Valse profeet


Het oordeel over Jeruzalem

Mattheus 24:37-39
37Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn!  Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! 3Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.39Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: 

Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

Tekenen van het einde van de wereld

Mattheus 24:37-39 (HSV)

 

241En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. 2Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere
 steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.

3Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem
toe toen zij alleen waren, en zeiden: 
Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? 
4En Jezus antwoordde en zei tegen hen:
 
Pas op dat niemand u misleidt.

5Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen:
Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.
6U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op,
word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren,
maar het is nog niet het einde.

7Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.8Maar al die dingen zijn nog maar een begin
van de weeën.

9Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden,en u
 zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.
10En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar
overleveren en elkaar haten.
11En er zullen veel valse
profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.
12En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde
van velen verkillen.
13Maar wie volharden zal tot het einde,
die zal zalig worden.

14En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Herziene Statenvertaling (HSV)

______________________________________
Jesaja 26:9 
9 Reikhalzend kijk ik naar u uit, zelfs ’s nachts verlang ik naar u.
Wanneer u een oordeel over de wereld velt, zullen de mensen
op aarde gerechtigheid leren.

Jeremia 28:9
Van een profeet die voorspoed en vrede profeteert, weten we pas dat hij inderdaad door de HEER gezonden is als zijn woorden uitkomen.’

 
Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......