Home » Leven vanuit God » Duidelijke taal

Duidelijke taal

 

NIEUW:

van Tammo A. J. Schut


5-9-2020

Wie een oor heeft, die hore,
wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.
Ik heb u lief en heb u uit uw zonden verlost door mijn bloed.
Ik heb u tot een koninkrijk, tot priesters voor God en Vader gemaakt.
Wees dan niet bevreesd wat komen zal.
Zie, Ik kom met de wolken en elk oog zal Mij zien.
Ja, Ik kom met grote macht en heerlijkheid.
En Ik zal mijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen u verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

Dit zegt Jezus Christus over zijn wederkomst. Hij waarschuwt ons op de tekenen der tijden te letten.
Hij zegt in Matt. 24 dat wij kunnen weten wanneer het voor de deur staat.
Nee, wij weten niet de dag en het uur. Maar wij kunnen wel weten dat het aanstaande is.

Wie de geestelijke ogen geopend heeft weet dat de rijken der aarde zich opmaken voor een wereldregering. Dan zal de mens der wetteloosheid zich openbaren.
Hij zal zich verheffen tegen al wat van God is. Hij zal in de tempel in Jeruzalem zitten ( de tekeningen liggen al klaar en er kan spoedig met de herbouw begonnen worden) en hij zal als een god zijn.
De geest van de antichrist is allang in werking.
Dit jaar zijn de kerken gesloten. We zijn aan banden gelegd. Geestelijk en maatschappelijk.
Als volgend jaar het vaccin er is, dan zal er een grote tweedeling komen.
Die tweedeling zal dwars door gezinnen en kerken heen lopen.
Als het aan Bill Gates ligt zal er een pasje komen voor hen die zich laten vaccineren.
Mogelijk wordt tijdens het vaccineren iets in het lichaam gebracht, dat als een onzichtbaar pasje kan functioneren. Maar zij die, op welke wijze dan ook, zo'n pasje krijgen zullen niet beperkt worden in hun handelen. Dan zal Openb. 13 werkelijkheid worden.
En het maakt, dat aan allen een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.
Op dit moment is de angst voor het virus zo groot dat de ogen vertroebeld zijn en men niet beseft dat er een veel groter gevaar dreigt. Dictatuur.
Maar moeten wij, als christenen, bevreesd zijn? Nee!!
In het schrijven aan de zeven gemeenten worden we steeds aangespoord om geestelijk orde op zaken te stellen en niet bevreesd te zijn. We worden aangespoord om te overwinnen.
Met Hem zijn wij meer dan overwinnaars.
Maar als er sprake is van overwinnen dan houdt dat ook strijd in.
Maar hoe de toekomst er ook uit zal zien; God gaat met ons mee. Hij zal ons duidelijk maken welke wegen en welke keuzes we moeten maken.
Door alles heen klinken de woorden ; wees dan niet bevreesd.

Belangrijker is de vraag of u klaar bent als Jezus komt.
Voor de wereld zal het een volkomen onverwachte gebeurtenis zijn. Plotseling zullen talloze mensen in een oogwenk verdwenen zijn.
De wereld zal dan in een grote chaos veranderen..

Als u daar niet klaar voor bent, keer dan terug naar God. Of misschien moet u voor het eerst naar God. Vraag vergeving voor uw zonden. Jezus is aan het kruis gestorven en droeg onze zonden en het oordeel over onze zonden. Ook voor u stierf Hij aan dat kruis.
Neem Hem als uw Redder en Verlosser aan. Leef voortaan een leven met God en bereid u voor op de spoedige komst van Jezus.
Hij zegt; Ja, Ik kom spoedig.
Amen, kom , Here Jezus.

De genade van de Here Jezus zij met u allen.

 


---  Lees ook eens; "Ik ervaar God niet, hoe kan dat?"  ---


Ik ervaar God niet, hoe kan dat?

Misschien is jouw eerste reactie; ik ervaar God wel, dus deze overdenking is niet voor mij. Jammer, morgen is er misschien weer wat voor mij. Nou, dan is het fijn dat je God ervaart in je leven. Maar dan is dit wel een prachtige gelegenheid om te helpen andere mensen dichter bij God te brengen.
Deel dit dan zoveel mogelijk. Je hebt ongetwijfeld mensen in je omgeving die God niet kennen.
Wijs ze dan de weg naar God.

Misschien bid je wel.
Misschien geloof je wel wat er in de bijbel staat. Misschien ga je regelmatig naar de kerk.
Misschien ben je als baby gedoopt en heb je belijdenis gedaan.
Misschien heb je de Eerste Heilige Communie gedaan en later het vormsel ontvangen.
En toch, en toch ervaar je God niet in je leven.
Je ziet en hoort van anderen dat zij God wel ervaren en je bent misschien wel jaloers op ze. Waarom heb ik dat niet?

