Hemelvaartsdag

 

 

Jezus ontvangt de belofte van de Heilige Geest 

Hemelvaartsdag is het feest dat Jezus naar de Hemel gaat.  
Totdat hij terug komt voor de verwerkelijking van   

Gods Rijk op aarde.

 

okedeze.png

 

Johannes 14

Jezus is de Weg en de Waarheid en het Leven

1 Jezus zei: "Wees niet verdrietig. Jullie geloven in God. Geloof nu ook in Mij.
2 In het huis van mijn Vader is plaats voor heel veel mensen. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie hebben gezegd. Ik ga daarheen om alles voor jullie klaar te maken. Daarna kunnen jullie ook komen.
3 Wanneer Ik ben weggegaan en alles voor jullie heb klaargemaakt, kom Ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie zijn waar Ik ben.
4 Jullie weten waar Ik naartoe ga, en jullie weten de weg daarheen."
5 Tomas zei tegen Hem: "Heer, we weten niet waar U naartoe gaat. Hoe kunnen we dan de weg weten?"
6 Jezus zei tegen hem: "IK BEN de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen.
7 Als jullie Mij kenden, zouden jullie ook mijn Vader kennen. Vanaf nu kennen jullie Hem en zien jullie Hem."
8 Filippus zei tegen Hem: "Heer, laat ons de Vader zien. Dan zijn we tevreden."
9 Jezus zei tegen hem: "Nu ben Ik al zo lang bij jullie, Filippus, en ken je Mij nu nog niet? Als je Mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Waarom zeg je dan: 'Laat ons de Vader zien'?
10 Geloof je dan niet dat Ik een ben met de Vader en dat de Vader een is met Mij? Wat Ik tegen jullie zeg, zijn niet mijn eigen woorden. De Vader, die een met Mij is, doet zijn werk door Mij heen.
11 Geloof Mij als Ik zeg dat Ik een ben met de Vader en dat de Vader een is met Mij. En als je niet gelooft wat Ik zeg, geloof Mij dan om wat je Mij ziet doen.
12 Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die in Mij gelooft, zal dezelfde dingen doen als Ik. Hij zal zelfs nog geweldiger dingen doen.
13 Want Ik ga naar de Vader en alles wat jullie aan de Vader vragen omdat jullie bij Mij horen, zal Ik doen. Want daardoor zal te zien zijn hoe machtig de Vader in Mij is.
14 Als jullie om iets vragen omdat jullie bij Mij horen, zal Ik het doen."

Jezus belooft dat de Heilige Geest zal komen
15 Jezus zei: "Als jullie echt van Mij houden, doe dan ook wat Ik zeg.
16 En Ik zal aan de Vader om een andere Helper voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven.
17 Hij is de Geest van de waarheid. De mensen die niet in Mij geloven, kunnen Hem niet ontvangen. Want ze zien Hem niet en kennen Hem niet. Maar jullie kennen Hem, want Hij blijft bij jullie en Hij zal in jullie zijn.
18 Ik zal jullie niet als weeskinderen achterlaten. Ik kom naar jullie toe.
19 Nog even en dan zullen de mensen die niet in Mij geloven, Mij niet meer zien. Maar jullie zullen Mij zien. Want Ik leef en jullie zullen leven.
20 Dan zullen jullie weten dat Ik een ben met mijn Vader en dat jullie een zijn met Mij en dat Ik een ben met jullie.
21 Je houdt pas echt van Mij als je niet alleen weet wat Ik zeg, maar ook doet wat Ik zeg. En de Vader zal van elk mens houden die van Mij houdt. En Ik zal van hem houden en ervoor zorgen dat hij Mij echt leert kennen."
22 Judas, niet Judas Iskariot maar een andere Judas, zei tegen Hem: "Heer, hoe komt het dat U ervoor zal zorgen dat we U wel echt zullen leren kennen, maar de andere mensen niet?"
23 Jezus antwoordde hem: "Iemand die van Mij houdt, zal doen wat Ik zeg. Mijn Vader zal van hem houden en Wij zullen bij hem komen en in hem wonen.
24 Iemand die niet van Mij houdt, doet niet wat Ik zeg. En wat Ik zeg, bedenk Ik niet zelf. Ik moet het zeggen van mijn Vader die Mij gestuurd heeft.
25 Ik heb jullie dit gezegd terwijl Ik nog bij jullie ben.
26 Omdat jullie bij Mij horen, zal de Vader jullie straks de Helper sturen. Hij is de Heilige Geest. Hij zal jullie alles leren en alles helpen herinneren wat Ik tegen jullie heb gezegd.
27 Ik geef jullie vrede. Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die Ik jullie geef, is een ander soort vrede dan de vrede van de wereld. Wees niet bang of verdrietig.
28 Want jullie hebben gehoord dat Ik tegen jullie heb gezegd: 'Ik ga weg en Ik kom bij jullie terug.' Als jullie echt van Mij hielden, zouden jullie blij zijn dat Ik naar de Vader ga. Want de Vader is belangrijker dan Ik.
29 Ik heb het jullie nu gezegd, voordat het gebeurt. Dan zullen jullie Mij geloven wanneer het gebeurt.
30 Ik kan jullie niet veel meer vertellen, want de heerser van deze wereld komt en heeft niets aan Mij.
31 Maar de wereld moet weten dat Ik van de Vader houd en precies doe wat Hij Mij zegt. Kom, laten we gaan."

 

Johannes 16:28

28 Ik ben bij de Vader vandaan gekomen en naar de aarde gegaan.
Ik ga ook weer van de aarde weg, terug naar de Vader."

 

Johannes 17

Jezus' gebed voor zijn leerlingen

1 Nadat Jezus dit had gezegd, keek Hij omhoog naar de hemel en zei:
"Vader, nu is het tijd. Wilt U nu laten zien hoe machtig de Zoon is.
Dan kan de Zoon ook laten zien hoe machtig U bent.

Johannes 17: 2-26

 

met2wittemannenklaar-1.jpg

 

De hemelvaart

En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij
 het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.
Handelingen: 1-9


10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heen voer,
ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;

met2wittemannenklaar.jpg

 

11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen,
wat staat gij en ziet op naar den hemel?

Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo
komen, 
gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heen varen.

12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg,
die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem,
liggende van daar een sabbatsreize.

 

 

Olijfberg,

 

Maar, het gaat er niet om wannèèr de Heer terug komt,
maar dat u erop vòòrbereid bent

 

En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.   (Handelingen 2:1-4)

TorchSconce8-1.gifTorchSconce8-1.gif

Terug

thyouJandersom.jpg

Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......