Home » Valse profeet » Het beest

Het beest

  

" Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u , wie mijn woord hoort en Hem gelooft,
 die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel,
 want hij is overgegaan uit de dood in het leven." (Johannes 5 24)

 

  
  

   (Openbaring 6)
 Maar luister naar de woorden die zo lang geleden tot
de Apostel Johannes kwamen op het eiland Patmos :
     

Openbaring 6:2
 "Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg.
Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar,
de overwinning tegemoet.."

     animbijbelonlinezwrand.gif      

 

     Openbaring 13:1-18

1 Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen. 2 Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. 3 Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was; het was een dodelijke verwonding, maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan.

4 Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag
 had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze,
met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest?
Wie kan het tegen hem opnemen?’
5 Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en
 godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang.
6 Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam
en zijn woning en hen die in de hemel wonen.

7 Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen.
Ook kreeg het macht over alle landen en volken,
over mensen van elke stam en taal.
8 Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden,
iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de
wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.
9 Wie oren heeft, moet horen.
10 Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan.......
En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard........

 

four-beasts.jpg

11 Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. 12 Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden.

 

13 Het verrichtte indrukwekkende tekenen,

het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur

uit de hemel neerdalen op de aarde

 

14 Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden

door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest

kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor

het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde.

 

15 Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen,

zodat het beeld van het beest ook kon spreken en

ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad,

gedood zou worden.

 

16 Verder liet het bij alle mensen,

jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije,

een merkteken zetten op hun rechterhand

of op hun voorhoofd.

 

17 Alleen mensen met dat teken

– dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam –

konden iets kopen of verkopen.

 

18 Hier komt het aan op wijsheid.

Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen;

er wordt een mens mee aangeduid.........

Het getal is zeshonderdzesenzestig.........

 

/assets/img/placeholder.jpg

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

 

Openbaringen 14:1-5

1Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden. 2Ik hoorde uit de hemel een geluid komen dat klonk als het geluid van geweldige watermassa’s, van zware donderslagen; het klonk als het geluid dat muzikanten maken die op de  De lier spelen. 3Er werd voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied. Niemand kon het lied begrijpen, behalve de honderdvierenveertigduizend mensen die van de aarde zijn vrijgekocht. 4Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam. 5Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te merken.

 Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling

© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

engelbazui-2.png

 (Openbaring 14:6-12)

6 Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog.
Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken
aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken,
van elke stam en taal.

7 Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef hem eer,
want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen.
Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen
geschapen heeft.’

 

8 Hij werd gevolgd door een tweede engel, die uitriep:
‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad,
die door haar ontucht alle volken de wijn
van haar wellust heeft laten drinken.’

 

engeltrompet-2.jpg

 

 9 Zij werden gevolgd door een derde engel,
die met luide stem riep:
‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het
merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt,

10 zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken,
die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken.
 Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd,
onder de ogen van de heilige engelen en van het lam.

11 De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid.
Wie het beest en zijn beeld aanbidden,
of wie het merkteken van zijn naam draagt,

of wie het merkteken van zijn naam draagt,
ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’

12 Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen,
 die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus.

13Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op:
“Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met
de Heer sterven.”’ En de Geest beaamt:
‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen,
want hun daden vergezellen hen.’

  

De zeven offerschalen

schaaltjes.jpg  

(Openbaring 15,1-4)
1 Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend,
wonderbaarlijk teken: het waren zeven engelen met
de zeven laatste plagen, waarmee aan Gods woede
een einde komt.

 


kopieengaanwater.png

2 Toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur.
Op de glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam hadden overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God. 3 Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam:

Uitleg De lier

"Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige,
rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken.
4 Wie zou u, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen?
Want u alleen bent heilig.
Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen,
want uw rechtvaardige zijn geopenbaard."

Het lam en de zijnen; het oordeel  Meer  >>>

 

Terug naar boven

knipper
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......