Verklaringen

 

Wat je hieronder ziet, is uitleg van bepaalde stukjes content

of afbeeldingen die je op de website tegen komt.


Verklaring; Het Nieuwe Testament*De Pericope Adulterae

De Pericope Adulterae (Latijn) is een traditionele naam voor een

beroemde passage uit de Bijbel over Jezus en de op overspel

betrapte vrouw (of Jezus en de overspelige vrouw). De passage

is te vinden in het Evangelie volgens Johannes 7:53- 8:11.

De passage beschrijft een confrontatie tussen Jezus en de

Schriftgeleerden en Farizeeën over de vraag of een vrouw,

die op heterdaad betrapt is op overspel, gestenigd zou moeten

worden. Jezus maakt de menigte beschaamd, zodat die zich

verspreidt, en wendt de terechtstelling af.

 

Hoewel de sfeer van het verhaal overeenkomt met andere

evangelieverhalen en het vroeg christelijke geschrift, de

"Didascalia Apostolorum" ernaar verwijst, evenals mogelijk Papias,

zijn de meeste moderne exegeten en tekstcritici[1][2] het erover

eens dat het "zeker geen deel uitmaakt van de oorspronkelijke tekst

van het Evangelie volgens Johannes".[3]


EINDE
TERUGimage

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft;

zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Kolossenzen 3:13 | NBV


EINDE
TERUGVerklaring; Het Nieuwe Testament

is een verzameling religieuze geschriften behorend tot het christendom.

Het vormt het tweede deel van het heilige boek van de christenen, de Bijbel.

Hoewel precieze datering moeilijk is, wordt algemeen aangenomen dat de

geschriften van het Nieuwe Testament dateren uit de tweede helft van

de eerste eeuw tot het begin van de tweede eeuw na Christus.

De naam is een vertaling uit het Latijn van Novum Testamentum,

wat een vertaling is uit het Koinè-Grieks van Ἡ Καινὴ Διαθήκη

(Hē Kainḕ Diathḗkē), hetgeen "Het Nieuwe Verbond of "Het Nieuwe Testament"

betekent.

De vroege christenen gebruikten deze benaming oorspronkelijk om hun relatie

met de God van het Oude Verbond aan te geven. Als bron voor de meeste

hedendaagse vertalingen wordt de Novum Testamentum Graece gebruikt.

 

In het Nieuwe Testament worden de daden en woorden van Jezus beschreven, die

in het Nieuwe Testament de Messias (de Christus) genoemd wordt. Uit het geloof

in hem is het Christendom voortgekomen. Verder staan er de vroege geschiedenis

van de eerste christelijke gemeenschappen en de leer en prediking van de

apostelen in beschreven. Het Nieuwe Testament vormt daarmee de voornaamste

basis van het christelijk geloof. Binnen dat geloof worden behalve

de bijbel teksten van het Oude Testament ook die van het Nieuwe Testament

als het Woord van God d.w.z. geïnspireerd door God beschouwd.

Orthodoxe christenen beschouwen Het Oude en Nieuwe Testament letterlijk als

"Het Woord van God".


EINDE
TERUG* Jezus Christus.
* toen Johannes in de woestijn doopte.
*14 Hij stelde twaalf van hen aan (als apostel)
* uw broers en uw zusters
EINDE
TERUGUitleg Genesis 1:1-2:4


De schepping van hemel en aarde

(1) (1:1-3) In het begin schiep God de hemel en de aarde [...]

God zei – Ook mogelijk is de vertaling:

‘In het begin toen God de hemel en de aarde schiep [...] zei God’.

 

 

Gods geest zweefde over het water

(2) (1:2) Gods geest zweefde over het water – Gods geest, of: ‘Gods adem’.

Ook mogelijk is de vertaling:

‘een hevige wind joeg het water op’.


