Uw lampen branden

 Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen
brandende. En gij, weest gelijk aan mensen
die op hun Heere wachten…

Lukas 12:35,33 

afbeelding van brandende lantaarn  

'Is uwe lamp wel brandend'
Improvisatie- Gert van Hoef - Hauptwerkconcert


Waarschuwingen

 Intussen waren er duizenden mensen gekomen. Ze drongen dicht tegen elkaar aan. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: "Pas op voor de gist van de Farizeeërs. Daarmee bedoel Ik hun schijnheiligheid. 2 Alles wat bedekt is, zal zichtbaar worden. En alles wat geheim is, zal bekend worden. 3 Daarom zal alles wat jullie in het donker hebben gezegd, in het licht worden gehoord. En alles wat jullie achter gesloten deuren in een oor hebben gefluisterd, zal van de daken worden geroepen. 4 Vrienden, Ik zeg jullie: wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden, maar daarna niets meer kunnen doen. 5 Ik zal jullie zeggen voor wie jullie bang moeten zijn: wees bang voor Hem die, nadat Hij heeft gedood, de macht heeft om in de hel te gooien. Luister goed! Ik zeg jullie: wees bang voor Hém!

 

6 Jullie weten dat vijf mussen worden verkocht voor maar twee muntjes. Maar niet één van die mussen is door God vergeten. 7 Ook weet Hij precies hoeveel haren jullie op je hoofd hebben. Wees niet bang! Want jullie zijn belangrijker dan een heleboel mussen bij elkaar.

 

8 Ik zeg jullie: als je er tegen de mensen voor uit durft te komen dat je bij Mij hoort, dan zal Ik ook tegen de engelen van God ervoor uitkomen dat jij bij Mij hoort. 9 Maar als je niet tegen de mensen wil zeggen dat je bij Mij hoort, zal Ik ook van jou niet tegen de engelen van God willen zeggen dat jij bij Mij hoort. 10 Mensen die beledigende dingen zeggen over de Mensenzoon, zullen daarvoor vergeving kunnen krijgen. Maar mensen die expres de Heilige Geest beledigen, zullen daarvoor géén vergeving kunnen krijgen.

 

11 Wanneer de mensen jullie gevangen nemen en bij de leiding van de synagogen brengen, of bij mensen die regeren en macht hebben, maak je dan geen zorgen wat jullie tegen hen moeten zeggen. 12 Want de Heilige Geest zal jullie op het juiste moment vertellen wat jullie moeten zeggen."

Lucas 12:1-12  Basisbijbel

      _________

Hij zàl ingrijpen!

Op het tijdstip dat Hij bepaald heeft. 
En zijn ingrijpen zal allesbehalve mals zijn. 

God heeft echter een duidelijke tijd vastgesteld
waarop Hij de mensheid zal oordelen.
Hij geeft je slechts twee mogelijkheden:
     *  of je kiest radicaal voor Hem,
 *  of je keert Hem de rug toe.


Met God kun je niet spotten. Het lijkt vaak wel zo.
Het lijkt alsof  God niets doet. Hij heeft echter alles
onder controle en weet wat de uiteindelijke uitkomst
van alles is: "zij die Hem ontvluchten zullen voor eeuwig zonder Hem moeten lijden. Zij die Hem ontvangen
en liefhebben, zullen voor eeuwig bij Hem zijn in
intense vreugde."

  De gelovigen, die tegen de stroom van de wereld om hen heen, toch hun best hebben gedaan om God te dienen,
zullen samen met Hem leven op een nieuwe aarde.
Daar zal geen pijn, geen ziekte, geen dood, geen verdriet,  geen haat, geen egoïsme, geen roddel en geen misleiding meer zijn.  Het zal een plaats zijn van volmaakte liefde,
geluk en schoonheid.
________________________

Lucas 12:13-21  Basisbijbel

Het verhaal van de rijke man

13 Iemand uit de grote groep mensen zei tegen Jezus: "Meester, zeg alstublieft tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen." 14 Maar Jezus zei tegen hem: "Wie
zegt dat Ik jullie rechter of scheidsrechter ben?" 15 En
Hij zei tegen de mensen: "Let goed op dat je niet hebzuchtig bent. Want ook als je alles hebt wat je hebben wil, betekent dat niet dat je ook je leven bezit. Je leven is niet van jezelf."

