Home » Duidelijke taal

Duidelijke taal

Met toestemming van Tammo,  kun je stukjes lezen die hij die met grote regelmaat schrijft.

Ook geeft hij duidelijk zijn mening over de doop Hij zegt daarover:

"Ik zie de waterdoop door onderdompeling als de enige juiste doop."
Zoals is te lezen op zijn website Bijbelenbeeld.nl  

daarbij verwijzend naar zijn schrijven over de waterdoop op de website Bijbelenbeeld.nl
De duidelijke uitleg van Gods woord door Tammo A.J. Schut, die in de bijbel staan,
doen mij veel dingen op een eenvoudige manier begrijpen.
Ik hoop dat anderen er ook iets aan hebben. 


Waar is Gods kracht in onze tijd?

God sprak en er was licht (Genesis). Hij sprak en het was er.
Hoe zou die stem in dit heelal hebben geklonken?
Hij die de berg Sinaï deed schudden. Die bij Elia rotsen verbrijzelde.
Daar waar God (of een gezant van Hem) komt of spreekt is het voor
de mens zo indrukwekkend dat vrees de eerste reactie is.
Maar dan klinken vaak de woorden ; WEES NIET BEVREESD!

Zoals in de eindtijd de hemelen en aarde zullen wankelen,
zo zal de schepping met hemelse kracht en majesteit zijn voltrokken.
Het staat er zo simpel; God sprak en het was er.
Maar als God spreekt is het op een indrukwekkende manier.
Ook in opwekkingstijden manifesteert God zich op indrukwekkende wijze.

Zijn grootheid en onmetelijke kracht komt in Zijn spreken tot uitdrukking.
Zijn spreken is als de handen van een pottenbakker.
Binden we die handen dan is de pottenbakker niet meer in staat een vaas te vormen.
Naar menselijk niveau teruggebracht;
Toen Delila (de wereld) het haar van Simson afknipte ontnam zij hem daarmee zijn kracht.
Natuurlijk kunnen wij mensen de kracht van God niet beperken of Hem zijn kracht ontnemen.
Maar dat kunnen we wel met betrekking tot ons eigen leven en dat van anderen..
En dat tot grote schade van ons zelf en tot verzwaring van het lijden van de mensheid.

Al geruime tijd wordt het spreken van God door zijn woord ( de bijbel) aan banden gelegd.
We zien steeds meer dat interpretatie en uitleg verbonden wordt aan tijd en cultuur.
Veel wat b.v Paulus schreef wordt niet meer serieus genomen.
Het zou niet meer van deze tijd zijn.
En zo maakt men van God een gesneden beeld, passend bij wat de mens wil.
En zij, die Gods woord moeten prediken, prediken wat de mens graag wil horen.
Is er nog de gezindheid van Paulus die zei;
Indien ik mensen tracht te behagen ben ik geen dienstknecht van God?
Misschien zegt u; daar doe ik niet aan mee. Ik neem Paulus wel serieus.
Maar wat dacht u van onze jamaars?
Gisteravond zat ik naar het programma Geloofshelden te kijken.
Ook daar klonken die jamaars. Hechten we niet meer geloof aan
de omstandigheden dan aan de beloften van God?
Onze jamaars geven duidelijk aan dat wij twijfelen aan Gods beloften.

Jeremia  23: 29 ;
Is niet mijn woord zo; als een vuur, luidt het woord des Heren,
of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?
Stop met de jamaars en laat Gods woord als een vuur of
als een hamer die steenrots van ongeloof in ons verbrijzelen.
En in Matth.7: 24 lezen we;
Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze DOET,
zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

Gods woord is levend en krachtig. En scherper dan enig tweesnijdend zwaard
en het dringt door, zo diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest,
gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten van het hart;
en geen schepsel is voor Hem verborgen,
want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem,
voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Hebr.4: 12 en 13
Geen jamaars, Gods woord was en is en blijft levend en krachtig.
Maar Gods woord bindt en verbindt ook. Gods woord geneest.
We moeten eerlijk zijn. God houdt ons het leven en de dood voor en
vraagt ons voor het leven te kiezen.
KIES DAN VOOR HET LEVEN.........

 


Ik ervaar God niet, hoe kan dat?

Misschien is jouw eerste reactie; ik ervaar God wel, dus deze overdenking is niet voor mij.
Jammer, morgen is er misschien weer wat voor mij. Nou, dan is het fijn dat je God ervaart in je leven.
Maar dan is dit wel een prachtige gelegenheid om te helpen andere mensen dichter

bij God te brengen. Deel dit dan zoveel mogelijk.

