verschillende vertalingen

Utrechtse Vertaling (UV 1927) - letterlijke vertaling
Deze vertaling was het werk van de hoogleraren H.Th. Obbink (Oude Testament) en A.M. Brouwer (Nieuwe Testament). Zij vertaalden de Bijbel opnieuw vanuit de brontekst om een 'verstaanbaar' alternatief te bieden voor de inmiddels sterk verouderde Statenvertaling. Deze vertaling was bij veel gelovigen erg populair, maar na de komst van de NBG vertaling werd de Utrechtse Vertaling steeds minder gebruikt. Daarom is die vandaag de dag vrijwel onbekend. Toch was deze vertaling moderner dan de veel later verschenen NBG1951 vertaling!

Deze vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap werd tot 2004 'nieuwe vertaling' genoemd, maar die bijnaam is nu natuurlijk niet meer toepasselijk. Het was bedoeld als de vervanging van de Statenvertaling en werd bijna als vanzelfsprekend de meest gebruikte Bijbelvertaling in de meeste Nederlandse kerken. De vertaling is gebaseerd op betrouwbaardere bronteksten dan de Statenvertaling en een betere kennis van de brontalen. Veel fouten in de Statenvertaling zijn verbeterd. Toch was het taalgebruik al vanaf het begin ouderwets te noemen en leek het toch nog veel op die van de Statenvertaling. De vertaling is behoorlijk betrouwbaar en geschikt voor Bijbelstudie, maar minder geschikt voor jongeren vanwege het verouderde taalgebruik. Na het verschijnen van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 en de Herziene Statenvertaling in 2010 is het gebruik van de NBG vertaling sterk afgenomen.

Willibrord Vertaling (WV 1957/2012) - letterlijke vertaling
De Willibrord vertaling is nog steeds een redelijk moderne vertaling van de Katholieke Bijbelstichting. Deze heeft hier en daar een wat ander woordgebruik dan de andere Bijbelvertalingen. Binnen protestantse kringen wordt deze vertaling nauwelijks gebruikt, waarschijnlijk vanwege de rooms-katholieke oorsprong, maar bij het lezen is daar niet veel van te merken. Daardoor krijgt deze vertaling niet de waardering die ze verdient (onbekend maakt onbemind). Deze vertaling verscheen in 1957, een grondige revisie van deze vertaling kwam in 1995 uit en een volgende (zeer beperkte) revisie in 2012. Deze Bijbelvertaling heeft een mooi evenwicht tussen nauwkeurige vertaling van de brontekst en goed leesbaar Nederlands. Het kan verfrissend zijn om eens kennis te nemen van deze vertaling en deze naast andere vertalingen te gebruiken. Hij is behoorlijk geschikt voor studiedoeleinden.

TELOS Vertaling (TELOS 1982) - letterlijke vertaling


Deze tamelijk onbekende vertaling (alleen het Nieuwe Testament!) lijkt veel op de NBG vertaling, maar is iets moderner van taalgebruik en ook nauwkeuriger vertaald. Waar nodig bevat het alternatieve vertalingen tussen haakjes. Zeer geschikt voor Bijbelstudie, omdat dit misschien wel de meest nauwkeurige Nederlandse vertaling is. Toch is deze vertaling nooit populair geworden, misschien omdat die niet veel afwijkt van de NBG vertaling.


Bijbel in gewone taal (BGT 2012) - vlot leesbare vertaling
Deze nieuwste vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap is de eenvoudigste en duidelijkste Nederlandse Bijbelvertaling die ooit verschenen is. Het is een waardevolle tegenhanger van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), waardoor ook tamelijk moeilijke Bijbelgedeelten voor veel lezers toegankelijker zijn geworden. Het taalgebruik is modern en eenvoudig. Er worden alleen algemeen bekende woorden gebruikt, korte zinnen, heldere zinsconstructies en begrijpelijke beeldspraak. Daardoor is de tekst erg gemakkelijk leesbaar. De vertaling houdt het midden tussen een kinderbijbel en een gewone Bijbel en is dan ook erg geschikt om aan opgroeiende kinderen voor te lezen voor wie veel Bijbelse begrippen moeilijk te begrijpen zijn. Ook is de vertaling geschikt voor jonge tieners, voor mensen voor wie Nederlands niet hun moedertaal is en voor mensen die niet vertrouwd zijn met de Bijbel.

