Kan een afbeelding zijn van natuur, berg en tekst

 

10-03-2022
Alleen met God.
Het hele corona gebeuren is even op de achtergrond geraakt.
De vluchtelingenstroom beheerst nu ons leven. De vraag wat de volgende stap van Poetin zal zijn, brengt bij veel mensen angst te weeg. Komt er een WO3 ?
Komt er toch een atoomoorlog? Zij, die bewust de koude oorlog hebben meegemaakt, weten wat spanning is. Ja, de mens is onberekenbaar. Poetin is onberekenbaar, Tenminste dat zegt men. Misschien is hij wel slimmer dan het hele westen met hun zgn eenheid en grote mond.

Maar één ding is zeker. Hij kan geen stap verder zetten dan God toelaat.
Dat besef geeft rust.
Dwars door al het lijden van deze wereld heen komt God tot zijn doel.
Dwars door het lijden van Gods volk en het lijden van Gods kinderen door vervolging, komt God tot zijn doel. God gebruikt het kwade om tot het goede te komen. Wil God het lijden? Nee !. God wil een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar geen lijden zal zijn. Daar zal eeuwige vreugde zijn.
Maar het is nog niet zover. Jezus zegt in Matt. 24 wees niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.

God geeft opdracht goed voor de vluchteling te zijn. Maar laten we ook geestelijk goed voor onszelf zorgen. Dat hebben we nodig om te volharden tot het einde.
We naderen Goede Vrijdag en Pasen.
Laten we vandaag eens stilstaan bij Abram, Bij Jezus en bij God de vader.
De Here nu zei tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal. (Gen. 12:1)
God riep Abram, maar hij was ten dele gehoorzaam. Hij nam Lot mee. Zijn familie geheel loslaten kon hij blijkbaar niet. Het werd een struikelblok voor hem en uiteindelijk moest hij toch afscheid van hem nemen. Daarna kreeg hij zicht op datgene wat God met hem voor had. En de Here zei tot Abram, nadat Lot zich van hem gescheiden had; Sla toch uw ogen op. En zie van de plaats, waar gij zijt, naar het noorden ,zuiden, oosten en westen, want het gehele land, dat gij ziet, zal Ik u en uw nageslacht voor altoos geven.

De weg van overgave ga je alleen, die weg kun je niet samen met een ander gaan.
Jaren later zei God tot Abraham: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, ,Isaäk, en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen, die Ik u noemen zal.(Gen. 22)

Wat een verschrikkelijk moeilijke opdracht, maar zonder overleg met zijn vrouw zadelde hij zijn ezel en ging op weg. Overgave kun je zelfs niet samen met je vrouw, je man doen. Het is een weg die je alleen moet gaan. Toen hij de bewuste berg zag zei hij tot zijn knechten: blijven jullie hier terwijl mijn zoon en ik samen verder gaan. Zo gingen die beiden te samen.

Wat een woorden; vader en zoon samen in eenzaamheid verder. Hand in hand. Een kind dat zijn vader vertrouwde op die eenzame weg. Een vader die worstelde met de opdracht die God hem had gegeven. Dat kostbaarste, waar hij zo van hield, waar het krijgen van een nageslacht van afhing, dat moest hij aan God teruggeven. Een eenzame weg vol strijd. Maar hij ging die weg. Tot het laatste toe. En die weg werd ons tot heil.
God zei: Omdat gij Mij uw enige zoon niet onthouden heb, zal ik u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden.(Gen 22: 16.17)
Jaren later:
Opnieuw ging een Man een eenzame weg. Een weg naar overgave. Net als Abraham zei Hij; blijf hier en waak. Hij ging alleen verder. Daar worstelde Hij met zijn Vader. Net als Abraham was het een weg die zij te samen gingen. De zoon worstelend met de beker die Hij zou moeten drinken. De Vader, die zijn Zoon ten offer moest brengen. Onze blik is terecht gericht op de strijd die Jezus streed om tot overgave te komen. Die strijd is immens geweest. Maar daar was ook die Vader, die zijn Zoon mo
est offeren. Voor Hem kwam er geen stem uit de hemel die zei: stop, doe het niet.
Hij moest wel tot het uiterste gaan. Zijn geliefde, eniggeboren Zoon moest Hij wel op dat offerblok leggen. Gethsémane was een plaats waar Vader en Zoon een verschrikkelijke strijd streden. Vader doe het niet, laat deze beker aan Mij voorbij gaan. Maar de Vader moest zijn Zoon loslaten, Hem overgeven tot in de dood. Zij samen deden dat voor u en mij.
Vader dank U voor dat offer. Jezus dank U voor dat offer. Dank U dat ik nu niet hoef te sterven, maar eeuwig mag leven. Dank U voor Uw overgave.
Dank U dat elke overgave leven voortbrengt.
Dank U dat Uw lijden en dat van Uw Zoon ons vrede en rust geeft in deze hectische tijd.
Dank U dat wij mogen uitzien naar de komst van Uw Zoon.
Dank U dat wij mogen uitzien naar die nieuwe hemel en aarde.
U maakt iets nieuws, dan zal al het lijden voorbij zijn.
Amen.

