WAT ZAL GEBEUREN

 

Zijn Bijbelse Voorspellingen Betrouwbaar En Actueel?

Jezus’ eerste komst

Enkele profetieën over Zijn eerste komst:

  • De geboorte van de Heere Jezus in Bethlehem ongeveer 500 jaar voor Christus (Micha 5:1, vervuld in Mattheüs 2:1).
  • De intocht van Jezus op een ezel in Jeruzalem (Zacharia 9:9, vervuld in Mattheüs 21:1-11).
  • Zijn kleed dat zou verdeeld worden en het feit dat zijn beenderen niet gebroken zouden worden terwijl dat bij een gekruisigde altijd werd gedaan. (Psalmen 22:19; 34:21, vervuld in Markus 15:24 en Johannes 19:33-36).

Jezus’ tweede komst

In de Bijbel staan zo’n 600 voorspellingen over de tweede komst van Jezus,
die ook letterlijk in vervulling zullen gaan:
Profetieën over de verwoesting van Israël en de verstrooiing van het
Joodse volk zijn historisch, maar Gods herstelplan met Zijn volk Israël
is nu in volle gang ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.
Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en
vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeen brengen ………
Breng Mijn zonen van ver en Mijn dochter van het einde der aarde’ 
(Jesaja 43:5-6).

‘Vissers’ ( bijvoorbeeld de organisatie ‘Exodus’) en ‘jagers’
(antisemitische machten) komen in actie voor de terugkeer
naar hun door God beloofde land. Want Hij zei: 
‘Ik geef u en uw nageslacht … heel het land als eeuwig bezit …’ 
(Genesis 17:8).
En ‘Zie, Ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de HEERE …
En daarna zend ik boden tot vele jagers …’ 
(Jeremia 16:16).
Ook herstel van het land is voorspeld (Jesaja 41:19-20)
en dat zien we gebeuren.

Geestelijk herstel van Israël

Hoewel een profetie niet hetzelfde is als een gedetailleerd plan waarin wordt uitgelegd wat God in de toekomst zal doen (het kan zelfs behoorlijk moeilijk
zijn om ze correct te begrijpen!), zijn er zeker enkele concrete profetieën
die in Jezus zijn uitgekomen. Neem bijvoorbeeld: Het geestelijk herstel
van het Joodse volk is ook voorspeld in Ezechiël 36:26-27: 
‘Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste
geven … dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.’
 

In Romeinen 11:26 zegt Paulus dan ook dat heel Israël zalig zal worden.
De snelle opkomst van de Joods-Messiaanse gemeenten sinds 1967
in Israël (en andere landen) is een eerste teken van herstel. Nu zijn in
Israël alleen al meer dan 3000 á 4000 gelovigen in Jezus als de Messias.
 Dus ja, Bijbelse profetieën zijn betrouwbaar gebleken.

Verbonden in het Koninkrijk

Maar er is nog voor een deel verharding over Israël gekomen, totdat
de volheid van de heidenen/ gelovigen uit de volken is binnengegaan
(Romeinen 11:25). De gelovigen, die als takken geënt zijn op de
edele olijfboom en onze verbondenheid met het Joodse volk symboliseren (Romeinen 11:17).
Samen verenigd te zijn in hét Koninkrijk is toekomstmuziek!
Vóórdat dat Koninkrijk aanbreekt zullen antizionistische machten
zich manifesteren op allerlei manieren in de strijd tegen dat
komende Koninkrijk. De barensweeën zijn al zichtbaar
(Mattheüs 24).

Verantwoording

Nu heeft God gewaarschuwd dat er een dag zal komen, waarop
Hij de natiën van de wereld ter verantwoording zal roepen voor
hun houding en gedrag ten opzichte van Zijn volk.
 ‘Ik zal alle heidenvolken bijeen brengen (…)
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren vanwege Mijn
volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de
heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld.’ (Joël 3:2).

Het loopt uit op een oorlog om Jeruzalem. En dan? 
‘Dan zal de HEERE uittrekken om tegen die volken te strijden…..
zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt,
ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden….
Dan zal de HEERE, mijn God komen: al de heiligen met U!……
De HEERE zal Koning worden over heel de aarde’
 
(uit Zacharia 14:3-10).

Zijn Koninkrijk komt!

Totdat deze glorieuze gebeurtenis voor Israël en de gelovigen
in Christus zich voltrekt hebben zij en wij nog een weg te gaan.
Samen in verbondenheid met Israël. Laat dit ons aller gebed zijn: 
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede!

BRON: YNA PLAT

mei 2, 2018

_________________________

 

Johannes 17:1-5

171Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar
de hemel  en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen,
toon nu de grootheid
van uw Zoon, 
dan zal de Zoon uw grootheid tonen. 2
Hij heeft van u macht over alle mensen
ontvangen, 
de macht om iedereen die u hem 
gegeven hebt 
het eeuwige leven te schenken.
 3Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen,
de enige ware God,
en hem die u gezonden hebt,

Jezus Christus.
 
Ik heb op aarde uw grootheid getoond
door het
werk te volbrengen dat u mij opgedragen
hebt. 
Vader, verhef mij nu tot uw majesteit,
tot de grootheid die ik bij u
had voordat de wereld bestond.

 

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

_________________________

 

‘Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.’

– Galaten 1:10-12

 

‘Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is.’

– 2 Thessalonicenzen 2:3

_________________________

 

‘Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken. Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek aandachtig van al Zijn wonderen. Beroem u in Zijn heilige Naam, laat het hart van wie de HEERE zoeken, zich verblijden.’

– Psalm 105:1-3

_________________________

‘En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is.’

– Lukas 21:29-30

_________________________

 

‘Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt.’

– 1 Petrus 2:11-12

Bijbel app


Interactieve Kaart
van actieve vulkanen en de recente aardbevingen wereldwijd


1

https://www.youtube.com/watch?v=BHw2scGABeM

God's Destruction of Sodom and Gomorrah

2

https://www.youtube.com/watch?v=K0uyh2IH72w
"The Days of Noah Have Come" |
Prophecies About the Disasters of the Last Days Have Been Fulfilled

3
https://www.youtube.com/watch?v=ARP3mqej3to
BIBLICAL RAPTURE UNLEASHED | Countdown to Armageddon

We weten dat de Eufraat zal opdrogen,
omdat Gods Woord het zegt:

12 En de zesde engel goot zijn fiool uit 17op de grote rivier Eufraat; en zijn water is
uitgedroogd, opdat bereid zou worden den weg der koningen die van den opgang
der zon komen zullen.

 

13 En ik zag uit den mond van den draak en uit den mond van het beest en 
18uit den mond van den valsen profeet 19drie onreine geesten gaan
20den vorsen gelijk.

 

14 Want het zijn geesten der duivelen, en zij idoen tekenen, welke uitgaan tot 

21de koningen der aarde en 22der gehele wereld, 23om die te vergaderen 

ktot den krijg 24van dien groten dag des almachtigen Gods.

statenvertaling.nl/

 

De zeven engelen gieten hun schalen uit

12En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water
droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar
de zon opgaat.
13En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de
mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen.

 

‘En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op,
zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat.’

Openbaring 16:12


Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......