Er is behoefte aan betrouwbaar en Bijbels nieuws. Helpt u mee de waarheid van Gods Woord te verspreiden? Op dit kanaal worden zoveel mogelijk onderwerpen en berichten in Bijbels licht gebracht. Al het nieuws wordt gefilterd en getoetst. Het belangrijkste nieuws wordt geplaatst.

________________________________

________________________________

Staan we aan de vooravond van
het einde der tijden?

(Matth.24:31)

opnamen.jpg

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

‘Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.’
– 1 Korinthe 15:51-52
ABC Gebed voor redding

Geloof...Heb vertrouwen en leef zoals God het wil

KNIPPER.gif

 “En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.”
________________________

Openbaringen 22:10 

 In de Bijbel wordt ons zelfs
opgedragen het eind der tijden uit te dragen:
 En hij zeide tot mij:
Verzegel de woorden der profetie
dezes boeks niet; want de tijd is nabij.


 Dat wil je ècht niet mee maken....

KNIPPER.gif

  • Op zaterdag 7 oktober 2023 werd Israël aangevallen door Hamas-terroristen.
    1200 Israëli's werden vermoord, 5400 raakten gewond en meer dan 240 mensen (tussen de 9 maanden en 85 jaar oud) werden ontvoerd. Nog altijd zitten 134 van hen vast in Gaza.

israel-vlag-1.jpg

                     Christenen voor Israël 

Bid voor Israël

  Gebedspunten

Live blog

image

 Bid ook voor álle

onschuldige slachtoffers

overal !!!
____________________

Op 7 oktober zijn 1.500 terroristen Zuid-Israël
binnendrongen vanaf 7 oktober. Het dodental aan
Israëlische kant is nu boven de negenhonderd.Het is vreselijk wat daar nu gebeurd in het land van God.

Lees meer.........

Wilt u ook bidden voor  Israël.......?


43 Landen, juich mee met Gods volk.
Want Hij neemt wraak voor de dood van zijn dienaren.
Hij geeft zijn vijanden hun verdiende straf.
Maar Hij geeft vergeving aan zijn land, zijn volk."
______________________________

De Heilige Geest wordt ons gegeven en helpt
ons om met God verbonden te blijven.

De Heilige Geest openbaarde zich zichtbaar
als vuur en hoorbaar als wind.

_________________________________

In de Bijbel wordt ons opgedragen het eind
der tijden uit te dragen!
Houd de profetie van dit boek niet geheim, 
want het eind der tijden is nabij.

_________________________________

met2wittemannenklaar-1.jpg

Jezus is opgevaren.......


 

engelbazuin.png

“Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan"
(1 Thessalonicenzen 4:16).


1 Petrus 5:8 HSV

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

HSV: Herziene Statenvertaling

Zo ontrooft Satan Gods kinderen hun meest vruchtbare arbeid. Krijgen we iets te zien van een van de takken van Satans arbeid. “Zijn gedachten zijn ons niet onbekend,” zegt Paulus. (2 Korinthiërs 2:11)

De heldere lucht boven de bergen
De geur van cederhout
Wordt gedragen door de zachte wind
Rond die stad van goud....
De stenen rusten Ze zien al eeuwen hoe mensen deze stad begeren Jeruzalem, o stad van goud De stad die God herstelt en bouwt Voor jou met hart en stem ik zal je nooit vergeten jij bent van mij, Als ik je naam hoor, straal ik Oh, mooiste stad ooit ik zal je nooit vergeten jij bent van mij, Het water stroomt weer uit de bronnen; De vierkanten zijn gevuld Je hoort de sjofar bij de tempel Hier wordt Gods Woord vervuld Ik kan mijn rechterhand vergeten. Maar ik vergeet je nooit Jeruzalem, o stad van goud...Jeruzalem, o stad van goud


De Heilige Geest openbaarde zich
zichtbaar als vuur en hoorbaar als wind.
 

pinkstervuur.png

De Heilige Geest wordt ons gegeven
om met God verbonden te blijven.

De Heilige Geest komt!!

1Op het Pinksterfeest  waren ze allemaal bij elkaar. 2Plotseling was er een geluid alsof er een stormwind door het hele huis waaide. 3En er waren een soort van vuurvlammen te zien. Dat vuur verdeelde zich en kwam op hen allemaal.

 

 

 Wat vieren we eigenlijk op Hemelvaartdag?

bijopname.png

"Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen." (Handelingen 1:11,)  
Op deze dag wordt gevierd dat de zoon van God na de opstanding de aarde weer verliet. Om met Pinksteren te kunnen terugkeren in de gedaante van de Heilige Geest, moest Jezus als mens de aarde verlaten.

