Evangelieverkondiging.

In de periode voor Pasen wordt vaak geëvangeliseerd.
Het is een prachtige gelegenheid om te vertellen wat Goede Vrijdag en Pasen inhouden.
Maar nu zijn we verplicht om zoveel mogelijk binnen te blijven.
De straat op gaan is er dit jaar niet bij.
Maar iedereen die op facebook zit kan wat op zijn tijdlijn zetten.
De komende week hoop ik in te gaan op de betekenis van deze feestdagen. Ik hoop dat die overdenkingen zo veel mogelijk gedeeld worden.
Maar wat vertellen we als we evangeliseren?
Vertellen we de volle waarheid of laten we moeilijke dingen achterwege?

In Matth. 10 lezen we over de uitzending van de discipelen.
Gaat en predikt en zegt:
Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. (vers 7)
En indien iemand u niet ontvangt OF UW WOORDEN NIET HOORT,
verlaat dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten af . (vers14)
Voorwaar, Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor die stad. (vers 15)

Twee belangrijke elementen kunnen we uit de opdracht die Jezus gaf halen.
Jezus zegt hier twee dingen;
Breng de blijde boodschap van redding, van genezing, van bevrijding. Daarnaast zegt Hij: wee diegene die de boodschap niet aanvaardt.

De hele Bijbel geeft een radicale boodschap weer, een boodschap van kiezen. En die keuze heeft gevolgen.

Zie Ik houd u heden het leven en het goede voor ,
maar ook de dood en het kwade (Deut. 30:15)

En Johannes de Doper wist de boodschap wel heel duidelijk
te verkondigen; wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan?
Brengt dan vrucht voort, die aan de BEKERING beantwoordt.
En Jezus bevestigt in Matth. 10 de ernstige gevolgen van het niet aanvaarden van het evangelie.

Tegenwoordig is men sterk geneigd het evangelie te brengen in een naar de mens passend jasje. Je moet toch lief zijn voor elkaar?
God is liefde (absoluut waar). Maak een keuze voor Hem en het zal je leven positief veranderen. Eveneens honderd procent waar.
Maar men verzuimd te zeggen wat er gebeurt als men de boodschap van redding afwijst. Je moet die ander vooral niet ongerust maken.
De Bijbel geeft op geen enkele wijze aan dat we deze eenzijdige boodschap moeten brengen.
Nee, het is een oneerlijke boodschap.
De meeste mensen kennen de Bijbel niet en weten niet dat Jezus terug komt om te oordelen. Als we evangeliseren, in welke vorm dan ook, dienen we ook de gevolgen van het afwijzen van Jezus te vertellen.
Als ik met iemand spreek over bekering en die persoon wijst het af dan zeg ik vaak tegen die persoon;
wat u nu ook doet, uw leven is vanaf vandaag veranderd.
Waarom is dan de vraag. Dan antwoord ik; als u voor de troon van God komt te staan, dan kunt u vanaf dit moment niet meer zeggen; ik heb het niet geweten.

Laten we goed beseffen dat, als we een halve boodschap brengen, we de ander in feite misleiden en hem of haar de indruk geven dat afwijzing geen gevolgen heeft.

Als je iemand oprecht de boodschap van redding brengt, maar ook de gevolgen van het niet aanvaarden, zal die volledige boodschap nooit meer uit het geheugen weggaan. Gods woord komt nooit ledig terug.
Wij hebben de opdracht het evangelie te verkondigen,
maar laten we dat in alle duidelijkheid doen.

Breng die blijde boodschap, leg zieken de handen op, drijf boze geesten uit,
Vertel hen van een eeuwig leven met God, maar verzwijg de ernstige gevolgen van afwijzing van God niet.
Als u iemand aanspreekt besef dan dat u rekenschap moet afleggen voor wat u tegen die ander zegt.

Lees in dit verband eens Ezechiël 33: 8
Ezechiël wordt tot wachter aangesteld. Een wachter moet op de bazuin blazen om het volk te waarschuwen als er onheil komt.
Maar, zegt God, als je weet dat er onheil komt en je blaast niet op de bazuin om te waarschuwen, dan zal Ik u rekenschap vragen.

Laat daarom de bazuin klinken als we gaan evangeliseren.

God zegene u en beware u

Website Tammo Schut