Godgelooftinmij

HOME

====================Eindtijd

3Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren?
En wat is het teken van Uw komst!

 

Mattheus 7:15-19 
15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. 16 Aan hun vruchten zul je hen herkennen

Het einde

2Alles zal ik van de aardbodem wegvagen – spreekt de HEER. 3Mens en dier zal ik wegvagen
. Ik zal de vogels aan de hemel wegvagen en de vissen in de zee, alles wat de zondaars ten val heeft gebracht.  
Sevanja 1:2,3
                    Verschillende namen voor de dag des Heren:  "dag van Gods wrake"  de dag des HEEREN , de dag van benauwdheid voor Jakob , de grote verdrukking voor Israël. 
Bron: israelendebijbel.nl

Gebeden

Onderschat niet
de kracht van het gebed

 

Matteüs 18:19-20 

19 Wederom, [voorwaar]
Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.
20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.


De hemelvaart

verkondigt de terugkomst van de Heere Jezus.

"Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen."
 Handelingen1:11,  
NBG1951

Waakzaamheid

51Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt.....

De opname

(Matth.24:31) “En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.”

1 Tessalonicenzen 4:14

14Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus weder brengen met Hem.

Het oordeel

De zeven offerschalen
 Openbaring 15:5-8
 5 Hierna zag ik de hemelse tempel,
de verbondstent, opengaan.
6 De zeven engelen met de zeven plagen kwamen naar buiten,
in stralende kleren van zuiver linnen en met een gouden band om hun borst.

7 Toen gaf een van de vier wezens aan alle zeven engelen een
gouden offerschaal, vol met de woede van de God die leeft tot in eeuwigheid.


Stenen tafelen..

 

15 In Egypte waren twee vrouwen die de Hebreeuwse vrouwen hielpen als hun kind geboren werd. Ze heetten Sifra en Pua. De farao had hen bevolen: 16 "Als jullie de Hebreeuwse vrouwen helpen als hun kind wordt geboren, moet je opletten of het kind een jongetje of een meisje is. De jongetjes moet je doden. Maar de meisjes mogen blijven leven."

Exodus: 1 :15-16

afbeelding aarde

Home

De aarde kraakt en barst open,
de aarde schokt en schudt heen en weer,
de aarde kantelt en wankelt vervaarlijk.
De aarde zwalkt en waggelt als een dronkaard, ze zwaait heen en weer als een hut in de storm. Haar opstandigheid drukt zwaar op haar, ze valt en staat niet meer op.

Jesaja 24: vers 19

Bijbelse feesten 


1 En de Heer zei tegen Mozes: 2 "Zeg tegen de Israëlieten: De feestdagen die jullie voor Mij moeten vieren, zijn heilige feestdagen.
Het zijn mijn feesten.
3 Zes dagen mogen jullie werken. Maar op de zevende dag mag niemand werken. Het is een rustdag, met een heilige bijeenkomst, in alle plaatsen waar jullie wonen. Jullie houden die rustdag voor Mij. 

 Leviticus 23:1-3 


Grote verdrukking

Het beest en zijn profeet verslagen

20Het beest werd gevangen genomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid. 21De rest werd gedood door het zwaard dat uit de mond van de ruiter op het paard kwam, en alle vogels aten zich vol aan hun vlees.

Apostelen

Marcus 1:8 -9
"Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest."

9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. 10 Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen.

Preken

Veel preken in pdf
De Radiogemeente is in de jaren ’70 van de vorige eeuw ontstaan rondom het werk van de radiopredikant
Ds. G. Toornvliet

en na diens overlijden in 1981 is het werk voortgezet  door Ds. A.H. van Gent.
Meer op de website  van de radiogemeente.Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......