Mijn God en koning, ik zal U Naam loven,
voor eeuwig en altijd!!!

Psalm 145:1


 

image


"Geloof in God
zou steeds minder belangrijk
zijn in onze samenleving?"

 

‘Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.’
– 1 Thessalonicenzen 5:3


bible-8.png

30Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg:
 ‘Begrijpt u ook wat u leest?’

31De Ethiopiër antwoordde:
‘Hoe zou dat kunnen
als niemand mij uitleg geeft?’

Hij nodigde Filippus uit om in te
stappen en bij hem te komen zitten.

†   
18-04-2023 

Op de leeftijd van 90 jaar riep God onze
geliefde pastor, Dr.Charles Frazier Stanley,
thuis in de Hemel 


image

 drie opeenvolgende series van
eindtijd-oordelen van God.
De oordelen worden steeds erger
en verwoestender naarmate
de eindtijd vordert. 


https://www.artsenzondergrenzen.nl/

Help je ook mee...........dank je wel!


LEVITICUS 19: 33-34 

33 Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken.34 Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God.


3Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons,
wanneer zullen deze dingen gebeuren?

En wat is het teken van Uw komst!

Mattheus 7:15-19 

15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren
op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. 16 Aan hun vruchten zul je hen herkennen

(U hoeft aan doornstruiken geen druiven te zoeken en aan distels geen vijgen.) *

 Jezus en Jeruzalem.(video)
_______     ____       ______
De Laatste ure!(video)


De Radiogemeente is in de jaren ’70 van de
vorige eeuw ontstaan rondom
het werk van de radiopredikant

en na diens overlijden
in 1981 is het werk
voortgezet  door o.a.
Ds. A.H. van Gent.....
Lees meer  op de website  van de

radiogemeente.

webdesigner


Waarom is Jeruzalem zo belangrijk voor christenen? 
De Kruisweg

image

Via Dolorosa: de route die Jezus met het kruis op zijn rug zou zou hebben gelopen, (witruimte)" " Bron: wikipedia.org

 

Voor christenen is Jeruzalem de stad waar Jezus sterft aan het kruis en waar hij ook weer opstaat uit de dood. Op de plek in de oude stad waar dat zou zijn gebeurd staat de Heilige Grafkerk, met midden in de kerk ‘het Heilig Graf’. Het is een belangrijke pelgrimsplek voor christenen, die hier vaak arriveren over de Via Dolorosa: 

Bron: Longread

witmetkruis.png


Toekomst verwachting

zandloper3r.png

“Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd” Prediker 3 vers 1.

“Openbaring van Jezus Christus,
welke God Hem gegeven heeft
om zijn dienstknechten te tonen het
geen weldra moet geschieden….”

Openbaring 1 vers 1


“De HEER zei tegen Mozes:
‘Kom naar mij toe, de berg op en
wacht daar; dan zal ik je de stenen
platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten’. Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op.”


Mozes werd in een mandje aan de oever van de rivier de nijl

15 In Egypte waren twee vrouwen die de Hebreeuwse vrouwen hielpen als hun kind geboren werd. Ze heetten Sifra en Pua. De farao had hen bevolen: 16 "Als jullie de Hebreeuwse vrouwen helpen als hun kind wordt geboren, moet je opletten of het kind een jongetje of een meisje is.
De jongetjes moet je doden.
Maar de meisjes
mogen blijven leven."

Exodus: 1 :15-16 (De BasisBijbel)


Het beest en zijn profeet verslagen

20Het beest werd gevangen genomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid. 21De rest werd gedood door het zwaard dat uit de mond van de ruiter op het paard kwam, en alle vogels aten zich vol aan hun vlees.Waarom is Jeruzalem zo belangrijk
voor de Joden?

 

Voor Joden is de Tempelberg in Jeruzalem belangrijk, omdat hier de Klaagmuur staat. Dat is een overgebleven muur van de tweede tempel (de vorige was ook verwoest) die ooit op de Tempelberg stond en in het jaar 70 werd vernield door de Romeinen. Vanaf dan ongeveer spreken we over de diaspora: joden die verspreid over de wereld gaan wonen. Er blijven weinig joden achter en er komt dus ook geen nieuwe tempel.

 

image

Een zeer bekende bijnaam van
de Westmuur is de Klaagmuur.

De enige overgebleven muur, die ook wel Westmuur wordt genoemd, is nu een plek waar joden bidden en ‘klagen’ over de verwoesting van de tempel en het verdrijven van de joden. Gelovigen stoppen ook briefjes met gebeden en verzoeken in de muur. Overigens bidden mannen en vrouwen gescheiden van elkaar. Plannen om dit te veranderen zijn tot nu toe tegengehouden door ultraorthodoxe joden.

