Godgelooftinmij

          Home

En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.....Handelingen 2:21

"Onze Vader"

The Lord's Prayer in Aramaic (Abun d'beschmayo)

"Troost, troost Mijn volk.
Jesaja 40:1

De  Russische invasie van de Oekraïne is slechts het begin is van iets veel groters dat gaat komen met betrekking tot de Bijbelprofetie van de Eindtijd. Jezus komt spoedig!  Gelooft het evangelie en bekeer u vandaag tot een nieuw leven met Jezus Christus! Het is de enige weg naar het Koninkrijk der Hemelen en de enige
die je kan redden!

Het einde

2Alles zal ik van de aardbodem wegvagen – spreekt de HEER. 3Mens en dier zal ik wegvagen. Ik zal de vogels aan de hemel wegvagen en de vissen in de zee, alles wat de zondaars ten val heeft gebracht.  Sevanja 1:2,3
 

Verschillende namen voor de dag des Heren:  "dag van Gods wrake"  de dag des HEEREN , de dag van benauwdheid voor Jakob , de grote verdrukking voor Israël. 
Bron: israelendebijbel.nl


     

3Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe
toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst ??

 

Mattheus 7:15-19 
15 Pas op voor valse profeten, 
die in schaapskleren op jullie afkomen
maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.

 
vijg-1.jpg

16 Aan hun vruchten zul je hen herkennen.
Mattheus 7:15-19 

lampnogbrandend-3.gif

Gebeden

Onderschat niet
de kracht van het gebed

 

Matteüs 18:19-20 

19 Wederom, [voorwaar]
Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde
iets eenparig zullen begeren,
 het hun zal ten deel vallen van mijn Vader,
die in de hemelen is.
20 Want waar twee of drie vergaderd zijn
in mijn naam,  daar ben Ik in hun midden.


De hemelvaart

verkondigt de terugkomst van de Heere Jezus.

"Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen."
 Handelingen1:11,  
NBG1951

Waakzaamheid

51Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt.....

 

Marcus 1:8 -9
"Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest."

9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. 10 Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen.


 (de zondeval)

Het lijden is het gevolg van de zonde van de mens 

 

 Toen de mens zich van God afkeerde en ging luisteren naar satan, zijn de mensen in zonde gaan leven.  Doordat we in een  zondige wereld leven; met o.a. moord, hebzucht, jaloezie, geldzucht en steeds meer willen hebben, is het steeds slechter geworden op aarde. God gaat hier een einde aan maken want Hij komt terug en dan zal alles veranderen. Wanneer dat zal zijn weten we niet precies maar het zal ècht niet meer lang duren.

 

Jacobus 4:6-9 

6 Want op de tijd die God had bepaald, is Christus voor ons gestorven. Op dat moment waren we nog hulpeloos en trokken we ons nog niets van God aan. 7 Het is al heel bijzonder als iemand zijn leven wil geven om een góed mens te redden. Misschien heeft iemand daar nog de moed voor. 8 Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog sléchte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel Hij van ons houdt. 9 Door Jezus' dood heeft Hij ons bevrijd van onze schuld. Als Hij dát al gedaan heeft, dan is het ook zéker dat Hij ons zal redden van Gods straf

https://www.basisbijbel.nl

 

____Maar God gebruikt ook plagen!___

In Exodus staat:
God gebruikte Mozes, en zijn broer Aaron, om Zijn
 volk te laten bevrijden uit de handen van de Egyptische farao.
Met hulp van God moeten ze de farao overtuigen
Vóór alle plagen vertelt God: 

 

3Ik zal ervoor zorgen dat de farao hardnekkig weigert, en ik zal in Egypte veel tekenen en wonderen verrichten. 4Ook dan zal de farao niet naar jullie luisteren. Daarom zal ik de Egyptenaren mijn macht laten voelen en hen zwaar straffen, en ik zal mijn volk, de Israëlieten, in groepen geordend uit Egypte leiden. 5De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de HEER ben, als ik mij tegen hen keer en de Israëlieten bij hen weg leid.’  (Exodus 7: 3-5, HSV) 

(Exodus 7:3, HSV)

3Maar Ík zal het hart van de farao verharden en Mijn tekenen
en Mijn wonderen in het land Egypte talrijk maken.

(Exodus 7:3, HSV)

En er waren tien plagen voor nodig om de farao te overtuigen. 

Eerste plaag: water in bloed veranderd

Tweede plaag: kikkers

Derde plaag: muggen

Vierde plaag: steekvliegen

Vijfde plaag: veepest

Zesde plaag: zweren

Zevende plaag: hagel

Achtste plaag: sprinkhanen

Negende plaag: duisternis

Bedreiging met de tiende plaag

 
de tiende en laatste plaag is de dood van alle eerstgeborenen.
Alle eerstgeborenen van de Egyptenaren sterven
midden in de nacht, 
van de dieren en van de mensen.

(HSV) 

____Het is dus wel duidelijk dat God ook plagen zal gebruiken als Hij dat wil.___

De plagen van Egypte komen terug

Zullen we de Here daarom bidden....

Bron:© 2020 Groeien in Geloof  

'Wat de toekomst brengen moge' (The Rose) -
Improvisatie - Gert van Hoef - Lutherse Kerk - Den Haag

 


Mattheüs 24:32-34

32Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 33Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.

Aan de dingen die gebeuren kunnen wij zien
wanneer de "laatste dagen" zijn gekomen.

Handelingen 2:17-21 

17“Aan het einde der tijden, zegt God,
zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren,
jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.
18Ja, over al mijn dienaren en dienaressen
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten,
zodat ze zullen profeteren.

19Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven
en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.20
De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed
voordat de grote, stralende dag van de Heer komt.
21Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.”

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)


 (1 Kronieken 21:1

211Satan keerde zich tegen Israël en zette David ertoe aan
in Israël een volkstelling te houden. 


Maar voor mensen die nog steeds niet naar God luisteren
in de laatste dagen is het dan te laat!


"En daarom zendt God hun een dwaling,
die bewerkt, dat zij de leugen geloven"

2 Tessalonicenzen 2:11 

NBG51: NBG-vertaling 1951

 

 (1 Kronieken 21:1) 

211Satan keerde zich tegen Israël en zette David ertoe aan
in Israël een volkstelling te houden. 


Maar voor mensen die nog steeds niet naar God luisteren
in de laatste dagen is het dan te laat!


"En daarom zendt God hun een dwaling,
die bewerkt, dat zij de leugen geloven"

2 Tessalonicenzen 2:11 

NBG51: NBG-vertaling 1951

 

Het symbool van de Bijbel is het kruis. 
Jezus Christus is de meest bekende persoon op aarde

 

droodkrmetsch-1.jpg

Jezus zei:
"Ik ben de weg, de waarheid
en het leven.

Niemand komt tot de Vader
dan door Mij".

1 Johannes 4:1

Wie de Zoon heeft, heeft het leven

41Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. 2De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. 3Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld. 

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

Paranormaal


Bezorgdheid

19Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; 20maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; 21want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 22De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is,
zal heel uw lichaam verlicht zijn; 23maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf!

 

24Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.25Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult.

Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?26Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?27Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?

28 En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; 29en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. 30Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?

31Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? 32Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.33Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 34Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

herzienestatenvertaling


Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......