Homo en de Bijbel

 

  Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.
 
 
samen-2.png 

 

In Genesis 2:18-24 staat;

18 God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is,

ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. 19 Toen vormde hij

uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die

bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij

elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. 20 De mens gaf

namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde dieren, maar

hij vond geen helper die bij hem paste. 21 Toen liet God, de HEER,

de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam

hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees.

22 Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God,

de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. 23 

Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente,

mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd.’

 
24 Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en
moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van
lichaam wordt.25 Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw,
maar ze schaamden zich niet voor elkaar.

____________________________________
____________________________________

Liefde tussen

mannen met mannen
en

vrouwen met vrouwen

 Sex is iets dat je doet als je van iemand houdt.... nou ja, vroeger
dan misschien maar tegenwoordig is dat iets anders geworden
en doen we "het" vaak al (zoals met een one night stand) kort
na de ontmoeting.

Ons lichaam is aangepast aan vele dingen waaronder ook de
voortplanting. We hebben onze hormonen en een prettig gevoel.
De seks is bedoeld is voor de voortplanting, en ook nog eens prettig,
anders deden we "het" niet en waren we al heel lang uitgestorven.
Want zo plant de mens zicht voort.

De sterke harde man en de lieve zachte vrouw hebben gemeenschap
en stichten op die manier een familie. Je kan er van maken wat je
wilt maar het lichaam liegt niet en de gevolgen ook niet.
Voor een nieuw mens heb je een man en een vrouw nodig.
Diersoorten hebben andere natuurwetten, zoals de kakkerlak,  
maar wij zijn geen kakkerlakken, wij zijn mensen.
Zo zijn we gemaakt 
en zo moeten we leven.

Ik discrimineer zeker niet! 
Iedereen heeft een eigen wil gekregen.....
Ik zeg alleen hoe ik denk (weet) dat het zou
moeten zijn. De rest is aanpassen en als God van ons had
verwacht dat mannen met mannen gingen en vrouwen met
vrouwen dan hadden we het wel in de Bijbel gelezen.
Maar daar staat dat het " God een gruwel"  is..........

(Romeinen 1:22 "Je mag niet het bed delen met een man

zoals met een vrouw,  dat is gruwelijk".)

 

"Gij zult gèèn gemeenschap hebben met èèn die van het mannelijk
geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw:
een gruwel is het." (Lev. 18:22)

 

"Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk
geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw,
- beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood
gebracht worden, hun bloedschuld is op hen" (Lev. 20:13)"Het ongebruikelijk Griekse  woord malakoi (letterlijk: 'zachten,
verwijfden') komt waarschijnlijk uit de vulgaire taal

(de taal van de straat).

De betekenis moeten we zoeken bij degenen die in een
homoseksuele relatie de 'zachte, vrouwelijke' rol op zich nemen.

 

Romeinen 1:26-27

26 "Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens.
De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de
tegennatuurlijke, 27 en ook de mannen hebben de natuurlijke
omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor
elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden
ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald".

(Grieks) Arsenokoitai (letterlijk 'zij die bij mannen liggen') zijn
'zij die met mannen seksuele gemeenschap hebben'.
In vergelijking met het vorige woord (malakoi) gaat het hier
om de meer actieve partner in een homoseksuele relatie." 

 

 
Bepalingen en regels voor het heilige volk
 
Leviticus 18:1-28

1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Ik ben
de HEER, jullie God. 3 Volg niet de levenswijze van de Egyptenaren,
bij wie je gewoond hebt, noch de levenswijze van de Kanaänieten,
naar wie ik je breng. Leef niet volgens hun bepalingen, 4 maar volgens
mijn regels, houd je aan mijn bepalingen en leef ze na. Ik ben de HEER,
jullie God. 5 Mijn bepalingen en regels schenken leven aan wie ze volgt,
houd ze dus in ere. Ik ben de HEER.

 

6 Niemand van jullie mag de eer van een bloedverwant aantasten.
Ik ben de HEER. 7 Je mag geen gemeenschap hebben met je moeder,
daarmee onteer je je vader; zij is je moeder en je mag geen gemeenschap
met haar hebben. 8 Heb geen gemeenschap met een andere vrouw van
je vader, daarmee onteer je je vader. 9 Heb geen gemeenschap
met je zuster, of ze nu de dochter van je vader of van je moeder is;
zelfs al is ze niet uit hetzelfde huwelijk geboren als jij, je mag geen
gemeenschap met haar hebben. 10 Heb geen gemeenschap met
de dochter van je zoon of de dochter van je dochter, daarmee onteer
je jezelf. 11 Heb geen gemeenschap met de dochter van een vrouw
van je vader die door je vader verwekt is; zij is je zuster en je mag
geen gemeenschap met haar hebben.

