Home » Leven vanuit God » Duidelijke taal

Duidelijke taal

 

NIEUW:

van Tammo A. J. Schut


5-9-2020

Bijbel en beeld van Tammo A. J. Schut

Angst dat u niet vergeven wordt?
U weet wat angst hebben is? Angst voor God? Angst dat u niet vergeven wordt? Denkt u dat u de zonde tegen de Heilige Geest hebt begaan? Bang voor de hel? Bang voor het oordeel? Wees niet bang! God houdt van U. Wat u ook hebt gedaan, Hij wil u vergeven! Lees deze overdenking!


Angst dat je verloren gaat? Angst dat God jou niet vergeeft.
Dat is een hel op aarde. ja toch? U wilt niet verloren gaan. U wilt God in uw leven hebben.
Enige tijd geleden nam een vrouw contact met me op. Ze was ten einde raad. Ze had zelfs op straat op haar knieën gelegen en het naar God uitgeschreeuwd en gevraagd of God haar wilde vergeven. Ze leefde in een hel.
Nu heeft ze een leven met God. Haar angst is weg.
Ik ga verder op dit probleem in. Maar ik kan u, die hiermee worstelt, al zeggen;
U heeft die zonde niet begaan? Weet u waarom niet?
Het is het werk van de Heilige Geest in deze wereld die mensen beweegt Jezus aan te nemen en  zich daarmee met God laten verzoenen.
De Heilige Geest probeert mensen te bewegen voor God te kiezen.


Dat probeert de Heilige Geest in elk mens. Dat is het belangrijkste werk van de Heilige Geest.
Als u worstelt met de vraag of u gezondigd hebt tegen de Heiige Geest en u zou zich graag willen bekeren van wat u mogelijk fout heeft gedaan,
dan is het de Heilige Geest die dat in u bewerkt.
Hij spoort u aan vergeving te vragen en Jezus als uw Verlosser aan te nemen.
Als u de onvergefelijke zonde tegen de Heilige Geest zou hebben begaan (gelasterd),
dan zou Hij u niet het verlangen in uw hart leggen om bij God te horen.
Want dan zou Hij tegen wat Jezus in Mattëus12 heeft gezegd ingaan.
En dat is onmogelijk. God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest zijn Eén.

Het is de duisternis, de grote leugenaar, die u beschuldigt en doet wanhopen.
Lees de pagina Scheiding en herstel eens.
Die boodschap geldt ook voor u.
Besef dat iemand die een blijvende verharding tegen het werk van de Heilige Geest in zich heeft,
zelf de Heilige Geest buiten zijn of haar leven houdt.
Vergeving ontvang je door je zonden te belijden en Jezus als je Redder  en je Verlosser aan te nemen.
Als je God en de Heilige Geest door verharding bewust buiten je leven wilt houden dan kan je geen vergeving ontvangen omdat Hij je dan niet naar het kruis kan leiden.
Het is als iemand die in de woestijn uitdroogt en niet beseft dat hij dreigt om te komen. 
En als dan een bekende komt, waar hij zich niet mee wil verzoenen, die hem wil redden door hem water te geven dan wijst hij dat af.
Door die afwijzing sterft hij. U kent de uitdrukking wel; ik sterf nog liever dan.........
Het gaat om een blijvende verharding van het hart.

We lopen het gevaar in verwarring te komen als we teksten niet lezen in de context waarin ze staan. Mattëus12: 24-31 .
De bijbel spreekt hier niet over zonde maar over lastering.
In het tekst verband kunnen we opmaken dat het hier gaat om mensen die Jezus, de Messias,
verwerpen en Hem beschouwen als een dienaar van de duivel. (Mattëus12: 24-31) Als iemand Jezus Christus bewust en blijvend afwijst, Hem verwerpt, dan is er geen verlossing.