Omdat gekozen is voor een zeer eenvoudig en begrijpelijk taalgebruik, is er veel diepgang en betekenis van de oorspronkelijke tekst verloren gegaan. Dat is een logisch gevolg van de gekozen vertaalprincipes. De BGT pretendeert een betrouwbare vertaling te zijn, maar is dat beslist niet. Daarom is deze uitgave volledig ongeschikt voor Bijbelstudie. Gebruik deze vertaling vooral niet in Bijbelgespreksgroepen, want dan krijg je steeds gesprekken over de grote verschillen met andere vertalingen die andere deelnemers bij zich hebben! Tegelijk kom ik in de BGT ook Bijbelgedeelten tegen die verrassend scherp vertaald zijn en precies de juiste betekenis van de oorspronkelijke tekst weergeven. En zo heeft elke vertaling zijn waarde.

Groot Nieuws Bijbel (GNB 1983/1996) - vertaling in eenvoudig Nederlands
Deze vertaling was indertijd een prima aanvulling op de NBG vertaling, met moderner en eenvoudiger taalgebruik, vooral geschikt voor jongeren en mensen met een minder grote woordenschat. Juist door dat eenvoudige taalgebruik zijn veel Bijbelgedeelten op veel plaatsen wat oppervlakkiger van inhoud, waardoor deze vertaling minder geschikt is voor studiedoeleinden. Deze Bijbelvertaling is verschenen in 1983 en herzien in 1996. Toch heeft deze vertaling soms verrassende gedeelten, die scherper zijn dan de andere vertalingen en de precieze betekenis van de brontekst kort en duidelijk wordt weergeven. Na de verschijning van Het Boek is deze vertaling wat meer op de achtergrond terechtgekomen. Persoonlijk vind ik dat deze goede vertaling niet de aandacht gekregen heeft die ze verdiende.

 

Het Boek (HB 1987/2008) - vlot leesbare vertaling, parafrase
Dit is een vloeiende gedachte-voor-gedachte vertaling in modern Nederlands, maar wel minder modern dan de Nieuwe Bijbelvertaling. Het Boek is duidelijk, levendig en begrijpelijk. Het geeft een frisse kijk op de Bijbeltekst voor lezers die met een andere vertaling vertrouwd zijn. Het nadeel is dat er veel interpretaties in voorkomen die vaak onnodig veel afwijken van de oorspronkelijke tekst. Het Boek houdt het midden tussen een parafrase en een vertaling.

Het Boek is uitstekend geschikt voor beginnende Bijbellezers, mensen die weinig vertrouwd zijn met de Bijbel, mensen die weinig Bijbelachtergrond hebben en mensen die andere Bijbelvertalingen te moeilijk vinden: zij blijken in de praktijk allemaal goed overweg te kunnen met de tekst van Het Boek. De eerste versie van Het Boek in het Nederlands dateert uit 1987. In de nieuwste versie van 2008 zijn verbeteringen aangebracht, maar de verschillen zijn niet spectaculair.
Vooral de brieven van het Nieuwe Testament komen in Het Boek goed uit de verf vanwege de goede leesbaarheid. Ook moeilijke Bijbelgedeelten zijn daardoor veel begrijpelijker gemaakt. Voor Bijbelstudie is deze vertaling alleen geschikt NAAST een meer letterlijke vertaling. Ga bij het bestuderen van een Bijbelgedeelte bij twijfel uit van een letterlijke vertaling. Als de letterlijke vertaling moeilijk te begrijpen is, kijk dan in Het Boek, maar wees wel kritisch.

"Het leven" is een speciale uitgave van Het Boek met beknopte commentaren, achtergronden en toepassingen. Zeer aan te bevelen voor Bijbelstudie, vooral voor (leiders van) Bijbelkringen.

 

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV2004) - moderne, tamelijk letterlijke vertaling
De Nieuwe Bijbelvertaling is een oecumenische vertaling (voor rooms-katholieke en protestantse lezers) die de ambitie heeft om de standaardvertaling te zijn in kerken en publieke ruimtes. De vertaling probeert het taalregister van het oorspronkelijke Hebreeuws en Grieks recht te doen. Daardoor is de woordkeuze niet voor iedereen gemakkelijk bij het lezen.

