Meer feesten

      

 FEESTDAGEN

Leviticus 23:1-2 
1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de Israëlieten:
“Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER,
die je als heilige dagen samen moet vieren.

 Dit zijn mijn hoogtijdagen: 

 

 

Algemeen

Eerste zondag van de advent (1 december)

Dit is het begin van de voorbereiding op het kerstfeest.
De tijd waarin de komst van Jezus wordt verwacht.
Het woord Advent komt van het latijnse woort 'adventus'
dat komen betekent, daarom worden de vier weken voor

Kerstmis 'Advent' genoemd.
 Advent (tussen 27 november en 3 december tot 24 december)
 Kerstmis (25 en 26 december)

Openbaring van de Heer of Driekoningen (6 januari, maar wordt in de liturgie gevierd op de zondag na 1 januari als 6 januari op een weekdag valt)Driekoningen is een christelijke feestdag, op deze dag wordt gevierd dat de drie wijzen het pasgeboren kindje Jezus bezoeken in Bethlehem. Een ster leidde de drie wijzen naar de stal waar Christus was geboren.
Meer......

Driekoningen, Epifanie of Openbaring van de Heer is een
christelijke feestdag die elk jaar op 6 januari wordt gevierd.

Stille of Goede Week In de Stille Week (van Palmzondag tot Pasen.)
Christenen herdenken  de laatste week van het leven van Jezus 

Carnaval of vastenavond (variabele datum, voor de vastentijd)

Vastentijd (variabele datum, 40 dagen voor Pasen)

 

  Het vasten, Christendom

De vastentijd begint op Aswoensdag en dient ter voorbereiding op het Paasfeest. Deze zogenoemde veertigdagentijd is een periode van bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk door zich meer open te stellen voor het Woord en/of om solidair te zijn met hen die het moeilijk hebben. Alhoewel er zesenveertig dagen verlopen tussen Aswoensdag en Pasen (einde van de vastentijd), wordt er traditioneel niet gevast op de zes zondagen tijdens die periode, waardoor men op veertig dagen uitkomt. Het vasten kent binnen de christelijke traditie een rijke schakering aan gewoonten.

 

Matteüs 6:16-18 NBG51

En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, zalf uw hoofd, als gij vast, en was uw gelaat, om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

NBG51: NBG-vertaling 1951

 

 

Palmzondag
(laatste zondag van de vastentijd)

 Witte Donderdag

Datum:17 april 2014
2 april 2015
25 maart 2016
14 april 2017
30 maart 2018
19 april 2019
10 april 2020
2 april 202115 april 2022
7 april 2023


Witte Donderdag 
 
(drie dagen voor Pasen)

Op deze donderdag voor Pasen wordt de laatste avondmaaltijd herdacht die Jezus met zijn twaalf discipelen hield. 's Nachts werd Jezus in de hof van Getsemané verraden door Judas Iskariot, één van zijn leerlingen. Judas leverde Jezus voor dertig 'zilverlingen' uit aan de joodse religieuze leiders in Jeruzalem. Zij beschuldigden Jezus van godslastering omdat hij zich Gods zoon noemde en in Gods naam zonden vergaf. Na de overval in de hof van Getsemané werd Jezus door de joodse hogepriester Kajafas verhoord en daarop door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus ter dood veroordeeld.

Op Witte Donderdag vindt 's avonds in de kerken de eucharistie (rooms-katholieken) of de instelling van het avondmaal (protestanten) plaats. De gelovigen eten op deze avond brood en drinken wijn. Het brood verwijst naar Jezus' lichaam, de wijn naar het bloed dat Jezus offerde omwille van het heil van de mensen. Door het avondmaal zullen de christenen Jezus en zijn dood blijven gedenken

Goede Vrijdag (vrijdag voor Pasen)

Stille Zaterdag (dag na Goede Vrijdag)
Stille Zaterdag is de dag na Goede Vrijdag en de dag voor Pasen.
Het is tevens de laatste dag van de vastentijd, die 40 dagen eerder
begon op Aswoensdag.

Stille Zaterdag

Datum:19 april 2014
4 april 2015
26 maart 2016
15 april 2017
31 maart 2018
20 april 2019
11 april 2020
3 april 2021
16 april 2022
8 april 2023

Paaszondag

(variabele datum tussen 22 maart en 25 april, zie : Paas- en Pinksterdatum)
zondag na de eerste volle maan in de lente.
Opstanding van Jezus uit het graf, gezien als de overwinning
van het leven op de dood. Gebeurde tijdens Pesach.

Beloken Pasen
(octaafdag van Pasen, zie : Paas- en Pinksterdatum)

Hemelvaartsdag
(de donderdag na de zesde paaszondag = 40 dagen na Pasen)

Zoals er veertig dagen zitten tussen Aswoensdag en Pasen, zo zitten er
ook veertig dagen tussen Jezus' herrijzenis met Pasen en Hemelvaartsdag,
toen hij zich volgens de bijbel voor het laatst aan zijn volgelingen toonde.

Hemelvaart.
Op donderdag de veertigste dag na Pasen vieren christenen de hemelvaart
('Ascensionis Domini') van Jezus Christus.
Het is de veertigste dag na zijn opstanding uit het graf en tien dagen voor Pinksteren
 (nederdaling van de Heilige Geest).

Pinksteren
 (variabele datum, zevende zondag na Paaszondag = 50 dagen na Pasen)
Meer......

Neerdalen van de Heilige Geest op de apostelen.
Gebeurde tijdens een joodse dankdag voor de oogst.

Trinitatis
(ook: Hoogfeest van de Heilige Drieëenheid, zondag na Pinksteren)

Rooms-katholiek 

Christus Koning

(eind november, 34e en laatste zondag van het liturgisch jaar)

De rooms-katholieke Kerk kent naast de gewone zondagen door het jaar, hoogfeesten, feesten, verplichte gedachtenissen en vrije gedachtenissen. Dit is in het protestantisme niet gebruikelijk, maar binnen de oosterse orthodoxie wel. Hieronder staan enkele katholieke feest- en gedenkdagen. Een vollediger overzicht vindt men bij de lemma's: heiligenkalender, hoogfeest en feest.

Onbevlekte Ontvangenis (8 december)

Feest van de Moeder Gods (1 januari)

Maria-Lichtmis
(2 februari) Dit feest wordt jaarlijks 40 dagen na Kerstmis gevierd.(2 februari)

Heilige Jozef (19 maart)

Aankondiging van de Heer/Maria Boodschap (25 maart)

 Maria boodschap
Op deze dag herdenkt men dat de engel Gabriël aan Maria de
boodschap bracht dat zij moeder zou worden van Jezus. (25 maart)

Aswoensdag (variabele datum)

Sacramentsdag (tweede zondag na Pinksteren = 60 dagen na Pasen)

Verder  KNIPPER.gifTerug

 

thyouJandersom.jpg

Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......