Bijbelse feesten

  BIJBELSE FEESTEN

 _____________________________

Mattheus 5:18

"Want voorwaar ik zeg u, voordat hemelen aarde vergaan zijn zal niet een jota of tittel vergaan uit de wet,
neen, niet voordat het einde
aller dingen daar is."

 _____________________________

 

 Leviticus 23:1-2

1 De HEER zei tegen Mozes: 2
 ‘Zeg tegen de Israëlieten:
 “Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER,
die je als heilige dagen samen moet vieren.
Dit zijn mijn hoogtijdagen:

 

SABBAT

Leviticus 23:3 

3  Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag
is het sabbat, een dag van volstrekte rust, die je als
heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen  
enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont,  het  
moet een rustdag zijn die aan de HEER gewijd is. 
 Jezus zei:  „De sabbat is gemaakt om de mens,
niet de mens om de sabbat"
(Markus 2:27).

PASSOVER 

 Leviticus 23:4 

 4 Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER,
die je als heilige dagen samen moet vieren,  

elk op de Aangewezen tijd:

Leviticus 23:5  

5 Op de veertiende dag van de eerste maand
wordt ter ere van de HEER het pesachoffer bereid,
in de avondschemer.

FEEST ONGEZUURDE BRODEN

Leviticus 23:6  

 En op de vijftiende dag van die maand begint ter ere van de HEER,
 het feest van het Ongedesemde brood: zeven dagen lang moeten jullie
 dan ongedesemd brood eten. 

 

EERSTELINGENFEEST

Leviticus 23:10-11  

 ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer jullie eenmaal in het land
zijn dat ik jullie zal geven en je daar de oogst binnenhaalt, moeten 
 jullie de eerste schoof van je gerst oogst naar de priester brengen.
De priester moet de schoof ten overstaan van de HEER omhoog
heffen opdat die als offer zal worden aanvaard. De priester moet
de schoof omhoog heffen op de dag na de sabbat.

PINKSTERFEEST

 Leviticus 23:15-17

 Vanaf die dag na de sabbat, vanaf de dag dat de schoof
omhoog geheven is,  moeten zeven volle weken worden afgeteld,
16 tot de dag na de zevende sabbat. Vijftig dagen moeten jullie
aftellen, en dan moeten jullie de HEER een graanoffer 
 aanbieden uit de nieuwe tarwe oogst. 17 Jullie moeten
dan uit je woonplaats 
brood meenemen om het voor de
 HEER omhoog te heffen: twee broden van twee tiende efa
 tarwebloem, met zuurdesem gebakken, als gave voor de HEER
uit de eerste opbrengst van de nieuwe oogst.

 

 zuurdesem.jpg

 

FEEST DER BAZUINEN

 Leviticus 23:23-25 
 De HEER zei tegen Mozes: 24 Zeg tegen de Israëlieten: 
 “De eerste dag van de zevende maand moeten de
hoorns schallen. 
 Het zal voor jullie een rustdag zijn,
die je als heilige dag samen moet vieren. 
 Je mag die dag niet werken en moet de HEER
een offergave aanbieden.”    

                 
                                                                  

5de290f542.jpg

5de2937523.jpg

GROTE VERZOENDAG

Leviticus 23:26-32

 26 De HEER zei tegen Mozes: 27 ‘Neem dit in acht: De tiende dag
van de zevende maand is het Grote Verzoendag, een dag die jullie
als heilige dag samen moeten vieren. Jullie moeten die dag in onthouding
doorbrengen en de HEER een offergave aanbieden. 28 Je mag dan geen
enkele bezigheid verrichten, want het is Grote Verzoendag, waarop
voor jullie ten overstaan van de HEER, jullie God, de verzoeningsrite
zal worden voltrokken. 29 Wie deze dag niet in onthouding doorbrengt,
zal uit de gemeenschap gestoten worden. 30 Wie die dag enige bezigheid verricht, zal ik zelf uit de gemeenschap wegvagen. 31 
Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten;
deze bepaling geldt voor jullie voor altijd, generatie na generatie,
waar je ook woont. 32 Het zal voor jullie een dag
van volstrekte rust zijn, die je in onthouding moet doorbrengen.
Deze dag moet volstrekte rust worden doorgebracht,
vanaf de avond van de negende dag van die maand tot
aan de avond daarop.’ 

Loofhuttenfeest

OF Soekot  (Hebreeuws: סוכות of סֻכּוֹת) is een joods feest dat zeven
dagen duurt en waarbij wordt herdacht dat de Israëlieten
(de voorouders van de Joden) veertig jaar lang
in de Sinaïwoestijn onder de bescherming van God
rondtrokken waarbij ze verbleven in tenten of hutten.

<!--n-->

Leviticus 23:32 Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust, en u moet uzelf verootmoedigen. 's Avonds, op de negende dag van de maand, moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond.


33De HEERE sprak tot Mozes:
34Spreek tot de Israëlieten en zeg: (Ex. 23:16; Num. 29:12; Deut.) 16:15Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor de HEERE.
35Op de eerste dag is er een heilige samenkomst.
Geen enkel dienstwerk mag u doen.
36Zeven dagen lang moet u de HEERE vuuroffers aanbieden. (Joh. 7:37)Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst.
U mag geen enkel dienstwerk doen.

37 Dit zijn de feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de HEERE aan te bieden: brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naargelang het voorschrift voor die bepaalde dag,23:37 het voorschrift voor die bepaalde dag - Letterlijk: de zaak van de dag op zijn dag.
38 naast de offers op de sabbatten van de HEERE, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven, die u aan de HEERE geeft.

39Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag.

40Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden. 41Dat feest voor de HEERE
moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren. 42Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen.
Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen,
43zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb.
Ik ben de HEERE, uw God.
44Zo maakte Mozes de feestdagen van de HEERE aan de Israëlieten bekend.

Leviticus 23:34-44  Herziene staten vertaling

Terug omhoog

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......