Uw lampen branden

 Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen
brandende. En gij, weest gelijk aan mensen
die op hun Heere wachten…

Lukas 12:35,33 

afbeelding van brandende lantaarn  

'Is uwe lamp wel brandend'
Improvisatie- Gert van Hoef - Hauptwerkconcert

    Improvisatie- Gert van Hoef - Hauptwerkconcert

  Lucas 12:6-12                                Waarschuwingen

6 Jullie weten dat vijf mussen worden verkocht voor maar twee muntjes. Maar niet één van die mussen is door God vergeten. 7 Ook weet Hij precies hoeveel haren jullie op je hoofd hebben. Wees niet bang! Want jullie zijn belangrijker dan een heleboel mussen bij elkaar.

 

8 Ik zeg jullie: als je er tegen de mensen voor uit durft te komen dat je bij Mij hoort, dan zal Ik ook tegen de engelen van God ervoor uitkomen dat jij bij Mij hoort. 9 Maar als je niet tegen de mensen wil zeggen dat je bij Mij hoort, zal Ik ook van jou niet tegen de engelen van God willen zeggen dat jij bij Mij hoort. 10 Mensen die beledigende dingen zeggen over de Mensenzoon, zullen daarvoor vergeving kunnen krijgen. Maar mensen die expres de Heilige Geest beledigen, zullen daarvoor géén vergeving kunnen krijgen.

 

11 Wanneer de mensen jullie gevangen nemen en bij de leiding van de synagogen brengen, of bij mensen die regeren en macht hebben, maak je dan geen zorgen wat jullie tegen hen moeten zeggen. 12 Want de Heilige Geest zal jullie op het juiste moment vertellen wat jullie moeten zeggen."

Hij zàl ingrijpen!

Op het tijdstip dat Hij bepaald heeft. 
En zijn ingrijpen zal allesbehalve mals zijn. 

God heeft echter een duidelijke tijd vastgesteld
waarop Hij de mensheid zal oordelen.
Hij geeft je slechts twee mogelijkheden:
     *  of je kiest radicaal voor Hem,
of je keert Hem de rug toe.


Met God kun je niet spotten. Het lijkt vaak wel zo. Het lijkt alsof  God
niets doet. Hij heeft echter alles onder controle en weet wat de uiteindelijke
uitkomst van alles is: "zij die Hem ontvluchten zullen voor eeuwig zonder
Hem moeten lijden. Zij die Hem ontvangen en liefhebben, zullen voor
eeuwig bij Hem zijn in intense vreugde."

  De gelovigen, die tegen de stroom van de wereld om hen heen, toch hun best hebben gedaan om God te dienen, zullen samen met Hem leven op een  nieuwe aarde. Daar zal geen pijn, geen ziekte, geen dood, geen verdriet,  geen haat, geen egoïsme, geen roddel en geen misleiding meer zijn.  Het zal een plaats zijn van volmaakte liefde, geluk en schoonheid.

lendenenomg.jpg

 

De terugkomst van Jezus

35 + 36 Jezus zei: "Zorg ervoor dat jullie altijd klaar staan. Jullie moeten zijn als dienaren die op hun heer wachten wanneer hij terugkomt van zijn bruiloft. Ze zorgen ervoor dat de lampen aan zijn. Want zodra hij aanklopt, willen ze hem opendoen. 37 Wat is het heerlijk voor hen als ze goed wakker zijn op het moment dat hun heer terugkomt. Want Ik zeg jullie dat hij hen dan aan tafel zal uitnodigen en hen zelf zal bedienen. 38 Als hij kort voor middernacht komt, of zelfs na middernacht, en ziet dat ze wakker zijn, zal dat heerlijk voor hen zijn.

 

39 Onthoud goed: als de bewoner van een huis had geweten hoe laat de dief zou komen, dan zou hij opgebleven zijn. Hij zou niet in zijn huis hebben laten inbreken. 40 Daarom moeten jullie ook goed opletten. Want de Mensenzoon zal onverwachts komen."

