Pinksteren

 

 Voordat Jezus wegging heeft Hij beloofd de gelovigen niet alleen te laten. De Heilige Geest wordt ons gegeven om met God verbonden te blijven. Als mensen zijn we niet in staat op eigen kracht de Blijde Boodschap van Jezus te verkondigen. De Heilige Geest wordt ons gegeven en helpt ons om met God verbonden te blijven. 

 

Enige tijd nadat Jezus definitief afscheid heeft genomen van zijn apostelen, ontvangen zij een enorme kracht om de leer van Jezus verder door te geven aan wie ervoor openstaat. Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest,  neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen.
De Heilige Geest openbaarde zich zichtbaar
als vuur en hoorbaar als wind.
 


   Handelingen 2:1-47

De Heilige Geest komt

1Op het Pinksterfeest  waren ze allemaal bij elkaar. 2Plotseling was er een geluid alsof er een stormwind door het hele huis waaide. 3En er waren een soort van vuurvlammen te zien. Dat vuur verdeelde zich en kwam op hen allemaal. 4En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest en begonnen allemaal in andere talen te spreken. Het waren talen die Gods Geest hun gaf.

 

  pinkster2large.gif   

5In Jeruzalem woonden godsdienstige Joden uit alle volken
van de wereld. 
6Toen ze het geluid hoorden, kwamen ze
allemaal kijken. En ze waren heel verbaasd. Want iedereen
van al die verschillende volken hoorde de twaalf apostelen
in zijn eigen taal spreken. 
7Stomverbaasd zeiden zij:
"Die mannen daar zijn toch allemaal Galileeërs? 
8Hoe kan het dan dat we hen in onze eigen taal horen spreken?

 
9Want we zijn hier met Parten, Meden, Elamieten,
bewoners van Mesopotamië, Judea, Kapadocië,
Pontus, Asia, 
10Frygië, Pamfilië, Egypte en de
streken van Lybië bij Cyrene, en Romeinen, Joden en
mensen die zich tot het Joodse geloof hebben bekeerd,
 
11Kretenzers en Arabieren. En we horen allemaal die mannen
daar in onze eigen taal vertellen over de geweldige dingen die
God heeft gedaan." 
12Ze waren stomverbaasd. Ze wisten
niet wat ze ervan moesten denken. Ze zeiden tegen elkaar:
"Wat is hier toch aan de hand?" 
13Maar andere mensen
zeiden spottend: "Ze hebben gewoon te veel gedronken."

 

Thorarolopen-2.jpg

De toespraak van Petrus

14Maar de apostelen stonden op en Petrus zei: "Beste Joden en alle andere mensen die in Jeruzalem wonen, luister goed naar mij. 15Jullie denken dat deze mensen dronken zijn. Maar dat zijn ze niet. Want het is pas negen uur 's morgens. 16Maar dit is waarover de profeet Joël heeft gesproken.

 

2013-03-29-16-28-18_zonsverduistering20bloedmaan20eindtijd2001b-1.jpg 

Aan het eind der tijden, zegt God,

17Hij zei: 'Aan het eind van de tijd, zegt God, zal Ik mijn Geest uitstorten op alle mensen. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. En aan jonge en oude mensen zal Ik bijzondere dromen geven. 18Op elke man of vrouw die Mij dient, zal Ik mijn Geest uitstorten. Daardoor zullen ze profeteren.

19En er zullen vreemde dingen te zien zijn aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rook. 20De zon zal verduisterd worden en de maan zal bloedrood worden. En dan zal de gevreesde dag van Gods straf aanbreken.

 
21Maar iedereen die de Heer aanbidt,
zal worden gered.'