Bron: Longread


 

18Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie. 19Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. 20Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden.

Johannes 15:18-27


image

*God de Vader*

*God de Zoon 

*God de Heilig Geest


En dat deze drie, weliswaar
zijn te onderscheiden 
maar niet zijn te scheiden, 
               oftewel,  God de Vader, de Zoon en de Heilige geest zijn èèn!! 
 


De lier, later de harp, is
een symbool van de drie eenheid.
   1Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt;

2 want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.

3Waarom ziet u wel de splinter in het oog 
van uw broeder, maar merkt u de balk
in uw eigen oog niet op?

4Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog?

5Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan
zult u goed kunnen zien om de splinter uit het
oog van uw broeder te halen

Mattheüs 7:1-5 HTB


Euphrates Rivier droogt op,
                       zoals het in de Bijbel staat!


Het oordeel over over Jeruzalem

 

panoramisch uitzicht op de oude stad van Jeruzalem en de tempelberg door  een boom tijdens een dramatische kleurrijke zonsondergang 3703062 Stockfoto

 

Panoramisch uitzicht op de oude stad van Jeruzalem en de tempelberg door een boom tijdens een dramatische kleurrijke zonsondergang.
Pro Foto

Mattheus 24:37-39
37Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn!  Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeen brengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! 3Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.39Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: 

"Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!"

Marcus 1:8 -9


Waarom is Jezus zo belangrijk  voor  Christenen, Moslims en Joden?


image

.Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
  zij geven mij moed.....

Psalm 23:4


De wapenuitrusting van God

klik om uitleg te vergroten


David Maasbach 

 Zij die de geschiedenis niet kennen,
die zullen zich herhalen....
 
                  David Maasbach

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -     

De wens om Israël te vernietigen staat niet op zichzelf. De haat tegen de Joden is niets nieuws. Deze haat zit diepgeworteld in de gevallen engel Lucifer. Deze haat is het ultieme kwaad wat satan over de wereld heeft uitgestort, en deze haat zit ook diepgeworteld in de islam. Maar God zal aan al het kwaad een einde maken......


Klik hieronder om te vergrotenMattheüs 24:37-39

37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.......

38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;

39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen..........

Teke Bijlsma speelt 
Voorwaarts,_Christenstrijders

Tekst


KNIPPER.gif


Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

Matteüs 7:13-14 - HSV


Website: nederland zingt
Word Vriend: 
____________________________

____________________________

De Radiogemeente


Profetie Updates    

 (niet ondertiteld)

________________

Profetie Updates

(Nederlands ondertiteld)


Het lied van Mozes

Het lied van Mozes (vervolg)
"Luister, hemel, want ik ga spreken.
Aarde, luister naar wat ik zeggen ga.
3 Want ik zal jullie vertellen wie de Heer is...Deuteronomium 31      


Leviticus 19:31 NBG51

Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God.


aardbolopwit-4.jpg

Jesaja 24 vers 19:
De aarde kraakt en barst open,
de aarde schokt en schudt heen
en weer, de aarde kantelt en wankelt vervaarlijk.
De aarde zwalkt en waggelt als een dronkaard,
ze zwaait heen en weer als een hut in de storm.
Haar opstandigheid drukt zwaar op haar, ze valt
en staat niet meer op.Pastor JD  legt uit

 hoe de huidige verwoesting in de wereld kan dienen als motivatie voor onze uiteindelijke bestemming in de eeuwigheid.

J.D. Farag Ministries


image

13Ons resten geloof,
hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan
is de liefde.


Stukje uit de schriftlezing: Matthéùs 27: 31 - 40 door Ds.G. Toornvliet van 23 maart 1980 in de Linge in Haarlem  Draag het kruis, dan zal het kruis u dragen

Zijn Bijbelse Voorspellingen
Betrouwbaar en Actueel?

Jezus’ eerste komst

    Enkele profetieën over Zijn eerste komst:

  • De geboorte van de Heere Jezus in Bethlehem ongeveer 500 jaar voor Christus (Micha 5:1, vervuld in Mattheüs 2:1).
  • De intocht van Jezus op een ezel in Jeruzalem (Zacharia 9:9, vervuld in Mattheüs


Verkondigt de terugkomst van de Heere Jezus.

"Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen."
 Handelingen1:11,  
NBG1951

Waakzaamheid

51Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt.....Een mens lijdt dikwijls ’t meest
Door ’t lijden dat hij vreest
......meer


Jacques Brunt ......... Levenslicht -
Hoor ik hier nog wel? -

_________________________________

40drie biddende afrikaanse meisjes11b3a4cc451021e614653bf47909.jpg

Onderschat niet
de kracht van het gebed!

