Godgelooftinmij

Vertrouwen op Jezus Christus 

  

Het oude jaar is ten einde en een nieuw jaar is begonnen.....

 

Psalm 90:12
Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.

Romeinen 10:9-20

 9 Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
 10Als uw hart gelooft, 
 zult u rechtvaardig worden verklaard; 
 als uw mond belijdt, zult u worden gered (Geloofsbelijdenis)
 11Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ 12En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer.  Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, 13want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’  Dus door met je hele hart op Jezus Christus te vertrouwen en dat ook hardop durven te zeggen, dus daar echt voor uit te komen,  zal je rechtvaardig en eerlijk worden verklaard en  dus ook gered  worden.


Handelingen 1           

 

            De hemelvaart

 4          En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan,
maar de belofte van de Vader zouden verwachten,  die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt;

 5          want Johannes doopte wel met water, 
maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

 6         Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: 
Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?

 7         En Hij zei tegen hen:  Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten
die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,

 8          maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; 
u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

 9          En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen  terwijl zij het zagen,
en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

 10       En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden,
zie, twee mannen stonden bij hen in  witte kleding,

 11       die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel,  zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

Herziene statenvertaling

 

 

 

 

 

Wie echt in Jezus gelooft zal zich
niet schamen of bang zijn,
maar kiest voor  Hem. 
 


1 Korinthiërs 6:9-11 (NBV) 9 Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, 10 dieven noch geldwolven, dronkaards, lasteraars noch uitbuiters zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. 11 Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.

                                                       Meer..........

Leer mij bidden....

 

Matteüs 18:19-20

19 Luister goed! Ik zeg jullie dat als twee van jullie op de aarde samen om iets bidden,
dan zullen ze het krijgen van mijn hemelse Vader. 20 Want als twee of drie mensen die bij Mij horen,
bij elkaar zijn, dan ben Ik daar Zelf ook."

 


         Het beest;

 "En leert van den vijgeboom deze gelijkenis:
wanneer zijn tak nu teder wordt,
en de bladeren uitspruiten,
zo weet gij, dat de zomer nabij is.
33 Alzo ook gijlieden,
wanneer gij al deze dingen zult zien,
zo weet, dat het nabij is........

Meer ......

 

 


                                            Bijbelse feesten

  

Leviticus 23:1-2
De HEER zei tegen Mozes":

2 "Zeg tegen de Israëlieten:
"Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER,
die je als heilige dagen
samen moet vieren".

 

 

SABBAT

Leviticus 23:3 

3  Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het sabbat, 
 een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren.
Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, 
 het moet een rustdag zijn die aan de HEER gewijd is. 

 Meer ........

  

lampnogbrandend-3.gif

 

Is uwe lamp wel brandend?
Improvisatie- Gert van Hoef - Hauptwerkconcert

/assets/img/placeholder.png.

Reactie plaatsen

Reacties

d.matanic
4 jaar geleden

wat een mooie inspirerende site, put er veel kracht uit!!