Wil je ook toegeven dat je gezondigd hebt en vergeven worden voor je zonden

Wil je ook dat Hij jouw Zijn genade schenkt...
Wil je opgenomen worden met  de gelovigen ?

Heel simpel gezegt:

"je wilt niets met Satan te maken hebben!!"

Bidt dan tot God.....

J D Farag ABC Evangelie

 

ABC – Evangelie. Geef toe dat je een zondaar bent. (Romeinen 3:23 *) Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God (Romeinen 6:23) 
Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door
Jezus Christus, onze Heere. 
 
Geloof dat Jezus de Heer is. ( Romeinen 10: 9/10 )
Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en
met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden
heeft opgewekt,
zult u zalig worden. Want met het
hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. 
 
Roep Zijn naam aan (Romeinen 10:13 )
Want ieder die de Naam van de Heere
zal aanroepen, zal zalig worden. 


Met gehoorzaamheid uiten we wel onze waardering voor hetgeen Jezus heeft gedaan toen Hij gestorven is aan het kruis en onze zonden op zich heeft genomen.
Omdat Jezus die straf op Zich heeft genomen, heeft Hij ons Zijn genade gegeven.

Christus vraagt ons om in Hem te geloven, ons te bekeren,de Heilige Geest te ontvangen en
tot het einde te volharden

Heer,  Uw genade is mij genoeg

gelbel.jpg

Wanneer je jouw geloof wilt belijden.....

De Twaalf Artikelen van het Geloof is een van de
 centrale geloofsbelijdenissen uit het christendom.

"Oude" Protestantse versie;

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon,
onze Heere; 
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige
Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden;
wederopstanding des vlezes;
en een eeuwig leven.

Amen

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......