Home » Stenen tafelen » Zonde

Vergeven van de zonden

1 Korintiërs 5:1-6:20

Hoe durft u onderlinge rechtsgeschillen voor ongelovigen te
brengen in plaats van voor de gelovigen! 2 Weet u dan niet dat
 Gods heiligen over de wereld zullen oordelen?
 En als u over de wereld zult oordelen, zou u dan niet in staat zijn om te oordelen over de meest onbeduidende rechtsgeschillen? 3 Weet u niet dat wij over engelen zullen oordelen? Dan kunnen we dat toch zeker ook over alledaagse zaken? 4 Wilt u werkelijk uw alledaagse geschillen aanhangig maken bij mensen die bij de gemeente geen aanzien genieten?5 U moest u schamen. Is er dan niet één wijs mens onder u die tussen broeders en zusters uitspraak kan doen?6 Is het werkelijk nodig dat de een de ander voor het gerecht sleept, en nog wel voor dat van ongelovigen? 7  

Het is al treurig genoeg dat er rechtsgeschillen bij u voorkomen.
Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen?
 8 In plaats daarvan begaat u zelf onrechten benadeelt u anderen,
en dan nog wel broeders en zusters.

9 Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel
zal hebben aan het koninkrijk van God?
Vergis u niet.

 Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch
 knapenschenders, 10 dieven noch geldwolven,dronkaards, lasteraarsnoch uitbuiters
zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. 11 Sommigen van u zijn dat ooit geweest,
 maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard
 in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.

12 U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. 13 U zegt: ‘Het voedsel is er voor de buik en de buik is er voor het voedsel, en God zal aan beide een einde maken.’ Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam. 14 God heeft de Heer opgewekt, en door zijn macht zal hij ook ons opwekken. 15 Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus?

Zou ik dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit! 16 Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt samen met haar één lichaam wordt? Want de Schrift zegt: ‘Zij zullen één lichaam zijn.’ 17 Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met hem één geest. 18 Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam. 19 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? 20 U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. (Geest) Andere handschriften lezen: ‘met uw lichaam en met uw geest, die van God zijn’.

"Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren,
maar de goddelozen zullen goddeloos handelen;
en geen der goddelozen zal het verstaan,
maar de verstandigen zullen het verstaan."

Daniël 12:10

 15 O angstwekkende dag! Nabij is de dag van de HEER,
de dag van ondergang die komt van de Ontzagwekkende!

Joël 1:15 15

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u,
wie mijn woord hoort en Hem gelooft,
die Mij gezonden heeft,
heeft eeuwig leven en
komt niet in het oordeel,
want hij is overgegaan
uit de dood in het leven."
Johannes 5:24

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Terug naar boven

Heel mooie kaarten voor alle gelegenheden

God veroordeelt kwaad en onrecht

Romeinen 1
1 Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel
en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen

Romeinen 1:16-32
16 Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. 17 In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ 18 En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. 19 Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 20 Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, 21 want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen.

Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. 22 Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas 23 en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. 24 Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. 25 Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens.

De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke, 27 en ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen; zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald.

 28 Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is. 29 Ze zijn door en door onrechtvaardig en boosaardig, hebzuchtig en slecht. Ze zijn door en door afgunstig, moordzuchtig en twistziek, doortrapt en kwaadaardig. Ze roddelen 30 en spreken kwaad, haten God, zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Ze zijn vindingrijk in het kwaad, tonen geen ontzag voor hun ouders, 31 zijn kortzichtig en trouweloos, zonder liefde en onbarmhartig. 32 En hoewel ze het vonnis van God kennen en weten dat mensen die dergelijke dingen doen de dood verdienen, doen ze dit alles toch. Sterker nog, ze juichen het zelfs toe dat anderen het ook doen. 

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

 

 

 

Vergeving (christendom)

De vergeving van zonden is het kernpunt van het christendom.

Volgens het christelijk geloof leeft ieder mens sinds de zondeval van nature in zonde, en bestaan er op aarde sindsdien geen louter "goede" mensen. Aangezien God volgens de Bijbel echter een hekel heeft aan zonde, is er sinds de zondeval volgens de christelijke leer een kloof tussen God en mensen ontstaan. Om weer een goede relatie met God te hebben, heeft een mens daarom vergeving van zijn zonden nodig.

Volgens de Bijbel is de dood de straf die de mens verdient voor haar zonden. Vergeving kan echter plaatsvinden door Gods zoon, Jezus Christus. Overeenkomstig het Oude Testament waarin een lam (of een ander gezond dier) werd geofferd om vergeving voor zonden te krijgen, offerde Jezus zichzelf op. Doordat hij na drie dagen weer verrees uit de dood, was dit het teken dat hij de dood (en dus de straf op de zonde) had overwonnen.

Volgens het Evangelie volgens Johannes, vers 1:29, is Jezus dan ook Het Lam Gods dat de zonde van deze wereld wegdraagt. Deze vergeving wordt niet verdiend door goede daden te doen, maar is het resultaat van genade van God voor iedereen die dit gelooft en ernaar wil leven.

In het Nieuwe Testament wordt onder meer door Jezus Christus herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat mensen die vergeving van zonden nodig hebben om weer dicht bij God te komen. Het woord vergeving komt dan ook vele malen in het Nieuwe Testament 1) voor:

  • Matteüs 26:28: 'Dit is Mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
  • Lucas 24:47-48: 'En dat in Zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.
  • Handelingen van de Apostelen 2:38: Petrus antwoordde: `Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden.`
  • Handelingen 10:43: `Van Hem getuigen alle profeten dat iedereen die in Hem gelooft door Zijn naam vergeving van zonden krijgt.`
  • Handelingen 26:18: `om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van satan naar God. Door het geloof in Mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die Mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan Mijn koninkrijk.`
  • Efeziërs 1:7:  'In Hem zijn wij door Zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade.
  • Efeziërs 4:32:  'Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
  • Kolossenzen 1:14: 'Die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.
  • Johannes 20:22-23: 'Na deze woorden blies Hij over hen en sprak:"Ontvangt de Heilige Geest. Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven; wier zonden gij laat behouden, hun zijn ze behouden."

1) De gebruikte Bijbelvertaling is die van de Nieuwe Bijbelvertaling
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Lees Matteüs 18

Terug naar boven

 

kaarsenrijoke-2.gif