Tien geboden

    

 

De tien geboden die God de mensheid, door zijn dienaar Mozes, gaf op de Sinaïberg in Egypte. Toen sprak God al deze woorden:

" Ik ben de Here, uw God,
die u uit het land Egypte,

uit het diensthuis, geleid heb."

1.Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.


2.Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen
boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is,
noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die
niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heere uw God, ben een
ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen,
aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;
En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben,
en Mijn geboden onderhouden.


3.Gij zult den Naam des Heeren uws Gods niet ijdellijk gebruiken;
want de Heere zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt.
4.Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden
en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uws Gods;

dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter,
noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw
vreemdeling,

 die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de Heere
den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte
ten zevenden dage; daarom zegende de Heere den sabbatdag,
en heiligde den zelven.

5.Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd
worden in het land,dat u de Heere uw God geeft.
6.Gij zult niet doodslaan.7.Gij zult niet echtbreken.
8.Gij zult niet stelen.
9.Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
10.Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren
uws naasten vrouw,  noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd,
noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

 De Tien Geboden zijn in de Bijbel in Exodus 20:1-17 en
Deuteronomium 5:6-21 vastgelegd en
bestaan uit de volgende geboden:(De Wet des Heeren )
De Tien geboden Exodus 20:1-17 en
Deuteronomium 5:6-21).

Bron:Holy Home.nl

 

 

 afbeelding mensen maakten afbeelding gouden kalf

 

Toen Mozes van de berg kwam zag hij dat het volk een afbeelding
van een goden kalf had gemaakt tijdens zijn afwezigheid.
Het gouden kalf werd door hen aanbeden.
Mozes was zo kwaad dat hij de stenen tafels stuk gooide.

  
Exodes 34
1-  Toen zei  de HEERE tegen Mozes: Houw twee stenen tafelen
voor u uit, zoals de eerste, dan zal Ik op die tafelen de woorden schrijven
die op de eerste tafelen stonden, die u in stukken gebroken hebt.

2-  Wees tegen de morgen gereed; vervolgens moet u in de morgen de berg Sinaï
opklimmen en daar, op de top van de berg, voor Mij gaan staan.


3-   Maar niemand mag met u mee naar boven klimmen en ook
mag op heel de berg niemand gezien worden, 
 het kleinvee en de runderen mogen zelfs niet tegenover de berg grazen.


4 Toen hieuw Mozes twee stenen tafelen uit, zoals de eerste.
En Mozes stond vroeg in de morgen op,
klom de berg Sinaï op, zoals de HEERE hem geboden had,
en hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand.

Maar hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen
in stukken slaan en hun gewijde palen omhakken,

14 –  want u mag zich niet neerbuigen voor een andere god:
de Naam van de HEERE is immers de Na-ijverige.
Een na-ijverig God is Hij –


18-  Het Feest van de ongezuurde broden moet u in acht nemen. 
Zeven dagen lang moet u ongezuurde broden eten, zoals Ik u geboden heb, 
op de vastgestelde tijd in de maand Abib, want in de maand Abib
bent u uit Egypte vertrokken.

Na voorlezing aan het verzamelde volk werden deze tweede stenen tafelen,
beschreven door Gods vinger, in de Ark van het Verbond bewaard.

 

 afbeelding Ark der verbond

De Ark van het Verbond is een draagbare kist met goud  bekleed,
waar de twee  tafelen, met de door God beschreven tien Geboden,
bewaard werden.

 

Terug

twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......