Drie-eenheid

"Ik Ben God"

Begrip Drie-eenheid 

Perichorese is een metafoor (vorm van beeldspraak)
Waarmee de samenhang van de drie personen binnen de drie-eenheid
wordt omschreven. Het geeft weer dat de drie personen Vader, Zoon en
Heilige Geest elkaar zodanig weten te doordringen dat zij één natuur hebben. 

Het antwoord op de vraag: "ken je me niet Filippus" zegt eigenlijk
al veel over de "drie-eenheid  
6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de
waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
7Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen,
en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’
8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9 Jezus zei: "Ik ben nu al zo lang bij jullie,
en nog ken je me niet, Filippus?"

                                                                                                

 

 

Christenen geloven in één God maar spreken wel van de drie-eenheid God, Jezus en de Heilige Geest. God is de Vader,
 Jezus de Zoon, en de Heilige Geest is de Geest van God
 (zowel de Vader als de Zoon) op aarde en in mensen.

Johannes 14:10 

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10 Geloof je niet dat IK in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens mezelf als Ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. 11 Geloof Me: IK ben in de Vader en de Vader is in mij.
Als je Mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet.

12 Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie op Mij vertrouwt
zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer
dan dat, Ik ga immers naar de Vader. 13
En wat jullie dan in Mijn naam vragen, dat zal Ik doen
zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar
wordt.14 Wanneer je iets in Mijn naam 
vraagt, zal Ik het doen."

1 Timothëus 2:5

Want er is maar een God, en een bemiddelaar
tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,

 

Galaten 3:20

Maar bemiddeling is niet nodig wanneer er

maar een is die handelt, en God handelt alleen.

 
Mathëus 28:19

Ga dan heen, onderwijs al de volken , hen dopend in
De Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest,
Hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

 

In de Bijbel staat dat "de mens is geschapen als Gods evenbeeld"
"Toen zei God: "laat Ons mensen maken die op Ons lijken...."
Genesis 1:26     HB 2008

 

"Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn dicipelen te maken.
Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd."

Matthëus 28:19     HB1987

 

"De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en
De eenheid met de heilige Geest zij met u allen."
2 Korintiers 13:13     NBV2004

 

God is "de GOD" die heerst over hemel en aarde
verbonden met de "Zoon"
Die heeft geleefd op de aarde en in de wereld zoals wij die kennen.
De heilige Geest is het geestelijke in "God de Vader en
de Zoon, Jezus Christus."
Hier lees je dat alles met elkaar te maken heeft,
het een is niets, zonder het ander

 

"Want het woord van God......
"dringt door tot het raakpunt van ziel en geest,
Van merg en beenderen. Het ontleedt de bedoelingen
en gedachten van het hart"

Hebreeen 4:13     WV1995

 

Dit is niet moeilijk om voor te stellen, zeker niet als je in God gelooft,
Want kijk eens naar jezelf. Wij hebben een lichaam van vlees en bloed,
 maar vlees kan niet denken, of gevoelens van verdriet  en vreugde hebben. Dat doet ons bewustzijn, ons verstand of noem het "onze ziel"
en God leeft in ons, in "de geest" en zo begrijp je misschien hoe het ongeveer "kan" zijn. Het lichaam, bewustzijn en onze gevoelens, 
kortom alles wat ons "weten" bevat en God in een persoon.
Je kunt het een 'drie-eenheid' noemen.......

Het woord drie-eenheid is een naam voor
iets wat we nauwelijks kunnen bevatten.
Maar op deze manier kunnen we een beetje begrijpen
Hoe het zit, doch het zal de werkelijkheid zelfs niet benaderen.

 

Wij zijn God niet!

 "...Moge uw geest, ziel en lichaam in hun geheel
onberispelijk bewaard worden..."

Tessalonicenzen 5:23    NGB1951

 

God de Vader
Je kunt God niet zien.
"Hij (God de Vader) alleen is onsterfelijk en
hij woont in een ontoegankelijk licht;
geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien..."

 1 Timoteüs 6:16    NBV2004

 

"Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon,
die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen."
Johannes 1:18     NBG1951

 Jezus zei:

"Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien..."

Johannes 14:9     NBV2004

(Dit zou al kunnen wijzen op de drie-eenheid) Het is
de God de Vader die, Hemel en aarde en al wat daar in is,
geschapen heeft en levend houd...

