Home » Bijbelse feesten » Hemelvaartdag

Hemelvaartsdag

 

 

Jezus ontvangt de belofte van de Heilige Geest 

 

 Hemelvaartsdag is het feest dat Jezus naar de Hemel gaat.  
Totdat hij terug komt voor de verwerkelijking van   

Gods Rijk op aarde.

met2wittemannen.jpg

 

 

Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren;

2 Tot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door den Heiligen Geest aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven.

3 Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zich zelven levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan.

4 En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt.

5 Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

6 Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten?

7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;

8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

 

tweeengels2.jpg

De hemelvaart

9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.

10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heen voer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;

11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heen varen.

12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize.

 

Romeinen 10:13  want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’  Dus door met je hele hart op Jezus Christus te vertrouwen en dat ook hardop durven te zeggen, dus daar ècht voor uit te komen,  zal je rechtvaardig en eerlijk worden verklaard en  dus ook gered  worden.

 

 

biddenopwit-1.jpg

 

Maar, het gaat er niet om wannèèr de Heer terug komt,
maar dat u erop voorbereid bent

 

En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.   (Handelingen 2:1-4)

TorchSconce8-1.gifTorchSconce8-1.gif

Terug

thyouJandersom.jpg

Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......