 

12 Heb geen gemeenschap met de zuster van je vader; zij is
een bloedverwante van je vader. 13 Heb geen gemeenschap
met de zuster van je moeder; zij is een bloedverwante van
je moeder. 14 Tast de eer van je vaders broer niet aan; je mag
zijn vrouw niet te na komen, ze is je tante. 15 Heb geen
gemeenschap met je schoondochter; zij is de vrouw van je zoon
en je mag geen gemeenschap met haar hebben. 16 Heb geen
gemeenschap met de vrouw van je broer, daarmee onteer je
je broer. 17 Heb geen gemeenschap met de dochter van je vrouw,
noch met de dochter van haar zoon of de dochter van haar dochter;
zij zijn haar bloedverwanten en daarom zou dat een schanddaad zijn.
18 Je mag niet naast je vrouw haar zuster als bijvrouw nemen,
je mag geen gemeenschap hebben met de ene zuster zolang de
andere leeft.

19 Heb geen gemeenschap met een vrouw wanneer zij vanwege
haar menstruatie onrein is. 20 Verontreinig jezelf niet door
seksuele omgang te hebben met de vrouw van een ander.
21 Ontwijd de naam van je God niet door een van je kinderen
aan Moloch te offeren. Ik ben de HEER. 22 Je mag niet het
bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk.
23 Verontreinig jezelf niet door de geslachtsdaad te verrichten
met een dier. En een vrouw mag niet een dier uitlokken
om met haar te paren, dat is pervers.

 

24 Verontreinig jezelf niet door dergelijke dingen te doen.
De volken die ik voor jullie verdrijf hebben zich met al deze
dingen verontreinigd, 25 waardoor het land onrein werd.
Vanwege de wandaden die er gepleegd zijn, heb ik het land
geteisterd, zodat het zijn inwoners is gaan uitbraken.
26 Jullie echter moeten mijn bepalingen en regels in ere
houden, jullie mogen geen van deze gruwelen begaan.

 

Dat geldt zowel voor geboren Israëlieten als voor de vreemdelingen
die bij jullie wonen 27 – de mensen die vóór jullie in het land
woonden hebben al deze gruwelen bedreven, waardoor het
land onrein werd – 28 anders zal het land jullie uitbraken
omdat jullie het verontreinigen, zoals het volk dat er voor
jullie tijd woonde werd uitgebraakt. 29 Wie toch een
dergelijke gruweldaad bedrijft, zal uit de gemeenschap
gestoten worden. 30 Houd je aan je verplichtingen tegenover
mij en volg geen van de gruwelijke gewoonten na die voor
jullie tijd in zwang waren, opdat je er niet door verontreinigd
wordt. Ik ben de HEER, jullie God.”

 

Romeinen 1:22-28

26 Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens.
De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de
tegennatuurlijke, 27 en ook de mannen hebben de natuurlijke
omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar
ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze
ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald. 28 Omdat ze het
beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen 
overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze
wat verwerpelijk is

 

 Lev.18:22

   "22 Je mag niet het bed delen met een man zoals

met een vrouw, dat is gruwelijk".

 

Johannes 3:16

... "16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen,
 maar om de wereld door hem te redden." 

                

 

De brief aan de Romeinen  

God veroordeelt kwaad en onrecht

Romeinen 1:16-32

 16 Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende
kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar
ook voor andere volken. 17 In het evangelie openbaart zich dat God
enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook
geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’

18 En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het
kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid
de waarheid geweld aandoen. 19 Want wat een mens over God
kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft
gemaakt. 20 Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de
schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige
kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar.
Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, 21 want hoewel
ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht
die hem toekomen.

Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig
hart is verduisterd. 22 Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze
dwaas 23 en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke
God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen,
vogels, lopende en kruipende dieren. 24 Daarom heeft God
hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid,
waarmee ze hun lichaam onteren.

25 Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen;
ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper,
die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. 
26 Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens.

De vrouwen hebben de natuurlijke
omgang verruild voor de tegennatuurlijke,
27 en ook de mannen hebben de natuurlijke
omgang met vrouwen losgelaten en
zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand.
Mannen plegen ontucht met mannen;

zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald.
28 Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te
erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen
onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is.


29 Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig
en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek,
doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen 30 en spreken kwaad, haten
God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het
kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, 31 zijn kortzichtig en
trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig. 32 En hoewel ze het
vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen
doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch.


 
Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen.

 

Mattheüs 7:1-12


1 Oordeel niet, opdat er niet over

jullie geoordeeld wordt!

God wil niet dat wij oordelen

over mensen, want het oordeel

moeten we aan Hem over laten.

Behandel daarom iedereen met respect

en zoals je zelf behandeld wilt worden.

Ieder mens is anders en we

mogen niet over anderen oordelen.

Zoals gezegd:

"Wie zonder zonde is werpe de eerste steen"


Note; *De Pericope Adulterae

 2 Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld
worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen
worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder
of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?
Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit
je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen
oog hebt?

Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen
oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het
oog van je broeder of zuster te verwijderen.

Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet
voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen,
zich omkeren en jullie verscheuren.Vraag en er zal je gegeven
worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden
opengedaan.Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt,
en voor wie klopt zal worden opengedaan.

Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt,
een steen zou geven? 1Of een slang, als het om een vis vraagt?
11 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede
gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel
dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.
12 Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie
behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten
 
Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......