 

Johannes 13:19-20 

Wat in de schrift staat zal in vervulling gaan:
"Hij die at van Mijn brood heeft zich tegen Mij gekeerd"
19 Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren;
Wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat Ik het ben.
20 Ik verzeker jullie: 

Wie iemand ontvangt die door Mij gezonden is ontvangt Mij
En wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft"

     *God de Vader

         *God de Zoon       

           *God de Heilige Geest   

 

En dat deze drie, weliswaar zijn te onderscheiden 
maar niet zijn te scheiden, 
oftewel,   
God is  één!

 

De "Vader" zou de "schepper" zijn die ademend is...
De "Zoon" (Christus) is de verlosser, die ook ademend is.
En de Heilige Geest is de "helper" ofwel de heiliging, de Heilige Geest
wordt geademd.
Daarom is het gebruikelijk om wel te spreken over
de God als drie-eenheid 
en te spreken over
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,

maar geen uitspraken te doen over hun onderlinge verhoudingen.

 

Drie-eenheid

 Mattheus 28:19

 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend
in de Naam van de Vader en van de Zoon
En van de Heilige Geest, hun lerend alles
wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.


 Jesaja 61:1

61 De geest van God, de Heer, rust op mij,
Want de Heer heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goed nieuws te brengen
Heeft hij mij gezonden,
Om aan verslagen harten hoop te bieden,
Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
En aan geketenden hun bevrijding

 

Efezier 2:8-9

 Door Zijn genade bent u gered, doordat u in Hem ging geloven.
Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God.
Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.
10 U moet hem overvloedig geven en laat uw hart niet verdrietig
zijn als u hem geeft. 
Want vanwege deze zaak zal de Heere,
uw God, u zegenen in al uw werk en 
In alles wat u ter hand neemt.

 

Jesaja 45:18

"Hij is God-
die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft,

Hij heeft haar gegrondvest....

Ik ben de Here en er is geen ander"

 

Jezus gelijk aan de Vader

Dat Jezus, als eniggeboren Zoon van God,
werkelijk beweerde God te zijn,
gelijk aan de Vader, blijkt helder en klaar uit
verscheidene bijbel gedeeltes.
Bij voorbeeld: Hij zei:

"Ik ben de Alfa en Omega, het begin en het einde, zei de Heer,
die is en was en komen zal, de Almachtige"  Openbaring 1 : 8

___________________________

 In het Nieuwe Testament is de leer van de Drie-eenheid
duidelijk in een vers als, waar de Heer Jezus zegt:
"Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader,
de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid."
Johannes 15 : 26

 ________________________________
Verder is er nog de doopformule:

"Doop hen in de naam van de Vader,
en van de Zoon en van de Heilige Geest" (

Eén naam (God)—toch drie namen!
Matthëus  28 : 19


Jezus is Heer

13 Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij,
en terecht,
want dat ben ik ook.""  
Johannes 13:13

Jezus

Paulus: 20 en ging onmiddellijk in de synagogen
verkondigen dat Jezus de Zoon van God is.

 Handelingen 9:20

 

Jezus is de Zoon van God

JEZUS: 70 Toen zeiden allen: ‘U bent dus de Zoon van God?’
Hij antwoordde:  
"U zegt dat Ik het ben." 71 Ze zeiden:
‘Waarvoor hebben we nog getuigen verklaringen nodig?

We hebben het immers zelf uit zijn eigen mond gehoord!’

Lucas 22:70-71

 


Jezus is God

JEZUS: 28 Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’
29 Jezus zei tegen hem: 
"Omdat je me gezien hebt, geloof je.
Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven."

 Johannes 20:28-29

Paulus: ...en waaruit Christus is voortgekomen – hij die God is,
die boven alles verheven is en geprezen zij tot in eeuwigheid’. Amen.

Romeinen 9:5

Paulus: wij weten: er is ... één Heer, Jezus Christus,...

 1 Korintiërs 8:6

________________________________
"Want zo" zegt de Here, die de hemelen geschapen heeft
- Hij is God - die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft,
Hij heeft haar gegrondvest…" Ik ben de Here en er is geen ander."
Jesaja 45 : 18

 

"Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wel;
maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen."

Jakobus 2 : 19


Dat Jezus, als eniggeboren Zoon van God, werkelijk beweerde
God te zijn, gelijk aan de Vader, blijkt helder en klaar uit
verscheidene bijbel gedeeltes. Bij voorbeeld: Hij zei:

"Ik ben de Alfa en Omega, het begin en het einde,
zei de Heer, die is en was en komen zal,
de Almachtige"
 
Openbaring 1 : 8

twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......