Kan het zijn dat je alleen tot God bidt en Jezus niet de juiste plaats hebt gegeven?
Kan het zijn dat je de Heilige Geest nog niet hebt ontvangen omdat je Jezus niet de juiste plaats hebt gegeven?
Jezus? Ja ik geloof wel dat Jezus heeft bestaan. Maar het gaat toch om God?

Waarom Jezus?

Waarom? Omdat Jezus zelf ons in de Bijbel iets duidelijk heeft gemaakt. Hij heeft een fundamentele waarheid gezegd waar niemand omheen kan. Ook jij niet.
In Johannes 14 ( dat is een hoofdstuk uit de Bijbel) zegt Hij;

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader ( tot God) dan door Mij !!!
Dat zei Hij op een vraag van ene Thomas. Die vroeg; hoe weten wij de weg?
Jezus had gezegd dat Hij terugging naar God de Vader.
Maar Hij had ook gezegd ; waar Ik heen ga, daarheen weet gij de weg.
Toen Thomas dat niet begreep zei Jezus; Ik ben de weg, alleen door Mij kun je tot de Vader komen.

Jezus is naar deze aarde gekomen met een bepaald doel. Niet alleen om zieken te genezen en mensen te bevrijden van angsten en gebondenheden.
Ja, dat deed Hij en Hij kan en wil dat ook nu nog doen. Misschien heb je veel angsten die je leven lam leggen. Of andere dingen waar je niet los van kunt komen. Bv. Anorexia, boulimia, of andere dwanggedachten. Jezus kan je daarvan vrij maken.
Maar Hij kwam in de eerste plaats om de weg naar God weer vrij te maken.

De zonde was in de wereld gekomen en had scheiding tussen God en mens gemaakt.
Door de zonde kan niemand tot de heilige God komen.
Dat zondeprobleem heeft Jezus door zijn offer aan het kruis opgelost.
Jezus zelf heeft nooit gezondigd. Maar op dat kruis nam Hij onze zonden op zich. Niet alleen onze zonden, maar ook de straf die God aan het zondigen had verbonden.
Ook het gescheiden zijn van God door die zonden ging Hij ervaren. Op dat kruis riep Hij;
Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?
Hoe dat gebeurde? Dat is in zekere zin een geheimenis. Jezus nam onze positie over.
Hij onderging Gods oordeel over de zonde. Jezus nam onze plaats in.
Misschien zeg je; ik leef goed, ik voel me niet zondig. Dat kun je misschien zo ervaren, maar God denkt daar anders over. Hij zegt: elk mens heeft gezondigd en kan daardoor niet bij Mij komen.
Ik verdraag geen zonde in Mijn nabijheid. Erken dat je een zondaar bent en aanvaardt dat Jezus voor jou aan dat kruis stierf. Dan geef Ik jou de macht om een kind van Mij te worden. Dat kun je lezen in Johannes 1 vers 12.

Op dat kruis vloeide het bloed van Jezus. En het is dat bloed van Jezus dat ons reinigt van onze zonde. In 1 Johannes 1:7 kun je dat lezen. En door dat bloed is de weg naar God, de Vader, vrij gekomen.
En als jij je zonden voor God belijdt en daar vergeving voor vraagt dan wast dat bloed van Jezus jou schoon. De zonde maakt scheiding tussen God en mens. Het bloed van Jezus wast die zonde weg. waardoor wij tot en bij God kunnen komen.
Daarom zei Jezus; Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen, dan door Mij.
Hij wist dat Hij zijn bloed zou geven, waardoor een ieder die in Hem gelooft, door dat bloed gereinigd zou worden.
Jezus zei eigenlijk. Pas nadat iemand door mijn bloed gereinigd is, heeft hij toegang tot God, de Vader.
Als je God niet ervaart in je leven, vraag je dan eens af of je wel heel bewust Jezus de juiste plaats hebt gegeven.
Vraag je dan eens af of je Jezus en zijn offer aangenomen hebt.
Je kunt zeggen; Ik geloof in God, ik geloof dat Jezus ook voor mij aan het kruis stierf.
Maar heb je ooit de stap gezet om Jezus ook werkelijk aan te nemen, zoals in Johannes 1 vers 12 staat?
Als je daaraan twijfelt, neem die stap dan nu.
Belijdt dat je een zondaar bent en hebt gezondigd. Vraag God om vergeving en neem Jezus als jouw Redder en Verlosser aan. Wijdt je leven aan Hem toe.
Als je dat met heel je hart doet en dat met je mond belijdt, dan mag je vrij tot God gaan.
God heeft jou allang op het oog.
En vandaag zegt Hij opnieuw; Kom !

Ik wens je Gods zegen toe.

Tammo A. J. Schut

Terug omhoog

Website Tammo Schut

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......