


animbijbelonlinezwrand-2.gif

Prediker  1: 2-11
Lucht en leegte

2 Lucht en leegte, zegt Prediker,
lucht en leegte, alles is leegte.
3 Welk voordeel heeft de mens van
alles wat hij heeft verworven,
al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon?
4 Generaties gaan, generaties komen,
maar de aarde blijft altijd bestaan.
5 De zon komt op, de zon gaat onder,
en altijd snelt ze naar de plaats
waar ze weer op zal gaan.

 6 De wind waait naar het zuiden,
dan draait hij naar het noorden.
Hij draait en waait en draait,
en al draaiend waait de wind
weer terug.

 7 Alle rivieren stromen naar de zee,
toch raakt de zee niet vol.  De rivieren
keren om, ze gaan  weer naar de plaats van
waar ze  komen,en beginnen weer opnieuw
te stromen. 8 Alles is vermoeiend,
zozeer dat er geen woorden voor
te vinden zijn.  De ogen van een mens
kijken, en vinden geen rust, zijn
oren horen, en ze blijven horen.

  9 Wat er was, zal er altijd weer zijn,
wat er is gedaan, zal altijd weer worden
 gedaan. Er is niets nieuws onder de zon.
10 Wanneer men van iets zegt
‘Kijk, iets nieuws,’ dan is het altijd iets dat
 er sinds lang vervlogen tijden is geweest.
11 De vroegere generaties zijn vergeten,
en ook de komende zullen weer worden
vergeten.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
                                                                                                                       

afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......