EINDE
TERUG


 

De lier

Volgens Gen. 4:21 is het spelen op de fluit en de lier één van

de oudste drie beroepen De lier of lyra is vooral bekend als een veel

gebruikt muziekinstrument en de voorloper van de harp. In de tijd van

Koning David in het Oude Testament is er al sprake van dat hij lier speelde

Liertje-3.jpg
EINDE
TERUG

 

Jezus kwam op hen toe

"Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel

en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,

door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen,

tot aan de voltooiing van deze wereld.’" (Matteüs 28:18-20).


EINDE
TERUG


canonieke

Volgens het eigen getuigenis van de Bijbel zijn alle boeken van het

Oude Testament ‘door God geademd’ (2 Tim 3:16) – Gods bijzondere,

reddende openbaring. God heeft werkelijk gesproken (Hebr.1:1).


Het is niet zo, dat God ‘machtige daden gedaan heeft’ die later

door mensen zijn geïnterpreteerd – zodat de Bijbel de door de tijd heen

wisselende verzameling van menselijke geschriften over God zou zijn.

De woorden van 2 Pet 1:19-21 staan daar lijnrecht tegenover.

•God heeft gesproken om ons de betekenis van verlossende daden als

Uittocht en Kruis duidelijk te maken. Waar Gods Woord werd opgeschreven,

werd het Heilige Schrift en bezat het absolute autoriteit.

Het was canoniek omdat het Gods geïnspireerde Woord was..


EINDE

TERUG
of Moloch, Milchom, Milkom


Bron:

Molech (of Moloch, Milchom, Milkom) was de god van de Ammonieten en Feniciërs

waaraan sommige Israëlieten hun kinderen offerden.
Molech, wiens naam ‘koning’ betekent, was de hoofd god van de Ammonieten.

'Moloch' was een bij de Kanaänieten verbreide godentitel[1] .

Hij wordt ook Milkom genoemd (Jer. 49:1, 3; 1 Kon. 11:5).

Bij het brengen van de kinderoffers liet men de kinderen door het

vuur gaan, ze werden met vuur verbrand.

Dergelijke offers aan de Molech waren Israël verboden:

Le 18:21 U mag niemand uit uw nageslacht overgeven om aan de Molech


geofferd te worden. De Naam van uw God mag u niet ontheiligen.

Ik ben de HEERE.

(HSV)

Bij Israël moest de dader ter dood worden gebracht.


EINDE

TERUG
*trichinen (parasieten)

 

tri` chi - ne (Grieks) de -woord (vrouwelijk) trichinen haarworm,

wormpje dat in de darm van sommige zoogdieren, vooral van varkens leeft

en welks larven in het vlees kunnen komen.

 

Leviticus 11

*Het woordenboek van Van Dale (2005) vermeldt bij gortig

dat het oorspronkelijk gebruikt werd voor varkens die lijden aan

een andere parasiet: trichinen. De larven daarvan kapselen

zich in in gortachtige bolletjes in het spierweefsel.

Trichineus varkensvlees is volgens Van Dale 'vlees dat

trichinen bevat'. Ook het Etymologisch woordenboek van het

Nederlands spreekt van trichinosis en "gortachtige balletjes

in het spierweefsel van het zieke dier"

Gortig kreeg later in het algemeen de betekenis

'verontreinigd, vuil, smerig'

Voedselinfecties en intoxicaties -
parasitaire infecties in vlees - tichinella spiralis

In welke dieren komen trichinen (haarwormen) voor en in welk deel van het lichaam
bevinden zij zich?
Ze komen van nature voor in varkens, wilde knaagdieren, paarden en vossen.
De trichinelarven bevinden zich ingekapseld en opgerold in dwarsgestreept spierweefsel

Wat zijn de verschijnselen van een infectie met Trichinella spinalis?

Mensen kunnen ernstig ziek worden (oedeem, koorts, bloedingen,

spierontsteking) en zelfs overlijden.

