Over het begin van het leven en de dood

Leven en dood


Genesis 2: 7

"Toen vormde de HEERE God de mens
uit het stof van de aardbodem
en blies de levensadem in zijn neusgaten
zo werd de mens tot een levende ziel.”

 Leven is voor iedereen verschillend.

Sommige mensen hebben een mooi leven en sommige een moeilijk en zwaar leven. Toch is het zo dat mensen aan het leven hangen, ze willen graag leven en als iemand ernstig ziek is, wordt er vaak van alles geprobeerd om in leven te blijven. Vaak is het leven tè zwaar voor iemand en dan kiezen ze zelf voor de dood, maar dat is  niet omdat ze niet meer willen leven maar omdat ze een einde aan hun eigen lijden willen maken of omdat ze geen oplossing zien voor wat ze door maken. Ziekte, pijn, psychische problemen of verslavingen en ook eenzaamheid, zijn daar vaak de oorzaak van. Iemand ziet geen enkele oplossing voor zijn of haar problemen en wil niet meer verder. 

 

Jak. 1:13 en 17
Maar het is nooit de schuld van God: "God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking." En elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen."

God wil niet dat we lijden maar laat het soms toe, toch vaak doet Hij er iets aan zoals in het geval van  Job......Job raakte alles kwijt omdat satan God uitdaagde; hij zei dat Job nooit trouw zou blijven als hem alles afgenomen zou worden. God geloofde in Job. Nadat hij niets meer had na zijn beproevingen, kreeg Job alles in veelvoud weer terug van God

 Job 19:25
"Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. "

De beloning voor Job omdat hij God trouw is gebleven (ondanks alle tegenspoed)  was een ontmoeting met God

Job 42:5
"Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd."

En in het geval van Mozes en zijn volk;

Exodus 3:7,8
 7 De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden.
8 Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten.

De reactie van Mozes dat de keuze op hem gevallen was om om Zijn volk te bevrijden uit hun lijden was:

"Neemt u mij niet kwalijk, Heer,
stuur toch iemand anders,
wie u maar wilt."

Het lijden is het gevolg van de zonde van de mens  (de zondeval) toen de mens zich van God afkeerde en ging luisteren naar satan.
Doordat we in een zondige wereld leven; natuurrampen, ziektes,
Of het resultaat van onze eigen zonden; roken,(te) veel drinken, ongezond eten - slapen.
Of het resultaat van andermans zonden zoals; moord, hebzucht, jaloezie.

 Galaten 5:19-22
Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt: overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid; afgoderij en spiritisme; haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, onenigheid, sektarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en veel meer van dergelijke dingen.
Ik heb u al eens eerder gezegd dat mensen die dat soort dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen ontvangen. Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing…"

Genesis 3 
 "Om uwentwil is de aardbodem vervloekt"

Het is onze schuld dat we lijden door onze keuze(s) tegen God

Jesaja 53
Maar Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam (….) Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing (…..) Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven.

God voorzag in de oplossing van het lijden door Jezus
onze schuld en het lijden te laten dragen:

 Joh. 3:16:
"Want God had de wereld 
zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

God zal ons bijstaan en uiteindelijk redding schenken

Job 19:25
 "Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte
hier op aarde ingrijpen."

Wanneer Jezus terugkomt wordt de oorzaak van ons lijden pas weggenomen. Maar wij kunnen mensen wel helpen om Jezus te vinden en daarmee de bron van hun lijden (de zonde) weg te nemen en ze de weg laten zien waardoor ze tot in der eeuwigheid bij God kunnen wonen

 Openb. 21:1-5
"Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij."5 Hij die op de troon zat zei: "Alles maak ik nieuw!"

 

 2 Korintiërs 5:8
We blijven vol goede moed,
ook al zouden we ons lichaam liever verlaten
om onze intrek bij de Heer te nemen.

Maar......

 1- Petrus 5:8
Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel,
 zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.  

       legegraf-1.jpg

Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd
dat hij uit de dood is opgewekt,
hoe kunnen sommigen van u dan zeggen
dat de doden niet zullen opstaan?
( 1 Korintiërs 15:12 )

                                                                                    MEER>>>>
1 Tessalonicenzen 4:13-18
13 Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten
over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die
geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus is
gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven
dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden,
samen met Jezus. 

nAlsdegravenopengaan2.jpg

15 Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. 18 Troost elkaar met deze woorden. 

1 Korintiërs 15:50-58
 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit:
wat uit vlees en bloed bestaat
kan geen deel hebben aan het koninkrijk
van God; het vergankelijke krijgt
 geen deel aan de onvergankelijkheid.
51 Ik zal u een geheim onthullen:
wij zullen niet allemaal eerst sterven –
toch zullen wij allemaal veranderd worden,
52 in een ondeelbaar ogenblik,
in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt.

Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt
 met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen.

53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 54 En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke,
dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen. 55 Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ 56 De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. 57 Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.58 Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap 

vogelvliegt.jpg

"God doet wonderen elke dag 
open je ogen en je zal ze zien"

 

ZELFDODING

Wat als zelfmoord voor onze wanhoop geen oplossing is?


Dat is het geloof in God, want Hij zegt:
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn

en onder lasten gebukt gaan,
dan zal ik jullie rust geven.” 
(Mat. 11:28).


Gelukkig is er uitkomst want
er is een God die van je houd,
Hij zegt in de Bijbel:
“Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond,
want Ik ben uw God.

Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u
met mijn heilrijke rechterhand.” (Jesaja 41:10

 

 “Een dief komt alleen om te roven, te slachten
en te vernietigen, maar………..

Ik ben gekomen om hun het leven te geven
in al zijn volheid”. (Joh. 10:10).


“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER.
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk:
ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” (Jeremia 29:11).

 

Terug omhoog

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......