Home » Stenen tafelen » Gebeden
"Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet." (Jakobus 5:16)

Gebeden

Millennium Prayer

 nbiddenhelderemaan.jpg
Onderschat niet de kracht van het gebed

 

Het bidden 

1 Johannes 5:14-15

14 Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. 15 En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.

 Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


tweebidden-1.jpg

 Matteüs 18:19-20 

19 Wederom, [voorwaar]
Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren,
 het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.
20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam,
daar ben Ik in hun midden.

5 En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne
in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de
mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.

6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader
in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen;
want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

8 Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

  bibelblauw.jpg

 

9 Bidt gij dan aldus:  

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op deze aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
Leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

*Amen

Mattheüs 6, vers 9

 ______

Jezus bad op de olijfberg:

42"Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg"
 

 okedeze.jpg 

*Amen-  is een woord dat teruggevonden wordt in o.a.
de Thora en het Nieuwe Testament en betekent letterlijk: "zeker, het is zo"
of  "het zij zo"  Het wordt in het christendom, islam en jodendom gebruikt
aan het einde van een gebed of zegening, als een soort bekrachtiging. 

 

Hoe moet ik bidden, wat moet ik doen?

 Lukas 22:39-44
 
39 "Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. 40 Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: ‘Bid dat jullie niet in beproeving komen.’ 41 En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: 42 ‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’ 43 Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. 44 Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond."

 

Jakobus 5:16
"Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen.
Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet."

 Jakobus 1:5-8 
5" Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. 6 Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. 7-8 Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen."

  1 Johannes 5:14 -15
14 Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.  15 En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.

De apostel Paulus schreef over Abraham:

 
Romeinen 4:20-22
20 "Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet,
 integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God.
21 Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd,
22 en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend."

 

 Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

 Terug

 ___________

 

BEMOEDIGING  

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,   
die trouw houdt tot in eeuwigheid   
en niet laat varen het werk van zijn handen.

  ______________ 

 

  GELOFTEN 

 Je bent gedoopt met water en Geest
om voortaan Jezus te volgen
en met heel de kerk te belijden
dat Hij de weg is, de waarheid en het leven.

  ______________ 

 

GEBED 

O Heer, wij danken U van harte, in nooddruft en overvloed.
 Daar menig mens eet brood der smarten hebt Gij ons mild en wel gevoed.
Geef dat onze ziele niet aan dit vergankelijk leven kleeft,
 Maar alles doet wat Gij gebiedt en eindelijk eeuwig bij U leeft

 Amen.
 

Heel simpel voor de kleintjes:

Here zegen deze spijze....
Amen
___________________

              

 Vergeet niet te bidden voor hen, die niets hebben....

 

/assets/img/placeholder.png

 God, dank U, voor ons dagelijks brood.
Wilt U ons helpen om te delen, met mensen die arm zijn en in nood.

        Amen     

 

/assets/img/placeholder.png

Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven , ook wanneer hij sterft en

ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven,

maar voor eeuwig leven.

Johannes 11:25-26

 /assets/img/placeholder.png

 

kinderentot.jpg

 

"En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken,
 doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag,
 nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen
tot Mij komen, verhindert ze niet;  want voor zodanigen
is het Koninkrijk der hemelen.  Voorwaar, Ik zeg u:

 Wie het koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind,
zal het voorzeker niet binnengaan.
 En Hij omarmde ze
en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.

Marc. 10:13-16


Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want
het koninkrijk van God behoort toe aan wie zo is als zij.
Marcus 10:14

img410174049-2.jpg

Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen worden.
Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt Mij op
en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op maar Hem die Mij gezonden heeft."
Marc.9:37

 

 

tekeningjongenenmeisje.jpg

Terug