EINDE

TERUG


 

Top 10 Religies wereldwijd

 

1.Christendom – 2.1 miljard

2.Islam – 1.5 miljard

3.Hindoeïsme – 900 miljoen

4.Boeddhisme – 376 miljoen

5.Sikhisme – 25 miljoen

6. Judaïsme – 14 miljoen

7.Bahaïsme – 7 miljoen

8.Confucianisme – 6.3 miljoen

9.Jaïnisme – 4.2 miljoen

10.Shintoïsme – 4 miljoen


Top 10 Christelijke landen

De volgende landen hebben de meeste inwoners die Christelijk zijn:

1.Verenigde Staten – 234.889.159

2. Brazilië – 176.356.100

3.Mexico – 105.265.846

4.Rusland – 102.600.000

5. Filipijnen – 91.121.400

6.Nigeria – 72.068.098

7.Congo – 59.176.360

8. Italië – 51.852.284

9. Ethiopië – 47.131.322

10.Ukraine – 42.572.167

 

Cijfers van 2007

 

Top 10 Grootste Moslim landen

1. Indonesië – 202.867.000

2.Pakistan – 174.082.000

3.India – 160.945.000

4.Bangladesh – 145.312.000

5.Egypte – 78.513.000

6.Nigeria – 78.056.000

7.Iran – 73.777.000

8.Turkije – 73.619.000

9. Algerije – 34.199.000

10.Marokko – 31.993.000

 

Bron: Religies wereldwijd

 

EINDE

TERUG

Utrechtse Vertaling (UV 1927) - letterlijke vertaling)

Utrechtse Vertaling (UV 1927) - letterlijke vertaling
Deze vertaling was het werk van de hoogleraren H.Th. Obbink (Oude Testament) en A.M. Brouwer (Nieuwe Testament). Zij vertaalden de Bijbel opnieuw vanuit de brontekst om een 'verstaanbaar' alternatief te bieden voor de inmiddels sterk verouderde Statenvertaling. Deze vertaling was bij veel gelovigen erg populair, maar na de komst van de NBG vertaling werd de Utrechtse Vertaling steeds minder gebruikt. Daarom is die vandaag de dag vrijwel onbekend. Toch was deze vertaling moderner dan de veel later verschenen NBG1951 vertaling!
Nederlands Bijbelgenootschap (NBG 1951) - letterlijke vertaling

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG 1951) - letterlijke vertaling
Deze vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap werd tot 2004 'nieuwe vertaling' genoemd, maar die bijnaam is nu natuurlijk niet meer toepasselijk. Het was bedoeld als de vervanging van de Statenvertaling en werd bijna als vanzelfsprekend de meest gebruikte Bijbelvertaling in de meeste Nederlandse kerken. De vertaling is gebaseerd op betrouwbaardere bronteksten dan de Statenvertaling en een betere kennis van de brontalen. Veel fouten in de Statenvertaling zijn verbeterd. Toch was het taalgebruik al vanaf het begin ouderwets te noemen en leek het toch nog veel op die van de Statenvertaling. De vertaling is behoorlijk betrouwbaar en geschikt voor Bijbelstudie, maar minder geschikt voor jongeren vanwege het verouderde taalgebruik. Na het verschijnen van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 en de Herziene Statenvertaling in 2010 is het gebruik van de NBG vertaling sterk afgenomen.

Willibrord Vertaling (WV 1957/2012) - letterlijke vertaling
De Willibrord vertaling is nog steeds een redelijk moderne vertaling van de Katholieke Bijbelstichting. Deze heeft hier en daar een wat ander woordgebruik dan de andere Bijbelvertalingen. Binnen protestantse kringen wordt deze vertaling nauwelijks gebruikt, waarschijnlijk vanwege de rooms-katholieke oorsprong, maar bij het lezen is daar niet veel van te merken. Daardoor krijgt deze vertaling niet de waardering die ze verdient (onbekend maakt onbemind). Deze vertaling verscheen in 1957, een grondige revisie van deze vertaling kwam in 1995 uit en een volgende (zeer beperkte) revisie in 2012. Deze Bijbelvertaling heeft een mooi evenwicht tussen nauwkeurige vertaling van de brontekst en goed leesbaar Nederlands. Het kan verfrissend zijn om eens kennis te nemen van deze vertaling en deze naast andere vertalingen te gebruiken. Hij is behoorlijk geschikt voor studiedoeleinden.

