Home » De schepping

De schepping


    Genesis 1:1-31

    De schepping van hemel en aarde 

    In het begin schiep God de hemel en de aarde. 
De aarde was nog woest en doods, 
en duisternis lag over de oervloed,
 maar Gods geest zweefde over het water. 
God zei:
 "Er moet licht komen," en er was licht.
God zag dat het licht goed was, 
en hij scheidde het licht van de duisternis; 
het licht noemde hij dag, 
de duisternis noemde hij nacht.
Het werd avond
en het werd morgen.
De eerste dag.


 

 God zei:  

"Er moet midden in het water
een gewelf komen dat de watermassa’s
van elkaar scheidt." 
En zo gebeurde het. God maakte het gewelf
en scheidde het water onder het gewelf
van het water erboven. 
Hij noemde het gewelf hemel. 
Het werd avond en het werd morgen. 
De tweede dag. God zei:
 

 "Het water onder de hemel moet
naar één plaats stromen, 
zodat er droog land verschijnt." 
 En zo gebeurde het. 
Het droge noemde hij aarde,
 het samengestroomde water 
noemde hij zee. 
En God zag dat het goed was. 

 

 God zei:

 ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen:
zaad vormende planten en allerlei bomen die vruchten 
dragen met zaad erin.’  En zo gebeurde het. 
De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaad 
vormende planten en allerlei bomen die vruchten 
droegen met zaad erin.  En God zag dat het goed was. 
Het werd avond en het werd morgen.  
De derde dag. God zei:
  

‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de
dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven
en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen 
aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ 
En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten, 
het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om 
over de nacht te heersen, en ook de sterren. 

 
Hij plaatste ze aan het hemelgewelf
om licht te geven 
op de aarde, 
om te heersen over de dag en de nacht 

en om het licht te scheiden
van de duisternis. 
En God zag dat het goed was.  
Het werd avond 

en het werd morgen.
De vierde dag.


 God zei: 

 ‘Het water moet wemelen van levende wezens, 
en boven de aarde, langs het hemelgewelf, 
moeten vogels vliegen.’  En hij schiep de grote zeemonsters 
en alle soorten levende wezens waarvan het water wemelt 
en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag 
dat het goed was. God zegende ze met de woorden: 
‘Wees vruchtbaar en word talrijk en vul het water van de zee.
 En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde.’  
 Het werd avond en het werd morgen. 
De vijfde dag.

 God zei:  

"De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen:
vee, kruipende dieren en wilde dieren." En zo gebeurde het. 
God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee 
en alles wat op de aardbodem rondkruipt.  En God zag dat 
het goed was.  God zei: ‘Laten wij mensen maken die 
ons evenbeeld zijn, die op ons lijken;  zij moeten heerschappij 
voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, 
over het vee, over de hele aarde en over alles
wat daarop rondkruipt. ’

God schiep de mens als zijn evenbeeld, 
als evenbeeld van God schiep hij hen,  
Hij zegende hen en zei tegen hen:
  ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, 
bevolk de aarde en breng haar onder je gezag:
heers over de vissen van de zee, over de vogels van 
de hemel en over alle dieren
die op de aarde rondkruipen.’ 

Ook zei God:
 ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten
en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 
Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van 
de hemel en aan de levende wezens die op de aarde
rondkruipen,  geef ik de groene planten tot voedsel.’
En zo gebeurde het.

 


God keek naar alles wat hij had gemaakt
en zag dat het zeer goed was. 
Het werd avond

en het werd morgen. 
De zesde dag.
 

Genesis 2:1-2  

 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid.
Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, 
op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. 
God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, 
want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. 

 Dit is de geschiedenis van
de hemel en de aarde. 

Zo ontstonden ze, 
zo werden ze geschapen.  

 

Uit: NBG-vertaling 1951
© 1951 Nederlands Bijbelgenootschap

  Zie Genesis 2:2-3: 

"Als nu God op de zevende dag volbracht had Zijn werk, 
dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op de zevende dag van 
al Zijn werk dat Hij gemaakt had. En God heeft de zevende 
dag gezegend en die geheiligd 
omdat Hij op dezelve gerust
heeft van al Zijn werk".

 

In de Tien Geboden wordt dit opnieuw bevestigd 
en bekrachtigd: 
"Gedenkt de sabbatdag dat gij die heiligt. 
Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de
zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God, 
dan zult gij geen werk doen."

 De rustdag, de sabbat valt 
op de zevende dag, dat is op zaterdag.

 De eerste dag van de week is Jezus opgestaan uit de dood.
De dag waarop Hij als de grote Overwinnaar over zonde, 
duivel en dood is opgestaan uit het graf.

Moederbijgraf.jpg
 

Uit het Nieuwe Testament blijkt dat sindsdien de zondag als eerste dag van de week voor de christenen een heel bijzonder karakter heeft gehad. Precies een week na Pasen verschijnt Jezus opnieuw op de eerste dag van de week aan Zijn discipelkring nu in het bijzonder met het oog op Thomas Joh. 20:26. In de Openbaring van Johannes krijgt de eerste dag van de week de prachtige naam: "De dag des Heeren"  Openb. 1:10 . Ook uit Hand. 20:7 en 1 Kor. 16:2  blijkt dat deze dag voor de eerste christenen een bijzondere betekenis had. Een dag waarop men als gemeente samenkwam en het sacrament van het Heilig Avondmaal vierde. Zo is voor Christenen:  "De dag des Heeren" op Zondag  

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

 God schiep de mens........