Home » Kerkdiensten » spiritueel
Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde." (1 Korintiërs 13:13)

spiritueel

Jezus red kinderen uit het water

 

Juist als je God nodig hebt, zal Hij er voor je zijn!
Er is altijd een God die je nooit in de steek zal laten.
 Hij zal er altijd voor je zijn, je hoeft hem alleen
maar te vragen of je ZIJN kind mag zijn.

strand met voetstappen in  het zand

 

VOETSTAPPEN IN HET ZAND

 

Ik droomde eens en zie ik liep
aan 't strand bij lage tij.

ik was daar niet alleen, want ook

de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door
en lieten in het zand
een spoor van stappen, twee aan twee;
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop
in tijden van geluk en vreugd
van diepe smart en hoop.

Maar als ik goed het spoor bekeek
zag, langs de hele baan
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan...

Ik zei toen: "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had;
juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van mijn pad."

De Heer keek toen vol liefde mij aan
en antwoordde op mijn vragen:
"Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was,
toen heb Ik je gedragen."   

 

3D-achtergronden-3D-wallpapers-28.jpg
God hielp Zijn volk zodat ze verder konden gaan...

  1 Johannes 4:7-10
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

geborenenkruis2.png

   2 Petrus 1:4
God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10

 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft
liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.
 4 Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou
ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte,
 en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur.


 Spreuken 28:13
"Wie niet voor zijn zonden uitkomt, kent geen voorspoed,

maar wie ze belijdt en zijn leven betert,
kan rekenen op liefde en genade."

 

 Zonden belijden....

GELOOFSBELIJDENIS

en vergeving ontvangen

   1 Johannes 1:9
 
"Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig
om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle
ongerechtigheid."
 

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Openbaring 21:1-22:5 
 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6 Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7 Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. 8 Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’

   Wie overwint komen al deze dingen toe.

 Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.
  
   Openbaringen  21:1-8 
   Paulus zegt:  "Maar gij, broeders, zijt niet in
de duisternis, zodat die dag u als een dief
 overvallen zou: want gij zijt allen kinderen
van het licht en kinderen van de dag.
Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe;
laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen,
doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen,
slapen 's nachts en die zich bedrinken,
zijn 's nachts dronken, maar laten wij,
die de dag toebehoren, nuchter zijn,
toegerust met het harnas van geloof en liefde
en met de helm van de hoop der zaligheid..."

1 Tessalonicenzen 5:4-8

 Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
 

                                               
Terug      

Afbeelding van twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......