Het beest

" Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u , wie mijn woord hoort
en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood
in het leven.

(Johannes: 5- 24)

      Openbaring 6:1 

61Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: ‘Kom!’ 

 

Openbaring 6:2
 "2Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet." (NBV)

afbeelding man op witte paard in wolken

 

Openbaring 13:1-18

131Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen; het had een kroon op elke horen,
en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen. 
2Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer
en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg
zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over.
 
3Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was; het was een dodelijke verwonding, maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan. 4Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag
had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de
woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest?

Wie kan het tegen hem opnemen?’ 
5Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang. 6Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen. 7Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen.
Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal. 
8Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.9Wie oren heeft, moet horen. 10

Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap
gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven
door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid
en trouw van de heiligen.

 

four-beasts.jpg

11 Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde.

Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak.12 Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit.Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden.

 

13 Het verrichtte indrukwekkende tekenen,
het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur

uit de hemel neerdalen op de aarde

 

14 Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden
door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest

kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor

het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde.

 

15 Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen,

zodat het beeld van het beest ook kon spreken en

ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad,

gedood zou worden.

11Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. 12Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. 13

Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde. 14Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde.

 
15Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden.
KNIPPER.gif

16Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. 17Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.

 

18Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.

/assets/img/placeholder.jpg

Uit: Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)©

 

Openbaringen 14:1-5

1Toen zag ik dit: het lam stond op de berg Sion,

en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend

mensen die zijn naam en die van zijn Vader

op hun voorhoofd hadden. 2Ik hoorde uit de hemel

een geluid komen dat klonk als het geluid van

geweldige watermassa’s, van zware donderslagen;

het klonk als het geluid dat muzikanten maken

die op de  De lier spelen.

3Er werd voor de troon en voor de vier wezens

en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied.

Niemand kon het lied begrijpen, behalve de

honderdvierenveertigduizend mensen die van

de aarde zijn vrijgekocht. 4Dat zijn degenen

die zich niet met vrouwen hebben afgegeven

maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het

lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de

mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst

te worden aangeboden aan God en aan het lam.

5 Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets

op hen aan te merken./

 Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling

© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

 

engelbazui-2.png

 (Openbaring 14:6-12)

6Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 7

Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft.’ 8Hij werd gevolgd door een tweede engel, die uitriep: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken.’ 

engeltrompet-2.jpg

 

9Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, 10zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken.
Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam. 
11De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’ 

 

(Een chip in je hand of barcode in je voorhoofd?)

Of een vierkant plaatje met naaldjes misschien


12
Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus.

13Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’

  

 zeven offerschalen

afbeelding zeven schalen  

(Openbaring 15:1-4)

De zeven offerschalen

151Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken: het waren zeven engelen met de zeven laatste plagen, waarmee aan Gods woede een einde komt. 

 

engelenvanuithemel.jpg

voor God. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God.

2Toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur. Op de

glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn

naam hadden overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor

God. 3Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het

lam:


2
Toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur. Op de glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam hadden overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God. 3Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam:

 

afbeelding duizenden engelen op water als glas

‘Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, 
Heer, onze God,
Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur,
vorst van de volken. 4Wie zou u, Heer, niet vereren,
uw naam niet prijzen?  
Want u alleen bent heilig. 
Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen, 
want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.’

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

Het lam en de zijnen; het oordeel  Meer  >>>

 

twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......