Godgelooftinmij

Want een kind is ons geboren een zoon is ons gegeven
en de heerschappij is op zijn schouders
en men noemt hem :

Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader. 

 

 

We vieren de geboorte van Jezus Christus....

Mijn verhaal.......

 

 

Johannes 3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga,
maar eeuwig leven hebbe.

  Vertrouwen op Jezus Christus 

  

                     Romeinen 10:9-20

 9 Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
 10Als uw hart gelooft, 
 zult u rechtvaardig worden verklaard; 
 als uw mond belijdt, zult u worden gered (Geloofsbelijdenis)
 11Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ 12En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer.  Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, 13want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’  Dus door met je hele hart op Jezus Christus te vertrouwen en dat ook hardop durven te zeggen, dus daar echt voor uit te komen,  zal je rechtvaardig en eerlijk worden verklaard en  dus ook gered  worden.

14 Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? 15 En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: "Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen."  Andere handschriften lezen: ‘Welkom zijn zij die vrede verkondigen, die goed nieuws verkondigen’.

 

16 Toch hebben slechts weinigen aan het evangelie gehoor gegeven, want Jesaja vraagt: "Heer, heeft iemand geloofd wat wij hebben gezegd?" 17 Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus. 18 Maar dan is mijn vraag: hebben ze de boodschap soms niet gehoord? Natuurlijk wel, want er staat: "Hun roep klinkt over heel de aarde, hun woorden tot de uiteinden van de wereld." 19 Maar dan vraag ik weer: heeft Israël de boodschap niet begrepen?

 

Welnu, Mozes zegt al: "Ik zal jullie afgunstig maken op een volk dat geen volk is, ik daag jullie uit met een volk zonder verstand.’"20 En bij Jesaja staat zelfs: "Ik heb me laten vinden door wie mij niet zochten, ik heb me bekendgemaakt aan wie niet naar mij hebben gevraagd."

Wie echt in jezus gelooft zal zich
niet schamen of bang zijn,
maar kiest voor  Hem. 
 


1 Korinthiërs 6:9-11 (NBV) 9 Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, 10 dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. 11 Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.

                                                       Meer..........

Leer mij bidden....

 

Matteüs 18:19-20

19 Luister goed! Ik zeg jullie dat als twee van jullie op de aarde samen om iets bidden,
dan zullen ze het krijgen van mijn hemelse Vader. 20 Want als twee of drie mensen die bij Mij horen,
bij elkaar zijn, dan ben Ik daar Zelf ook."

 


         Het beest;

 "En leert van den vijgeboom deze gelijkenis:
wanneer zijn tak nu teder wordt,
en de bladeren uitspruiten,
zo weet gij, dat de zomer nabij is.
33 Alzo ook gijlieden,
wanneer gij al deze dingen zult zien,
zo weet, dat het nabij is........

Meer ......

 

 


                                            Bijbelse feesten

  

Leviticus 23:1-2
De HEER zei tegen Mozes":

2 "Zeg tegen de Israëlieten:
"Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER,
die je als heilige dagen
samen moet vieren".

 

 

SABBAT

Leviticus 23:3 

3  Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het sabbat, 
 een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren.
Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, 
 het moet een rustdag zijn die aan de HEER gewijd is. 

 Meer ........

  

lampnogbrandend-3.gif

 

Is uwe lamp wel brandend?
Improvisatie- Gert van Hoef - Hauptwerkconcert

/assets/img/placeholder.png.

Reactie plaatsen

Reacties

d.matanic
4 jaar geleden

wat een mooie inspirerende site, put er veel kracht uit!!