TELOS Vertaling (TELOS 1982) - letterlijke vertaling

(TELOS 1982) - letterlijke vertaling)
Deze tamelijk onbekende vertaling (alleen het Nieuwe Testament!) lijkt veel op de NBG vertaling, maar is iets moderner van taalgebruik en ook nauwkeuriger vertaald. Waar nodig bevat het alternatieve vertalingen tussen haakjes. Zeer geschikt voor Bijbelstudie, omdat dit misschien wel de meest nauwkeurige Nederlandse vertaling is. Toch is deze vertaling nooit populair geworden, misschien omdat die niet veel afwijkt van de NBG vertaling.

Bijbel in gewone taal (BGT 2012) - vlot leesbare vertaling
Bijbel in gewone taal (BGT 2012) - vlot leesbare vertaling
Deze nieuwste vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap is de eenvoudigste en duidelijkste Nederlandse Bijbelvertaling die ooit verschenen is. Het is een waardevolle tegenhanger van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), waardoor ook tamelijk moeilijke Bijbelgedeelten voor veel lezers toegankelijker zijn geworden. Het taalgebruik is modern en eenvoudig. Er worden alleen algemeen bekende woorden gebruikt, korte zinnen, heldere zinsconstructies en begrijpelijke beeldspraak. Daardoor is de tekst erg gemakkelijk leesbaar. De vertaling houdt het midden tussen een kinderbijbel en een gewone Bijbel en is dan ook erg geschikt om aan opgroeiende kinderen voor te lezen voor wie veel Bijbelse begrippen moeilijk te begrijpen zijn. Ook is de vertaling geschikt voor jonge tieners, voor mensen voor wie Nederlands niet hun moedertaal is en voor mensen die niet vertrouwd zijn met de Bijbel. Omdat gekozen is voor een zeer eenvoudig en begrijpelijk taalgebruik, is er veel diepgang en betekenis van de oorspronkelijke tekst verloren gegaan. Dat is een logisch gevolg van de gekozen vertaalprincipes. De BGT pretendeert een betrouwbare vertaling te zijn, maar is dat beslist niet. Daarom is deze uitgave volledig ongeschikt voor Bijbelstudie. Gebruik deze vertaling vooral niet in Bijbelgespreksgroepen, want dan krijg je steeds gesprekken over de grote verschillen met andere vertalingen die andere deelnemers bij zich hebben! Tegelijk kom ik in de BGT ook Bijbelgedeelten tegen die verrassend scherp vertaald zijn en precies de juiste betekenis van de oorspronkelijke tekst weergeven. En zo heeft elke vertaling zijn waarde.
Groot Nieuws Bijbel (GNB 1983/1996) - vertaling in eenvoudig Nederlands

Groot Nieuws Bijbel (GNB 1983/1996) - vertaling in eenvoudig Nederlands
Deze vertaling was indertijd een prima aanvulling op de NBG vertaling, met moderner en eenvoudiger taalgebruik, vooral geschikt voor jongeren en mensen met een minder grote woordenschat. Juist door dat eenvoudige taalgebruik zijn veel Bijbelgedeelten op veel plaatsen wat oppervlakkiger van inhoud, waardoor deze vertaling minder geschikt is voor studiedoeleinden. Deze Bijbelvertaling is verschenen in 1983 en herzien in 1996. Toch heeft deze vertaling soms verrassende gedeelten, die scherper zijn dan de andere vertalingen en de precieze betekenis van de brontekst kort en duidelijk wordt weergeven. Na de verschijning van Het Boek is deze vertaling wat meer op de achtergrond terechtgekomen. Persoonlijk vind ik dat deze goede vertaling niet de aandacht gekregen heeft die ze verdiende.

