Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. (Jakobus 5:16)

Gebeden

     Onderschat niet de kracht van het gebed

nbiddenhelderemaan.jpg

 Het bidden

1 Johannes 5:14-15

 

14 Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. 15 En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.

 Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


tweebidden-1.jpg

 Matteüs 18:19-20 

19 Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen  is. 20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.  5 En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn
als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen.
Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. 
6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnen kamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het
verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.biddenhelptaltijd-1.jpg

7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.  8 Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet,
wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

 

933954724_4_BGIr.jpg

KNIPPER.gif

            Onze Vader die in de hemel zijt,      KNIPPER.gif
uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op deze aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
Leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

*Amen KNIPPER.gif

Mattheüs 6, vers 9

______________________________

Jezus bad op de olijfberg:
42"Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg"
 
Lucas 22:42


  bibelblauw.jpg

*Amen-  is een woord dat teruggevonden wordt in o.a. de Thora en het Nieuwe Testament en betekent letterlijk:
"zeker, het is zo"  
of  "het zij zo
Het wordt in het christendom, islam en jodendom gebruikt 
aan het
einde van
een gebed of zegening, als een soort bekrachtiging. 

 

Hoe moet ik bidden, wat moet ik doen?

                                                                  Lukas 22:39-44

       Jezus in Gethsémané

 39   En Hij ging de stad uit en vertrok, zoals Hij gewoon was,
naar de Olijfberg; en ook Zijn discipelen volgden Hem.
40  Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen:
Bid dat u niet in verzoeking komt.41  En Hij verwijderde
Zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad:
42  Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg;
maar laat niet Mijn wil,  maar de Uwe geschieden.
43    En aan Hem verscheen een engel uit de hemel,
die Hem versterkte.   
44  En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te
vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed,
die op de aarde neervielen.Jakobus 5:13-20 

De kracht van het gebed

 13  Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden.
Heeft iemand goede moed?  Laat hij lof zingen. 
14Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven
in de Naam van de Heere. 
 15en het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. 16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt.

Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 
17
Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat
het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en
zes maanden. 
18 En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de
aarde bracht haar vrucht voort. 
19Broeders, als iemand onder u
van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren,
 
20 weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren,
een ziel zal redden van de dood  en een menigte van zonden zal bedekken.

_________________

         

Jakobus 1

Afzender, geadresseerden, groet

1Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd!

De zegen van de geloofsbeproeving  

 2  heb enkel vreugde, mijn broeders,
wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt,3 want u weet dat de
beproeving van uw geloof
volharding teweegbrengt. 4  Maar laat die
volharding ook volledig mogen doorwerken,  
opdat u volmaakt bent en
geheel oprecht, en in niets tekort schiet.
 5  En als iemand van u in
wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder
overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en  ze zal hem gegeven worden.
 6  Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen.
Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind
voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. 
7 Want zo iemand
moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.
 8 Hij is
een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. 
9 Maar
laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat,
10 en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem
in het gras voorbijgaan.

 

1 Johannes 5:13-15

Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.
14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. 15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben.

 

De apostel Paulus schreef over Abraham:

 Romeinen 4:20-22

 20   En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. 21 Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was.  22   Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend.

 

Uit: Herziene Statenvertaling
© 2004/2007  
______________ 

 

BEMOEDIGING  

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,   
die trouw houdt tot in eeuwigheid   
en niet laat varen het werk van zijn handen.

  ______________ 

 

 GELOFTEN 

 Je bent gedoopt met water en Geest
om voortaan Jezus te volgen
en met heel de kerk te belijden
dat Hij de weg is, de waarheid en het leven.

______________ 

 

GEBED 

O Heer, wij danken U van harte, in nooddruft en overvloed.
 Daar menig mens eet brood der smarten hebt Gij ons mild
en wel gevoed. 
Geef dat onze ziele niet aan dit vergankelijk
leven kleeft, 
Maar alles doet wat Gij gebiedt en eindelijk
eeuwig bij U leeft


 Amen.
 

Heel simpel voor de kleintjes:
Here zegen deze spijze....
Amen

      

 Vergeet niet te bidden voor hen, die niets hebben....i-love-you-standard.png

beertje-standard-of6s0u.png

 God, dank U, voor ons dagelijks brood.
Wilt U ons helpen om te delen, met mensen die arm zijn en in nood.

       Amen     

  

Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven, ook wanneer hij sterft
en 
ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven,

maar voor eeuwig leven.
Johannes 11:25-26

 

0d74ae1bfc950df94a9dac9db0a89de9.jpg

 

"En zij brachten de kinderen tot Hem,
opdat Hij ze zou aanraken,
 doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag,
 nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen
tot Mij komen, verhindert ze niet;  want voor zodanigen
is het Koninkrijk der hemelen.  Voorwaar, Ik zeg u:

 Wie het koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal

het voorzeker niet binnengaan. En Hij omarmde ze
en hun de handen opleggende, 
zegende Hij ze.

Marc. 10:13-16


Laat de kinderen bij me komen.
 houd ze niet tegen, want het koninkrijk
van God behoort toe
aan wie zo is als zij.
Marcus 10:14nieuw.jpg

Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal
willen worden. Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt,
neemt Mij op en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op maar
Hem die Mij gezonden heeft."
Marc.9:37

 

afbeelding twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......