Home » Leven vanuit God » Duidelijke taal

Duidelijke taal

 

"Gods voornemen alles nieuw te maken.


NIEUW:

van Tammo A. J. Schut

Bijbel en beeld van Tammo A. J. Schut

Gods voornemen alles nieuw te maken.

Het is de druk van de geest van deze tijd, die Gods schepping en normen en waarden de afgelopen jaren hebben aangetast. De druk om de normen en waarden van de wereld ook binnen de kerken toe te laten is groot. We leven in de eindtijd en de druk zal verder toenemen. Een eindtijd die ook tot uitdrukking komt door het zoeken naar tekenen. Immers Jezus zei dat we op de tekenen der tijden moeten letten. Het hele coronagebeuren en het in allerijl ontwikkelde vaccin durf ik een teken van die eindtijd te noemen. Het is een opmaat naar een wereld waarin de antichrist korte tijd voor het zeggen krijgt. Waarschijnlijk zullen nog deze zomer gevaccineerden een pasje krijgen waardoor zij meer vrijheden krijgen dan de niet – gevaccineerden. De grote scheiding gaat beginnen. De wereldbevolking wordt uiteengerukt door het wel of niet gevaccineerd zin. Een scheiding die dwars door kerk en gezin gaat lopen. De gezaaide angst voor corona heeft zijn vernietigende werk gedaan. Jezus waarschuwt ons in Matt. 24 dat men elkaar zal overleveren en haten. Nu al komt dat tot uitdrukking. Tijdens de ludieke actie van de tot wanhoop gedreven horeca werd op een ruit gekrast : jullie hebben bloed aan je handen. Kerken worden nauw in de gaten gehouden of zij zich wel aan de regels houden. Heel Nederland valt over Jaap Dieleman heen. Hij heeft het lef om Nederland te waarschuwen. Naast de boodschap van het reddende evangelie waarschuwt hij ook voor de komende oordelen van God. Een terechte waarschuwing. De wereld maakt scheiding tussen gevaccineerden en niet- gevaccineerden. En de uiteindelijke gevolgen zullen groot zijn. Maar God heeft ook een scheiding gemaakt; een goddelijke scheiding. Hij zond zijn Zoon. Hij was en is het licht dat in de wereld is gekomen. Maar ze hebben Hem niet aanvaard. Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven. Jezus heeft op het kruis de weg naar de Vader vrijgemaakt. Maar terwijl de wereld zich opmaakt om uiteindelijk het beest te aanbidden en de christenen te vervolgen, maakt God zich op om de gemeente uit deze wereld weg te nemen. De een zal aangenomen worden, de ander zal achterblijven. Groter contrast zal er niet zijn. Terwijl de kinderen Gods in een ondeelbaar ogenblik worden veranderd en de Heer tegemoet gaan, zal de wereld achterblijven in een totale ontreddering.

 

Ons wacht geen oordeel, maar een geweldige toekomst. God spreekt daar zelf over. Hij zal bij de mensen wonen. Mensen die Jezus als hun Verlosser hebben aanvaard. Zijn roepstem klink nog steeds; Kom ! De grote Ik ben, die Ik ben schrijft aan het slot van Openbaring; Zie Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de de Alpha en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. (Openb. 22:12-14) 

 

De grote Ik ben, die Ik ben spreekt tot ons. Hij, die zijn volk uitleidde uit Egypte, uit de slavernij. Hij die ons heeft uitgeleid uit de slavernij van de duivel, door Jezus Christus, de opgestane Heer. Hij is het die nog steeds roept; KOM! En wie hoort, zegge, KOM! En wie dorst heeft heeft, kome. En wie WIL, neme het water des levens om niet.(Openb.22:17)Het was Jezus die zei; Een ieder die van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwig leven. (Joh. 4: 14)In het laatste hoofdstuk van de bijbel waarschuwt God ons allen de openbaring van Hem ( van de geschiedenis vanaf zijn schepping, de zondeval, tot aan het einde waarin Hij alles nieuw heeft gemaakt ) serieus te nemen. Het einde van een tijdperk van de mensheid op deze huidige planeet is nabij. Hij die roept met luide stem van de troon; Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zal zelf bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen wissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn. Hij die op de troon gezeten is zei; ZIE IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW.

Wie kent het lijden niet? De pijn, het verdriet, het gemis, ziekte, strijd, moeite? De wereld is er vol van. Maar het einde daarvan is in zicht.De bijbel begint met God die bij de mensen woont. Hij wandelde met Adam en Eva. Hij zal weer bij ons wonen. Letterlijk. En Hij zal al die tranen van dit tijdperk afwissen. De zonde maakte scheiding, maar God zond zijn Zoon Jezus Christus opdat een ieder die gelooft niet verloren zal gaan. De bijbel heeft ons een blik gegeven op wie Hij is en wat de mensheid door de zondeval is geworden. De Bijbel wijst ons de weg naar redding ; Jezus Christus.

De bijbel eindigt met de woorden: Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus. De genade van de Here Jezus, zij met allen.

U kent God misschien niet. Hij roept nog steeds KOM! Pak die bijbel en zoek God oprecht. En Hij zal zich laten vinden. En u zult deel hebben aan dat nieuwe eeuwige leven. Dat begint op het moment dat u die keuze maakt en zal nooit eindigen. Kom, maak die keuze voor God. U heeft alles te winnen!

Ik wens u een gezegende zondag toe.

Tammo A. J. Schut
---  Lees ook eens; "Ik ervaar God niet, hoe kan dat?"  ---


Bijbel en beeld van Tammo A. J. Schut

Ik ervaar God niet, hoe kan dat?