Het Boek (HB 1987/2008) - vlot leesbare vertaling, parafrase

Het Boek (HB 1987/2008) - vlot leesbare vertaling, parafrase
Dit is een vloeiende gedachte-voor-gedachte vertaling in modern Nederlands, maar wel minder modern dan de Nieuwe Bijbelvertaling. Het Boek is duidelijk, levendig en begrijpelijk. Het geeft een frisse kijk op de Bijbeltekst voor lezers die met een andere vertaling vertrouwd zijn. Het nadeel is dat er veel interpretaties in voorkomen die vaak onnodig veel afwijken van de oorspronkelijke tekst. Het Boek houdt het midden tussen een parafrase en een vertaling.
Het Boek is uitstekend geschikt voor beginnende Bijbellezers, mensen die weinig vertrouwd zijn met de Bijbel, mensen die weinig Bijbelachtergrond hebben en mensen die andere Bijbelvertalingen te moeilijk vinden: zij blijken in de praktijk allemaal goed overweg te kunnen met de tekst van Het Boek. De eerste versie van Het Boek in het Nederlands dateert uit 1987. In de nieuwste versie van 2008 zijn verbeteringen aangebracht, maar de verschillen zijn niet spectaculair.
Vooral de brieven van het Nieuwe Testament komen in Het Boek goed uit de verf vanwege de goede leesbaarheid. Ook moeilijke Bijbelgedeelten zijn daardoor veel begrijpelijker gemaakt. Voor Bijbelstudie is deze vertaling alleen geschikt NAAST een meer letterlijke vertaling. Ga bij het bestuderen van een Bijbelgedeelte bij twijfel uit van een letterlijke vertaling. Als de letterlijke vertaling moeilijk te begrijpen is, kijk dan in Het Boek, maar wees wel kritisch.
"Het leven" is een speciale uitgave van Het Boek met beknopte commentaren, achtergronden en toepassingen. Zeer aan te bevelen voor Bijbelstudie, vooral voor (leiders van) Bijbelkringen.

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV2004) - moderne, tamelijk letterlijke vertaling

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV2004) - moderne, tamelijk letterlijke vertaling
De Nieuwe Bijbelvertaling is een oecumenische vertaling (voor rooms-katholieke en protestantse lezers) die de ambitie heeft om de standaardvertaling te zijn in kerken en publieke ruimtes. De vertaling probeert het taalregister van het oorspronkelijke Hebreeuws en Grieks recht te doen. Daardoor is de woordkeuze niet voor iedereen gemakkelijk bij het lezen.

Wat opvalt is het voortreffelijke, moderne taalgebruik en de prettige leesbaarheid. Ook wordt recht gedaan aan de verschillende stijlen van de Bijbelschrijvers. Zo komt bijvoorbeeld de poëtische stijl van de Psalmen goed tot zijn recht. Jammer dat we in deze vertaling toch nog wel enkele ouderwetse termen tegenkomen en ingewikkelde zinnen. Er worden te vaak betekeniselementen 'wegvertaald' of aangepast voor een betere leesbaarheid. Veel vertaalfouten en onduidelijkheden uit de NBG1951 zijn wel verbeterd. Maar er zijn wel andere onnauwkeurigheden en fouten in de vertaling te vinden. Al met al vind ik deze Bijbelvertaling redelijk geschikt voor Bijbelstudie.
Er is een Herziene Nieuwe Bijbelvertaling in bewerking, waarin naar verwachting veel onvolkomenheden van de NBV2004 vertaling worden weggewerkt.