Matteüs 18:19-20 

19 Wederom, [voorwaar]
Ik zeg u, dat, als twee van u
op de aarde iets eenparig
zullen begeren, 
het hun zal ten deel
vallen van mijn Vader,
die in de hemelen is.
20 Want waar twee of drie
vergaderd zijn in mijn naam,
daar ben Ik in hun midden.


Geloven

fjwwbnl_public_c_7_7_godgelooftinmij_vy2yl1_JONGENMETSPULLENZONDER.png

Vraag of Hij je helpt! 
Bidt tot Hem en vraag de weg
in Zijn naam in Jezus naam 


1 En de Heer zei tegen Mozes: 2 "Zeg tegen de Israëlieten: De feestdagen die jullie voor Mij moeten vieren, zijn heilige feestdagen. Het zijn mijn feesten. 3 Zes dagen mogen jullie werken. Maar op de zevende dag mag niemand werken. Het is een rustdag, met een heilige bijeenkomst, in alle plaatsen waar jullie wonen. Jullie houden die rustdag voor Mij. 

 Leviticus 23:1-3  Openbaring 15:5-8
 5 Hierna zag ik de hemelse tempel, de verbondstent, opengaan. 6 De zeven engelen met de zeven 
plagen kwamen naar buiten, in stralende kleren van zuiver linnen en met een gouden band om hun borst. 7 Toen gaf een van de vier wezens aan alle zeven engelen een gouden offerschaal, vol met de woede van de God die leeft tot in eeuwigheid. 

6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.  7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

MATTEÜS 24:6-8__Herziene Statenvertaling


Ik heb je bij je naam geroepen,

Je bent van Mij

Jesaja 43: 1

Kinderdoop

kinderdoop.png

Doop door onderdompeling

Marcus 1:8 -9

8 Ik heb jullie gedoopt met water,
maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’

 

  • ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in “de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest…”

9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. 10 Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ TIEN REDENEN 

VIDEO


 

Openbaring 6:2 NBG51

 "En ik zag, en zie, een wit paard, en die
erop zat , had een boog en hem werd

een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende
en om te overwinnen."

KNIPPER.gif

 Lees Openbaring 13 en 17.

Luister naar de woorden die
zo lang geleden tot
de Apostel Johannes kwamen
op het eiland Patmos :


(Matteüs 6:24)

 "het beest aan allen maakt, de kleinen en
de groten, de rijken en de armen, de vrijen en
de slaven, een merkteken op hun rechterhand
of op hun voorhoofd gegeven wordt, dat
niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest of het
getal van zijn naam heeft...”

 (Openbaring 13:16-17).


 1Bedreigingen tegen Jeruzalem en Juda

2Ik zal alles volkomen wegvagen
van de aardbodem, spreekt de HEERE.

3Ik zal mens en dier wegvagen,

Ik zal de vogels in de lucht en de vissen
in de zee wegvagen en de struikelblokken,

 samen met de goddelozen;

ja, Ik zal de mensen uitroeien

van de aardbodem, spreekt de HEERE.

4Ik zal Mijn hand uitstrekken tegen Juda

en tegen alle inwoners van Jeruzalem.

Ik zal van deze plaats uitroeien het
overblijfsel van de Baäl, de naam

van de afgodspriesters, met de priesters,

5en hen die zich neerbuigen op de daken

voor het leger aan de hemel,

en hen die zich neerbuigen en zweren
bij de HEERE 
én zweren bij Malcam,
1:5 Malcam - Of: hun koning.

6en die zich van de HEERE afkeren, bij Hem vandaan

,( Jes. 1:459:13Jer. 15:6)

en die de HEERE niet hebben gezocht

en niet naar Hem hebben gevraagd.

herzienestatenvertaling.

Teksten/zefanja/1


Een valse profeet is een aanduiding binnen het christendom, voor iemand die een voorspelling (profetie) doet,
die vervolgens niet uitkomt..

 "24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzó dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden" 

Oorsprong. De Poort van Damascus werd gebouwd als onderdeel van de omvangrijke renovatie van Jeruzalems stadsmuren door Suleiman de Prachtlievende in de jaren 1535-1538. Tijdens opgravingen zijn resten van de poort waren blootgelegd, die dateren uit de tijd van de Romeinse keizer Hadrianus, toen de straat lager lag.


De Here zegene u en behoede u;
de Here doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig;
de Here verheffe zijn aangezicht
over u en geve u vrede.
Numeri 6:24-26

_______________________

‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’
(Johannes 14:27)

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen (2 Korintiërs 13:13).
_______________________

(Psalm 4:9)

‘In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want u, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.’ 

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......