Joods Nieuwjaar

 

Joodse feesten en vieringen

Veel joodse feestdagen zijn seizoensgebonden. Ze waren vroeger gebonden aan het leven op het land. Op sommige feesten moesten offergaven van de oogst aan de Here gebracht worden. Het joodse paasfeest, Pesach, moest daarom altijd in het voorjaar gevierd worden, het Wekenfeest, Sjavoeot, vond plaats in de zomer en het Loofhuttenfeest, Soekkot, vierde men in de herfst.

 Deze  feesten viert men nog altijd in genoemde jaargetijden. Ze herinneren aan de uittocht van het Joodse volk uit Egypte en worden daarom ook wel de pelgrimsfeesten genoemd.

 

Vijf feesten vallen in de maand tisjrie:
1 en 2 - Rosj Hasjana, Nieuwjaar
1-10 - Aseret Jemé Tesjoewa, Tien Dagen van Inkeer
10 - Jom Kipoer, Grote Verzoendag
15-21 - Soekot, Loofhuttenfeest
22 en 23 - Simchat Thora, Vreugde van de Wet

Bron:wikipedia.org/wiki/Tisjrie

 

Rosh Hashana  is het Joods Nieuwjaar. Ook wel: 'Hoofd van het Jaar', Jom Teroe'a, de dag van het Bazuingeschal. Het  valt in de herfst, gewoonlijk in september of oktober en opent een gloednieuw kalenderjaar voor Joodse mensen.

Het is de "dag van het bazuingeschal", waarop er in de synagoge op de "shofar", de ramshoorn, wordt geblazen. De term "Rosh Hashana" is Rabbijns van oorsprong, net als de grote thema's van deze feestdag: bezinning en inkeer, voorbereiden op de Dag des Oordeels en bidden voor een vruchtbaar jaar.

Jodendom

Kol Nidrei (Alle Geloften)

 Op de avond van Yom Kippur vindt de Kol Nidrei-dienst plaats. In het Kol Nidrei-gebed wordt spijt betuigd over de verkeerde daden die het voorgaande jaar ten opzichte van de Schepper zijn begaan. Het Aramese Kol Nidrei betekent letterlijk: 'al onze geloften'. Men bezint zich namelijk op alle eden en beloften die niet zijn nagekomen en vraagt God om deze nietig te verklaren. ( Het gaat in deze nadrukkelijk om geloften jegens God en jegens zichzelf, niet jegens anderen.)

De dag valt op de 10e van de maand Tishri van de Joodse kalender.
Doordat dit een maankalender is, vallen Joodse feestdagen zoals Yom Kippur steeds op data die verschillen van de Gregoriaanse kalender.

 

Jodendom

Kol Nidrei (Alle Geloften)

Indrukwekkend......

Kol Nidrei  (Alle Geloften)

Oorspronkelijke tekst   

Ve'esarei, Ush'vuei, Vacharamei,
Vekonamei,  Vekinusei,  Vechinuyei.
D'indarna,  Ud'ishtabana,

Ud'acharimna,
Ud'assarna  Al nafshatana
Miyom Kippurim zeh, ad Yom
Kippurim haba aleinu letovah
Bechulhon Icharatna vehon,
Kulhon yehon sharan
Sh'vikin sh'vitin, betelin umevutalin,
lo sheririn v'lo kayamin Nidrana
lo nidrei, V'essarana lo essarei
Ush'vuatana lo shevuot.

  

Kol Nidrei  (Alle Geloften)

Nederlands vertaald 

Wij hebben spijt van alle afspraken,
overeenkomsten, geloften en
vervloekingen, die wij hebben
uitgesproken.
Mogen zij van deze Jom Kippoer
tot de volgende Jom Kippoer beschouwd
worden als afgeschaft,
vergeten, vernietigd en ontbonden.
Mogen de afspraken niet meer als
afspraken gelden, de overeenkomsten
niet als overeenkomsten
en de gezworen eden niet als
eden.

Bron: www.roelsteenbergen.nl/

 

Kol Nidree (Nederlands: alle zonden), Kol Nidre of Kol Nidrei   is het joodse gebed dat negen dagen na het Joods Nieuwjaar, op de tiende van de maand Tisjri, op de avond van Jom Kipoer driemaal wordt opgezegd.
In dit gebed verzoekt men om nietigverklaring van alle geloften, eden en verplichtingen, die men gedurende het afgelopen jaar op zich genomen heeft. Het gaat in deze nadrukkelijk om geloften aan God en zichzelf, niet jegens anderen. Het oorspronkelijke gebed is nog voor de verwoesting van de tempel ontstaan.

 

 

 Voordat de hogepriester het heilige der heiligen binnenging (één keer per jaar, op Jom Kipoer) zong hij een lied over zijn zonden, over de zonden van de overige priesters en over de zonden van heel Israël. Nadat hij voor de zonden van het gehele volk had geofferd stuurde men een geit, de zogeheten zondebok, de woestijn in om daar te sterven. Deze geit stond symbool voor alle zonden van het volk.

_______________________

 Tabernakel

                

 

De melodie van Kol Nidrei is in de 18e eeuw opgeschreven. Max Bruch heeft hiervoor in 1880 een muziekstuk met gelijknamige naam voor violoncello en symfonieorkest gecomponeerd. Maar niet alleen hij, ook Arnold Schönberg heeft in zijn opus 39 gebruik gemaakt van deze melodieën. De Spaanse, Italiaanse en Oosterse Joden gebruiken trouwens een andere melodie bij het opzeggen van Kol Nidrei.

Bron: Feestdagen Joden

knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.