Herziene Statenvertaling (HSV 2010) - letterlijke vertaling

Herziene Statenvertaling (HSV 2010) - letterlijke vertaling
Deze vertaling is bedoeld als een vervanger van de Statenvertaling. In deze vertaling zijn de vertaalprincipes van de Statenvertaling in stand gehouden, dezelfde bronteksten zijn aangehouden en dezelfde interpretaties worden gehanteerd als die van de Statenvertaling. Het is dus geen volledig nieuwe vertaling, maar een hertaling of restauratie van de Statenvertaling.
De vertaling is in zekere zin wel modern te noemen, maar lang niet alle verouderde of onduidelijke woorden en uitdrukkingen uit de Statenvertaling zijn vervangen, om de liefhebbers van de Statenvertaling tegemoet te komen. Een ander bezwaar is dat er nog te veel grammaticale vormen van de brontekst in het Nederlands terug zijn te vinden. Daardoor komen heel wat Bijbelgedeelten houterig, ouderwets en onduidelijk over.
Ondanks deze bezwaren vormt de HSV2010 vertaling voor studiedoeleinden een goed alternatief voor de NBV2004 vertaling. Voor jongeren en mensen die niet erg vertrouwd zijn met de Bijbel is de vertaling minder geschikt. Veel andere Bijbellezers die grootgebracht zijn met de Statenvertaling en Bijbellezers die teleurgesteld zijn in de Nieuwe Bijbelvertaling, hebben deze vertaling hartelijk verwelkomd. In veel gevallen is de HSV2010 vertaling nauwkeuriger dan de NBV2004 vertaling en dat is een belangrijk pluspunt

 


Opmerking;

Dit viel mij op bij het lezen van dit stukje

in twee verschillende vertalingen....

*"heerlijkheid en kracht"

wordt vertaald naar: "eer en macht?" Ik vind persoonlijk

dat die woorden twee verschillende betekenissen hebben

Wat ik hiermee niet wil zeggen is dat dit fout is,

maar wel een seintje aan mij (en misschien ook aan u) om

niet te vergeten dat er valse profeten (zullen) zijn

die neer kunnen zetten wat ze willen!

Blijf altijd waakzaam en wakker!Ik ben steeds bezig om alle bijbel teksten en informatie

uit vertrouwde bron te halen, en naar mijn mening is dat gelukt.
Omdat er zoveel veranderd in de wereld wil ik
zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bijbel tekst blijven.Nieuwe Bijbelvertaling


Op last van het *Nederlands Bijbelgenootschap

Bewerkt door de daartoe benoemde commissies

Amsterdam

Het Nederlands Bijbelgenootschap

Druk A. Jongbloed c.v., Leeuwarden 

 

Filippus en de kamerheer
26En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. 27En hij stond op en ging op weg; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde Joh. 12:20en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, 28keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja.

29En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. 30En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest?Lopen vs. snellen: Het woordje lopen zoals dat door de Statenvertalers gebruikt werd, had in de 17e eeuw de betekenis

van snel lopen. Vandaar dat de HSV het grondwoord in veel gevallen met snellen, wegsnellen of toesnellen vertaalt. Op ander plaatsen, waar het om een wedstrijd gaat, is gekozen voor hardlopen. Een enkele keer is gewoon lopen voldoende omdat het zinsverband voldoende duidelijk maakt dat het om hardlopen gaat. In 2 Thes. 3:1 heeft het grondwoordeen wat meer abstracte betekenis. Daar is gekozen voor zijn loop hebben.

31Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. 32Jes. 53:7En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open.

33In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. De woorden "Zijn geslacht" kunnen ook vertaald worden als "Zijn afkomst" of "Zijn leeftijd". Sommigen zijn van mening dat deze woorden betrekking hebben op Zijn eeuwige geboorte uit de Vader; anderen denken hierbij aan de menigte van gelovigen die Hij door Zijn dood tot Zich zou trekken (Joh. 12:32). Anderen denken bij deze woorden aan de eeuwige kracht en duur van Zijn leven na Zijn opstanding en hemelvaart (Rom. 6:9; Hebr. 7:24), en dit lijkt nog het meest overeen te komen met Jes. 53:10.

34En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? 35En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, Luk. 24:45verkondigde hij hem Jezus. 36En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; Hand. 10:47wat verhindert mij gedoopt te worden? 37En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dit vers komt niet in alle Griekse manuscripten voor.

38En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. 39En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. 40Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod; en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het Evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam.

knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......