Home » Bijbelse feesten » Kerstfeest

Kerstfeest

           

alles.gif

 

Want een kind is ons geboren een zoon is ons gegeven
en de heerschappij is op zijn schouders
en men noemt hem :
Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader. 

We vieren de geboorte van Jezus Christus....

Het verhaal.......


bornalleen-1.jpg


Uit Lucas vanaf  1:26
In de zesde maand werd de engel Gabriel gestuurd naar een maagd in de stad Nazareth.
Zij was ondertrouwd met een man genaamd Jozef.  En de naam van de maagd was Maria.

 

 

Toen hij bij haar binnen gekomen was zei hij tot haar:
"Wees gegroet gezegende, De Heer is met U."
Zij was ontroerd bij die woorden en overlegde wat de betekenis

van die woorden zouden zijn.  En de Engel zei tot haar:
"Wees niet bevreesd Maria, want u heeft genade gevonden bij God.  
En zie, u zult een zoon baren en zult hem de naam Jezus geven.

Deze zal groot zijn en Zoon des aller hoogsten genoemd worden,
en de Here God zal hem de troon van zijn vader David geven en
Hij zal als koning over het volk van Jacob heersen tot in eeuwigheid
en zijn koningschap zal nooit ten einde komen."


 En Maria vroeg aan de engel:
"Hoe zal dat gebeuren want ik heb geen omgang met een man?"

gabriel-1.jpg

 En de Engel antwoordde en zei tegen haar:
"De heilige geest zal over u komen en de kracht van de aller hoogsten zal u overschaduwen,
daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.
En kijk eens, Elisabeth, een lid van uw familie, is eveneens zwanger van een zoon
in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar die onvruchtbaar was.
Want wat God beloofd zal gebeuren,  hij heeft de kracht.
"
 En Maria zeide:
 "Laat God doen wat hij heeft gezegd,  want hem zal ik dienen".
En de Engel ging.

 

1fab2eef210d4b81302474e24e81c2d7.gif
In die dagen ging er een bevel uit van van keizer Augustus dat
het hele volk moest worden ingeschreven en iedereen ging naar
de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in
Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet,
aangezien hij van David afstamde. 

 

0ac1fee0e952266c4ef6fec017ffb03e.jpg

En het gebeurde daar dat Maria moest bevallen van haar zoon en ze wikkelde
hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats meer
was in de herberg.

In dezelfde landstreek waren herders en hielden 's nachts
de wacht over hun kudde.

Opeens stond er een Engel bij hen, omstraald met licht en zei tegen hen:

"Wees niet bang want ik verkondig een blijde boodschap die heel het
volk  ten deel zal vallen....
"U is vandaag de Heiland geboren namelijk Christus de Heer

en dit is het teken: U zult een kind vinden gewikkeld in doeken en
liggende in een kribbe."


bae808c6d3e596920b56e40c7a069bff.jpg


En plotseling was er een grote hemelse legermacht die God loofde, zeggende:    
"Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen" 


603fb8093ebb4e6e47d43a5e911f3a5f.jpg

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, besloten de herders
naar Betlehem te gaan en vonden daar Jozef en maria en een kind liggende
in een kribbe en in doeken gewikkeld.

 Ze vertelden wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden
stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden,
maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en dacht er over na.

8bee2ceb43c24b4422a065e86daf323f.jpg

De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het was gezegd. Toen er acht dagen om waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd  nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.
(Vrije bijbel vertaling )

47d553d86766f67b73600c4b156ab9cb.jpg

 

         

knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.