Opstanding

paasfeestbestedenkikwit-1.jpg

 

HET LEGE GRAF

  1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. 2 Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 4 Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. 5 Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6 Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. 7 Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’ 8 Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen
door angst en schrik.  Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.

Hij is waarlijk opgestaan.....

  
 Na de opstanding 

9 Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij zeven demonen had uitgedreven. 10 Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. 11 Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet. 12 Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. 13 Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen; maar ook zij werden niet geloofd. 14 Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt.

15 En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. 16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. 17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, 18 met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’

19 Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. 20 En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. 

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

           

Met Pasen herdenken Christenen het sterven van Jezus
én vieren zij zijn wederopstanding.

 Leviticus 23:5
Op de veertiende dag van de eerste maand, in de schemering, begint het paasfeest ter ere van de Heer. En deze dag zal u een gedenkdag zijn, gij zult hem vieren als een feest voor de Here; in uw geslachten zult gij hem als een altoosdurende inzetting vieren. (Exodus 12:14)

 

Uittocht uit Egypte

 

Uittocht uit Egypte


De Israëlieten maakten zich gereed voor vertrek uit Egypte,
Ze slachtten per huishouden een lam en streken het bloed aan de deurposten. Nog één plaag zou er komen, de verschrikkelijkste tot nu toe. Een engel zou alle eerstgeborenen onder mens en dier doen sterven, behalve bij diegenen die bloed van een lam aan de deurposten hadden gestreken. Terwijl de Israëlieten staande een maaltijd aten ging de engel aan hun huis voorbij. De maaltijd en die dag herdenken wij nog steeds. Dit heet Pesach, Pasen. De maaltijd die gehouden was heette paasmaaltijd of seder maaltijd. Seder betekent orde.  De maaltijd, die volgens een bepaalde orde liep, moest een aantal onderdelen bevatten, die allemaal iets symboliseren van de onderdrukking en de uittocht uit Egypte. 

       

Het is ook de maaltijd die Jezus vierde . 
Jezus brak de matze en zei: 
“Dit is mijn lichaam.”

Na de maaltijd zei Hij van de derde beker wijn,
die toen gedronken werd:  
Dit is het bloed van het nieuwe verbond. ”
 Jezus is nu het middelpunt van de viering . 

 

Matt. 26:26-30 –
En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij heten gaf het

den discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.“ En Hij nam den drinkbeker
(NB, de derde wijnbeker), en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: “Drinkt
allen daaruit; Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk
voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. En Ik zeg u, dat Ik van nu
aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op dien dag“.(NB, Jezus dronk
de vierde wijnbeker niet!),“ wanneer ik met u dezelve nieuw zal drinken in het
Koninkrijk Mijns Vaders“. En als zij den lof zang gezongen hadden gingen zij uit naar
den Olijfberg.

Jezus was In gebed

 (NB, Ps. 115-118 en als laatste Ps. 118),

Wij herdenken het lijden en sterven van Jezus op grond waarmee onze zonden ons zijn vergeven. Dat vieren wij in naam van Jezus Christus. Pesach betekent  "overslaan",  de term houdt verband met het feit dat bij de tiende plaag, de dood van de eerstgeborene, de huizen van de joden werden overgeslagen. Tijdens Pesach viert men de bevrijding, van de slavernij en de winterkou. Tijdens dit feest mag men geen gegiste producten eten, in plaats daarvan eet men matzes.

knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......