Wat opvalt is het voortreffelijke, moderne taalgebruik en de prettige leesbaarheid. Ook wordt recht gedaan aan de verschillende stijlen van de Bijbelschrijvers. Zo komt bijvoorbeeld de poëtische stijl van de Psalmen goed tot zijn recht. Jammer dat we in deze vertaling toch nog wel enkele ouderwetse termen tegenkomen en ingewikkelde zinnen. Er worden te vaak betekeniselementen 'weg vertaald' of aangepast voor een betere leesbaarheid. Veel vertaalfouten en onduidelijkheden uit de NBG1951 zijn wel verbeterd. Maar er zijn wel andere onnauwkeurigheden en fouten in de vertaling te vinden. Al met al vind ik deze Bijbelvertaling redelijk geschikt voor Bijbelstudie.
Er is een Herziene Nieuwe Bijbelvertaling in bewerking, waarin naar verwachting
veel onvolkomenheden van de NBV2004 vertaling worden weggewerkt.

 

De BasisBijbel is makkelijk te begrijpen. Kenmerk van De BasisBijbel is de eenvoudige taal. Hij is voor iedereen die de bijbel liever wat makkelijker heeft en is daarmee ook geschikt voor beginnende bijbellezers. De tekst is gebaseerd op de Statenvertaling en is dus niet vertaald uit de oorspronkelijke talen.


Herziene Statenvertaling (HSV 2010
) - letterlijke vertaling
Deze vertaling is bedoeld als een vervanger van de Statenvertaling. In deze vertaling zijn de vertaalprincipes van de Statenvertaling in stand gehouden, dezelfde bronteksten zijn aangehouden en dezelfde interpretaties worden gehanteerd als die van de Statenvertaling. Het is dus geen volledig nieuwe vertaling, maar een hertaling of restauratie van de Statenvertaling.
De vertaling is in zekere zin wel modern te noemen, maar lang niet alle verouderde of onduidelijke woorden en uitdrukkingen uit de Statenvertaling zijn vervangen, om de liefhebbers van de Statenvertaling tegemoet te komen. Een ander bezwaar is dat er nog te veel grammaticale vormen van de bron tekst in het Nederlands terug zijn te vinden. Daardoor komen heel wat Bijbelgedeelten houterig, ouderwets en onduidelijk over.
Ondanks deze bezwaren vormt de HSV2010 vertaling voor studiedoeleinden een goed alternatief voor de NBV2004 vertaling. Voor jongeren en mensen die niet erg vertrouwd zijn met de Bijbel is de vertaling minder geschikt. Veel andere Bijbellezers die grootgebracht zijn met de Statenvertaling en Bijbellezers die teleurgesteld zijn in de Nieuwe Bijbelvertaling, hebben deze vertaling hartelijk verwelkomd. In veel gevallen is de HSV2010 vertaling nauwkeuriger dan de NBV2004 vertaling en dat is een belangrijk pluspunt

Bron: Herschepping.nl

 


Opmerking;

Dit viel mij op bij het lezen van dit stukje

in twee verschillende vertalingen....

*"heerlijkheid en kracht"

wordt vertaald naar: "eer en macht?" Ik vind persoonlijk

dat die woorden twee verschillende betekenissen hebben

Wat ik hiermee niét wil zeggen is dat dit fout is,

maar wel een seintje aan mij (en misschien ook aan u) om

niet te vergeten dat er valse profeten (zullen) zijn

die neer kunnen zetten wat ze willen!

Blijf altijd waakzaam en wakker!

 

 Een vertalingscommissie van het Nederlands Bijbelgenootschap, bestaande uit
professoren, predikanten en theologen, heeft geruime tijd gewerkt aan een nieuwe Bijbelvertaling. In het gebouw van het Bijbelhuis in Amsterdam wordt de nieuwe vertaling aangeboden aan vertegenwoordigers van de kerken. 

Voorbeeld

bijvertalingen.png

"Luister hieronder naar de verschillen"

en vergelijkingen die toch dezelfde betekenis hebben

een zin uit de Delftse Bijbelvertaling uit 1477

Dezelfde zin uit de Statenvertaling 1637

en nu in de jongste vertaling 

Bron:nl.wikipedia

Ik ben steeds bezig om alle bijbel teksten en informatie
uit vertrouwde bron te halen, en naar mijn mening is dat gelukt.
Omdat er zoveel veranderd in de wereld wil ik
zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bijbel tekst blijven.
Onderstaande Bijbel is de bijbel die ik kreeg in 1962 toen ik
de lagere school verliet.
Daarom zal dit ook één van mijn bronnen blijven

 

Nieuwe Bijbelvertaling


Op last van het *Nederlands Bijbelgenootschap

Bewerkt door de daartoe benoemde commissies

Amsterdam

Het Nederlands Bijbelgenootschap

Druk A. Jongbloed c.v., Leeuwarden

books-reading.gif

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......