Godgelooftinmij

Home

Deze website": Godgelooftinmij, gaat over het geloof in God, met als bron de Bijbel. . . . . . . .Hoe ziet de toekomst er uit wanneer je in God gelooft? . . . . . . "Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is". . . (Hebr. 10:36)

Handelingen 2:17-21

17En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God,
dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees;
en uw zonen en uw dochters zullen profeteren,
en uw jongelingen zullen gezichten zien,
en uw ouderen zullen dromen dromen:
18ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn
dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn
Geest uitstorten en zij zullen profeteren.
19En Ik zal wonderen geven in de hemel boven
en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur
en rookwalm. 20De zon zal veranderen in duisternis
en de maan in bloed, voordat de grote en
doorluchtige dag des Heren komt. 21En het zal zijn,
dat al wie de naam des Heren aanroept, 
behouden zal worden.

www.bible.com


Helaas gelooft niet iedereen in God en dat is 
duidelijk merkbaar op deze wereld.


God weet ook hoe het er op deze wereld aan toe gaat en
dat is logisch want  Hij heeft deze wereld gemaakt en  
al wat daarin is.

Hij vind het vreselijk dat er zoveel ziekte,
oorlog en ellende is. Dat de aarde vervuild en dat er
zoveel haat is onder de mensen en dat ze elkaar vermoorden.
God kan daar niets aan doen op dit moment,
want eerst moet iedereen een kans krijgen om de keus
 
te kunnen maken om eeuwig te leven. 

De satan gebruikt zijn macht om de schepping te vernietigen.
Hij zet mensen aan om te zondigen (1 Kronieken 21:1)


Maar ik vertrouw op U, o HEERE!
Ik zeg: 
Gij zijt mijn God.
Mijn tijden zijn in Uw hand.

Psalm 31:15,16

 

  6 "En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen;
ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden,
maar nog is het einde niet. 7 Want het ene volk zal   tegen het andere
volk opstaan, en het  ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk;
en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën en aardbevingen in
verscheidene plaatsen. 8 Doch al die dingen zijn maar een
beginsel der smarten......


Bezorgdheid

25Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven,
wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam,
waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan
het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
 
26Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet
en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren,
en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet
verre te boven? 
27Wie van u kan door bezorgd te zijn
één el aan zijn lengte toevoegen?  
 28En wat zijt gij
bezorgd over kleding?

Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: 29zij arbeiden
niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn
heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. 30Indien nu
God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven
geworpen wordt, zó bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden,
kleingelovigen? 31Maakt u dan niet bezorgd, zeggende:
Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede
zullen wij ons kleden? 32Want naar al deze dingen gaat het
zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet,
dat gij dit alles behoeft. 33Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en
Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.
 34Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen,
want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben;
elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.


afbeelding engel met bericht.jpg

 (Openbaring 14:6-12)

6 Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog
in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie
dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde,
uit alle landen en volken,
 van elke stam en taal.
                                                    


afbeelding jongen met tranen


Openbaring 21: 4

 4"Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen.
Er zal geen dood meer zijn, geen rouw,
geen jammerklacht, geen pijn,
want wat er eerst was is voorbij."

 


Het symbool van de Bijbel is het kruis. 
Jezus Christus is de meest bekende persoon op aarde

droodkrmetsch-1.jpg

Jezus zei:
"Ik ben de weg, de waarheid
en het leven.

Niemand komt tot de Vader
dan door Mij".

Deuteronomium 18:18: 

  'Géén tovenarij, géén bezwering!  

 

 

 

1 Johannes 4:1

1"Geliefden, geloof niet iedere geest
Maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse geesten zijn uitgegaan in de 
wereld"      

 


Leer mij bidden....

Matteüs 18:19-20

19 Luister goed! Ik zeg jullie dat als
twee van jullie op de aarde samen om iets bidden, 
dan zullen ze het krijgen van mijn hemelse Vader
. 20 Want als twee of drie mensen die bij Mij horen,

bij elkaar zijn, dan ben Ik daar Zelf ook." 

 


Is uwe lamp wel brandend?

Improvisatie-
Gert van Hoef - Hauptwerkconcert

lampnogbrandend-3.gif

 

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......

Reactie plaatsen

Reacties

d.matanic
5 jaar geleden

wat een mooie inspirerende site, put er veel kracht uit!!