Je hebt ongetwijfeld mensen in je omgeving die God niet kennen.
Wijs ze dan de weg naar God.

Misschien bid je wel. Misschien geloof je wel wat er in de bijbel staat.
Misschien ga je regelmatig naar de kerk.Misschien ben je als baby gedoopt en
heb je belijdenis gedaan. Misschien heb je de Eerste Heilige Communie gedaan
en later het vormsel ontvangen. En toch, en toch ervaar je God niet in je leven.
Je ziet en hoort van anderen dat zij God wel ervaren en je bent misschien
wel jaloers op ze. Waarom heb ik dat niet?

Kan het zijn dat je alleen tot God bidt en Jezus niet de juiste plaats hebt gegeven?
Kan het zijn dat je de Heilige Geest nog niet hebt ontvangen omdat je Jezus
niet de juiste plaats hebt gegeven? Jezus? Ja ik geloof wel dat Jezus heeft bestaan.
Maar het gaat toch om God? Waarom Jezus?

Waarom? Omdat Jezus zelf ons in de Bijbel iets duidelijk heeft gemaakt.
Hij heeft een fundamentele waarheid gezegd  waar niemand omheen kan. Ook jij niet.
In Johannes 14 ( dat is een hoofdstuk uit de Bijbel) zegt Hij;

"Ik ben de weg en de waarheid en het leven;
niemand komt tot de Vader ( tot God) dan door Mij !!!"
Dat zei Hij op een vraag van ene Thomas. Die vroeg; hoe weten wij de weg?
Jezus had gezegd dat Hij terugging naar God de Vader.

 

Jezus is naar deze aarde gekomen met een bepaald doel. Niet alleen om zieken
te genezen en mensen te bevrijden van angsten en gebondenheden. Ja, dat deed Hij
en Hij kan en wil dat ook nu nog doen. Misschien heb je veel angsten
die je leven lam leggen. Of andere dingen waar je niet los van kunt komen.
Bv. Anorexia, boulimia, of andere dwanggedachten. Jezus kan je daarvan vrij maken.
Maar Hij kwam in de eerste plaats om de weg naar God weer vrij te maken.
De zonde was in de wereld gekomen en had scheiding tussen God en mens gemaakt.
Door de zonde kan niemand tot de heilige God komen.
Dat zondeprobleem heeft Jezus door zijn offer aan het kruis opgelost.
Jezus zelf heeft nooit gezondigd. Maar op dat kruis nam Hij onze zonden op zich.
Niet alleen onze zonden, maar ook de straf die God aan het zondigen had verbonden.

Ook het gescheiden zijn van God door die zonden ging Hij ervaren.
Op dat kruis riep Hij; Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?
Hoe dat gebeurde? Dat is in zekere zin een geheimenis. Jezus nam onze positie over.
Hij onderging Gods oordeel over de zonde. Jezus nam onze plaats in.
Misschien zeg je; ik leef goed, ik voel me niet zondig. Dat kun je misschien zo ervaren,
maar God denkt daar anders over. Hij zegt: elk mens heeft gezondigd
en kan daardoor niet bij Mij komen.
Ik verdraag geen zonde in Mijn nabijheid. Erken dat je een zondaar bent en
aanvaardt dat Jezus voor jou aan dat kruis stierf.

 

Op dat kruis vloeide het bloed van Jezus. En het is dat bloed van Jezus dat ons reinigt van onze zonde. In 1 Johannes 1:7 kun je dat lezen. En door dat bloed is de weg naar God, de Vader, vrij gekomen.
En als jij je zonden voor God belijdt en daar vergeving voor vraagt dan wast dat bloed van Jezus jou schoon. De zonde maakt scheiding tussen God en mens. Het bloed van Jezus wast die zonde weg.
waardoor wij tot en bij God kunnen komen.

Daarom zei Jezus; Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen, dan door Mij. Hij wist dat Hij zijn bloed zou geven, waardoor een ieder die in Hem gelooft,
door dat bloed gereinigd zou worden. Jezus zei eigenlijk. Pas nadat iemand door mijn bloed gereinigd is,
heeft hij toegang tot God, de Vader.Als je God niet ervaart in je leven, vraag je dan eens af of je we
l heel bewust Jezus de juiste plaats hebt gegeven. Vraag je dan eens af of je Jezus en zijn offer aangenomen hebt.Je kunt zeggen; Ik geloof in God, ik geloof dat Jezus ook voor mij aan het kruis stierf.

