Leven en dood 2


De eerste brief van de apostel Paulus
aan de gemeente van Korinthe

 

De opstanding van Christus
1 Korinthe 15  (HSV)

Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb,
dat u ook aangenomen hebt, 
waarin u ook staat, waar door u ook zalig wordt,
als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. 
Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, 
dat Christus gestorven is voor onze zonden,
overeenkomstig de Schriften, 
en dat Hij  begraven is, en dat Hij  opgewekt is
op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, 
en dat Hij verschenen is aan Kefas,
daarna aan de twaalf. 

Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen.Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is
Hij ook  aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. 
Ik immers ben de
minste van de apostelen – ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden,  omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. 
10 Maar door de genade van God
ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest.
Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, 
maar de genade
van God, die met mij is. 11 Of ik het dan ben of zij, zó prediken wij en zó hebt u geloofd.


De opstanding van de doden

12 Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? 13 En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. 14 En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder
inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. 
15 En dan blijken wij ook valse
getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus
heeft opgewekt, terwijl Hij Die niet heeft opgewekt als inderdaad
de doden niet opgewekt worden.

 
16 Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. 
17 En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden.18 Dan zijn ook zij die in Christus  ontslapen zijn, verloren. 19 Als wij alleen
voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. 
20 Maar nu,  Christus ís opgewekt uit de doden en is  de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. 21 Want omdat 
de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens.
22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus
allen levend gemaakt worden.

 

23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van
Christus zijn, bij Zijn komst. 24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het
koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven,  wanneer Hij alle
heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan.
25 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten
heeft gelegd. 26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.

27 Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen.
Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem alle dingen onderworpen zijn,
is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is
uitgezonderd. 28 En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn,
dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen
aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.
29 Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden,
als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog
voor de doden gedoopt?


30 En waarom lopen wij dan elk uur gevaar?

31 Ik sterf elke dag, en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus,
onze Heere. 32 Als ik, naar de mens gesproken, tegen wilde dieren heb gevochten in
Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij, als de doden niet opgewekt worden?
  Laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. 33 Dwaal niet:
slecht gezelschap bederft goede zeden.34 Word op de juiste manier
nuchter en zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God.
Tot beschaming zeg ik u dit.


Het nieuwe lichaam

35 Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat
voor lichaam komen zij terug? 36 Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend,
als het niet gestorven is. 37 En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam
dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt, van tarwe of
van een van de andere graansoorten. 38 God echter geeft daaraan een lichaam
zoals Hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. 39Alle vlees
is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees
van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend. 40 En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen,
maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend  41 De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster
verschilt in glans van de andere ster. 42 Zo zal ook de opstanding
van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid,

het wordt opgewekt in onvergankelijkheid.  43 Het wordt gezaaid in oneer,
het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid,
het wordt opgewekt in kracht. 44 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid,
een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is
een geestelijk lichaam.45 Zo staat er ook geschreven:
"De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam
tot een levendmakende Geest. 46 Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke.47 De eerste mens is uit de aarde,
stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel. 48 Zoals de stoffelijke is,
zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. 49 En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben,
zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen."

 

Uitzicht op de overwinning

50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van
God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de
onvergankelijkheid niet. 51 Zie, ik vertel u een geheimenis:
Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,
52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij  de laatste bazuin.
Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke
 mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. 54 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: 
De dood is verslonden tot overwinning.

55 Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? 56
De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.
57 Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze
Heere Jezus Christus. 58 Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere,
in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.

herzienestatenvertaling.nl

 

Twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......