Meer Engelen

De afbeeldingen van engelen op deze website zijn pure fantasie plaatjes!

 

engelen.large.jpg

  
Openbaring 10:1-43

Toen zag ik een andere sterke engel uit de hemel komen. Er hing een wolk om hem heen en er was een regenboog om zijn hoofd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn voeten leken op pilaren van vuur. 2 In zijn hand hield hij een klein, open boekje. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. 3 Toen riep hij luid met een stem die klonk als het brullen van een leeuw. En toen hij riep, spraken de zeven donderslagen. 

Basisbijbel


  ”De engel van de HEER waakt over wie hem vrezen, en bevrijdt hen.”
Psalm 34:8 

”Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: “Word wakker en eet wat.” 1 Koningen 19:5  ”Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten.” Daniel 6:23   ”Ik stuur een engel voor jullie uit om je op je tocht te beschermen en je naar de plaats te brengen die ik voor jullie bestemd heb. ”Exodus 23:20   ’s Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren  van de bracht hen naar buiten.  en zei: 20 "Jullie moeten weer naar de tempel gaan om aan het volk het nieuwe leven te verkondigen.

Handelingen  5:19-20   

  

De engel had groot gezag en zijn heerlijkheid verlichtte de aarde.”
”Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen.
Openbaringen 18:1


  ”Plotseling begon de aarde hevig te beven,
want een
engel van de Heer daalde af uit de hemel.”

(Matteus 28:2

  “Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer
en een stralend licht vulde de hele ruimte
.”

Handelingen 12:7


  Troost en bescherming.

God stuurt ook engelen om mensen te beschermen,
nieuwe kracht te geven  en om te troosten.

Jezus Christus ontving bijvoorbeeld kracht van een engel,
toen Hij zwaar beproefd werd in

de hof van Gethsemanè, vlak voor zijn kruisdood.
Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven."
Lukas 22:43

Jezus Christus ontving kracht van een engel.


fantasie afbeelding van een engel achter fantasieafbeelding van Jezus biddend op de berg

Lukas 22:42 (HSV) holyhome.nl

42Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg;
maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.

 

© Stichting HSV 2010 / 2016

 

    

       

 Boodschappers van God  

Engelen dienen de almachtige God en brengen zijn boodschappen over aan mensen. In de Bijbel staan daar tientallen voorbeelden van. De meest bekende zijn wellicht de verschijningen van engelen rond de geboorte van Jezus Christus. Maria, Jozef, de herders en de wijzen zagen engelen. Engelen gaven ook vaak instructies aan mensen en moedigden mensen aan om dapper te doen wat God van hen vroeg. In de Bijbel zie je meer dan eens dat mensen gesprekken voeren met engelen.
-Enkele doorgegeven boodschappen tijdens een ontmoeting-

“De engel van de HEER vertoonde zich aan hem en zei: “De HEER zij met je, dappere krijgsman.” (Gideon 6:12)       “Wat betekent dat, mijn heer?” vroeg ik, en de engel die met mij sprak antwoordde:

”Ik zal je laten zien wat dit betekent." Zacharia 1:9

Een engel van de Heer zei tegen Filippus: “Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza." (Handelingen 8:26) Let op dat u hem die spreekt niet afwijst." Want als zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichtte, dan kunnen wij wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen. Destijds deed zijn stem de aarde beven, nu heeft hij deze belofte gedaan: "Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven, en met de aarde ook de hemel."
Onze God is een verterend vuur!  Hebreeën (12:25-29)  


 

"Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is
met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of
een engel uit de hemel – vervloekt is hij!"  (Galaten 1:8)
   Fantasie afbeelding  van engelen 

 
Engelen zijn niet aan evolutie onderhevig. Ze worden volmaakt geboren en zijn meteen uitgerust voor het vervullen van hun taken. De enige ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt is te leren de ontvouwende kosmos te bestuderen. Ze hebben de opdracht het doel van de schepping te ondersteunen en om alle verschijnselen van het heelal bij te staan. Maar ze hebben niet allemaal dezelfde functie.

 

 Engelen kennen niet de beperking van ruimte en tijd en kunnen zich sneller bewegen dan het licht en overal zijn waar ze willen, in elke vorm. Zij kregen bij de schepping een vrije wil maar de meeste hebben deze gift terug gegeven want waarvoor hebben ze die nodig als ze verbonden zijn met de almachtige God. De bescherming die engelen ons geven gaat in tegen de samenzwering van de gevallen engelen. Dit zijn de engelen die hun vrije wil hebben behouden. Zij wilden alle macht en glorie voor zichzelf niet om te dienen, maar om gediend te worden. Hun arrogantie en na ijver stortten hen in het verderf, ze werden duivels, demonisch, boosaardig.    Beschermd door de duisternis is hun enige doel het onder- mijnen van de harmonie van de kosmos. Daarom is de hele mensheid betrokken in een gevecht tussen licht en duisternis, liefde en haat.In Joodse en Christelijke teksten wordt het verhaal uit Genesis verder uitgewerkt en kan het volledige verhaal worden samengesteld over de schepping en de zondeval.  Volgens de Joodse overlevering werden de engelen op de tweede dag van de schepping, geschapen. Ze kregen een vrije wil,

Goddelijke intelligentie en onsterfelijkheid. De favoriete engel Lucifer was hoogmoedig geworden en wachtte op een kans om God van de troon te stoten. Aartsengel Michael nam het tegen Lucifer op en deze trok zich terug en verzamelde de steun van een derde van de engelen. De strijd die hierop volgde eindigde met de val van de opstandige engelen in de diepte.

 

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......