Home » eindtijd

Eindtijd

SOTT Earth Changes

Hoe alles aan het veranderen is op aarde

csm2verschijning_van_jezus_aecac4b2c2.jpg

 

TEKEN VAN CHRISTUS TEGENWOORDIGHEID

  

     Matheus 24:1-27 -51

1 Nadat Jezus de tempel had verlaten,wendden zijn leerlingen zich
onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen.
 2 Hij zei tegen hen: ‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker
jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’3
Op de olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze
onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons,wanneer zal dat allemaal
gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van
 deze wereld herkennen?’4 Jezus antwoordde hun:
‘Pas op dat niemand jullie misleidt.


 5 Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen:
“Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. 6 Jullie zullen
berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet
verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee
het einde nog niet gekomen.7 Het ene volk zal tegen het andere ten

strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal
zullen er hongersnoden  uitbreken en zal de aarde beven: 8 dat alles
is het begin van de weeën. 9 Dan zal men jullie onderdrukken en doden,
en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam.

 

Matheus 24:1-10 -20

10 Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten.
11 Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden.
12 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 
13 Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. 14 Pas als het

goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd
als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.15 Wanneer jullie

dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël,
 
zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed),16 dan moet
iedereen in Judea de bergen in vluchten; 17 wie op het dak van zijn huis 
is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen,18 en wie op
het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen.19 Wat zal het
rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een
kind aan de borst hebben! 20 Bid dat jullie niet in de winter zullen
moeten vluchten en ook niet op sabbat.

 

Matheus 24:1-21 -31

21 Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er
sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en 
er ook niet meer zullen komen. 22En als die tijd niet verkort zou worden,

dan zou geen enkel ons worden gered;maar omwille van de uitverkorenen zal
die tijd worden verkort.
 23  Als iemand dan tegen jullie zegt:
“Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” 
geloof dat dan niet.24 Want er

zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende
tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen
zo mogelijk te misleiden.
25 Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. 
26
Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee,hij is in de woestijn,
” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: 
“Kijk, hij is daarbinnen,”

geloof dat dan niet.27 Want zoals een bliksemschicht vanuit het
oosten weerlicht tot in het westen, zo zal 
ook de Mensenzoon komen.

28 Waar een lijk is,daar zullen de gieren zich verzamelen

 

afbeelding gieren

.29. Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon
verduisterd worden en de maan geen licht meer geven,
de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten
zullen wankelen.30. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar
worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en
alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst
slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de
hemel, bekleed met macht en grote luister. 31. Dan zal hij
zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen
zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen,
van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.

sterrenregen.gif

Matheus 24:1-32 -42

  32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen
  en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.
  33. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet,
  dat het einde nabij is. 34. Ik verzeker jullie: deze generatie
  zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.
  Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.36. Niemand weet wanneer die dag en dat moment
  zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet,
  alleen de Vader weet het. 37. Zoals het was in de dagen van Noach,
  zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38. Want zoals
  men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten
  en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag
  waarop Noach de ark binnenging, 39. en zoals men niet wist
  dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam,
  zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 40. Dan zullen
  er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden
  meegenomen en de ander achtergelaten.41.Van twee vrouwen
  die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen
  en de andere achtergelaten. 42. Wees dus waakzaam, want jullie
  weten niet op welke dag jullie Heer komt. 

   

  Matheus 24:1-43 -51

   43 Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van
  de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en
  niet in zijn huis hebben laten inbreken. 44. Daarom moeten ook
  jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip
  waarop je het niet verwacht.45. Wie is die betrouwbare en
  verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn
  huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? 46 Gelukkig
  de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt.
  47 Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat
  hij bezit. 48. Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt:
  Mijn heer blijft voorlopig nog weg, 49. en die zijn mede
  dienaren begint te slaan en het met dronkaards op een
  slempen zet.50. Dan zal de heer van die dienaar komen
  op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip
  dat hij niet kent, 51. en hij zal hem straffen met zijn zwaard
  en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan; daar zal
  hij met hen jammeren en knarsetanden.

   

  afbeelding van man die knarsetand

      

  Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
  © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

  twee handen in elkaar
  Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......