Home » Stenen tafelen » Gods namen

Namen van De Here


 
God - Jezus wordt op verschillende plaatsen in de Bijbel God genoemd. Vanwege Zijn zondeloze leven, Zijn wonderen en Zijn opstanding uit de dood staat Zijn bewering dat Hij God is stevig overeind (Johannes 20:28).

Heer - In het Nieuwe Testament wordt deze term gebruikt als een aanspreekvorm voor een vooraanstaand persoon. De discipelen gebruikten deze term om Jezus als hun leraar en meester aan te spreken (Matteüs 22:43-44).

Woord - Deze titel werd door de apostel Johannes gebruikt om de zending van Jezus te beschrijven. De titel verkondigt de Goddelijkheid van Jezus en de waarheid dat Hij de eeuwige en absolute God is (Johannes 1:1, 14).

Messias - De lang verwachte "Gezalfde" die Israël zou bevrijden. Jezus kwam om de mensheid van de zonde en de dood te bevrijden (Johannes 4:25-26).

Alfa en Omega - Dit zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Deze beschrijvende titel geeft uitdrukking aan de eeuwige aard van God; het begin en het einde (Openbaring 1:8; 22:13).

Verlosser - Jezus is Degene die de mensheid verlost van een eeuwigheid in de hel.

Heiland of Redder - "Iemand die een ander uit problemen, gevaar of gevangenschap redt, gewoonlijk door een losprijs te betalen." In het Nieuwe Testament wordt Jezus als de Heiland beschreven die Zijn leven als een losprijs gaf om mensen te redden (Marcus 10:45, Titus 2:14).

Licht van de Wereld - Jezus is Degene die ons ware kennis over God geeft. Mensen die dit licht afwijzen roepen een veroordeling over zichzelf af (Johannes 8:12; 3:19-21).

Lam van God - Deze titel is een verwijzing naar het offersysteem in het Oude Testament, waarin God het bloed van dieren aanvaardde als boetedoening voor zonden (Johannes 1:29, 36). Het bloed van Jezus heeft voor onze zonden betaald!

Heerser van de Schepping - Christus bestond al vóór de Schepping van de wereld en Hij is hierover de oppermachtige Heerser (Openbaring 3:14).

Bemiddelaar - Omdat Jezus volledig God is, kan Hij God tegenover de mens vertegenwoordigen. Omdat Jezus volledig mens is, kan Hij de mens tegenover God vertegenwoordigen. De verzoening tussen God en mens is hierdoor mogelijk gemaakt (1 Timoteüs 2:5).

Brood van het Leven - Jezus is de enige echte leverancier van ware geestelijke voeding (Johannes 6:35).

Weg, Waarheid, en Leven - Jezus is de enige weg naar de hemel, de enige bron van Waarheid en de fundering voor al het Leven (Johannes 14:6)!

-de blinkende Morgenster, Openb. 22 : 16

De Bond tegen vloeken wil

Nederland mooier maken wat betreft taalgebruik. Scheld- en

vloekwoorden zijn lelijk! Gods Naam is heilig.

Respect richting de medemens is belangrijk.........

 imagesBD7CJDOJ-2.jpg

 

Terug

kaarsenrijoke-2.gif