 

16 Hij legde hun dat uit met een verhaal: "Er was eens een rijke man. Zijn akkers hadden een grote oogst opgeleverd. 17 En hij dacht bij zichzelf: 'Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte genoeg om de hele oogst op te bergen.' 18 Hij bedacht: 'Ik weet al iets. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere schuren bouwen. Daar zal ik dan al mijn graan en al mijn rijkdommen in opbergen. 19 Nu heb ik heel veel. Het is genoeg voor járen. Nu kan ik rustig aan doen. Ik ga lekker eten en drinken en feestvieren.' 20 Maar God zei tegen hem: 'Jij dwaas! Vannacht nog zal je leven van je teruggevraagd worden. En voor wie heb je dan zoveel verzameld?' 21 Zó zal het gaan met de mensen die voor zichzélf schatten verzamelen, maar geen schat hebben bij God."

 

Niet bezorgd zijn

22 Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Daarom zeg Ik tegen jullie: maak je nergens zorgen over. Niet of je wel te eten zal hebben. Ook niet of je wel kleren zal hebben om aan te trekken. 23 Het leven is toch belangrijker dan het eten? En het lichaam is toch belangrijker dan de kleding? 24 Kijk
eens naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet en
ze bewaren niets in voorraadkamers of schuren.
God geeft ze te eten. Jullie zijn toch veel belangrijker
dan de vogels? 25 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één centimeter groeien of ook maar
één dag langer leven
? 26 Als jullie dan zelfs zoiets
kleins niet kunnen, waarom zouden jullie je dan bezorgd maken over de rest?

 

27 En kijk eens naar de lelies. Ze spinnen niet en weven niet. Maar Ik zeg jullie dat zelfs koning Salomo met al zijn rijkdom er niet zo schitterend uitzag als die bloemen. 28 Het gras staat er maar één dag, want morgen wordt het in de oven gegooid. *Toch kleedt God dat gras zó mooi aan met bloemen. Dan zal Hij jullie toch zeker óók aankleden? * Wat is jullie geloof toch klein! 29 Jullie moeten je geen zorgen maken over wat je moet eten of drinken. Jullie hoeven nergens bezorgd over te zijn. 30 De mensen van de andere volken doen dat wél. Maar jullie hemelse Vader weet dat jullie deze dingen nodig hebben. 31 Geef het Koninkrijk van God de eerste plaats in jullie leven. Dan zullen jullie al die andere dingen ook van je Vader krijgen.

 

32 Wees niet bang, mijn kleine kudde! Want jullie Vader heeft besloten jullie het Koninkrijk te geven. 33 Verkoop wat je hebt en geef het geld aan de arme mensen. Zorg dat je zo in de hemel een geldbuidel maakt die niet leeg raakt, een schat die nooit opraakt. Daar kan geen dief er aankomen, en kan geen mot het opeten. 34 Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn."

Lucas 12:13-34  Basisbijbel

bloemenwebsite.jpg

*

De terugkomst van Jezus

Lucas 12: 35-59  BasisBijbel
35 36 Jezus zei: "Zorg ervoor dat jullie altijd klaar staan. Jullie moeten zijn als dienaren die op hun heer wachten wanneer hij terugkomt van zijn bruiloft. Ze zorgen ervoor dat de lampen aan zijn. Want zodra hij aanklopt, willen ze hem opendoen. 37 Wat is het heerlijk voor hen als ze goed wakker zijn op het moment dat hun heer terugkomt. Want Ik zeg jullie dat hij hen dan aan tafel zal uitnodigen en hen zelf zal bedienen. 38 Als hij kort voor middernacht komt, of zelfs na middernacht, en ziet dat ze wakker zijn, zal dat heerlijk voor hen zijn.

