Godgelooftinmij

HOMEKERKDIENST

Aanvang 19.00 uur
zondag 18 december 2022
Voorganger: Jan van Beelen
Organist: Jan van Westenbrugge
Muzikale medewerking:
Christelijk Gemengd Koor Hosanna
ol.v. André Vis

Jul. van Stolbergln. 154/Ln van
Nieuw-Oost Indië Den Haag
(ingang De Carpentierlaan)


3Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden:
Zeg ons,
wanneer zullen deze dingen gebeuren?

En wat is het teken van Uw komst!

Mattheus 7:15-19 
15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren
op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. 16 Aan hun vruchten zul je hen herkennen


 

Véél preken in pdf
De Radiogemeente is in de jaren ’70 van
de vorige eeuw ontstaan rondom
het werk van de radiopredikant
Ds. G. Toornvliet

en na diens overlijden in 1981 is het werk
voortgezet  door Ds. A.H. van Gent.
Lees meer  op de website  van de

radiogemeente.


Toekomst verwachting

zandloper3r.png

“Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd” Prediker 3 vers 1.

“Openbaring van Jezus Christus,
welke God Hem gegeven heeft
om zijn dienstknechten te tonen het
geen weldra moet geschieden….”

Openbaring 1 vers 1


 

2Alles zal ik van de aardbodem wegvagen – spreekt de HEER. 3Mens en dier zal ik wegvagen
. Ik zal de vogels aan de hemel wegvagen en de vissen in de zee, alles wat de zondaars ten val heeft gebracht.  
Sevanja 1:2,3
                    Verschillende namen voor de dag des Heren:  "dag van Gods wrake"  de dag des HEEREN , de dag van benauwdheid voor Jakob , de grote verdrukking voor Israël. 
Bron: israelendebijbel.nl


“De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe,
de berg op en wacht daar; dan zal ik je de stenen
platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten’. Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op.”


Mozes werd in een mandje aan de oever van de rivier de nijl

15 In Egypte waren twee vrouwen die de Hebreeuwse vrouwen hielpen als hun kind geboren werd. Ze heetten Sifra en Pua. De farao had hen bevolen: 16 "Als jullie de Hebreeuwse vrouwen helpen als hun kind wordt geboren, moet je opletten of het kind een jongetje of een meisje is.
De jongetjes moet je doden. Maar de meisjes
mogen blijven leven."

Exodus: 1 :15-16 (De BasisBijbel)1 En de Heer zei tegen Mozes: 2 "Zeg tegen de Israëlieten: De feestdagen die jullie voor Mij moeten vieren, zijn heilige feestdagen. Het zijn mijn feesten. 3 Zes dagen mogen jullie werken. Maar op de zevende dag mag niemand werken. Het is een rustdag, met een heilige bijeenkomst, in alle plaatsen waar jullie wonen. Jullie houden die rustdag voor Mij. 

 Leviticus 23:1-3 Grote verdrukking

Het beest en zijn profeet verslagen

20Het beest werd gevangen genomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid. 21De rest werd gedood door het zwaard dat uit de mond van de ruiter op het paard kwam, en alle vogels aten zich vol aan hun vlees.


De heldere lucht boven de bergen
De geur van cederhout
Wordt gedragen door de zachte wind
Rond die stad van goud....
tekst gaat hieronder verder


Waarom is Jeruzalem zo belangrijk voor de Joden?

 

Voor Joden is de Tempelberg in Jeruzalem belangrijk, omdat hier de Klaagmuur staat. Dat is een overgebleven muur van de tweede tempel (de vorige was ook verwoest) die ooit op de Tempelberg stond en in het jaar 70 werd vernield door de Romeinen. Vanaf dan ongeveer spreken we over de diaspora: joden die verspreid over de wereld gaan wonen. Er blijven weinig joden achter en er komt dus ook geen nieuwe tempel.

 

image

Een zeer bekende bijnaam van de Westmuur
is de Klaagmuur.

De enige overgebleven muur, die ook wel Westmuur wordt genoemd, is nu een plek waar joden bidden en ‘klagen’ over de verwoesting van de tempel en het verdrijven van de joden. Gelovigen stoppen ook briefjes met gebeden en verzoeken in de muur. Overigens bidden mannen en vrouwen gescheiden van elkaar. Plannen om dit te veranderen zijn tot nu toe tegengehouden door ultraorthodoxe joden.

