Home » Bijbelse feesten » De haat van de wereld

De haat van de wereld

Johannes 15:17

Jezus beveelt de leerlingen van elkaar te houden

9 Jezus zei:  "De Vader houdt heel veel van Mij. En Ik houd net zoveel van jullie, als de Vader van Mij. Zorg dat jullie vol zijn van mijn liefde. 10 Als jullie doen wat Ik zeg, zullen jullie vol van mijn liefde zijn. Net zoals Ik doe wat de Vader Mij heeft gezegd. Daardoor ben Ik vol van zijn liefde.
11 Ik zeg dit tegen jullie, zodat mijn blijdschap in jullie kan zijn en jullie blijdschap volmaakt zal zijn.

 12 Ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat Ik van jullie houd. 13 Iemand die zijn
 leven over heeft voor zijn vrienden, heeft de grootste liefde. Grotere liefde bestaat niet. 14 Jullie zijn mijn vriende
als jullie doen wat Ik jullie zeg. 15 Ik noem jullie geen dienaren  meer, want een dienaar weet niet wat de plannen
van zijn heer zijn. Maar Ik noem jullie vrienden. Want alles wat de Vader aan Mij heeft verteld, heb Ik ook aan jullie
verteld. 16 Het is niet zo dat jullie Míj hebben uitgekozen. Ik heb júllie uitgekozen en aangewezen.
En Ik wil dat jullie op pad gaan en dat er vrucht aan jullie zal groeien. Vrucht die blíjft. Dan zal de Vader jullie
alles geven wat jullie Hem bidden omdat jullie bij Mij horen. 17 Ik zeg jullie: houd van elkaar."

 

Johannes 15:18-26

Mensen die in Jezus geloven, zullen worden gehaat

18  Jezus zei:  "Jullie zullen worden gehaat door de mensen die niet in Mij geloven.
Bedenk dan dat ze Mij óók hebben gehaat. 19 Als jullie hetzelfde zouden zijn als de
mensen die niet in Mij geloven, zouden ze van jullie houden. Want dan zouden jullie
op hen lijken. Maar omdat Ik jullie heb geroepen, zijn jullie anders dan zij.
Daarom haten ze jullie. 

 

20 Denk aan wat Ik heb gezegd: 'Een dienaar is niet belangrijker dan zijn heer.' Als ze
Mij hebben vervolgd, zullen ze jullie ook vervolgen. Als ze Mij wilden geloven, zullen ze
jullie ook geloven. 21 Maar ze zullen jullie veel kwaad doen omdat jullie bij Mij horen.
Want ze kennen Hem niet die Mij heeft gestuurd. 22 Als Ik niet was gekomen en niet
met hen had gesproken, zouden ze niet schuldig zijn. Maar nu hebben ze geen excuus
voor de slechte dingen die ze doen. 23 Iedereen die Mij haat, haat ook mijn Vader. 
24 Als Ik niet de dingen bij hen had gedaan die niemand anders ooit heeft gedaan,
zouden ze niet schuldig zijn. Maar ze hebben gezien wat Ik heb gedaan, en tóch hebben
ze Mij en mijn Vader gehaat. 25 Maar er moet gebeuren wat al van tevoren in de Boeken
gezegd was: 'Ze hebben Mij zonder reden gehaat."

 

mooistedenk.jpg

Het werk van de Heilige Geest

26 Jezus zei: "Ik zal jullie de Helper sturen die bij mijn Vader vandaan komt. Hij is de Geest
van de waarheid. En wanneer Hij komt, zal Hij jullie vertellen wat Hij van Mij hoort en ziet. 
27 En jullie zullen óók van Mij vertellen. Want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest en
hebben alles zelf gezien en gehoord. 

Johannes 16:1-33

1 Ik vertel jullie dit, zodat jullie je geloof niet zullen verliezen door wat de mensen jullie aandoen.
 2 Ze zullen jullie verbieden om nog in de synagogen te komen. Ze zullen jullie doden. Ze zullen
zelfs denken dat ze God daarmee een groot plezier doen. 3 En ze zullen dat doen omdat ze de
Vader en Mij niet kennen. 4 Ik zeg het jullie nu alvast. Wanneer het dan gebeurt, zullen jullie je
herinneren dat Ik jullie daar al voor gewaarschuwd had.

Ik heb jullie deze dingen nog niet eerder verteld, omdat Ik nog bij jullie was. 5 Maar nu ga Ik naar
Hem die Mij heeft gestuurd. Niemand van jullie vraagt waar Ik heen ga. 6 Want jullie zijn verdrietig
geworden door wat Ik heb verteld. 7 Maar geloof Mij: het is beter voor jullie dat Ik wegga. Want als
Ik niet wegga, kan de Helper niet naar jullie toe komen. Maar als Ik wel wegga, kan Ik Hem naar
jullie toe sturen. 8 En als Hij gekomen is, zal Hij de mensen overtuigen. Hij zal hen ervan overtuigen
dat ze ongehoorzaam zijn aan God, dat God rechtvaardig is en dat Hij zal rechtspreken.
9 Hij zal hun laten zien dat ze ongehoorzaam zijn aan Hem, omdat ze niet in Mij geloven.  
10 Hij zal hun laten zien dat God rechtvaardig is, omdat Ik naar de Vader ga en jullie Mij niet 
langer zien. 11 Hij zal hun laten zien dat God rechtspreekt, omdat God de heerser van de wereld
heeft verslagen en veroordeeld.

