image

Verder kijken


Oekraïense patrouille in buitenwijk Kiev

 

Oekraïense patrouille in buitenwijk Kiev (ANP / EPA Atef Safadi)

MATTEÜS 24:6-8

6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. 

7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 

8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

Herziene Statenvertaling

 


In de Bijbel wordt ons opgedragen het eind
der tijden uit te dragen!
Houd de profetie van dit boek niet geheim, 
want het eind der tijden is nabij.


Het einde

2Alles zal ik van de aardbodem wegvagen – spreekt de HEER. 3Mens en dier zal ik wegvagen. Ik zal de vogels aan de hemel wegvagen en de vissen in de zee, alles wat de zondaars ten val heeft gebracht.  Sevanja 1:2,3

 

Romeinen 10:9-10 - "Want als je met je mond hardop zegt dat Jezus de Heer is, en met je hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft teruggeroepen en levend heeft gemaakt, ben je gered. Door dit met je hart te geloven, word je vrijgesproken van schuld. En door het met je mond hardop te zeggen, word je gered."

 

Romeinen 10:13 

"Want iedereen die de Heer aanbidt, zal worden gered."

Gezang 300

1 Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en
rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen
wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.
-Verder-

Openbaring 3;10-11

10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen.11 Zie, Ik kom haastelijk; houdt wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Verschillende namen voor de dag des Heren:  "dag van Gods wrake"  de dag des HEEREN , de dag van benauwdheid voor Jakob , de grote verdrukking voor Israël. 
Bron: israelendebijbel.nl


3Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe
toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst ?

 

Mattheus 7:15-19 
15 Pas op voor valse profeten, 
die in schaapskleren op jullie afkomen
maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.

 
vijg-1.jpg

Mattheüs 7:16 HSV

Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?

HSV: Herziene Statenvertaling


 De staat Israël wordt hersteld

--De één wording van Europa.
De tweede fase van het Romeinse Rijk.
Na herstel van het Romeinse Rijk
verschijnt de antichrist.
10 koningen zullen hem de macht geven
(Openb. 17:12,13 en :16)

-- Bij zijn machtsgreep schakelt hij drie van
de tien koningen uit
(Dan. 7:24).

--Dan is er nog de gebeurtenis
die in de Bijbel
"de afval" wordt genoemd
(2 Thess.2:3)

--De mensen gaan zich af keren van het
ware Bijbelse evangelie en van
Jezus Bijbelse Jezus en de gezonde leer.
Ze blijven echter wel religieus.
(2 Tim. 4:3,4).
 
*--Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan
en zij zullen grote wonderen en tekenen doen, zodat zij,
ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden"*--
(Matth. 24:24)

 

--Er komt een vereniging van alles wat  "Christelijk zou zijn"
of men nu Katholiek, hervormd of anders zou geloven.
Deze zullen samen gaan met elkaar
en zal een valse

eenheidskerk zijn. De afval van
het ware geloof en wordt

in de Bijbel  over de grote hoer genoemd.  (Openb. 17).
De bruid is de ware kerk  (Openb. 17).

 (de zondeval)

Het lijden is het gevolg van de zonde van de mens 

Toen de mens zich van God afkeerde en ging luisteren naar satan,
zijn de mensen in zonde gaan leven.  Doordat we in een 
zondige wereld leven; met o.a. 
moord, hebzucht, jaloezie,
geldzucht en steeds meer willen hebben,

 is het steeds slechter geworden op aarde.
God gaat hier een einde aan
maken want Hij komt terug en
dan zal alles veranderen.
Wanneer dat zal zijn weten we niet precies 
maar het zal ècht niet meer lang duren.

 

Jacobus 4:6-9 

6 Want op de tijd die God had bepaald, is Christus voor ons gestorven.
Op dat moment waren we nog hulpeloos en trokken we ons nog
niets van God aan. 7 Het is al heel bijzonder als iemand zijn leven
wil geven om een góed mens te redden. Misschien heeft iemand daar
nog de moed voor. 8 Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven
toen we nog sléchte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel
Hij van ons houdt. 9 Door Jezus' dood heeft Hij ons
bevrijd van onze schuld. Als Hij dát al gedaan heeft,
dan is het ook zéker dat Hij ons zal redden van Gods straf

____Maar God gebruikt ook plagen!___

In Exodus staat:
God gebruikte Mozes, en
zijn broer Aaron, om Zijn
 volk te laten bevrijden uit
de handen van de Egyptische farao.
Met hulp van God moeten ze
de farao overtuigen

Vóór alle plagen vertelt God: 

 

3Ik zal ervoor zorgen dat de farao hardnekkig weigert, en ik zal in Egypte veel tekenen en wonderen verrichten. 4Ook dan zal de farao niet naar jullie luisteren. Daarom zal ik de Egyptenaren mijn macht laten voelen en hen zwaar straffen, en ik zal mijn volk, de Israëlieten, in groepen geordend uit Egypte leiden. 5De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de HEER ben, als ik mij tegen hen keer en de Israëlieten bij hen weg leid.’  (Exodus 7: 3-5, HSV) 

3Maar Ík zal het hart van de farao verharden en Mijn tekenen
en Mijn wonderen in het land Egypte talrijk maken.

