Leven en dood


Genesis 2: 7

"Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de
 aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten
zo werd de mens tot een levende ziel.”

 

 Leven is voor iedereen verschillend.

Sommige mensen hebben een mooi leven en sommige een moeilijk en zwaar leven. Toch valt het me altijd weer op dat mensen aan het leven hangen, ze willen graag leven en als iemand ernstig ziek is, wordt er vaak van alles geprobeerd om in leven te blijven. Vaak is het leven tè zwaar voor iemand en dan kiezen ze zelf voor de dood, maar dat is  niet omdat ze niet meer willen leven maar omdat ze een einde aan hun eigen lijden willen maken of omdat ze geen oplossing zien voor wat ze door maken. Ziekte, pijn, psychische problemen of verslavingen
zijn daar vaak te oorzaak van. Iemand ziet geen enkele oplossing voor
de problemen en wil niet meer verder.

 

 2 Korintiërs 5:8
We blijven vol goede moed,
ook al zouden we ons lichaam liever verlaten
om onze intrek bij de Heer te nemen.

 

trust.jpg  

 
 
De komst des Heren
13Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. 14Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus weder brengen met Hem.

15Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.
18Vermaant elkander dus met deze woorden.

 

nAlsdegravenopengaan2.jpg

1 Korintiërs 15:50-58
 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit
vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben
aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt
 geen deel aan de onvergankelijkheid. 
51 Ik zal u
een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal
eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd
worden,  52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk,
wanneer de bazuin het einde inluidt.

Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt
met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen.
53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 54  En
wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed
met het onvergankelijke,
dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen. 55 Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ 56 De angel van de dood is
de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet.
57 Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus,
onze Heer, de overwinning geeft.
58 Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig
in voor het werk van de Heer, in het besef
dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

..........................

Openbaring 20

1 En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel
des afgronds, en een grote keten in zijn hand; En hij greep den
draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond
hem duizend jaren; 3 En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde  dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.

4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden
en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.

 

 5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding.
6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over
deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.


7 En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de satan
uit zijn gevangenis ontbonden worden.8 En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee.

9 En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder
van God uit den hemel, en heeft hen verslonden.

10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des
vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.

 

11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.

12 En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.

13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld,
een iegelijk naar hun werken. 14 En de dood en de hel werden
geworpen in den poel des vuurs;
dit is de tweede dood.

15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek
des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.

statenvertaling.net

 

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......