Hand. 4:12 zegt; er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij behouden moeten worden.
Het gaat om mensen die bewust en blijvend zich tegen God blijven verzetten.
Ze maken zich niet bezorgd en over hun zondige leven en leven verder, overtuigd van hun eigen gerechtigheid.

Maar zelfs een christenvervolger als Paulus kon tot bekering komen.
En besef dat het de Heilige Geest is die mensen overtuigt van zonde en gerechtigheid met het doel hen bij het kruis te brengen.
Hij wijst je op het volbrachte werk van Jezus. Dat is Zijn werk. Hij verheerlijkt Jezus.
Hij overtuigt van zonde maar wijst gelijk op vergeving en genade. God wil niet dat iemand verloren gaat. (2 Petrus 3:9) Hij
Het is de duivel, de aanklager, die mensen probeert te overtuigen dat ze de zonde tegen de Heilige Geest hebben begaan en
dat er voor hen alleen maar oordeel is.
Hij zal je gedachten vullen met gedachten van oordeel, van ongeloof, van twijfel, van onvergevingsgezindheid.
Vooral dat laatste. Er is geen vergeving, daar zal hij je gedachten mee vullen. 

Soms kan het nodig zijn dat je gebed voor bevrijding van deze gedachten nodig hebt om tot de zekerheid te komen
dat God jou genadig is en wat je ook gedaan hebt wil vergeven,
En belijdt wat je fout hebt gedaan en vraag vergeving.
De Bijbel zegt; indien wij onze zonden belijden, is God getrouw en rechtvaardig ons de zonden te vergeven
en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
En waak er voor dat je geen losse teksten op jouw situatie toepast. Elke tekst moet je in het brede verband lezen waarin het staat.
Gods genade is oneindig groot. Ook voor jou geldt die genade.
En mocht je er niet uitkomen, zoek hulp en gebed. Blijf er niet alleen mee worstelen.


---  Lees ook eens; "Ik ervaar God niet, hoe kan dat?"  ---


Bijbel en beeld van Tammo A. J. Schut

Ik ervaar God niet, hoe kan dat?

Misschien is jouw eerste reactie; ik ervaar God wel, dus deze overdenking is niet voor mij.
Jammer, morgen is er misschien weer wat voor mij. Nou, dan is het fijn dat je God ervaart
in je leven. Maar dan is dit wel een prachtige gelegenheid om te helpen andere mensen dichter bij God te brengen.
Deel dit dan zoveel mogelijk. Je hebt ongetwijfeld mensen in je omgeving die God niet kennen. Wijs ze dan de weg naar God.

Misschien bid je wel.
Misschien geloof je wel wat er in de bijbel staat. Misschien ga je regelmatig naar de kerk.
Misschien ben je als baby gedoopt en heb je belijdenis gedaan.
Misschien heb je de Eerste Heilige Communie gedaan en later het vormsel ontvangen.
En toch, en toch ervaar je God niet in je leven. Je ziet en hoort van anderen dat zij God wel ervaren en je bent misschien wel jaloers op ze. Waarom heb ik dat niet?

Kan het zijn dat je alleen tot God bidt en Jezus niet de juiste plaats hebt gegeven?
Kan het zijn dat je de Heilige Geest nog niet hebt ontvangen omdat je Jezus niet de juiste plaats hebt gegeven?
Jezus? Ja ik geloof wel dat Jezus heeft bestaan. Maar het gaat toch om God?

Waarom Jezus?

Waarom? Omdat Jezus zelf ons in de Bijbel iets duidelijk heeft gemaakt. Hij heeft een fundamentele waarheid gezegd waar niemand omheen kan. Ook jij niet.
In Johannes 14 ( dat is een hoofdstuk uit de Bijbel) zegt Hij;

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader ( tot God) dan door Mij !!!
Dat zei Hij op een vraag van ene Thomas. Die vroeg; hoe weten wij de weg?
Jezus had gezegd dat Hij terugging naar God de Vader.
Maar Hij had ook gezegd ; waar Ik heen ga, daarheen weet gij de weg.
Toen Thomas dat niet begreep zei Jezus; Ik ben de weg, alleen door Mij kun je tot de Vader komen.

