Godgelooftinmij

Home

Deze website": Godgelooftinmij, gaat over het geloof in God, met als bron de Bijbel. . . . . . . .Hoe ziet de toekomst er uit wanneer je in God gelooft? . . . . . . "Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is". . . (Hebr. 10:36)

OF


Straft God ons met de corona pandemie,
of helpt Hij ons door deze periode heen?

6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. 

7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 

8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

MATTEÜS 24:6-8

herzienestatenvertaling

 

Helaas gelooft niet iedereen in God en dat is duidelijk merkbaar op deze wereld.
God weet ook hoe het er op deze wereld aan toe gaat en dat is logisch want Hij
heeft deze wereld gemaakt en al wat daarin is.
Hij vind het vreselijk dat er zoveel
ziekte, oorlog en ellende is. Dat de aarde vervuild en dat er zoveel haat is onder de mensen en dat ze elkaar vermoorden. God kan daar niets aan doen op dit moment,
want eerst moet iedereen een kans krijgen om de keus te kunnen maken om eeuwig te leven. 

           

       


Handelingen 2:17-21 

17En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest
op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen
zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: 18ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest
uitstorten en zij zullen profeteren.19En Ik zal wonderen geven in de hemel boven
en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm. 
20De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en
doorluchtige dag des Heren komt. 21En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.

www.bible.com

 

2 Tessalonicenzen 2:11 

En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven

NBG51: NBG-vertaling 1951             

De satan gebruikt zijn macht om de schepping te vernietigen.
Hij zet mensen aan om te zondigen (1 Kronieken 21:1)


Psalm 31:15-16
15
Maar ík vertrouw op U, HEEREIk zeg: U bent mijn God!

16Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij uit de hand van mijn vijanden
en van mijn vervolgers.
 

HSVBezorgdheid

19Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; 20maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; 21want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 22De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is,
zal heel uw lichaam verlicht zijn; 23maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf!

 

24Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.25Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult.

Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?26Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?27Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?

28 En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; 29en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. 30Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?

31Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? 32Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.33Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 34Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

herzienestatenvertaling


 

afbeelding engel met bericht.jpg

 (Openbaring 14:6-12)

 

6En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan
elke natie, stam, taal en volk.

herzienestatenvertaling.

                                                 


afbeelding jongen met tranen


Openbaring 21: 4

4En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn;
ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.  Want de eerste dingen
zijn voorbijgegaan.

herzienestatenvertaling


Het symbool van de Bijbel is het kruis. 
Jezus Christus is de meest bekende persoon op aarde

droodkrmetsch-1.jpg

Jezus zei:
"Ik ben de weg, de waarheid
en het leven.

Niemand komt tot de Vader
dan door Mij".

Deuteronomium 18:18: 

  'Géén tovenarij, géén bezwering!  

 


1 Johannes 4:1

1"Geliefden, geloof niet iedere geest
Maar beproeft de geesten,
of zij uit God zijn; want vele valse geesten
zijn uitgegaan in de 
wereld"      

 


.Is uwe lamp wel brandend?

Improvisatie-
Gert van Hoef - Hauptwerkconcert

lampnogbrandend-3.gif

 

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......

Reactie plaatsen

Reacties

d.matanic
6 jaar geleden

wat een mooie inspirerende site, put er veel kracht uit!!