 

juigen-1.jpg 

22Mannen van Israël, luister naar wat ik zeg. God heeft laten zien dat Hij Jezus van Nazaret heeft aangewezen [ als Redder ]. Hij heeft dat laten zien door de wonderen die Hij door Jezus bij jullie heeft gedaan. Jullie weten daarvan. 23Op de tijd en de manier die God had bepaald, hebben jullie deze Man gevangen genomen. Jullie hebben Hem door slechte mensen laten kruisigen. Zo hebben jullie Hem gedood. 24Maar God heeft Hem weer levend gemaakt. Daarmee maakte Hij een einde aan de macht van de dood.
De dood kon Hem niet vasthouden. 
25David heeft [ in de Psalmen ] over Jezus gezegd: 'Ik zag de Heer altijd vóór mij. Want Hij is bij mij. Hij zal mij altijd redden. 26Daarom ben ik blij en prijs ik God. Ja, ik weet zeker dat ook mijn lichaam zal opstaan uit de dood. 27Want U zal mij niet in het dodenrijk achterlaten. U zal uw heilige niet laten vergaan in de grond. 28U heeft mij de weg naar het leven laten zien. Omdat U altijd dicht bij mij bent, zal ik altijd blij zijn.'

 

29Broeders, ik kan over onze voorvader David rustig zeggen dat hij dood en begraven is. Want zijn graf is hier, tot op de dag van vandaag. 30Maar David was een profeet. En God had hem gezworen dat een zoon uit zijn familie ná hem de Messias  zou zijn en koning zou worden. 31En omdat hij een profeet was, heeft hij in de toekomst gezien. Wat hij
in die Psalm )zei ging over de opstanding van de Messias uit de dood. Hij zei dat de Messias niet in het dodenrijk is achtergelaten en dat zijn lichaam niet is vergaan. 
32Want deze Jezus is door God uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt.

 

Wij hebben dat zelf gezien. 33God heeft Hem nu een heel belangrijke plaats gegeven. God had beloofd om de Heilige Geest [ aan de mensen ] te geven. Dat is nu gebeurd: Jezus heeft de Heilige Geest van de Vader over ons uitgestort. Dat is een voorbeeld van wat jullie hier
zien en horen. 

 
heiligegeestuitgeven.jpg
 
34Want David is [ zelf ] niet naar de hemel opgestegen. Maar hij zegt:
'De Heer heeft gezegd tegen mijn Heer: 35'Ga naast Mij zitten, totdat Ik al je vijanden helemaal verslagen heb.' 36Jullie hebben Jezus gekruisigd. Maar God heeft deze Jezus tot Heer en Messias gemaakt! Het hele volk van Israël moet dat weten!"
 
 watstaatgijdaar.jpg

Laat je allemaal dopen in de naam van Jezus Christus

De gemeente begint te groeien

37Dit raakte de mensen diep. En ze vroegen Petrus en de andere apostelen: "Wat moeten we dan nu doen, broeders?" 38Petrus antwoordde: "Verander je leven, geloof in Jezus en laat je allemaal dopen in de naam van Jezus Christus . Dan zullen jullie vergeving krijgen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. En dan zullen jullie de Heilige Geest ontvangen. 39Want dat heeft God beloofd aan jullie, aan jullie kinderen en aan alle volken. Iedereen die door God wordt geroepen, mag de Heilige Geest krijgen." 40En Petrus vertelde nog veel meer over Jezus. En hij moedigde hen aan om zich uit deze slechte wereld te laten redden.

 

Dopen van mensen in bijbelse plaatjes 

41De mensen die zijn woorden geloofden, lieten zich dopen. Zo sloten zich op die dag ongeveer 3000 mensen bij de gemeente aan. 42Ze hielden zich aan wat de apostelen hun leerden. Ze waren één met elkaar, aten met elkaar en baden samen.


1732-What-is-the-Lords-Supper-or-Communion

 

Het leven der eerste gemeente    

 43Iedereen was vol ontzag voor God. En de apostelen deden veel wonderen. 44De mensen die in Jezus gingen geloven, kwamen bij elkaar. Ook deelden ze alles wat ze hadden met elkaar. 45Steeds weer waren er mensen die hun vee en spullen verkochten en dan het geld uitdeelden aan de arme mensen. 46Elke dag waren ze eensgezind in de tempel. Ze aten blij en eensgezind bij elkaar hun maaltijden. 47Ze prezen God en iedereen had respect voor hen. En de Heer maakte de groep van mensen die gered werden elke dag groter.
Vertaling: NBG51
duiven2.gif

 

 

 (De duif staat voor reinheid en zachtmoedigheid,
maar vooral voor hemelse inspiratie, vrede en de ziel.) 

                                                                                             

 

knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......