DE WERELD 

Wanneer de wereld je haat 

Jacobus 4

Hartstocht en wereld liefde

1Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit: uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? 2Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. 3(Of,) gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. 4Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. 5Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid? 6Maar Hij geeft dan ook des te grotere genade. Daarom heet het:
God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. 
7Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel,
en hij zal van u vlieden. 
8Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.
Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. 
9Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid.
 
Lasterpraat
11Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar; en indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een rechter der wet. 12Eén is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste oordeelt?
 
Het voorbehoud van Jakobus
13Welaan dan, gij, die zegt: Vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad, wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken; 14gij, die niet (eens) weet, hoe morgen uw leven zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt; 15in plaats van te zeggen: Indien de Here wil, zullen wij leven en dit of dat doen. 16Maar nu roemt gij in uw grootspraak; al zulk roemen is verkeerd. 17Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.

 

De bijbel tekst in deze uitgave is ontleend aan de NBG-vertaling 1951,
© Nederlands Bijbelgenootschap 1951.

 

knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......