Home » Het beest

Het beest

" Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u , wie mijn woord hoort

en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet

in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

(Johannes: 5- 24)

      Openbaring 6
 Maar luister naar de woorden
die zo lang geleden tot de Apostel Johannes kwamen op het eiland Patmos : 

Openbaring 6:2
 "Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg.Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet.."      

 

afbeelding man op witte paard in wolken

 

Openbaring 13:1-18

1 Toen zag ik uit de zee een beest opkomen.

Het had tien horens en zeven koppen; het had een kroon

op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op

zijn koppen. 2 Het beest dat ik zag leek op een panter,

met poten als van een beer en een bek als de

muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht

en heerschappij en gezag aan het beest over.
3 Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij

geslacht was; het was een dodelijke verwonding, maar

de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld

achter het beest aan. 4 Iedereen aanbad de draak,

omdat hij het beest gezag  had gegeven. Ook het beest zelf

aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest?

 

Wie kan het tegen hem opnemen?’
5 Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en
 godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang.
6 Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam
en zijn woning en hen die in de hemel wonen.

 

7 Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen
overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen
en volken, over mensen van elke stam en taal.
8 Alle mensen die op aarde leven zullen het beest 
aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het
begin van de wereld in het boek van het leven staat,
het boek van het lam dat geslacht is.

9 Wie oren heeft, moet horen.

10 Wie gevangenschap moet verduren,

zal in gevangenschap gaan.......

En wie door het zwaard moet sterven,

zal sterven door het zwaard........

 

four-beasts.jpg

11 Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde.

Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak.

12 Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit.

Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest,
dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden.

 

13 Het verrichtte indrukwekkende tekenen,
het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur

uit de hemel neerdalen op de aarde

 

14 Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden
door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest

kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor

het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde.

 

15 Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen,

zodat het beeld van het beest ook kon spreken en

ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad,

gedood zou worden.

16 Verder liet het bij alle mensen....
 
jong en oud rijk en arm, slaaf en vrije,

een merkteken zetten op hun rechterhand

of op hun voorhoofd.

 

17 Alleen mensen met dat teken

– dat wil zeggen de naam van het beest of

het getal van die naam –

konden iets kopen of verkopen.

 

18 Hier komt het aan op wijsheid.

Laat ieder die inzicht heeft het getal van

het beest ontcijferen;

er wordt een mens mee aangeduid.........

Het getal is zeshonderdzesenzestig.........

 

/assets/img/placeholder.jpg

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

 

Openbaringen 14:1-5

1Toen zag ik dit: het lam stond op de berg Sion,

en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend

mensen die zijn naam en die van zijn Vader

op hun voorhoofd hadden. 2Ik hoorde uit de hemel

een geluid komen dat klonk als het geluid van

geweldige watermassa’s, van zware donderslagen;

het klonk als het geluid dat muzikanten maken

die op de  De lier spelen.

3Er werd voor de troon en voor de vier wezens

en de oudsten iets gezongen dat leek op een nieuw lied.

Niemand kon het lied begrijpen, behalve de

honderdvierenveertigduizend mensen die van

de aarde zijn vrijgekocht. 4Dat zijn degenen

die zich niet met vrouwen hebben afgegeven

maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het

lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de

mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst

te worden aangeboden aan God en aan het lam.

5 Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets

op hen aan te merken./

 Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling

© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

 

engelbazui-2.png

 (Openbaring 14:6-12)

6 Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in

de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie

dat hij bekend moest maken aan de mensen

op aarde, uit alle landen en volken,
van elke stam en taal.

7 Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God

en geef hem eer, want nu is de tijd

gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen.
Aanbid hem die hemel en aarde,

zee en waterbronnen geschapen heeft.’

 

8 Hij werd gevolgd door

een tweede engel, die uitriep:

‘Gevallen, gevallen is Babylon,

die grote stad, die door haar ontucht

alle volken de wijn van haar

wellust heeft laten drinken.’

 

engeltrompet-2.jpg

 

 9 Zij werden gevolgd door een derde engel,
die met luide stem riep:
‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt
en het merkteken op zijn voorhoofd
of zijn hand krijgt,

10 zal hij de wijn van Gods woede moeten
drinken,  die onverdund in de beker van
zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en
zwavel worden gepijnigd,  onder de ogen van
de heilige engelen en van het lam.
11 De rook van die pijniging zal opstijgen
tot in eeuwigheid. 

Wie het beest en zijn beeld aanbidden,
of wie het merkteken van zijn naam draagt,
of wie het merkteken van zijn naam draagt,
ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’

 

foto chip tussen vinger en duim

(Een soort van chip, inmiddels zijn ze veel kleiner geworden )

 

12 Hier komt het aan op de standvastigheid van
de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en
aan de trouw van Jezus.
13Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen:

‘Schrijf op:
“Gelukkig zijn zij die vanaf nu in
verbondenheid met de Heer sterven.”
En de Geest beaamt:
‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen,
want hun daden vergezellen hen.’

  

De zeven offerschalen

afbeelding zeven schalen  

(Openbaring 15,1-4)
1 Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend,
wonderbaarlijk teken: het waren zeven engelen met
de zeven laatste plagen, waarmee aan Gods woede
een einde komt.

afbeelding duizenden engelen op water als glas

 Toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur.
Op de glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld
en het getal van zijn naam hadden overwonnen.
Ze hadden lieren om daarop te spelen voor God.
3 Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes
en het lied van het lam:

 

afbeelding ouderwetse  lier
Uitleg De lier

 

"Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken,
Heer, onze God, Almachtige,
rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur,
vorst van de volken.4 Wie zou u, Heer, niet vereren,
uw naam niet prijzen? Want u alleen bent heilig.
Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen,
want uw rechtvaardige zijn geopenbaard."

Het lam en de zijnen; het oordeel  Meer  >>>

 

Terug naar boven

 

twee handen in elkaar
Deze pagina is een onderdeel van de website: "godgelooftinmij".......