Home » eindtijd

Eindtijd

Onderaan een video waarin je kunt zien wat
er allemaal aan het gebeuren is in onze
wereld en hoe alles aan het veranderen is.

SOTT Earth Changes
 
mooiezeeschijn.jpg

 Tekenen van Christus tegenwoordigheid 1    

     Matheus 23:1-29 -51

1 Nadat Jezus de tempel had verlaten,
 wendden zijn leerlingen zich onderweg
tot hem en vestigden zijn aandacht op
de tempelgebouwen.

 2 Hij zei tegen hen: ‘Hebben jullie dat
alles goed gezien? Ik verzeker jullie:
geen enkele steen zal op de andere blijven,
alles zal worden afgebroken!’

 3 Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn
 leerlingen om zich heen, en nu ze onder
elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons,
wanneer zal dat allemaal gebeuren en
aan welk teken kunnen we uw komst en
de voltooiing van deze wereld herkennen?’

 4 Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat
 niemand jullie misleidt.
5 Want er zullen velen komen die mijn
 naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,”
en ze zullen veel mensen misleiden.
 6 Jullie zullen berichten horen over oorlogen
en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet
verontrusten, die dingen moeten namelijk
gebeuren, al is daarmee het einde nog niet
gekomen.

 7 Het ene volk zal tegen het andere ten
strijde trekken en het ene koninkrijk tegen
het andere, en overal zullen er hongersnoden
 uitbreken en zal de aarde beven:

 8 dat alles is het begin van de weeën.

 9 Dan zal men jullie onderdrukken en doden,
en jullie zullen door alle volken worden
gehaat omwille van mijn naam.

 10 Velen zullen dan ten val komen, ze zullen
elkaar verraden en elkaar haten.

 11 Er zullen talrijke valse profeten komen
die velen zullen misleiden.

12 En doordat de wetteloosheid
toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen.

 13 Maar wie standhoudt tot het einde, zal
worden gered.

 14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk
in de hele wereld wordt verkondigd als
getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

 15 Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel”
 waarover gesproken is door de profeet Daniël,
zien staan op de heilige plaats
(lezer, begrijp dit goed),

 

 16 dan moet iedereen in Judea de bergen
 in vluchten;

 17 wie op het dak van zijn huis is moet niet naar
beneden gaan om nog spullen te halen,

 18 en wie op het land is moet niet terugkeren
om zijn mantel te halen.

19 Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen
die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de
borst hebben! 20 Bid dat jullie niet in de winter
zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat.
 
21 Want het zal een tijd zijn van enorme
verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan
van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er
ook niet meer zullen komen.

22 En als die tijd niet verkort zou worden,
dan zou geen enkel ens worden gered;
maar omwille van de uitverkorenen
zal die tijd worden verkort.

 23 Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is
de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet.

  24 Want er zullen valse messiassen en valse
profeten komen, die indrukwekkende tekenen en
wonderen zullen verrichten om ook Gods
uitverkorenen zo mogelijk te misleiden.

 25 Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd.

 26 Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee,
hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als
ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat
dan niet.

 27 Want zoals een bliksemschicht vanuit het
oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook
de Mensenzoon komen. 28 Waar een lijk is,
daar zullen de gieren zich verzamelen.

 
arendsbijeen.jpg

Verder........  

TEKEN VAN CHRISTUS TEGENWOORDIGHEID 2
Matheus  23:29-51 

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

SOTT Earth Changes Summary - August 2014