 


afbeelding twee mannen in witte kleding

Afbeelding 'godgelooftinmij'

Bijbel en beeld van Tammo A. J. Schut

Uw verlossing genaakt.

Twee mannen in witte klederen zeiden tegen de discipelen; Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. Hand. 1:11Het is deze Jezus die ons wat zegt over de eindtijd. We kunnen dat lezen in Matt. 24 en Lucas 21.Er zijn talloze boeken geschreven over de eindtijd. Over de grote verdrukking en over de opname. Maar wie heeft meer inzicht in de schriften dan Jezus? Wie weet beter dan Hij wanneer Hij zijn kinderen komt ophalen? Wie heeft meer inzicht in de volgorde van gebeurtenissen dan Hij?

Onze ogen zijn gefocust op het virus en op de prik. Er is grote angst gekweekt onder de wereldbevolking. Angst voor wat mensen hebben veroorzaakt. En de druk neemt toe. Als ik de kranten lees, dan wordt de tweespalt tussen wel- en niet geprikte steeds groter en men verwacht dat er botsingen zullen komen. Tweespalt is er al in de gezinnen. Die is er al in de kerken. Triest om dat te moeten constateren. En men roept; wees niet bang; Jezus komt spoedig. Hij zal je bewaren voor de verzoeking.

Angst is er. Ja dat is waar. Maar Jezus spreekt over een andere angst.Lucas 21: 25 : en er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijken van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. EN DAN !!!! zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de wolk, met grote macht en heerlijkheid. En dan zegt Jezus; wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. Pas als we deze dingen zien gebeuren, dan is Jezus komst aanstaande. Ja, er is angst voor het klimaat. Maar Jezus spreekt hier over een radeloze angst en over het bezwijken van vrees en angst. Jezus spreekt hier over een andere orde; Hij spreekt over een ingrijpen van God, de Schepper van hemel en aarde. Daar spreekt Jezus ook over in Matt. 24 . Tijdens de verdrukking worden de dagen ingekort. Ook daar is sprake van een groot ingrijpen van God in Zijn scheppingsorde. Terstond na de verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen vallen. Lucas geeft dezelfde volgorde aan en zegt; Wanneer deze dingen beginnen te geschieden , richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt ( komt er aan, staat voor de deur)

We zullen dit ingrijpen van God mee maken. Ook Gods kinderen. Dit ingrijpen in de kosmos heeft nog niets te maken met de oordelen die over de aarde komen. Maar we zien nog niet dat God ingrijpt in de natuur en we zien nog niet dat God ingrijpt in de kosmos. Hij onderhoudt Zijn schepping totdat die tijd aanbreekt. En dan kom ik weer op de tekst van de vorige overdenking uit; Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Lucas 21: 35 Waakt te allen tijde, biddende dat gij instaat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Waar staat u? Wat gebeurt er met u als die hele kosmos gaat wankelen? Zult u bezwijken van angst? Of kijkt u omhoog en verwacht u elk moment Hem in de lucht tegemoet te gaan. We gaan nog een moeilijke periode tegemoet. Maar ik geloof ook dat die tijd, waar Jezus over sprak, spoedig zal aan breken. Dan zullen we in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden en gaan we onder bazuingeschal Hem in de lucht tegemoet.

Tammo A. J. Schut

NB, Steeds meer christenen komen in huiskringen bijeen.

Heeft u ook behoefte om op die wijze met andere christenen samen te komen, kijk dan eens op de site van mijnhuiskerk.nl . Daar kunnen zij u verder helpen bij het vinden van zo’n kring. We zullen elkaar de komende tijd hard nodig hebben


Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......