Misschien is jouw eerste reactie; ik ervaar God wel, dus deze overdenking is niet voor mij.
Jammer, morgen is er misschien weer wat voor mij. Nou, dan is het fijn dat je God ervaart
in je leven. Maar dan is dit wel een prachtige gelegenheid om te helpen andere mensen dichter bij God te brengen.
Deel dit dan zoveel mogelijk. Je hebt ongetwijfeld mensen in je omgeving die God niet kennen. Wijs ze dan de weg naar God.

Misschien bid je wel.
Misschien geloof je wel wat er in de bijbel staat. Misschien ga je regelmatig naar de kerk.
Misschien ben je als baby gedoopt en heb je belijdenis gedaan.
Misschien heb je de Eerste Heilige Communie gedaan en later het vormsel ontvangen.
En toch, en toch ervaar je God niet in je leven. Je ziet en hoort van anderen dat zij God wel ervaren en je bent misschien wel jaloers op ze. Waarom heb ik dat niet?

Kan het zijn dat je alleen tot God bidt en Jezus niet de juiste plaats hebt gegeven?
Kan het zijn dat je de Heilige Geest nog niet hebt ontvangen omdat je Jezus niet de juiste plaats hebt gegeven?
Jezus? Ja ik geloof wel dat Jezus heeft bestaan. Maar het gaat toch om God?

Waarom Jezus?

Waarom? Omdat Jezus zelf ons in de Bijbel iets duidelijk heeft gemaakt. Hij heeft een fundamentele waarheid gezegd waar niemand omheen kan. Ook jij niet.
In Johannes 14 ( dat is een hoofdstuk uit de Bijbel) zegt Hij;

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader ( tot God) dan door Mij !!!
Dat zei Hij op een vraag van ene Thomas. Die vroeg; hoe weten wij de weg?
Jezus had gezegd dat Hij terugging naar God de Vader.
Maar Hij had ook gezegd ; waar Ik heen ga, daarheen weet gij de weg.
Toen Thomas dat niet begreep zei Jezus; Ik ben de weg, alleen door Mij kun je tot de Vader komen.

Jezus is naar deze aarde gekomen met een bepaald doel. Niet alleen om zieken te genezen en mensen te bevrijden van angsten en gebondenheden.
Ja, dat deed Hij en Hij kan en wil dat ook nu nog doen. Misschien heb je veel angsten die je leven lam leggen. Of andere dingen waar je niet los van kunt komen. Bv. Anorexia, boulimia, of andere dwanggedachten. Jezus kan je daarvan vrij maken.
Maar Hij kwam in de eerste plaats om de weg naar God weer vrij te maken.

De zonde was in de wereld gekomen en had scheiding tussen God en mens gemaakt.
Door de zonde kan niemand tot de heilige God komen.
Dat zondeprobleem heeft Jezus door zijn offer aan het kruis opgelost.
Jezus zelf heeft nooit gezondigd. Maar op dat kruis nam Hij onze zonden op zich. Niet alleen onze zonden, maar ook de straf die God aan het zondigen had verbonden.
Ook het gescheiden zijn van God door die zonden ging Hij ervaren. Op dat kruis riep Hij;
Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?
Hoe dat gebeurde? Dat is in zekere zin een geheimenis. Jezus nam onze positie over.
Hij onderging Gods oordeel over de zonde. Jezus nam onze plaats in.
Misschien zeg je; ik leef goed, ik voel me niet zondig. Dat kun je misschien zo ervaren, maar God denkt daar anders over. Hij zegt: elk mens heeft gezondigd en kan daardoor niet bij Mij komen.
Ik verdraag geen zonde in Mijn nabijheid. Erken dat je een zondaar bent en aanvaardt dat Jezus voor jou aan dat kruis stierf. Dan geef Ik jou de macht om een kind van Mij te worden. Dat kun je lezen in Johannes 1 vers 12.

Op dat kruis vloeide het bloed van Jezus. En het is dat bloed van Jezus dat ons reinigt van onze zonde. In 1 Johannes 1:7 kun je dat lezen. En door dat bloed is de weg naar God, de Vader, vrij gekomen.
En als jij je zonden voor God belijdt en daar vergeving voor vraagt dan wast dat bloed van Jezus jou schoon. De zonde maakt scheiding tussen God en mens. Het bloed van Jezus wast die zonde weg. waardoor wij tot en bij God kunnen komen.
Daarom zei Jezus; Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen, dan door Mij.
Hij wist dat Hij zijn bloed zou geven, waardoor een ieder die in Hem gelooft, door dat bloed gereinigd zou worden.
Jezus zei eigenlijk. Pas nadat iemand door mijn bloed gereinigd is, heeft hij toegang tot God, de Vader.
Als je God niet ervaart in je leven, vraag je dan eens af of je wel heel bewust Jezus de juiste plaats hebt gegeven.
Vraag je dan eens af of je Jezus en zijn offer aangenomen hebt.
Je kunt zeggen; Ik geloof in God, ik geloof dat Jezus ook voor mij aan het kruis stierf.
Maar heb je ooit de stap gezet om Jezus ook werkelijk aan te nemen, zoals in Johannes 1 vers 12 staat?
Als je daaraan twijfelt, neem die stap dan nu.
Belijdt dat je een zondaar bent en hebt gezondigd. Vraag God om vergeving en neem Jezus als jouw Redder en Verlosser aan. Wijdt je leven aan Hem toe.
Als je dat met heel je hart doet en dat met je mond belijdt, dan mag je vrij tot God gaan.
God heeft jou allang op het oog.
En vandaag zegt Hij opnieuw; Kom !

Ik wens je Gods zegen toe.

Tammo A. J. Schut

Website Tammo Schut

 

Terug omhoog

 

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......