Jezus is naar deze aarde gekomen met een bepaald doel. Niet alleen om zieken te genezen en mensen te bevrijden van angsten en gebondenheden.
Ja, dat deed Hij en Hij kan en wil dat ook nu nog doen. Misschien heb je veel angsten die je leven lam leggen. Of andere dingen waar je niet los van kunt komen. Bv. Anorexia, boulimia, of andere dwanggedachten. Jezus kan je daarvan vrij maken.
Maar Hij kwam in de eerste plaats om de weg naar God weer vrij te maken.

De zonde was in de wereld gekomen en had scheiding tussen God en mens gemaakt.
Door de zonde kan niemand tot de heilige God komen.
Dat zondeprobleem heeft Jezus door zijn offer aan het kruis opgelost.
Jezus zelf heeft nooit gezondigd. Maar op dat kruis nam Hij onze zonden op zich. Niet alleen onze zonden, maar ook de straf die God aan het zondigen had verbonden.
Ook het gescheiden zijn van God door die zonden ging Hij ervaren. Op dat kruis riep Hij;
Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?
Hoe dat gebeurde? Dat is in zekere zin een geheimenis. Jezus nam onze positie over.
Hij onderging Gods oordeel over de zonde. Jezus nam onze plaats in.
Misschien zeg je; ik leef goed, ik voel me niet zondig. Dat kun je misschien zo ervaren, maar God denkt daar anders over. Hij zegt: elk mens heeft gezondigd en kan daardoor niet bij Mij komen.
Ik verdraag geen zonde in Mijn nabijheid. Erken dat je een zondaar bent en aanvaardt dat Jezus voor jou aan dat kruis stierf. Dan geef Ik jou de macht om een kind van Mij te worden. Dat kun je lezen in Johannes 1 vers 12.

Op dat kruis vloeide het bloed van Jezus. En het is dat bloed van Jezus dat ons reinigt van onze zonde. In 1 Johannes 1:7 kun je dat lezen. En door dat bloed is de weg naar God, de Vader, vrij gekomen.
En als jij je zonden voor God belijdt en daar vergeving voor vraagt dan wast dat bloed van Jezus jou schoon. De zonde maakt scheiding tussen God en mens. Het bloed van Jezus wast die zonde weg. waardoor wij tot en bij God kunnen komen.
Daarom zei Jezus; Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen, dan door Mij.
Hij wist dat Hij zijn bloed zou geven, waardoor een ieder die in Hem gelooft, door dat bloed gereinigd zou worden.
Jezus zei eigenlijk. Pas nadat iemand door mijn bloed gereinigd is, heeft hij toegang tot God, de Vader.
Als je God niet ervaart in je leven, vraag je dan eens af of je wel heel bewust Jezus de juiste plaats hebt gegeven.
Vraag je dan eens af of je Jezus en zijn offer aangenomen hebt.
Je kunt zeggen; Ik geloof in God, ik geloof dat Jezus ook voor mij aan het kruis stierf.
Maar heb je ooit de stap gezet om Jezus ook werkelijk aan te nemen, zoals in Johannes 1 vers 12 staat?
Als je daaraan twijfelt, neem die stap dan nu.
Belijdt dat je een zondaar bent en hebt gezondigd. Vraag God om vergeving en neem Jezus als jouw Redder en Verlosser aan. Wijdt je leven aan Hem toe.
Als je dat met heel je hart doet en dat met je mond belijdt, dan mag je vrij tot God gaan.
God heeft jou allang op het oog.
En vandaag zegt Hij opnieuw; Kom !

Ik wens je Gods zegen toe.

Tammo A. J. Schut

Website Tammo Schut

 

Terug omhoog

 

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......