 

12 Ik heb jullie nog veel te vertellen, maar jullie kunnen dat nu nog niet aan. 13 Maar als de Geest
van de waarheid gekomen is, zal Hij jullie de hele waarheid laten zien. Want Hij zal niet Zelf bedenken
wat Hij zal zeggen. Hij zal zeggen wat Hij van God moet zeggen. En Hij zal jullie vertellen wat er in de
toekomst gaat gebeuren. 14 Hij zal Mij eren, want Hij zal jullie vertellen over alles wat van Mij is.
15 Alles wat van de Vader is, is van Mij. Daarom zei Ik dat Hij jullie zal vertellen over alles wat van Mij is."

 

Jezus legt uit waarom zijn leerlingen niet verdrietig hoeven te zijn

16Jezus zei:  "Nog maar even en dan zullen jullie Mij niet meer zien. En wéér even en jullie zullen Mij
weer zien. Want Ik ga naar de Vader." 17 Een paar van zijn leerlingen zeiden tegen elkaar:
"Wat bedoelt Hij daarmee: 'Nog maar even en dan zullen jullie Mij niet meer zien, en wéér
even en jullie zullen Mij weer zien'? En met: 'Ik ga naar de Vader'? 18 En wat is dan 'even'?
We begrijpen niet wat Hij bedoelt." 19 Jezus merkte dat ze Hem iets wilden vragen.
Daarom zei Hij: "Hebben jullie het er met elkaar over dat Ik zei: 'Nog even en dan zullen jullie
Mij niet meer zien, en wéér even en jullie zullen Mij weer zien'? 20 Luister goed! Ik zeg jullie
dat jullie vreselijk verdrietig zullen zijn.

 

Maar de mensen die Mij niet geloven, zullen blij zijn. Jullie zullen verdrietig zijn, maar jullie verdriet
zal veranderen in blijdschap. 21 Als een vrouw een kind krijgt, heeft ze pijn. Maar als het kind er
eenmaal is, is ze daar zó blij mee, dat ze niet meer aan de pijn denkt. 22 Jullie hebben nu wel verdriet,
maar Ik zal jullie terugzien. Dan zullen jullie blij zijn en niemand kan jullie die blijdschap afnemen.
23 Dan zullen jullie Mij niets meer vragen [ omdat jullie dan alles begrijpen ]. Luister goed! Ik zeg
jullie dat als jullie de Vader om iets zullen bidden, dan zal Hij het jullie geven omdat jullie bij Mij horen. 
24 Tot nu toe hebben jullie nooit God om iets gebeden omdat jullie bij Mij horen.  Doe dat, dan zullen
jullie krijgen wat jullie bidden, zodat jullie heel erg blij zullen zijn.

 

25 Ik heb jullie hier al over verteld in de vorm van verhalen. Maar er komt een moment dat Ik jullie
niet meer met verhalen over de Vader zal vertellen. Dan zal alles helder en duidelijk zijn.
26 Dan zullen jullie de Vader om iets bidden omdat jullie bij Mij horen. Ik zeg niet dat Ík voor jullie
iets aan de Vader zal vragen. 27 Want de Vader houdt Zelf van jullie, omdat jullie van Mij houden
en hebben geloofd dat Ik bij God vandaan ben gekomen. 28 Ik ben bij de Vader vandaan gekomen
en naar de aarde gegaan. Ik ga ook weer van de aarde weg, terug naar de Vader."

 

29 Zijn leerlingen zeiden: "Nu is het helemaal duidelijk wat U zegt, nu U niet meer in de vorm van
verhalen vertelt. 30 Nu weten we dat U alles weet. Het is voor U niet nodig dat iemand U iets vraagt.
U weet alles al. Daarom geloven we dat U bij God vandaan bent gekomen." 31 Jezus antwoordde:
"Geloven jullie het nu? 32 Let op, nu is het moment gekomen dat jullie uit elkaar gejaagd zullen worden.
Jullie zullen allemaal naar huis vluchten. Mij zullen jullie in de steek laten. En toch ben Ik niet alleen,
want de Vader is bij Mij. 33 Ik heb jullie dit allemaal gezegd, zodat mijn vrede in jullie zou kunnen zijn.
Jullie zullen in de wereld veel moeilijkheden hebben. Maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen."
.bible.com


abba-vader1large1.jpg
 

De apostel Jakobus zegt het ons onomwonden:
„Weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is?”
( Jak.4:4).

Wie werkelijk een Christen is, beseft dat hij niet van deze wereld is
omdat Jezus hem uit de wereld getrokken heeft

(:19).Daarom zal de Christen altijd door de wereld om zich heen

gehaat worden, zoals alles en allen die.....

hiermeer2-6.png

Terug omhoog

knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......