 

39 Onthoud goed: als de bewoner van een huis had geweten hoe laat de dief zou komen, dan zou hij opgebleven zijn. Hij zou niet in zijn huis hebben laten inbreken. 40 Daarom moeten jullie ook goed opletten. Want de Mensenzoon zal onverwachts komen."

 

41 Petrus zei: "Heer, is dit verhaal alleen voor ons bedoeld,
of ook voor de andere mensen?" 42 De Heer Jezus zei:
"Ik heb het over de trouwe en verstandige dienaar die van
zijn heer de leiding heeft gekregen over de andere dienaren. Hij moet voor hen zorgen. 43 Als de heer terugkomt en ziet dat de dienaar met zijn werk bezig is, zal dat heerlijk zijn
voor die dienaar. 44 Luister goed! Ik zeg jullie dat zijn heer hem de leiding zal geven over alles wat hij bezit.

 

45 Maar stel dat die dienaar bij zichzelf zou zeggen:
'Mijn heer blijft nog wel een poosje weg.' En stel dat hij de dienaren en dienaressen zou gaan mishandelen en zelf
een lui leventje zou gaan leiden met veel eten en drinken.
46 Dan komt zijn heer onverwachts terug, op een moment
dat de dienaar hem niet verwacht. En zijn heer zal hem straffen en hem behandelen als een misdadiger. 47 Een dienaar die wist wat zijn heer wilde, maar het niet heeft gedaan, zal een zware straf krijgen. 48 Maar iemand die
niet wist wat de wil van zijn heer was en verkeerde dingen heeft gedaan, zal een lichte straf krijgen. Als aan iemand
veel is gegeven, zal er veel van hem worden gevraagd.
En als aan iemand veel is toevertrouwd, zal er veel
van hem worden geëist.

 

49 Ik ben gekomen om vuur op de aarde te gooien. En wat zou Ik graag willen dat het al brandde! 50 Maar Ik moet eerst nog bepaalde dingen meemaken, dingen die Ik verschrikkelijk vind! 51 Denken jullie dat Ik ben gekomen om vrede te brengen op de aarde? Nee, Ik zeg jullie dat Ik juist verdeeldheid kom brengen. 52 Want vanaf nu zullen vijf mensen in één huis tegen elkaar verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie. 53 Ze zullen verdeeld zijn: vader tegen zoon en zoon tegen vader, moeder tegen dochter en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen schoondochter en schoondochter tegen schoonmoeder."

 

54 Hij zei ook tegen de mensen: "Als jullie een wolk zien aankomen in het westen, zeggen jullie onmiddellijk:
'Er komt regen,' en dat gebeurt ook. 55 En als jullie zien
dat de wind uit het zuiden waait, zeggen jullie: 'Het gaat
heet worden,' en dat gebeurt ook. 56 Wat zijn jullie toch schijnheilig! Jullie weten wel precies de betekenis van
wat jullie aan de lucht zien. Maar waarom begrijpen jullie
dan niet de betekenis van wat jullie in deze tijd zien gebeuren?

 

57 En waarom bedenken jullie niet uit jezelf wat goed is
om te doen? 58 Stel dat je iemand nog geld moet betalen
en hij neemt je mee naar de rechter. Dan kun je maar beter proberen het onderweg met hem in orde te maken. Anders sleept hij je voor de rechter en de rechter zal je in de gevangenis laten gooien. 59 Ik zeg jullie dat je daar
zal zitten totdatje de laatste cent hebt betaald."

Lucas 12: 35-59   BasisBijbel
___________________________

"Wees er klaar voor" 

12De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. 13Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid,
tweespalt en jaloezie.  
14Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, 
die begeerten in u opwekt.

Rom.13:12-14 (NBV)

 

Gelijkenis van de meisjes met de lampjes

Matteüs 25:1-13 
1Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet.2Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs.3De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie.4De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich.5Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in.

6Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.”7Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde.8De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.”9De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.”

10Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.11Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!”12
Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” 13 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

 

meisjesmetlampen-1.gif

Matteüs 25:10-13

(Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

Jezus vraagt ons om waakzaam te zijn.
Houd de lendenen omgord (uw kleding klaar
voor Zijn komst)

 

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......