Uw lampen branden twee

Het laatste oordeel
31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in
Zijn heerlijkheid en al de heilige
engelen met Hem, dan zal Hij zitten op
de troon van Zijn heerlijkheid.
32 En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht
worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden
zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.

 

 

33 En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten,
maar de bokken aan Zijn linkerhand.
34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan
Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het
Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.

35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven;
* had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven;
*k was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.
*6 Ik was naakt en u hebt Mij gekleed;
*k ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht;
*k was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.

klopaanuwdeur.jpg


37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij U als een vreemdeling
gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed?
39 Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn
bij U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden:
Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.


41 Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn:
Ga weg van Mij, 
vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel 
en zijn engelen bestemd is. *2 Want Ik ben hongerig geweest en u
hebt Mij niet te eten gegeven;*k ben dorstig geweest en u heb
t Mij
niet te drinken gegeven; 
*3 Ik was een vreemdeling en u hebt Mij
niet gastvrij onthaald; *naakt 
en u hebt Mij niet gekleed; *
ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht."

"4 Dan zullen ook die Hem antwoorden:
"Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of
als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis,
en hebben U niet gediend?45" Dan zal Hij hun antwoorden:
Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste
niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan.
46 En dezen zullen gaan in de eeuwige straf,
maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven."

 

 “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde … en de dood
zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er
meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan … Wie overwint,
zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal
voor Mij een zoon zijn. (Openbaring 21:1-7)"

 

“Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijkenmoordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: …” (Openbaring 21:8) 

 

Uit: herzienestatenvertaling.nl   

 

Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende.
En gij, weest gelijk aan mensen die op hun Heere wachten…

Lukas 12:35,33 

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......