(Exodus 7:3, HSV)

En er waren tien plagen voor nodig om de farao te overtuigen. 

Eerste plaag: water in bloed veranderd

Tweede plaag: kikkers

Derde plaag: muggen

Vierde plaag: steekvliegen

Vijfde plaag: veepest

Zesde plaag: zweren

Zevende plaag: hagel

Achtste plaag: sprinkhanen

Negende plaag: duisternis

Bedreiging met de tiende plaag

 
de tiende en laatste plaag is de dood van alle eerstgeborenen.
Alle eerstgeborenen van de Egyptenaren sterven
midden in de nacht, 
van de dieren en van de mensen
.

(HSV) 

____Het is dus wel duidelijk dat God ook plagen zal gebruiken
als Hij dat wil.___

De plagen van Egypte komen terug

Zullen we de Here daarom bidden....

Bron:© 2020 Groeien in Geloof  

Doen wat Gods Geest wil, of doen wat we zelf graag willen

13 Broeders en zusters, jullie zijn door God geroepen om vrij te zijn.
Maar jullie mogen die vrijheid niet gebruiken om maar te doen waar
jullie zin in hebben. Nee, jullie moeten elkaar liefdevol dienen. 
14 Want de hele wet van Mozes wordt samengevat met deze woorden: "Houd net zoveel van je medemens als van jezelf." 
15 Maar als jullie als beesten tegen elkaar tekeer gaan,
pas dan maar op dat jullie niet door elkaar verscheurd worden! 
16 Ik bedoel dit: laat je leiden door de Geest en niet door je 'ik'.
 17 Want wat het 'ik' wil, is precies het tegenovergestelde van wat de Geest wil. En wat de Geest wil, is precies het tegenovergestelde
van wat het 'ik' wil. Jullie moeten dus niet doen wat je maar wil.
 18 Maar als jullie je door de Geest laten leiden, is de wet van Mozes
niet voor jullie. 

19 Het is duidelijk wat verlangens van het 'ik' zijn: verkeerde dingen
doen op het gebied van seks, er maar op los leven, 20 afgoden aanbidden, toverij, haat, ruzie, jaloersheid, driftbuien, egoïsme, verdeeldheid, boosheid, 21 moord, dronkenschap, wilde feesten
en meer van dat soort dingen. Ik waarschuw jullie hiervoor, zoals ik al eerder heb gedaan. Want mensen die deze dingen blijven doen,
zullen niet in het Koninkrijk van God komen.

 

22 Maar door de Geest ontstaan liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid, zelfbeheersing. 23 Tegen zulke dingen heeft de wet van Mozes niets. 
 De mensen die van Christus zijn, hebben hun 'ik' met alles wat daarbij hoort gekruisigd. 25 Laat je dus leiden door Gods Geest. Dan zul
je ook door de Geest op het rechte pad blijven. 26 We moeten niet
lopen opscheppen, elkaar irriteren of jaloers zijn op elkaar.

https://www.basisbijbel.nl


lampnogbrandend-3.gif


Mattheüs 24:32-34

32Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 33Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.

*Aan de dingen die gebeuren kunnen wij zien
wanneer de "laatste dagen" zijn gekomen.*

____________________
(zoals wanneer je donkere wolken ziet en weet dat het gaat regenen)

Handelingen 2:17-21 

17“Aan het einde der tijden, zegt God,
zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien en oude mensen
droomgezichten.
18Ja, over al mijn dienaren en dienaressen
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren.

19Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven
en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.

20De zon zal veranderd worden in duisternis
en de maan in bloed

voordat de grote, stralende dag van de Heer komt.
21"Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept
worden gered.”

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)


 (1 Kronieken 21:1

211Satan keerde zich tegen
Israël en zette David ertoe aan
in Israël een volkstelling te houden. 

Maar voor mensen die nog steeds
niet naar God luisteren in de
laatste dagen is het dan te laat!
"En daarom zendt God hun een dwaling,
die bewerkt, dat zij de leugen geloven"
2 Tessalonicenzen 2:11 

NBG51: NBG-vertaling 1951

1 Johannes 4:1

Wie de Zoon heeft, heeft het leven

41Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. 2De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. 3Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld. 

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

  --Paranormaal--


Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......