Kerstfeest

Tekst: Maria wist je dat?

Maria wist je dat jouw baby over water zou lopen?
Dat hij onze kinderen zou redden?
De baby die je kreeg je zou bevrijden en
dat  jouw kleine jongetje, hemels perfecte lam was?
Dat toen je jouw kleine kindje kuste,
je het gezicht van God kuste?

 

En plotseling was er een grote hemelse legermacht die God loofde, zeggende:    
"Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen" 


Kerst en de geboorte van Jezus

Uit Lucas vanaf  1:26
In de zesde maand werd de engel Gabriel gestuurd naar
een maagd in de stad Nazareth.
Zij was ondertrouwd met een man genaamd Jozef. 
En de naam van de maagd was Maria.

 

Toen hij bij haar binnen gekomen was zei hij tot haar:
"Wees gegroet gezegende, De Heer is met U."
Zij was ontroerd bij die woorden en overlegde wat de betekenis
van die woorden zouden zijn.  En de Engel zei tot haar:
"Wees niet bevreesd Maria, want u heeft genade gevonden bij God.  
En zie, u zult een zoon baren en zult hem de naam Jezus geven.
Deze zal groot zijn en Zoon des aller hoogsten genoemd worden,
en de Here God zal hem de troon van zijn vader David geven en
Hij zal als koning over het volk van Jacob heersen tot in eeuwigheid
en zijn koningschap zal nooit ten einde komen."

 En Maria vroeg aan de engel:
"Hoe zal dat gebeuren want ik heb geen omgang met een man?"
 En de Engel antwoordde en zei tegen haar:
"De heilige geest zal over u komen en de kracht van de
allerhoogste zal u overschaduwen, daarom zal ook het heilige
dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.

maria-en engel


En kijk eens, Elisabeth, een lid van uw familie,
is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom 
en dit is reeds de zesde maand voor haar die onvruchtbaar was.
Want wat God beloofd zal gebeuren,  Hij heeft de kracht.
"
 En Maria zeide: "Laat God doen wat hij heeft gezegd, 
want hem zal ik dienen". En de Engel ging.

1fab2eef210d4b81302474e24e81c2d7.gif

De geboorte van Jezus

1. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden.2. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was.3. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad.4. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was,5. om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.

0ac1fee0e952266c4ef6fec017ffb03e.jpg

6. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou,7. en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

 

De herders en de engelen

8. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.9. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere om scheen hen en zij werden zeer bevreesd.10. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,11. namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.

bae808c6d3e596920b56e40c7a069bff.jpg
12. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.
13. En plotseling was erbij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei:14. Eer zij a an God in de hoogste hemelenen vrede op aarde, in mensen een welbehagen.


15. En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft.16. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe.17.

603fb8093ebb4e6e47d43a5e911f3a5f.jpg

 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit Kind verteld was.18. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd.19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.

8bee2ceb43c24b4422a065e86daf323f.jpg

20 En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.21. En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd Hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in de moederschoot ontvangen was.

Simeon en Anna

22. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Heere voor te stellen23. – zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden –24. en om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven.25.

 

twee duiven.
 En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem.
26. En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien.27. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet,28. nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei:29. Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord,30. want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,31. die U bereid hebt voor de ogen van alle volken,32. een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken.33. En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over wat er over Hem gezegd werd.

simeonindetempelmetkindjeJezus.jpg

34. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden
35. – ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan – opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden.36. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren zeven jaar met haar man geleefd.

37. En zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende.38. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en zij sprak over Hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.39. En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth.40. En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem.

 

De twaalfjarige Jezus in de tempel

41. En Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Pascha naar Jeruzalem.42. En toen Hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem gegaan waren,43. en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het Kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter zonder dat Jozef en Zijn moeder het wisten.44. Maar omdat zij dachten dat Hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver, en daarna zochten zij Hem onder de familieleden en onder de bekenden.45. En toen zij Hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten Hem daar.

46. En het gebeurde dat zij Hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde.47. Allen die Hem hoorden, stonden versteld van Zijn verstand en antwoorden.

48. En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld, en Zijn moeder zei tegen Hem: Kind, waarom hebt U ons dit aangedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.

49. En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht?
Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?

50. En zij begrepen het woord niet dat Hij tot hen sprak.

51. En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart.52. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.

 

twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......