Bron: Longread

 

Waarom is Jeruzalem zo belangrijk voor moslims, joden en christenen? | NPO  Kennis

 


Het oordeel over over Jeruzalem

 

panoramisch uitzicht op de oude stad van Jeruzalem en de tempelberg door  een boom tijdens een dramatische kleurrijke zonsondergang 3703062 Stockfoto

Panoramisch uitzicht op de oude stad van Jeruzalem en de tempelberg door een boom tijdens een dramatische kleurrijke zonsondergang.
Pro Foto

Mattheus 24:37-39
37Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn!  Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeen brengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! 3Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.39Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: 

"Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!"

Marcus 1:8 -9

 


 

Oorsprong. De Poort van Damascus werd gebouwd als onderdeel van de omvangrijke renovatie van Jeruzalems stadsmuren door Suleiman de Prachtlievende in de jaren 1535-1538. Tijdens opgravingen zijn resten van de poort waren blootgelegd, die dateren uit de tijd van de Romeinse keizer Hadrianus, toen de straat lager lag.

 


Waarom is Jeruzalem zo belangrijk voor christenen? 
De Kruisweg

image

Via Dolorosa: de route die Jezus met het kruis op zijn rug zou zou hebben gelopen, (witruimte)" " Bron: wikipedia.org

Voor christenen is Jeruzalem de stad waar Jezus sterft aan het kruis en waar hij ook weer opstaat uit de dood. Op de plek in de oude stad waar dat zou zijn gebeurd staat de Heilige Grafkerk, met midden in de kerk ‘het Heilig Graf’. Het is een belangrijke pelgrimsplek voor christenen, die hier vaak arriveren over de Via Dolorosa: 

Bron: Longread

 

witmetkruis.png14
Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus weder brengen met Hem.

1 Tessalonicenzen 4:14

Stukje uit de schriftlezing: Matthéùs 27: 31 - 40
door Ds.G. Toornvliet van 23 maart 1980
in de Linge in Haarlem."Draag het kruis,
dan zal het kruis u dragen"verkondigt de terugkomst van de Heere Jezus.

"Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen."
 Handelingen1:11,  
NBG1951

Waakzaamheid

51Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt.....


Onderschat niet
de kracht van het gebed

Matteüs 18:19-20 

 

19 Wederom, [voorwaar]
Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel
vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.
20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in
mijn naam, daar ben Ik in hun midden.

 


1 Petrus 5:8 HSV

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

HSV: Herziene Statenvertaling

Zo ontrooft Satan Gods kinderen hun meest vruchtbare arbeid. Hier  krijgen we iets te zien van een van de takken van Satans arbeid. “Zijn gedachten zijn ons niet onbekend,” zegt Paulus. (2 Korinthiërs 2:11)


bible-8.png

30Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde
 hem de profeet Jesaja lezen, waarop
hij vroeg:
 ‘Begrijpt u ook wat u leest?’

31De Ethiopiër antwoordde:
‘Hoe zou dat kunnen
als niemand mij uitleg geeft?’

Hij nodigde Filippus uit om in te
stappen en bij hem te komen zitten.


(Matth.24:31)

 “En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.”


7c6d5a1c7f65613bbb8ffc1d1cd906b3.jpg

Openbaringen 22:10 

 Staan we aan de vooravond van
het einde der tijden?

In de Bijbel wordt ons zelfs
opgedragen het eind der tijden uit te dragen:
 En hij zeide tot mij:
Verzegel de woorden der profetie
dezes boeks niet; want de tijd is nabij.


De zeven offerschalen
 Openbaring 15:5-8
 5 Hierna zag ik de hemelse tempel, de verbondstent, opengaan. 6 De zeven engelen met de zeven 
plagen kwamen naar buiten, in stralende kleren van zuiver linnen en met een gouden band om hun borst. 7 Toen gaf een van de vier wezens aan alle zeven engelen een gouden offerschaal, vol met de woede van de God die leeft tot in eeuwigheid.


Oekraïense patrouille in buitenwijk Kiev

Oekraïense patrouille in buitenwijk Kiev (ANP / EPA Atef Safadi)

Apostelen

6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.  7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

MATTEÜS 24:6-8__Herziene Statenvertaling


Ik heb je bij je naam geroepen,

Je bent van mij

Jesaja 43: 1

Pin van VoorJou ProRege op Doop | Doop, Handlettering, Lijntekeningen

 8 Ik heb jullie gedoopt met water,
maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’

9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. 10 Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 

Marcus 1:8 -9De haat van de wereld

18Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie. 19Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. 20Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden.

Johannes 15:18-27


Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......