Maar heb je ooit de stap gezet om Jezus ook werkelijk aan te nemen, zoals staat in  Johannes 1 vers 12 Als je daaraan twijfelt, neem die stap dan nu. Belijdt dat je een zondaar bent en hebt gezondigd.
Vraag God om vergeving en neem Jezus als jouw Redder en Verlosser aan. Wijdt je leven aan Hem toe als je dat met heel je hart doet en dat met je mond belijdt, Dan geef Ik jou de macht om een kind van Mij te worden Dat kun je lezen in Johannes 1:12.

Als je dat met heel je hart doet en dat met je mond *belijdt,
dan mag je vrij tot God gaan. God heeft jou allang op het oog.
En vandaag zegt Hij opnieuw; Kom !

Ik wens je Gods zegen toe.


Opdat zij allen één zijn.

Vermoedelijk hebt u mij door mijn schrijven wel leren kennen als een evangelisch/ pinksterman,
of hoe je het ook wilt noemen. 
Maar enige tijd geleden zat ik in de Gereformeerde kerk in Putten achter het orgel te spelen.In die kerk ben ik opgegroeid. Hoewel geen lid meer, mag ik van dat orgel gebruik maken. Ik speelde ook wat oude liederen.

De kerk van alle tijden
kent slechts één vaste grond;
't is Christus die door lijden
zijn volk aan zich verbond
Om haar als bruid te werven
kwam Hij ten hemel af
't Hij die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

Dat lied, dat raakt mij altijd.
Terwijl ik dat speelde ervoer ik een stuk verbondenheid met die gemeente.
Het was alsof God zei; Het is de kerk van alle tijden die mijn Woord,
hoe gebrekkig soms ook, door de eeuwen heen heeft gedragen.
Mede door die kerk ben jij nu wie je bent.

Toen ik de kerk verliet riep een man aan de overkant van de straat; ga door, 't klonk prachtig.
Hoewel mijn spel nog erg gebrekkig is herkende die man de liederen. Een kerkmens, een medebroeder.

Een aantal jaren geleden sprak God in mijn stille tijd tot mij en Ik begreep dat er een opwekking zou komen die, ik heb het al eerder geschreven, dwars door de kerken zal gaan. Muren die nu nog scheiding brengen zullen verdwijnen. Een geweldig uitzicht.
Het raakte me diep.
In het Hogepriesterlijk gebed zegt Jezus; En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de WERELD GELOVE, dat Gij Mij gezonden hebt. Johannes 17:20 

.

Hoe één zijn? Alleen om de kern van het geloof, Jezus Christus?
Ja daar ligt de kern, de basis waardoor wij die ander herkennen als broeder/zuster.
Maar Jezus zegt ook in dat gebed; Heilig hen in Uw waarheid; UW WOORD is de WAARHEID.
Ik geloof diep in mijn hart dat Nederland zal terug keren naar de volheid van Gods Woord.
Want daar waar de Heilige Geest gaat werken zal deze Geest der waarheid een ieder opnieuw de weg wijzen tot de volle waarheid. Johannes 16:13  

Hij zal Zichzelf nooit tegenspreken.
Het zal geen samengaan van kerken worden, zoals we de afgelopen decennia hebben gezien.
Als gevolg van dat samengaan scheidden zich weer nieuwe kerken af en die scheiding liep zelfs dwars door de gezinnen heen. De Geest der waarheid zal menig kerkelijke leer achterhalen en doen verdwijnen. Alleen Gods woord, de Bijbel, zal nog verkondigd worden.

Een geweldig uitzicht.
Kerkelijk Nederland zal één worden. De wereld zal dat zien en geloven. Geloven in die ene Jezus. Jezus, die stierf aan het kruis voor al die mensen in al die verschillende kerken EN voor hen die nu nog niet geloven. De Geest die de opwekking brengt zal dat uitwerken.

Dan zal men er niet meer aan denken nog maar iets aan dat Woord toe te voegen of af te doen.
Dan zal alleen nog verkondigd worden dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is.
Dan zullen de woorden uit Openbaring klinken; zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem doorstoken hebben, en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja amen.

Ik ben de alpha en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.
Dan zullen die Geest der waarheid en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort zullen dat Kom doorgeven; Kom ! Wie dorst heeft kome, en wie wil, neem het water des levens. Kom, nu is het nog tijd.
Nu is het nog de tijd van genade. Die tijd zal spoedig voorbij zijn. Kom; bekeer je.
Kom en besef dat wie dan niet gekomen is, God zal oordelen.

Laten we de komende tijd aandacht besteden in onze stille tijd aan dat Hogepriesterlijk gebed in Johannes 17 en dat met Jezus mee bidden. Opdat wij allen één zullen worden..
Maar bovenal; Heer kom spoedig

 

Ik wens je Gods zegen toe.

Tammo A. J. Schut

 

knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......