Home » Valse profeet » Zekerheid

Zekerheid

  Paulus schreef:

"Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, 
 maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid." 
(2 Timoteüs 1:7) 
 


 Marcus 13:35-36
"Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal,...
opdat hij niet, als hij  plotseling komt, u slapende vinden."

Openbaring 13:7-8  
 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. 

2 Timoteüs 1:7
  "Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid,
maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid."

 Matteüs 10: 28-31
 "En wees niet bevreest voor hen, die wel het lichaam doden,
maar de ziel niet kunnen doden..
.En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld." 
 

  Lukas 21:28
"Als nu deze dingen beginnen te geschieden, richt u dan rechtop 

en heft uw hoofd omhoog, omdat uw bevrijding nabij komt."

-------------------------------

 ("Het is onze plicht om mensen te waarschuwen

die nog in ongeloof verkeren dat de tijd nabij is.
Sommigen zullen het wijselijk ter harte nemen en
toevlucht nemen tot Jezus Christus.

"Alleen Hij kan u hulp en bescherming bieden.
Anderen echter zullen het bespotten en weghonen,
ons uitmaken voor fanatici, en doorgaan met
hun goddeloze en wereldse levenstijl. Maar,
ook dit was door God voorzegd in Zijn Woord.")
Auteur: Texe Marss.
---------------------- 

 

 

 

Daniël 12:10
"Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren,
maar de goddelozen zullen goddeloos handelen;
en geen der goddelozen zal het verstaan,
maar de verstandigen zullen het verstaan." 

    "Alleen degenen die hun zielen door de Heilige Geest van
de levende God hebben laten verzegelen.
God wil dat niemand verlore gaat maar dat allen tot
bekering komen. Hij heeft ons zo lief gehad dat Hij zijn
eniggeboren Zoon naar de aarde gezonden heeft en voor onze
zonden gestorven is. Maar iedereen die Zijn liefde verwerpt en
rebbeleert tegen Zijn Woord zullen niet aan het beest en zijn
merkteken ontsnappen. Het is waarlijk kort dag".

  

Efeziërs 2:8,9
2 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof.
8 Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God  

  9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.

Filippenzen 1:29
Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven,
maar ook omwille van hem te lijden.

 Jezusaanhetkruismet3-1.jpg

Rom. 5:10
"Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons,

zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; "

Romeinen 10:9 
Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw
hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt,
zult u gered worden.
_______________

2 Petrus 3:3-4
“Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is"
_________________

2 Petr 3:8-9
“Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen"
____________

Handelingen 17:30-31
"God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken"
_____________

 Mattheüs 24:6- 7
“Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen.
Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden,
maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk,
en koninkrijk tegen koninkrijk . . .”
___________

Lucas 21:10-11
10 Toen zeide Hij tot hen:
Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk,
11 en er zullen grote aardbevingen,
en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn,
en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.

Marcus 13-8
8 Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk.
Er zullen nu hier, dan daar, aardbevingen zijn en er zullen hongersnoden wezen.
Dat is het begin der weeën.

Matteüs 24:7-8

7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk,
en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en
aardbevingen zijn. 8  Doch dat alles is het begin der weeën.

Mattheüs 24:14

 “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld
gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken,
en dan zal het einde gekomen zijn”

Uit: NBG-vertaling 1951
© 1951 Nederlands Bijbelgenootschap