 

41 Petrus zei: "Heer, is dit verhaal alleen voor ons bedoeld, of ook voor de andere mensen?" 42 De Heer Jezus zei: "Ik heb het over de trouwe en verstandige dienaar die van zijn heer de leiding heeft gekregen over de andere dienaren. Hij moet voor hen zorgen. 43 Als de heer terugkomt en ziet dat de dienaar met zijn werk bezig is, zal dat heerlijk zijn voor die dienaar. 44 Luister goed! Ik zeg jullie dat zijn heer hem de leiding zal geven over alles wat hij bezit.

 

45 Maar stel dat die dienaar bij zichzelf zou zeggen: 'Mijn heer blijft nog wel een poosje weg.' En stel dat hij de dienaren en dienaressen zou gaan mishandelen en zelf een lui leventje zou gaan leiden met veel eten en drinken. 46 Dan komt zijn heer onverwachts terug, op een moment dat de dienaar hem niet verwacht. En zijn heer zal hem straffen en hem behandelen als een misdadiger. 47 Een dienaar die wist wat zijn heer wilde, maar het niet heeft gedaan, zal een zware straf krijgen. 48 Maar iemand die niet wist wat de wil van zijn heer was en verkeerde dingen heeft gedaan, zal een lichte straf krijgen. Als aan iemand veel is gegeven, zal er veel van hem worden gevraagd. En als aan iemand veel is toevertrouwd, zal er veel van hem worden geëist.

 

49 Ik ben gekomen om vuur op de aarde te gooien. En wat zou Ik graag willen dat het al brandde! 50 Maar Ik moet eerst nog bepaalde dingen meemaken, dingen die Ik verschrikkelijk vind! 51 Denken jullie dat Ik ben gekomen om vrede te brengen op de aarde? Nee, Ik zeg jullie dat Ik juist verdeeldheid kom brengen. 52 Want vanaf nu zullen vijf mensen in één huis tegen elkaar verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie. 53 Ze zullen verdeeld zijn: vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen schoondochter en schoondochter tegen schoonmoeder."

 

54 Hij zei ook tegen de mensen: "Als jullie een wolk zien aankomen in het westen, zeggen jullie onmiddellijk: 'Er komt regen,' en dat gebeurt ook. 55 En als jullie zien dat de wind uit het zuiden waait, zeggen jullie: 'Het gaat heet worden,' en dat gebeurt ook. 56 Wat zijn jullie toch schijnheilig! Jullie weten wel precies de betekenis van wat jullie aan de lucht zien. Maar waarom begrijpen jullie dan niet de betekenis van wat jullie in deze tijd zien gebeuren?

 

57 En waarom bedenken jullie niet uit jezelf wat goed is om te doen? 58 Stel dat je iemand nog geld moet betalen en hij neemt je mee naar de rechter. Dan kun je maar beter proberen het onderweg met hem in orde te maken. Anders sleept hij je voor de rechter en de rechter zal je in de gevangenis laten gooien. 59 Ik zeg jullie dat je daar zal zitten totdat
je de laatste cent hebt betaald."

 

"Wees er klaar voor" 

12De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 13Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. 14
Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe
aan uw eigen wil, 
die begeerten in u opwekt.

Rom.13:12-14 (NBV)

 

Gelijkenis van de meisjes met de lampjes

Matteüs 25:1-13 
1Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet.2Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs.3De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie.4De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich.5Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in.

6Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.”7Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde.8De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.”9De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.”

10Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.11Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen:
“Heer, heer, laat ons binnen!”
12
Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” 13 Wees dus waakzaam,
want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

 

meisjesmetlampen-1.gif

Matteüs 25:10-13

(Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

Jezus vraagt ons om waakzaam te zijn.
Houd de lendenen omgord (uw kleding klaar voor Zijn komst)

 

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......